Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1159

Nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2000 z 30. mája 2000 o odpatreniach pre informovanie a publicitu týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov, ktoré majú vykonať členské štáty

OJ L 130, 31.5.2000, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Zrušil 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1159/oj

32000R1159Official Journal L 130 , 31/05/2000 P. 0030 - 0036


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1159/2000

z 30. mája 2000

o opatreniach pre informovanie a publicitu týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov, ktoré majú vykonať členské štáty

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch[1], a najmä na jeho článok 53 ods. 2,

keďže:

(1) Článok 46 nariadenia (ES) č. 1260/1999 požaduje, aby sa vykonali opatrenia pre informovanie a publicitu o činnostiach štrukturálnych fondov.

(2) Článok 34 písm. 1) h) nariadenia (ES) č. 1260/1999 uvádza, že riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu balíka štrukturálnej pomoci je zodpovedný za súlad s požiadavkami na informovanie a publicitu.

(3) Článok 46 (2) nariadenia (ES) č. 1260/1999 stanovuje, že riadiaci orgán je zodpovedný za zabezpečenie publicity o balíku pomoci a najmä za informovanie potenciálnych konečných príjemcov, obchodných a odborných inštitúcií, ekonomických a sociálnych partnerov, inštitúcií, ktoré podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami ako aj mimovládnych organizácií o príležitostiach, ktoré poskytuje takáto pomoc a za informovanie širokej verejnosti o úlohe, ktorú zohráva spoločenstvo v rámci príslušnej pomoci a o jej výsledkoch.

(4) Článok 46 ods. 3 požaduje od členských štátov, aby sa poradili s Komisiou a aby sa navzájom informovali o prijatých iniciatívach vzhľadom na opatrenia pre informovanie a publicitu.

(5) Podľa článku 18 ods. 3 a článku 19 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1260/1999 programový doplnok pre každý operačný program alebo jednotný programový dokument musia zahŕňať opatrenia určené na zabezpečenie publicity pomoci v súlade s článkom 46.

(6) Článok 35 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1260/1999 stanovuje, že monitorovacie výbory posudzujú a schvaľujú výročné a záverečné správy o pomoci predtým, než sa zašlú Komisii, a článok 37 ods. 2 uvedeného nariadenia požaduje, aby takého správy zahŕňali opatrenia prijaté riadiacim orgánom a monitorovacím výborom na účely zabezpečenia kvality a účinnosti opatrení, ktoré sa prijmú na zabezpečenie publicity pre poskytovanie pomoci. článok 40 ods. 4 ustanovuje najmä, aby sa výsledky hodnotení sprístupňovali verejnosti na požiadanie, so súhlasom monitorovacieho výboru v prípade hodnotenia v polovici programu, ktoré sa musí vykonať najneskôr 31. decembra 2003.

(7) Rozhodnutie Komisie 94/342/ES z 31. mája 1994 o opatreniach pre informovanie a publicitu, ktoré členské štáty musia uskutočniť vzhľadom na pomoc zo štrukturálnych fondov a z Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH) [2] sa naďalej vzťahuje na pomoc poskytovanú podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2052/88 z 24. júna 1988 o úlohách štrukturálnych fondov a ich účinnosti a koordinácii ich činností navzájom ako aj s činnosťami Európskej investičnej banky a ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi[3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3193/94[4], ako aj nariadeniami prijatými na účely vykonania uvedeného nariadenia.

(8) O tomto nariadení sa konali porady s výborom uvedeným v článku 147 zmluvy, s Výborom pre poľnohospodárske štruktúry a rozvoj vidieka a s Výborom pre štruktúry rybného hospodárstva a akvakultúry. Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj a premenu regiónov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobné ustanovenia uplatniteľné pre informovanosť a publicitu, ktoré sa týkajú pomoci zo štrukturálnych fondov podľa nariadenia (ES) č. 1260/1999, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníkuEurópskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2000

Za Komisiu

Michel BARNIER

člen Komisie

PRÍLOHA

VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ PRE INFORMOVANIE A PUBLICITU O POMOCI ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

1. Všeobecné zásady a rozsah

Informovanie a publicita o pomoci zo štrukturálnych fondov sú určené na to, aby sa zvýšilo povedomie a prehľadnosť, pokiaľ ide o činnosti Európskej únie, a aby sa vytvoril súvislý obraz o príslušnej pomoci vo všetkých členských štátoch. Takéto informovanie a publicita zahŕňajú činnosti, ktorým pomáhajú Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond, Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF), sekcia usmerňovania alebo Finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva.

