EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0470

Rozhodnutie Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci

OJ L 174, 27.6.2001, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 42 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj

32001D0470Úradný vestník L 174 , 27/06/2001 S. 0025 - 0031


Rozhodnutie Rady

z 28. mája 2001

o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci

(2001/470/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 61 písm. c) a d), 66 a 67 ods. 1 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Európska únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať Európsku úniu ako oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb osôb.

(2) Postupné vytvorenie tejto oblasti a dobré riadenie medzinárodného trhu zahŕňa potrebu zlepšovať, zjednodušovať a vykonávať účinnú súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi v občianskych a obchodných veciach.

(3) Akčný plán Rady a Komisie ako najlepšie zaviesť ustanovenia Amsterdamskej zmluvy pre oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti [4], ktorú prijala Rada 3. decembra 1998 a schválila Európska rada 11. a 12. decembra 1998, uznáva, že posilnenie súdnej spolupráce v občianskych veciach predstavuje základnú etapu vo vytvorení európskej súdnej oblasti, ktorá bude mať aj hmotné výhody pre všetkých občanov Európskej únie.

(4) Jedným z opatrení stanovených v odseku 40 akčného plánu je preskúmať možnosť rozšírenia konceptu Európskej súdnej siete pre trestné veci na podporu občianskeho konania.

(5) Závery osobitnej Európskej rady, ktorá sa konala v Tampere 15. a 16. októbra 1999, odporúčajú vytvorenie ľahko prístupného informačného systému, ktorý by udržiavala a aktualizovala sieť príslušných národných orgánov.

(6) Pre zlepšenie, zjednodušenie a lepšiu výkonnosť účinnej súdnej spolupráce medzi členskými štátmi v občianskych a obchodných veciach je potrebné vytvoriť na úrovni spoločenstva štruktúru pre spoluprácu siete — Európsku súdnu sieť pre občianske a obchodné veci.

(7) Toto je predmet spadajúci do pôsobnosti článkov 65 a 66 zmluvy a opatrenia sa prijmú v súlade s článkom 67.

(8) Na zabezpečenie dosiahnutia cieľov Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci by mali byť pre jej vytvorenie stanovené pravidlá v povinnom nástroji práva spoločenstva.

(9) Ciele navrhovanej činnosti, zvlášť na zlepšenie účinnej súdnej spolupráce medzi členskými štátmi a účinný prístup k spravodlivosti pre osoby v cezhraničných konaniach nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť, a preto sa môžu z dôvodu rozsahu alebo účinkov konania lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva. Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity stanovenom v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality stanovenom v tomto článku toto rozhodnutie neprekračuje to, čo je dôležité pre dosiahnutie týchto cieľov.

(10) Európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci, vytvorená týmto rozhodnutím, bude zakladať súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi v občianskych a obchodných veciach jednak v oblastiach, v ktorých sú platné jestvujúce nástroje, ako aj v oblastiach, kde sa v súčasnosti neuplatňujú žiadne nástroje.

(11) V určitých osobitných oblastiach nástroje spoločenstva alebo medzinárodné nástroje súvisiace so súdnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach takisto poskytujú mechanizmy pre spoluprácu. Európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci nie je vytvorená, aby nahradila tieto mechanizmy, ale musí pracovať plne v súlade s nimi. Toto rozhodnutie následne nebude v rozpore s nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi súvisiacimi so súdnou spoluprácou v občianskych alebo obchodných veciach.

(12) Európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci by mala byť vytvorená v etapách na základe najužšej spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi a mala by využívať moderné komunikačné a informačné technológie.

(13) Na dosiahnutie svojich cieľov Európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci by mala byť podporovaná kontaktnými bodmi určenými členskými štátmi a mala by byť zabezpečená účasť ich orgánov na špecifických povinnostiach pre súdnu spoluprácu v občianskych a obchodných veciach. Kontakty medzi nimi a pravidelné stretnutia sú podstatné pre prevádzku siete.

