EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1897

Nariadenie Komisie (ES) č. 1897/2000 zo 7. septembra 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve, ktoré sa týka prevádzkovej definície nezamestnanosti

OJ L 228, 8.9.2000, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 216 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 216 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 167 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1897/oj

32000R1897

Nariadenie Komisie (ES) č. 1897/2000 zo 7. septembra 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve, ktoré sa týka prevádzkovej definície nezamestnanosti

Úradný vestník L 228 , 08/09/2000 S. 0018 - 0021
CS.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 32 - 35
ET.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 32 - 35
HU.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 32 - 35
LT.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 32 - 35
LV.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 32 - 35
MT.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 32 - 35
PL.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 32 - 35
SK.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 32 - 35
SL.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 32 - 35


Nariadenie Komisie (ES) č. 1897/2000

zo 7. septembra 2000,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve, ktoré sa týka prevádzkovej definície nezamestnanosti

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve [1] a najmä jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1) V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 577/98 sa musí vypracovať definícia premenných a zoznam zásad pre formulovanie otázok týkajúcich sa postavenia pracovnej sily.

(2) Pre medzinárodné porovnávanie štatistík práce je potrebné, aby členské štáty a inštitúcie spoločenstva merali zamestnanosť a nezamestnanosť podľa definície zamestnanosti a nezamestnanosti Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

(3) Komisia potrebuje porovnateľné ukazovatele na sledovanie a vyhodnocovanie pokroku, ktoré sú výsledkom zavádzania usmernení pre zamestnanosť [2].

(4) Preto je potrebná spoločná definícia nezamestnanosti pre všetky členské štáty a vyšší stupeň zosúladenia dotazníkov pre výberové zisťovanie pracovných síl.

(5) Opatrenia, ktoré ustanovuje toto nariadenie sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy, ktorý bol ustanovený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [3],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Definícia nezamestnanosti je uvedená v prílohe I tohto nariadenia.

2. Zásady tvorenia otázok o postavení pracovnej sily sú uvedené v prílohe II tohto nariadenia.

Článok 2

1. Otázky o postavení pracovnej sily na účely výberového zisťovania pracovných síl spoločenstva sú v súlade so zásadami ustanovenými v prílohe II tohto nariadenia a umožňujú merať nezamestnanosť tak, ako je to určené v prílohe I tohto nariadenia.

2. Odsek 1 sa nemusí uplatňovať počas obdobia, ktoré je potrebné na úpravu výberu pracovných síl. V takomto prípade členský štát pripojí a vo výsledkoch výberového zisťovania pracovných síl spoločenstva pre Eurostat jasne označí odchýlky od definície a zásad, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Článok 3

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. septembra 2000

za Komisiu

Pedro Solbes Mira

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 69, 12.3.1999, s. 2.

[3] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zisťovanie pracovných síl: definícia nezamestnanosti

1. V súlade s normami ILO, ktoré sa prijali na 13. a 14. Medzinárodnej konferencii štatistikov práce (ICLS) pre účely výberového zisťovania pracovných síl spoločenstva, nezamestnané osoby sú osoby vo veku od 15 do 74 rokov a ktoré:

a) boli bez práce počas sledovaného týždňa, t.j. nemali prácu a ani neboli v práci (jednu alebo viac hodín) v platenom zamestnaní alebo neboli samostatne zárobkovo činný;

b) sú v súčasnosti práceschopní, t. j. schopní pracovať v platenom zamestnaní alebo byť samostatne zárobkovo činní do dvoch týždňov, ktoré nasledovali po sledovanom týždni;

c) aktívne hľadali prácu, t.j. podnikli konkrétne opatrenia štyri týždne pred koncom sledovaného týždňa.

Pre účely odseku 1 písm. c) sa za konkrétne opatrenia považuje nasledovné:

- byť v kontakte s úradom práce s cieľom nájdenia práce, bez ohľadu na to, na koho podnet (obnovenie registrácie z administratívnych dôvodov sa nepovažuje za aktívne opatrenie),

- byť v kontakte so súkromnou personálnou agentúrou (agentúra na dočasnú prácu, firma, ktorá sa špecializuje na ľudské zdroje atď.) na účel hľadania práce,

- uchádzanie sa o prácu priamo u zamestnávateľov,

- informovanie sa medzi priateľmi, príbuznými, odbormi atď. s cieľom nájdenia práce,

- podávanie inzerátov alebo odpovedanie na pracovné ponuky,

- sledovanie pracovných ponúk,

- účasť na vstupných skúškach a pohovoroch,

- hľadanie pozemku, priestorov alebo vybavenia,

- žiadanie o povolenia, licencie alebo finančné zdroje.