Nižšie opísané opatrenia pre informovanie a publicitu sa vzťahujú na podporné rámcové programy spoločenstva (RPS), operačné programy, jednotné programové dokumenty (JPD) a programy iniciatív spoločenstva definované v nariadení (ES) č. 1260/1999.

Riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu pomoci je zodpovedný za publicitu na mieste. Publicita sa vykoná v spolupráci s Európskou komisiou, ktorá bude informovaná o opatreniach prijatých pre tento účel.

Príslušné vnútroštátne a regionálne orgány prijmú všetky vhodné správne opatrenia, aby sa zabezpečilo účinné uplatňovanie takýchto úprav a spolupráca s Komisiou.

2. Ciele opatrení pre informovanie a publicitu a cieľové skupiny

Cieľom opatrení pre informovanie a publicitu je:

2.1. informovať možných a konečných príjemcov, ako aj

- regionálne a miestne orgány a iné príslušné verejné orgány,

- profesijné organizácie a podnikateľské kruhy,

- ekonomických a sociálnych partnerov,

- mimovládne organizácie, obzvlášť organizácií na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a organizácií usilujúcich sa o ochranu a zlepšenie životného prostredia,

- prevádkovateľov a podporovateľov projektu,

o príležitostiach, ktoré poskytuje spoločná pomoc z Európskej únie a z členských štátov, aby sa zabezpečila prehľadnosť takejto pomoci;

2.2. informovať širokú verejnosť o úlohe, ktorú zohráva Európska únia v spolupráci s členskými štátmi v rámci príslušnej pomoci a o jej výsledkoch.

3. Vykonávanie opatrení pre informovanie a publicitu

3.1. Všeobecné ustanovenia

3.1.1. Príprava opatrení

Opatrenia pre informovanosť a publicitu sa predložia vo forme komunikačného akčného plánu, ktorý sa bude vzťahovať na každý operačný program a na každý jednotný programový dokument (JPD). Ak je to vhodné, takýto plán sa predloží pre RPS. Vykoná sa pod dohľadom riadiaceho orgánu.

Každý komunikačný akčný plán obsahuje:

- ciele a cieľové skupiny,

- obsah a stratégiu výsledných opatrení pre komunikáciu a informovanie s uvedením opatrení, ktoré sa musia prijať v rámci rozličných cieľov pre jednotlivý fond,

- návrh rozpočtu,

- administratívne oddelenia alebo inštitúcie zodpovedné za vykonanie,

- kritériá, ktoré sa majú použiť na hodnotenie vykonaných opatrení.

Komunikačný akčný plán sa stanoví v programovom doplnku v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 1260/1999.

3.1.2. Financovanie

Čiastky vyčlenené pre informovanie a publicitu sa uvedú vo finančných plánoch pre rámce podpory spoločenstva (RPS), v JPD a v operačných programoch pod hlavičkou technickej pomoci (výdavky požadované na prípravu, monitorovanie a vyhodnocovanie pomoci podľa článku 17 ods. 2 písm. e), článku 18 ods. 2 písm. b) a článku 19 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1260/1999).

3.1.3. Určenie zodpovedných osôb

Každý riadiaci orgán vymenuje jednu alebo viac osôb, ktoré budú zodpovedné za informovanie a publicitu. O vymenovaných osobách riadiaci orgán informuje Komisiu.

