EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0961

Nariadenie Komisie (ES) č. 961/2000 z 5. mája 2000, týkajúce sa zatriedenia určitých tovarov do Kombinovanej nomenklatúry

Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/961/oj

32000R0961Úradný vestník L 109 , 06/05/2000 S. 0016 - 0022


Nariadenie Komisie (ES) č. 961/2000

z 5. mája 2000

týkajúce sa zatriedenia určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 254/2000 [2], a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1) Na to, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k uvedenému nariadeniu, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatrieďovania tovarov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2) Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa uplatňujú aj na všetky ostatné nomenklatúry, ktoré sú na nej úplne alebo sčasti založené alebo ktoré k nej pridávajú ďalšie triedenie a ktoré sú stanovené v osobitných ustanoveniach spoločenstva s úmyslom uplatňovať sadzobné a ostatné opatrenia súvisiace s obchodovaním s tovarmi.

(3) Podľa uvedených všeobecných pravidiel tovary opísané v prvom stĺpci tabuľky priloženej k tomuto nariadeniu sa musia zatrieďovať podľa číselných znakov uvedených v druhom stĺpci na základe odôvodnení stanovených v treťom stĺpci.

(4) Je vhodné, aby v závislosti od opatrení platných v spoločenstve súvisiacich so systémami dvojitej kontroly a s prednostným a retrospektívnym dohľadom spoločenstva nad textilnými výrobkami dovážanými do spoločenstva, záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov týkajúce sa zatriedenia tovarov do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nevyhovujú ustanoveniam tohto nariadenia, mohol držiteľ aj naďalej uplatňovať podľa ustanovení článku 12(6) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktoré ustanovuje Colný kódex spoločenstva [3], naposledy zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 955/1999 [4], do 1. januára 2001, aby sa držiteľom týchto záväzných informácií poskytol dostatok času na prispôsobenie si svojej podnikateľskej praxe.

(5) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovary opísané v prvom stĺpci priloženej tabuľky sa zatrieďujú v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselných znakov KN uvedených v druhom stĺpci uvedenej tabuľky.

Článok 2

S výhradou opatrení platných v spoločenstve súvisiacich so systémami dvojitej kontroly a s prednostným a retrospektívnym dohľadom spoločenstva nad textilnými výrobkami dovážanými do spoločenstva, záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nevyhovujú ustanoveniam tohto nariadenia, sa môžu aj naďalej uplatňovať podľa ustanovení článku 12 (6) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 do 1. januára 2001.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. mája 2000

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 28, 3.2.2000, s. 16.

[3] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 119, 7.5.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Opis tovarov | Zatriedenie (číselný znak) | Odôvodnenia |

(1) | (2) | (3) |

1.Tkanina farbená na modro vo väzbe krížového kepra (60 % bavlna a 40 % polyester) s plošnou hmotnosťou 300g/m2 so šírkou približne 150 cm. Tkanina má vyblednutý zeleno vytlačený nápis predstavujúci logo firmy približne 4 cm vysoký a približne 2 cm široký, umiestnený približne 13 cm od okraja a opakujúci sa približne v 20 cm intervaloch pozdĺž oboch okrajov.(Pozri fotografiu č. 599 A + B) | 52113200 | Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu Kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2(A) k triede XI, poznámkou k podpoložke 1(g) k triede XI, poznámkou 1 ku kapitole 54 a znením číselných znakov 5211 a 52113200 Vytlačený nápis na výrobku mu nedáva charakteristiku potlačenej tkaniny. |

2.Tkanina farbená na bledo modro (100 % bavlna a 40 % polyester) so šírkou približne 150 cm, vyrobená zo strižových vlákien. Tkanina má žlto vytlačený nápis "Farbené a dokončené v Spojenom kráľovstve, členskej krajine EHS" ("DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC"), vysoký približne 0,4 cm nachádzajúci sa približne 1,2 cm od okraja(Pozri fotografiu č. 598 A + B) | 55121990 | Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu Kombinovanej nomenklatúry, poznámky k podpoložke 1(g) k triede XI, poznámky 1 ku kapitole 54 a znením číselných znakov 5512, 551219 a 55121990 Vytlačený nápis na výrobku mu nedáva charakteristiku potlačenej tkaniny |

3.Tkanina farbená na modro vo väzbe krížového kepra (65 % polyester a 35 % bavlna) s plošnou hmotnosťou 245 g/m2, so šírkou približne 150 cm, vyrobená zo strižových vlákien. Tkanina má čierny vytlačený nápis predstavujúci logo firmy, približne 1,5 cm vysoký a približne 3 cm široký umiestnený približne 4,5 cm od okraja na jednej strane a približne 9 cm na druhej strane a opakujúci sa približne v 28 cm intervaloch pozdĺž oboch okrajov(Pozri fotografiu č. 601 A + B) | 55142200 | Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu Kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2(A) k triede XI, poznámkou k podpoložke 1(g) k triede XI, poznámkou 1 ku kapitole 54 a znením číselných znakov 5514 a 55142200 Vytlačený nápis na výrobku mu nedáva charakteristiku potlačenej tkaniny |

4.Tkanina farbená na čierno (65 % polyester a 35 % viskóza) s plošnou hmotnosťou 320 až 340 g/m2, so šírkou približne 150 cm, vyrobená zo strižových vlákien. Tkanina má žlto vytlačený nápis "…strihané v Spojenom kráľovstve, členskom štáte E. H. S". ("…SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE E. E. C.") vysoký približne 0,4 cm, nachádzajúci sa približne 0,5 cm od okraja, umiestnený na kraji(Pozri fotografiu č. 597 A + B) | 55151190 | Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu Kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2(A) k triede XI, poznámkou k podpoložke 1(g) k triede XI, poznámkou 1 ku kapitole 54 a znením číselných znakov 5515, 551511 a 55151190 Vytlačený nápis na výrobku mu nedáva charakteristiku potlačenej tkaniny |

5.Tkanina farbená na čierno (65 % polyester a 35 % viskóza) s plošnou hmotnosťou 320 g/m2 so šírkou približne 150 cm, vyrobená zo strižových vlákien. Tkanina má žlto vytlačený nápis "Farbené a dokončené v Spojenom kráľovstve, členskej krajine EHS"("DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE E. E. C.") približne 0,4 cm vysoký nachádzajúci sa približne 0,5 cm od okraja opakujúci sa približne v 17 cm intervaloch pozdĺž oboch okrajov(Pozri fotografiu č. 600 A + B) | 55151190 | Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu Kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2(A) k triede XI, poznámkou k podpoložke 1(g) k triede XI, poznámkou 1 ku kapitole 54 a znením číselných znakov 5515, 551511 a 55151190 Vytlačený nápis na výrobku mu nedáva charakteristiku potlačenej tkaniny |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top