EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0008

Smernica Komisie 2001/8/ES z 8. februára 2001, ktorou sa nahrádza príloha I k smernici Rady 92/109/EHS o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných pri nedovolenej výrobe omamných látok a psychotropných látok

OJ L 39, 9.2.2001, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2003; Nepriamo zrušil 32003L0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/8/oj

32001L0008Úradný vestník L 039 , 09/02/2001 S. 0031 - 0032


Smernica Komisie 2001/8/ES

z 8. februára 2001,

ktorou sa nahrádza príloha I k smernici Rady 92/109/EHS o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných pri nedovolenej výrobe omamných látok a psychotropných látok

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady (EHS) 92/109/EHS zo 14. decembra 1992 o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok, [1] zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 93/46/EHS [2], a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1) Je nevyhnutné uviesť do účinnosti rozhodnutie prijaté Komisiou OSN pre omamné látky v marci 2000, aby bola do tabuľky 1 prílohy k dohovoru OSN z r. 1988 zaradená látka norefedrín.

(2) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť skupinu 1 prílohy I základnej smernice, aby bola v súlade s touto smernicou.

(3) Takouto úpravou bude pokračovať proces zosúlaďovania smernice s nariadením Rady (EHS) č. 3677/90 z 13. decembra 1990, ktorým sa ustanovujú opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok [3], zmeneným a doplneným nariadením Komisie (EHS) č. 3769/92 [4].

(4) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EHS) č. 3677/90,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 92/109/EHS sa nahrádza prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. marca 2001. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 8. februára 2001

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 370, 19.12.1992, s. 76.

[2] Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 134.

[3] Ú. v. ES L 357, 20.12.1990, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s. 17.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA 1

KATEGÓRIA 1 [1]

Látka | Označenie KN (ak je odlišné) | Kód KN |

1-fenyl-2-propanón | fenylacetón (fenylpropán-2-ón) | 29143100 |

kyselina N-acetylanthranilová | kyselina 2-acetamidobenzoová | 29242200 |

izosafrol (cis + trans) | | 29329100 |

3,4-metylendioxyfenylpropan-2-ón | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón | 29329200 |

piperonal | | 29329300 |

safrol | | 29329400 |

efedrín | | 29394100 |

pseudoefedrín | | 29394200 |

norefedrín | | ex29394900 |

ergometrín | | 29396100 |

ergotamín | | 29396200 |

kyselina lysergová | | 29396300 |

Látka | Označenie KN (ak je odlišné) | Kód KN |

anhydrid kyseliny octovej | acetanhydrid | 29152400 |

kyselina fenyloctová | | 29163400 |

kyselina antranilová | | 29224300 |

piperidín | | 29333200 |

Látka | Označenie KN (ak je odlišné) | Kód KN |

kyselina chlorovodíková | chlorovodík | 28061000 |

kyselina sírová | | 28070010 |

manganistan draselný | | 28416100 |

toluén | | 29023010 (90) |

etyléter | dietyléter | 29091100 |

acetón | | 29141100 |

metyl-etyl-ketón (MEK) | butanón | 29141200 |

"

--------------------------------------------------

Top