3.1.4. Zodpovednosť

Riadiaci orgán informuje Komisiu o vykonávaní tohto nariadenia na výročnej schôdzi uvedenej v článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

3.2. Obsah stratégie opatrení pre informovanie a publicitu

Navrhnú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov uvedených v bode 2 a vykonajú sa. Tieto sú:

- zabezpečenie prehľadnosti pre potenciálnych a konečných príjemcov,

- informovanie verejnosti.

3.2.1. Zabezpečenie prehľadnosti pre potenciálnych a konečných príjemcov a pre skupiny uvedené v bode 2.1.

3.2.1.1. Riadiaci orgán určený pre každý balík pomoci zabezpečí najmä:

- zverejnenie obsahu balíka vrátane označenia zapojenia príslušných štrukturálnych fondov, rozširovanie takýchto dokumentov a ich dostupnosť pre tých, ktorí ich požadujú,

- zavedenie vhodného podávania správ o napredovaní pomoci počas doby trvania programu,

- vykonanie informačných opatrení týkajúcich sa riadenia, monitorovania a hodnotenia pomoci zo štrukturálnych fondov, ktoré sú financované, ak je to vhodné, z výdavkov na technickú pomoc podľa príslušného balíka pomoci.

Riadiaci orgán vynaloží úsilie na to, aby zabezpečil, že informačný a publikačný materiál sa predloží jednotným spôsobom a v súlade s pravidlami o spôsoboch informovania a zverejňovania, ktoré sú stanovené v bode 6. V tejto súvislosti by bolo žiaduce, aby sa používali nasledovné stručné charakteristiky úloh každého fondu.

EFRR: "Pomoc pri znižovaní rozdielu medzi úrovňami rozvoja a životnými úrovňami medzi regiónmi ako aj rozsah, v akom znevýhodnené regióny zaostávajú.

Pomoc pri náprave hlavných regionálnych nerovností v spoločenstve podieľaním sa na rozvoji a štrukturálnom prispôsobovaní regiónov, ktorých rozvoj zaostáva a pomoc pri náprave ekonomickej a sociálnej konverzie regiónov."

ESF: "Pomoc pri rozvoji zamestnania prostredníctvom podpory zamestnanosti, podnikateľského ducha a rovnakých príležitostí a investovania do ľudských zdrojov."

EPUZF: "Pomoc pri udržiavaní spojenia medzi rôznymi spôsobmi poľnohospodárstva a rozvojom vidieka.

Zlepšenie a podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva ako kľúčovej činnosti vo vidieckych oblastiach.

Zabezpečovanie diverzifikácie hospodárstva vo vidieckych oblastiach.

Pomoc pri údržbe prosperujúcej spoločnosti vo vidieckych oblastiach.

Zachovanie a zlepšenie životného prostredia, krajinotvorby a vidieckeho dedičstva."

FNURH: "Pomoc pri dosahovaní udržateľnej rovnováhy medzi morskými zdrojmi a ich využívaním.

Modernizácia štruktúr rybolovu, aby sa zabezpečila budúcnosť priemyslu.

Pomoc pri udržaní dynamického a konkurenieschopného rybného hospodárstva a pri revitalizácii oblastí závislých na rybnom hospodárstve.

Zlepšenie zásobovania a využitia produktov rybného hospodárstva."

3.2.1.2. Riadiaci orgán určený na realizáciu balíka pomoci zabezpečí existenciu vhodných kanálov pre kolobeh informácií, aby sa zabezpečila prehľadnosť rôznych potenciálnych partnerov a príjemcov, najmä malých a stredných podnikov.

Informácie by mali zahŕňať jasný prehľad administratívnych postupov, ktoré je treba sledovať, popis systému pre organizovanie prihlášok, informácie o kritériách, ktoré sa použijú vo výberových konaniach a o mechanizmoch pre vyhodnocovanie, ako aj mená osôb alebo kontaktných miest na celoštátnej, regionálnej alebo na miestnej úrovni, ktoré vedia vysvetľovať, ako funguje balík pomoci, a mali by taktiež zahŕňať kritériá oprávnenosti pre výber.