(14) Je dôležité, aby snahy na vytvorenie oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vytvárali hmotné výhody pre osoby v cezhraničných konaniach. Následne je potrebné, aby Európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci podporovala prístup k spravodlivosti. Z tohto dôvodu s použitím informácií dodávaných a aktualizovaných kontaktnými bodmi by sieť progresívne vytvárala informačný systém dostupný jednak všeobecnej verejnosti, ako aj špecialistom.

(15) Toto rozhodnutie nevylučuje ustanovenie iných informácií, ako sú stanovené v nasledujúcom v rámci Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci a pre verejnosť. Výpočet v titule III nie je podľa tohto považovaný za vyčerpávajúci.

(16) Spracovanie informácií a údajov sa má uskutočniť v súlade so smernicou 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [5] a smernicou 97/66/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 1997 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v telekomunikačnom sektore [6].

(17) Na zabezpečenie, aby Európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci bola účinným nástrojom, zahŕňala najlepšiu prax v súdnej spolupráci a vnútorné operácie a plnila očakávania verejnosti, by malo byť vytvorené ustanovenie na pravidelné hodnotenie a návrhy na zmeny, ktoré budú potrebné.

(18) Spojené kráľovstvo a Írsko podľa článku 3 Protokolu o pozícii Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného ku Zmluve o Európskej únii a ku Zmluve o založení Európskeho spoločenstva oznámili svoje želanie zúčastniť sa prijatia a uplatňovania tohto rozhodnutia.

(19) Dánsko v súlade s článkom 1 a 2 Protokolu o pozícii Dánska pripojeného ku Zmluve o Európskej únii a ku Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, a preto nie je viazané a nie je subjektom jeho uplatňovania,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

HLAVA I

PRINCÍPY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE PRE OBČIANSKE A OBCHODNÉ VECI

Článok 1

Vytvorenie

1. Európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci ("sieť") sa týmto vytvára medzi členskými štátmi.

2. V tomto rozhodnutí pojem "členský štát" znamená členské štáty s výnimkou Dánska.

Článok 2

Zloženie

1. Sieť sa bude skladať z:

a) kontaktných bodov určených členskými štátmi v súlade s odsekom 2;

b) ústredných úradov a ústredných orgánov určených v nástrojoch spoločenstva, v nástrojoch medzinárodného práva, ktorých členské štáty sú stranami, a v pravidlách vnútroštátneho práva v oblasti súdnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach;

c) styčných súdov, pre ktoré platí jednotná akcia 96/277/SVV z 22. apríla 1996 súvisiaca s výmenným rámcom styčných súdov na zlepšenie súdnej spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie [7], ak majú zodpovednosť pre spoluprácu v občianskych a obchodných veciach;

d) iných vhodných súdnych alebo správnych orgánov so zodpovednosťami súdnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, ktorých členstvo v sieti sa považuje za užitočné pre členský štát, ku ktorému patria.

2. Každý členský štát určí kontaktný bod. Každý členský štát môže však určiť obmedzený počet iných kontaktných bodov, ak to považuje za potrebné na základe existencie rôznych právnych systémov, vnútroštátneho rozdelenia súdnej právomoci, úloh zverených kontaktným bodom alebo pre združovanie súdnych orgánov, ktoré sa často zaoberajú cezhraničnými konaniami priamo s činnosťou kontaktných bodov.

Ak členský štát určí viacero kontaktných bodov, bude zabezpečovať, aby sa medzi nimi uplatňoval vhodný koordinačný mechanizmus.

3. Členské štáty identifikujú orgány uvedené v písm. b) a c) odseku 1.

4. Členské štáty určia orgány uvedené v písm. d) odseku 1.

5. Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 20 názvy a úplné adresy orgánov uvedených v odseku 1 s bližším určením:

a) komunikačných zariadení, ktorými disponujú;

b) ich jazykových znalostí;

c) a ak je to vhodné, ich špecifických úloh v sieti.