2. Vzdelávanie a odborná príprava sa považujú za spôsoby ako zlepšiť schopnosť zamestnať sa, ale nie sú to spôsoby hľadania práce. Osoby, ktoré sú bez práce a vzdelávajú sa alebo sa odborne pripravujú, budú klasifikované ako nezamestnané len vtedy, keď sú "v súčasnosti práceschopné" a "hľadajú prácu", tak ako je to definované v odseku 1 písm. b) a c).

3. Dočasne nezamestnaní sa klasifikujú ako nezamestnaní vtedy, keď nedostávajú žiadnu riadnu mzdu (riadna mzda je 50 % a viac) od svojho zamestnávateľa a keď "sú v súčasnosti práceschopní" a "hľadajú prácu". Dočasne nezamestnaní sa berú ako keby mali neplatené voľno na podnet zamestnávateľa — vrátane dovolenky, ktorú prepláca štát alebo fondy (16. medzinárodná konferencia ICLS). V takomto prípade sa dočasne nezamestnaní zaradia medzi zamestnaných vtedy, keď majú dohodnutý dátum návratu do práce do troch mesiacov.

4. Sezónni pracovníci mimo sezóny sa berú tak, že nie sú oficiálne nikam pridelení podľa ich zamestnania počas sezóny, pretože nedostávajú žiadnu mzdu alebo plat od svojho zamestnávateľa, hoci môžu mať zabezpečený návrat do práce. Ak mimo sezóny nepracujú, zaraďujú sa medzi nezamestnaných len vtedy, ak "sú v súčasnosti práceschopní" a "hľadajú prácu" tak, ako je to definované v odseku 1 písm. b) a c).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Výberové zisťovanie pracovných síl: zásady tvorenia otázok, ktoré sa týkajú statusu pracovných síl

1. V každom dotazníku sú otázky o statuse pracovných síl podľa definície ILO (zamestnaný, nezamestnaný alebo neaktívny) vo všeobecnosti prvými otázkami, za nimi nasledujú otázky o demografických charakteristikách členov domácnosti. Nepredchádzajú im najmä otázky o hlavných alebo obvyklých činnostiach (študent, práca v domácnosti, dôchodca atď.) alebo o registrácii na úrade práce pri nárokovaní si na dávky v nezamestnanosti, pretože to by sa dotklo odpovede na otázky ILO o statuse pracovných síl.

V prípade rozhovoru v ďalších kolách, keď status pracovnej sily ako zamestnanej alebo neaktívnej osoby je očividne trvalý alebo stabilný, sa môže skrátene overiť s odvolaním sa na jej status v predchádzajúcom kole.

2. Časť s otázkami o zamestnanosti pozostáva aspoň z dvoch osobitných otázok: jedna otázka je o súčasnej práci a druhá sa týka zamestnania, v ktorom je osoba dočasne neprítomná (osoby, ktoré majú voľno). Otázka o súčasnej práci musí byť v poradí pred otázkou o zamestnaní, aby kontrast medzi oboma otázkami prispel k úplnej identifikácii dočasnej neprítomnosti.

Identifikácia dočasne nezamestnaných (neplatené voľno na podnet zamestnávateľa) a ich zaradenie medzi zamestnané (alebo nezamestnané) osoby závisí od dvoch podmienok formálneho zamestnania: uistenie o návrate do práce po ukončení nepredvídanej skutočnosti a krátkodobého prerušenia (≤ 3 mesiace) pracovnej zmluvy. Obidve podmienky sú v otázke, ktorá nasleduje za otázkou o dôvode ich dočasnej neprítomnosti alebo o období, v ktorom si nehľadali prácu v priebehu posledných štyroch týždňov alebo o kategóriách odpovedí na tieto otázky.