V prípade podpory pre miestny potenciál, štátnej pomoci pre podniky a globálnych grantov sa takéto informácie rozširujú zásadne prostredníctvom sprostredkovateľských inštitúcií a združenia zastupujúce príslušné podniky.

3.2.1.3. Riadiace orgány zabezpečia existenciu vhodných kanálov pre poskytovanie informácií takým osobám, ktoré môžu mať úžitok zo systémov zahŕňajúcich školenie, zamestnanosť alebo rozvoj ľudských zdrojov. Na tento účel zabezpečia spoluprácu inštitúcií odbornej prípravy, inštitúcií zaoberajúcich sa zamestnanosťou, podnikov a skupín podnikov, stredísk odbornej prípravy a mimovládnych organizácií.

3.2.2. Informovanie verejnosti

3.2.2.1. Na účely toho, aby bolo možné viac upovedomiť verejnosť o úlohe, ktorú zohráva Európska únia pri príslušných balíkoch pomoci a pri dosiahnutých výsledkoch, informuje určený riadiaci orgán médiá najvhodnejším spôsobom o štrukturálnej pomoci, ktorú spolufinancuje únia. Takéto informácie musia obsahovať primeranú zmienku o príspevku únie a v oznámeniach sa uvedú úlohy každého fondu tak, že sa stanovia špecifické priority príslušných balíkov pomoci v súlade s bodom 3.2.1.1.

V čase prvého spustenia pomoci nasledujúceho po schválení Komisiou a počas hlavných fáz jej realizácie sa podniknú kroky, aby sa vhodným spôsobom upozornili médiá (tlač, rádio a televízia); takéto kroky môžu zahŕňať tlačové vyhlásenia, uverejňovanie článkov, príloh do najvhodnejších novín ako aj návštevy priamo na mieste. Môžu sa využívať taktiež iné spôsoby informovania a komunikácie, ako sú webstránky, publikácie opisujúce úspešné projekty a súťaže, aby sa zistil najlepší postup.

V prípade, že sa využije inzercia, ako napríklad tlačové vyhlásenia alebo propagačné oznámenia, jasne sa uvedie spoluúčasť Európskej únie.

Musí sa zabezpečiť vhodná spolupráca so zastúpením Komisie v príslušnej krajine.

3.2.2.2. Opatrenia pre informovanie a publicitu pre všeobecnú verejnosť zahrnú:

- v prípade investícií do infraštruktúry, ktorých celkové náklady prevyšujú 500 000 EUR pre činnosti, ktoré sú spolufinancované z FNURH a 3 milióny EUR v prípade všetkých ostatných činností:

- reklamné tabule na mieste,

- stále pamätné tabule pre infraštruktúry dostupné pre všeobecnú verejnosť, ktoré sa umiestnia v súlade s bodom 6;

- v prípade spolufinancovaného školenia a opatrení týkajúcich sa zamestnanosti:

- opatrenia na upovedomenie užívateľov systémov školenia o tom, že sa zúčastňujú na činnosti, ktorú spolufinancuje Európska únia;

- opatrenia, ktoré upovedomia všeobecnú verejnosť o úlohe, ktorú zohráva Európska únia vo vzťahu k činnostiam financovaným v oblasti odbornej prípravy, zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov;

- v prípade investícií do podnikania, opatrenia na rozvoj miestneho potenciálu a všetkých ostatných opatrení, ktoré dostanú finančnú pomoc od spoločenstva;

- informácie pre príjemcov o ich účasti na činnosti, ktorá je spolufinancovaná Európskou úniou, jedným so spôsobov opísaných v bode 6.

4. Práca monitorovacích výborov

4.1. Monitorovacie výbory zabezpečia, aby sa o ich práci dostatočne informovalo. Na tento účel budú všade, kde je to len možné neustále informovať médiá o napredovaní balíka pomoci, za ktorý sú zodpovedné. Za kontakt s tlačou zodpovedá predseda. Zástupcovia výboru sa zapoja do stykov s tlačou.