Článok 3

Úlohy a činnosti siete

1. Sieť bude zodpovedať za:

a) zjednodušenie súdnej spolupráce medzi členskými štátmi v občianskych a obchodných veciach vrátane poskytovania progresívneho vytvárania a aktualizovania informačného systému pre členov siete;

b) poskytovanie, progresívne vytváranie a aktualizovanie informačného systému, ktorý je dostupný verejnosti.

2. Bez dosahu na nástroje spoločenstva a/alebo medzinárodné nástroje súvisiace so súdnou spoluprácou pre občianske alebo obchodné veci bude sieť rozvíjať svoje činnosti pre nasledovné účely najmä:

a) plynulou prevádzkou konaní s cezhraničným vplyvom a zabezpečovanie požiadaviek na súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä ak nie sú uplatniteľné žiadne nástroje spoločenstva alebo medzinárodné nástroje;

b) účinné a praktické uplatňovanie nástrojov spločenstva alebo platných dohovorov medzi dvomi alebo viacerými členskými štátmi;

c) vytvorenie a zabezpečovanie informačného systému pre verejnosť pre súdnu spoluprácu v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii relevantného pre spoločenstvo a medzinárodné nástroje a vnútroštátne právne predpisy členských štátov so zvláštnym ohľadom na prístup k spravodlivosti.

Článok 4

Modus operandi siete

Sieť spĺňa úlohy zvlášť nasledovnými prostriedkami:

1. vytvára vhodné kontakty medzi orgánmi členských štátov uvedených v článku 2 ods. 1 pre plnenie úloh stanovených v článku 3;

2. organizuje pravidelné stretnutia kontaktných bodov a členov siete v súlade s pravidlami stanovenými v hlave II;

3. navrhuje a obnovuje informácie o súdnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach a právnych veciach členských štátov uvedených v hlave III v súlade s pravidlami stanovenými v tejto hlave.

Článok 5

Kontaktné body

1. Kontaktné body budú k dispozícii orgánom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. b) až d) pre plnenie úloh stanovených v článku 3.

Kontaktné body budú mať takisto k dispozícii miestne súdne orgány vo svojich vlastných členských štátoch pre rovnaké účely v súlade s pravidlami, ktoré stanovia jednotlivé členské štáty.

2. Kontaktné body budú najmä:

a) poskytovať ostatným kontaktným bodom, orgánom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. b) až d) a miestnym súdnym orgánom vo svojich členských štátoch všetky informácie potrebné pre dobrú súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 3 na pomoc pri príprave uskutočniteľných žiadostí na súdnu spoluprácu a vytváraní najvhodnejších priamych kontaktov;

b) hľadať riešenia ťažkostí, ktoré vznikajú pri žiadostiach o súdnu spoluprácu v súlade s odsekom 4 a článkom 6;

c) vytvárať spoluprácu pri spracovaní žiadostí pre súdnu spoluprácu v príslušných členských štátoch, najmä ak viacero žiadostí zo súdnych orgánov tohto členského štátu spadá do výkonu iného členského štátu;

d) spolupracovať pri organizácii a účasti na stretnutiach uvedených v článku 9;

e) pomáhať pri príprave a aktualizovaní informácií uvedených v hlave III a najmä v informačnom systéme pre verejnosť v súlade s pravidlami stanovenými v tejto hlave.

3. Ak kontaktný bod dostane žiadosť o informácie od iného člena siete, na ktorú nie je schopný odpovedať, postúpi ho kontaktnému bodu alebo členovi siete, ktorý je najlepšie schopný ju zodpovedať. Kontaktný bod bude prístupný pre takúto pomoc, ktorá môže byť užitočná pre následné kontakty.

4. V oblastiach, kde nástroje spoločenstva alebo medzinárodné nástroje riadiace súdnu spoluprácu už stanovujú určovanie orgánov zodpovedných za vytvorenie súdnej spolupráce, kontaktné body budú adresovať žiadateľov na takéto orgány.