3. Otázky o zamestnaní a hľadaní práce musia obsahovať podnet na identifikáciu osôb, ktoré pracujú len na niekoľkohodinový alebo dokonca len jednohodinový úväzok.

4. Otázky o zamestnaní musia obsahovať podnet na identifikovanie nezarábajúcich rodinných pracovníkov. Prípadne sa môžu identifikovať v osobitnej otázke o tom, či pracujú.

5. Otázky o zamestnaní musia byť jednoznačne tvorené tak, aby naznačovali, že len práca za mzdu alebo zisk sa v rámci Medzinárodnej organizácie práce považuje za hospodársku činnosť.

6. Obdobie trvania zamestnania musí byť jasne špecifikované. Otázka o zamestnaní sa spravidla týka posledného týždňa, ktorý sa definuje "od pondelka do nedele" s uvedením presného dátumu. Jasne sa musia špecifikovať sledované obdobia hľadania práce a disponibilita. Tieto dve otázky o hľadaní práce a metódach hľadania sa vzťahujú na posledné štyri týždne, vrátane sledovaného týždňa a otázka o disponibilite sa vzťahuje na obdobie dvoch týždňov, ktoré nasledujú po sledovanom týždni.

7. Všetky osoby, ktorých sa pýtali otázky o zamestnaní a pri ktorých sa určilo, že nemajú prácu, sa kladie otázka o hľadaní práce. Pred touto otázkou sa nekladú žiadne iné filtrovacie otázky. V prípade rozhovoru v ďalších kolách, keď status pracovnej sily ako zamestnanej alebo neaktívnej osoby je očividne trvalý alebo stály, môže sa skrátene overiť odkazom na jej status v predchádzajúcom kole.

8. Otázka o hľadaní práce sa musí pýtať na úsilie, aj nepravidelné, ktoré respondent vyvinie pri hľadaní práce alebo pri zakladaní vlastného podniku. Znenie otázky nesmie byť také, že len nepretržité hľadanie počas celého sledovaného obdobia sa považuje za dostatočnú podmienku pre hľadanie práce.

9. Otázka o spôsoboch hľadania práce musí obsahovať aktívne i pasívne metódy. Za aktívne metódy hľadania práce sa považujú tieto:

- kontakt s úradom práce pre účely nájdenia práce,

- kontakt so súkromnou personálnou agentúrou na účely nájdenia práce,

- uchádzanie sa o prácu priamo u zamestnávateľov,

- informovanie sa medzi priateľmi, známymi, v odborových zväzoch atď. na účel nájdenia práce,

- odpovedanie alebo podávanie inzerátov,

- sledovanie inzerátov s ponukou práce,

- účasť na vstupných skúškach a pohovoroch,

- hľadanie pozemku, priestorov alebo vybavenia,

- požiadanie o povolenia, licencie na finančné zdroje.

10. "Kontakt s úradom práce na účel nájdenia práce" je dvojsmerný kontakt. Môže ho iniciovať nezamestnaná osoba alebo úrad práce. Tento kontakt sa musí zahrnúť do prvej otázky o metódach hľadania práce. Nárokovanie si na dávky v nezamestnanosti je odlišné od administratívneho obnovenia (ak tomuto nepredchádzalo obdobie zamestnanosti alebo nezamestnanosti). Odlišuje sa to aj od pomoci, ktorú poskytuje úrad práce, aby zlepšil zamestnateľnosť registrovanej nezamestnanej osoby. "Kontakt s úradom práce na účel nájdenia práce" sa považuje za aktívny len vtedy, ak:

- sa zapíše respondentove meno do evidencie úradu práce prvý krát (po období zamestnania alebo nezamestnanosti),

- sa sledujú voľné miesta alebo

- "z vlastného podnetu úrad práce navrhne pracovnú príležitosť", ktorú uchádzač môže prijať alebo odmietnuť.

11. Metódy hľadania práce sa uvádzajú, ak sa spomenuli aspoň tri aktívne metódy.

12. Osoby, ktoré v súčasnosti nie sú zamestnané a ktoré nehľadajú prácu, pretože už našli pracovné miesto a začnú neskôr, t. j. najneskôr však do troch mesiacov, musia byť zaradené do osobitnej kategórie.

--------------------------------------------------

Top