Vhodné prípravy sa uskutočnia aj v prípade konania dôležitých udalostí v súvislosti so schôdzkami monitorovacieho výboru, ako sú schôdzky na vysokej úrovni alebo inauguračné zasadania. Komisia a jej úrady v členských štátoch budú informované o takýchto prípravách.

4.2. Monitorovacie výbory preskúmajú výročnú správu o vykonávaní uvedenú v článku 37 nariadenia (ES) č. 1260/1999, ktorá v súlade s článkom 35 uvedeného nariadenia musí obsahovať časť o informovaní a publicite. Riadiaci výbor predloží monitorovaciemu výboru informácie o kvalite a účinnosti opatrení pre informovanie a publicitu, ako aj vhodné dôkazy ako napr. fotografie.

V súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1260/1999 zašlú členské štáty Komisii všetky informácie, ktoré potrebuje zohľadniť pri výročnej správe, ako to ustanovuje článok 45 vyššie uvedeného nariadenia.

Takéto informácie musia umožniť Komisii, aby sa uistila, že ustanovenia tohto nariadenia boli splnené.

5. Partnerstvo a výmena skúseností

Riadiace orgány majú voľnosť pri uskutočňovaní akýchkoľvek ďalších opatrení vrátane takých, ktoré prispejú k riadnemu uskutočňovaniu politiky sledovanú štrukturálnymi fondmi.

Informujú Komisiu o uskutočnených iniciatívach tak, aby sa mohla vhodne podieľať na ich realizácii.

Aby sa uľahčilo vykonanie tohto nariadenia, poskytne Komisia v prípade potreby technickú pomoc. Dá svoj odborný posudok a materiál k dispozícii príslušným orgánom v duchu partnerstva a v spoločnom záujme. Podporí výmenu skúseností o vykonávaní článku 46 nariadenia (ES) č. 1260/1999 a podporí neformálne siete medzi tými, ktorí sú zodpovední za poskytovanie informácií. Za týmto cieľom by bolo žiaduce pre členské štáty vymenovať celoštátneho koordinátora pre každý fond.

6. Pravidlá o technickým prostriedkoch pre informovanie a publicitu

Na účely zabezpečenia viditeľnosti opatrení, ktoré sú spolufinancované jedným zo štrukturálnych fondov, je vhodný riadiaci orgán zodpovedný za dodržanie nasledovných opatrení pre informovanosť a publicitu:

6.1. Oznamovacie tabule

Oznamovacie tabule sa vztýčia v miestach projektov zapojených do spolufinancovaných investícií do infraštruktúry, ktorých objem prevyšuje čiastky uvedené v bode 3.2.2.2. Takéto oznamovacie tabule musia mať priestor vyčlenený pre uvedenie údajov o príspevku Európskej únie.

Reklamné tabule musia mať veľkosť, ktorá zodpovedá rozsahu činnosti.

Časť reklamnej tabule vyčlenená pre príspevok spoločenstva musí spĺňať tieto kritériá:

- bude zaberať aspoň 25 % celkovej plochy reklamnej tabule,

- bude na nej normovaný znak spoločenstva a nasledovný text, ktorý sa usporiada tak, ako je zobrazené nižšie:

!!! ( For printers Take image from English version)

PROJEKT ČIASTOČNE FINANCOVANÝ

EURÓPSKOU ÚNIOU

- znak musí byť v súlade s platnými normami;

- písmo použité pre údaje o konečnom príspevku Európskej únie musí byť aspoň také veľké ako písmo pre národné údaje, avšak typ písma môže byť odlišný;

- musí sa uviesť zmienka o príslušnom fonde.

V prípade, že príslušné orgány nevztýčia informačnú tabuľu oznamujúcu ich vlastnú spoluúčasť na financovaní projektu, oznámi sa pomoc Európskej únie na informačnej tabuli osobitne na ten účel. V takom prípade sa primerane uplatnia vyššie uvedené ustanovenia.

Reklamné tabule sa odstránia najneskôr šesť mesiacov po dokončení práce a nahradia sa pamätnou tabuľou v súlade s bodom 6.2.