Článok 6

Príslušné orgány pre účely nástrojov spoločenstva alebo medzinárodných nástrojov súvisiacich so súdnou spoluprácou pre občianske a obchodné veci

1. Začlenenie príslušných orgánov určených spoločenstvom, nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi súvisiacich so súdnou spoluprácou pre občianske a obchodné veci v sieti sa nedotýka právomocí, ktoré im boli zverené nástrojom stanovujúcim ich určenie.

Kontakty v rámci siete budú dopĺňať pravidelné alebo príležitostné kontakty medzi týmito orgánmi.

2. V každom členskom štáte orgány stanovené spoločenstvom alebo nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi súvisiace so súdnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach a kontaktné body siete podporujú pravidelné výmeny názorov a kontaktov na zabezpečenie, aby ich príslušné skúsenosti boli čo najviac rozširované.

3. Kontaktné body siete sú k dispozícii orgánom určeným nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi súvisiacimi so súdnou spoluprácou pre občianske a komerčné veci a napomáhajú im všetkými praktickými spôsobmi.

Článok 7

Jazykové znalosti kontaktných bodov

Na zjednodušenie praktickej prevádzky siete každý členský štát zabezpečí, aby kontaktné body mali dostatočné znalosti úradného jazyka inštitúcií Európskeho spoločenstva okrem svojho vlastného s tým, že by mali byť schopné komunikovať s kontaktnými bodmi v ostatných členských štátoch.

Členské štáty zabezpečia a budú podporovať špecializované jazykové vzdelávanie pre pracovníkov kontaktných bodov a podporovať výmenu pracovníkov medzi kontaktnými bodmi v členských štátoch.

Článok 8

Komunikačné zariadenia

Kontaktné body použijú najvhodnejšie technologické zariadenia na čo najúčinnejšie a najrýchlejšie zodpovedanie žiadostí, ktoré obdržia.

HLAVA II

STRETNUTIA V RÁMCI SIETE

Článok 9

Stretnutia kontaktných bodov

1. Kontaktné body siete sa stretnú aspoň desaťkrát za každý polrok podľa článku 12.

2. Každý členský štát je zastúpený na týchto stretnutiach jedným alebo viacerými kontaktnými bodmi, ktoré môžu byť sprevádzané inými členmi siete, s maximálnym počtom štyroch zástupcov na jeden členský štát.

3. Prvé stretnutie kontaktných bodov sa uskutoční najneskôr 1. marca 2003 s možnosťou skorších prípravných stretnutí.

Článok 10

Účel pravidelných stretnutí kontaktných bodov

1. Účel pravidelných stretnutí kontaktných bodov je:

a) umožniť kontaktným bodom spoznať sa navzájom a vymieňať si skúsenosti najmä v súvislosti s prevádzkou siete;

b) poskytnúť platformu pre diskusiu o praktických a právnych problémoch spojených s členskými štátmi v priebehu súdnej spolupráce s osobitným odkazom na uplatnenie opatrení prijatých Európskym spoločenstvom;

c) zisťovať najlepšiu prax v súdnej spolupráci pre občianske a obchodné veci a zabezpečiť, aby príslušné informácie boli rozširované v rámci siete;

d) výmena údajov a názorov zvlášť o štruktúre organizácie a obsahu a prístupe k dostupným informáciám uvedeným v hlave III;

e) navrhovať usmernenia pre progresívne vytváranie praktických informačných blokov stanovených v článku 15, najmä s predmetom, ktorý má byť pokrytý, a formou informačných blokov;

f) určovať osobitné iniciatívy okrem iniciatív uvedených v hlave III, ktoré majú porovnateľné ciele.

2. Členské štáty zabezpečia, aby skúsenosti v prevádzke špecifických mechanizmov spolupráce stanovených nástrojmi spoločenstva alebo medzinárodnými nástrojmi boli zdieľané na stretnutiach kontaktných bodov.

Článok 11

Stretnutia členov siete

1. Stretnutia otvorené pre všetkých členov siete sa uskutočnia tak, aby im umožnili stretávať sa a vymieňať si skúsenosti a poskytovať platformu pre diskusiu o praktických a právnych problémoch, ktoré majú a riešiť špecifické otázky.