6.2. Pamätné tabule

Stála pamätná tabuľa sa umiestni na miestach dostupných širokej verejnosti (kongresové centrá, letiská, stanice, atď.), ktoré predstavujú projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov. Okrem znaku spoločenstva sa na takýchto tabuliach musí uvádzať príspevok spoločenstva a môže uvádzať zmienka o príslušnom fonde.

V prípade fyzických investícií do budov podnikov sa pamätné tabule umiestnia na dobu jedného roka.

Ak sa príslušný orgán alebo konečný príjemca rozhodne umiestniť informačné tabule alebo pamätné tabule, vyhotoviť publikácie alebo podniknúť akékoľvek iné informatívne opatrenia týkajúce sa projektov, ktorých celkový objem je nižší než 500 000 EUR v prípade činností, ktoré sú spolufinancované z FNURH a 3 milióny EUR v prípade všetkých ostatných činností, uvedie sa príspevok spoločenstva podobným spôsobom.

6.3. Plagáty

Na účely informovania príjemcov a širokej verejnosti o úlohe, ktorú zohráva Európska únia pri rozvoji ľudských zdrojov, odbornej príprave a zamestnanosti, investovaní do podnikov a rozvoji vidieka, umiestnia riadiace orgány plagáty uvádzajúce príspevok únie a prípadne príslušný fond na budovách inštitúcií, ktoré vykonávajú opatrenia financované zo štrukturálnych fondov alebo z nich majú úžitok (agentúry zamestnanosti, strediská odbornej prípravy, obchodné a priemyselné komory, poľnohospodárske komory, agentúry pre regionálny rozvoj, atď.).

6.4. Oznámenia pre príjemcov

Všetky oznámenia o pomoci pre príjemcov zaslané príslušnými orgánmi musia uviesť skutočnosť o spolufinancovaní Európskou úniou a môžu uviesť čiastku alebo percento pomoci financovanej príslušným nástrojom spoločenstva.

6.5. Informácie a komunikačný materiál

6.5.1. Publikácie (ako sú brožúrky, prospekty a oznámenia) o regionálnej pomoci spolufinancovanej štrukturálnymi fondmi musia obsahovať jasné údaje na titulnej strane o účasti Európskej únie a, ak je to vhodné, aj o príslušnom fonde, ako aj znak spoločenstva, ak sa použije aj národný alebo regionálny znak.

Publikácie musia obsahovať odkazy na orgán, ktorý je zodpovedný za obsah informácií, a na riadiaci orgán, ktorý bol určený na realizáciu príslušného balíka pomoci.

6.5.2. V prípade informácií sprístupnených prostredníctvom elektronických prostriedkov (webstránky, databázy pre potenciálnych príjemcov) alebo ako audiovizuálny materiál sa primerane uplatnia vyššie uvedené zásady. Pri vypracovaní akčného komunikačného plánu sa musí náležitá pozornosť venovať novým technológiám, ktoré umožňujú rýchle a účinné šírenie informácií a uľahčujú dialóg so širokou verejnosťou.

Webstránky týkajúce sa štrukturálnych fondov by mali

- uviesť zmienku o príspevku Európskej únie a, ak je to vhodné, príslušného fondu aspoň na domovskej stránke,

- uviesť odkaz na iné webstránky Komisie týkajúce sa štrukturálnych fondov.

6.6. Informatívne podujatia

Organizátori informačných podujatí, ako sú konferencie, semináre, veľtrhy a výstavy súvisiace s realizáciou činností spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov zvýraznia príspevok spoločenstva na týchto balíkoch pomoci prostredníctvom vystavenia európskej zástavy v zasadacích miestnostiach a použitím znaku spoločenstva na dokumentoch.

Zastúpenia Komisie v členských štátoch pomôžu v prípade potreby pri príprave a realizácii takýchto podujatí.

[1] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 152, 18.6.1994, s. 39.

[3] Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 9.

[4] Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 11.

Top