Stretnutia sa takisto môžu konať na osobitné témy.

2. Stretnutia sa zvolajú, ak to bude vhodné, v súlade s článkom 12.

3. Komisia v úzkej spolupráci s predsedníctvom Rady a s členskými štátmi stanoví pre každé stretnutie maximálny počet účastníkov.

Článok 12

Organizácia a postupy stretnutí siete

1. Komisia v úzkej spolupráci s predsedníctvom Rady a s členskými štátmi zvolá stretnutia stanovené v článkoch 9 a 11. Bude im predsedať a poskytovať služby sekretariátu.

2. Pred každým stretnutím Komisia pripraví návrh programu dohodou s predsedníctvom Rady a po konzultáciách s členskými štátmi prostredníctvom príslušných kontaktných bodov.

3. Kontaktné body oboznámia o programe pred stretnutím. Môžu žiadať zmeny alebo ďalšie body.

4. Po každom stretnutí Komisia pripraví záznam, ktorý sa zašle kontaktným bodom.

5. Stretnutia kontaktných bodov a členov siete sa môžu konať v ktoromkoľvek členskom štáte.

HLAVA III

INFORMÁCIE DOSTUPNÉ V RÁMCI SIETE A INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE VEREJNOSŤ

Článok 13

Informácie rozširované v rámci siete

1. Informácie rozširované v rámci siete zahrnú:

a) informácie uvedené v článku 2 ods. 5;

b) ďalšie informácie potrebné pre kontaktné body pre správne fungovanie siete.

2. Na účely odseku 1 Komisia progresívne vytvorí bezpečný elektronický informačný výmenný systém s obmedzeným prístupom konzultácií s kontaktnými bodmi.

Článok 14

Informačný systém pre verejnosť

1. Informačný systém pre verejnosť vytvorený na internete vrátane určenej internetovej stránky pre sieť sa postupne vytvorí v súlade s článkami 17 a 18.

2. Informačný systém pozostáva z nasledovných prvkov:

a) nástrojov spoločenstva platných alebo pripravovaných, súvisiacich so súdnou spoluprácou pre občianske a obchodné veci;

b) vnútroštátnych opatrení pre zavedenie platných nástrojov, ktoré sú uvedené v písm. a);

c) platných medzinárodných nástrojov súvisiacich so súdnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach, ktorých sú členské štáty stranami, a vyhlásenia a výhrady uskutočnené v súvislosti s týmito nástrojmi;

d) príslušných prvkov judikatúry spoločenstva v oblasti súdnej spolupráce s občianskych a obchodných veciach;

e) informačných blokov stanovených v článku 15.

3. Na účely prístupu k informáciám uvedeným v odseku 2 písm. a) až d) by sieť, ak je to vhodné, na svojej stránke mala využívať prepojenia na iné internetové stránky, na ktorých sa pôvodné informácie nachádzajú.

4. Stránka určená pre sieť bude podobne vytvárať prístup k porovnateľným iniciatívam pre verejné informácie v súvisiacich oblastiach a k stránkam obsahujúcim informácie vzťahujúce sa na právne systémy členských štátov.

Článok 15

Informačné bloky

1. Informačné bloky sa určia prednostne pre otázky súvisiace s prístupom k spravodlivosti v členských štátoch a zahrnú informácie o postupoch predloženia vecí súdom a pre získavanie právnej pomoci bez dosahu na ďalšie podnety spoločenstva, na ktoré sieť plne prihliadne.

2. Informačné bloky sú praktické a stručné, písané ľahko zrozumiteľným spôsobom, a obsahujú praktické informácie pre verejnosť. Budú postupne vytvárané pri najmenšom pre nasledovné predmety:

a) princípy právneho systému a organizáciu súdov v členských štátoch;

b) postupy pre predloženie veci súdu so zvláštnou pozornosťou na malé žaloby a následné súdne konania vrátane možností podania opravného prostriedku a opravné konania;

c) podmienky a postupy pre získanie právnej pomoci vrátane popisu úloh mimovládnych organizácií činných v tejto oblasti s pozornosťou na prácu už urobenú v rámci dialógu s občanmi;

d) vnútroštátne pravidlá pre doručovanie dokumentov;

e) pravidlá a postupy pre výkon rozhodnutí vydaných v iných členských štátoch;

f) možnosti a postupy pre získanie predbežných zabezpečovacích opatrení zvlášť so zaistením majetku pre účely výkonu;

g) možnosti alternatívneho riešenia sporov s určením vnútroštátnych informačných a poradenských centier Siete pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zahŕňajúcej celé spoločenstvo;

h) organizácia a výkon právnických profesií.

4. Informačné bloky podľa vhodnosti zahŕňajú prvky príslušnej judikatúry členských štátov.

5. Informačné bloky môžu poskytovať podrobnejšie informácie pre špecialistov.

Článok 16

Aktualizácia informácií

Všetky informácie poskytované v rámci siete a pre verejnosť podľa článkov 13 až 15 sa pravidelne aktualizujú.

Článok 17

Úloha Komisie vo verejnom informačnom systéme

Komisia:

1. zodpovedá za riadenie informačného systému pre verejnosť;

2. vytvorí na základe porady s kontaktnými bodmi internetovú stránku určenú pre sieť na svojej internetovej stránke;

3. poskytuje informácie o príslušných aspektoch práva spoločenstva a procesných postupoch vrátane judikatúry spoločenstva podľa článku 14.

4. a) Zabezpečí, aby bol formát informačných blokov konzistentný a aby zahŕňali všetky informácie, ktoré sieť považuje za potrebné.

b) Následne ich zostavuje a prekladá do ostatných úradných jazykov inštitúcií spoločenstva a inštaluje ich na internetovej stránke určenej pre sieť.

Článok 18

Úloha kontaktných bodov vo verejnom informačnom systéme

Kontaktné body zabezpečia, aby:

1. vhodné informácie potrebné pre vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému boli poskytované Komisii;

2. informácie inštalované v systéme boli správne;

3. bola Komisia oboznamovaná o aktualizácii čo najskôr, ako informačná položka bude vyžadovať zmenu;

4. informačné bloky súvisiace s príslušnými členskými štátmi boli postupne vytvárané podľa usmernení uvedených v článku 10 ods. 1 písm. e);

5. bolo zorganizované najširšie možné rozširovanie informačných blokov inštalovaných na elektronickej stránke určenej pre sieť v ich členskom štáte.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Preskúmanie

1. Najneskôr do 1. decembra 2005 a aspoň každých päť rokov po tomto dátume Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia na základe informácií poskytnutých kontaktnými bodmi. Správa bude obsahovať, ak to bude potrebné, návrhy na zmeny.

2. Správa bude zvažovať medzi ostatnými príslušnými vecami otázku možného priameho verejného prístupu ku kontaktným bodom siete, prístupu a zahrnutia právnických profesií vo svojich činnostiach a spojenia so Sieťou pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zahŕňajúcou celé spoločenstvo. Takisto bude zvažovať vzťah medzi kontaktnými bodmi siete a príslušnými orgánmi určenými v nástrojoch spoločenstva alebo medzinárodných nástrojoch súvisiacich so súdnou spoluprácou pre občianske a obchodné veci.

Článok 20

Vytvorenie základných komponentov siete

Najneskôr do 1. júna 2002 členské štáty oznámia Komisii informácie požadované v článku 2 ods. 5.

Článok 21

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2002 s výnimkou článkov 2 a 20, ktoré budú účinné od dňa, kedy bude rozhodnutie oznámené členským štátom, ktorým je adresované.

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 28. mája 2001

Za Radu

predseda

T. Bodström

[1] Ú. v. ES C 29 E, 30.1.2001, s. 281.

[2] Stanovisko podané 5. apríla 2001 (dosial neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 139, 11.5.2001, s. 6.

[4] Ú. v. ES C 19, 23.1.1999, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[6] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 105, 27.4.1996, s. 1.

--------------------------------------------------

Top