EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0013

Smernica 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín

OJ L 109, 6.5.2000, p. 29–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 75 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 9 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 9 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 77 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; Zrušil 32011R1169 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/13/oj

32000L0013Úradný vestník L 109 , 06/05/2000 S. 0029 - 0042


Smernica 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 20. marca 2000

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstv, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [1],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [2],

keďže:

(1) Smernica Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín [3] [4] bola často a podstatne zmenená a doplnená. Z tohto dôvodu by mala byť uvedená smernica s cieľom jasnosti a zrozumiteľnosti vydaná v úplnom znení.

(2) Rozdiely medzi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členských štátov o označovaní potravín môžu brzdiť voľný obeh týchto výrobkov a môžu zapríčiniť rozdielne konkurenčné podmienky.

(3) Z tohto dôvodu má aproximácia týchto právnych poriadkov prispieť k plynulému fungovaniu vnútorného trhu.

(4) Cieľom tejto smernice by malo byť stanovenie pravidiel spoločenstva všeobecnej povahy uplatňujúcich sa horizontálne na všetky výrobky uvedené na trh.

(5) Pravidlá špecifickej povahy uplatňujúce sa vertikálne iba na konkrétne potraviny by sa mali ustanoviť ustanoveniami zaoberajúcimi sa takýmito výrobkami.

(6) Prvoradým dôvodom pre každé pravidlo týkajúce sa označovania potravín má byť potreba informovať a chrániť spotrebiteľa.

(7) Takáto potreba znamená, že členské štáty môžu v súlade s pravidlami zmluvy predpísať uplatňovanie jazykových požiadaviek.

(8) Podrobné označovanie poskytujúce najmä údaje o presnom druhu a vlastnostiach výrobku, ktoré pri výbere výrobku umožnia, aby bol spotrebiteľ dokonale informovaný o skutočnostiach, je najvhodnejšie, keďže takto existujú najmenšie prekážky pre voľné obchodovanie.

(9) Z tohto dôvodu sa má vytvoriť zoznam obsahujúci všetky informácie, ktoré spravidla majú byť obsiahnuté pri označovaní všetkých potravín.

(10) Avšak horizontálny charakter tejto smernice predsa len v počiatočnom štádiu nedovoľuje zahrnúť do povinných údajov všetky tie údaje, ktoré je nutné pridať do zoznamu, ktorý sa uplatňuje v podstate pre celý rozsah potravín. V priebehu neskoršieho štádia sa majú prijať ustanovenia spoločenstva s cieľom doplnenia existujúcich pravidiel.

(11) Okrem toho pri absencii pravidiel spoločenstva, ktoré majú špecifický charakter, by si mali členské štáty ponechať právo na ustanovenie určitých vnútroštátnych ustanovení, ktoré sa môžu pridať ku všeobecným ustanoveniam tejto smernice, avšak tieto ustanovenia by mali podliehať postupu spoločenstva.

(12) Uvedený postup spoločenstva musí byť taký, ako je to v prípade rozhodnutia spoločenstva, keď si členský štát želá prijať nové právne predpisy.

(13) Ustanovenie by malo tiež vo výnimočných prípadoch slúžiť pre zákonodarcu spoločenstva s cieľom odchýlky od určitých povinností, ktoré sa všeobecne stanovili.

(14) Pravidlá týkajúce sa označovania majú tiež zakázať využívanie informácií, ktoré by mohli uviesť spotrebiteľa do omylu, alebo by mohli potravinám pripisovať liečivé účinky. Aby to bolo účinné, tento zákaz by sa mal tiež týkať prezentácie a reklamy potravín.

(15) S cieľom uľahčenia obchodovania medzi členskými štátmi sa môže stanoviť, že v štádiách pred uskutočnením predaja konečnému spotrebiteľovi sa má na vonkajšom balení uvádzať iba informácia o základných prvkoch a určité povinné údaje, ktoré sa musia uviesť na obale potraviny, je nutné uviesť iba v obchodných dokumentoch týkajúcich sa takejto potraviny.

(16) Členské štáty by si na základe podmienok a okolností miestnej praxe mali ponechať právo na ustanovenie pravidiel týkajúcich sa označovania potravín, ktoré sa predávajú hromadne. Avšak spotrebiteľovi sa má aj v tomto prípade poskytnúť informácia.

(17) S cieľom zjednodušenia a urýchlenia postupu sa Komisia má poveriť úlohou prijať vykonávacie opatrenia technickej povahy.

(18) Opatrenia, ktoré sú potrebné pre vykonávanie tejto smernice, by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [5].

(19) Táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt pre transpozíciu smerníc stanovených v prílohe IV, časť B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa týka označovania potravín, ktoré vo svojej podstate má poskytnúť informáciu konečnému spotrebiteľovi a určitých aspektov týkajúcich sa prezentácie a reklamy potravín.

2. Táto smernica sa týka tiež potravín, ktoré sa dodávajú do reštaurácií, nemocníc, závodných jedální a iných podobných hromadných stravovacích zariadení (v ďalšom texte len ako "hromadné stravovacie zariadenia").

3. Na účely tejto smernice,

a) "označenie" znamená akékoľvek slová, údaje, obchodné známky, obchodné názvy, obrázkové materiály alebo symboly, ktoré sa týkajú potraviny a sú umiestnené na akomkoľvek obale, dokumente, oznámení, nálepke, kruhovej alebo prstencovej etikete, ktorá sprevádza, alebo sa týka takejto potraviny;

b) "predbalená potravina" znamená akúkoľvek jednotlivú položku určenú na prezentáciu ako takú pre konečného spotrebiteľa a pre hromadné stravovacie zariadenia, ktorá pozostáva z potraviny a obalu, do ktorého bola vložená predtým, ako bola ponúknutá na predaj, obaľujúci potravinu úplne alebo čiastočne, ale v každom prípade takým spôsobom, že obsah nemôže byť zamenený bez otvorenia alebo výmeny obalu.

Článok 2

1. Použité označenie a metódy nesmú:

a) byť také, aby uviedli kupujúceho do omylu ohľadom podstaty látky, najmä:

i) pokiaľ ide o vlastnosti potraviny a hlavne druhu, identity, vlastností, zloženia, množstva, trvanlivosti, pôvodu alebo miesta pôvodu, spôsobu výroby alebo produkcie;

ii) pripisovaním takých účinkov alebo vlastností potravine, aké nemá;

iii) poukazovaním, že potravina má osobitné vlastnosti, keď v skutočnosti všetky podobné potraviny majú takéto charakteristiky;

b) podliehajú ustanoveniam spoločenstva platným pre prírodné minerálne vody a potraviny určeným na osobitné výživové účely, pripisovať akejkoľvek potravine vlastnosť uvádzajúcu, že u ľudí pôsobí preventívne, liečivo, alebo lieči chorobu, prípadne sa odvoláva na takéto vlastnosti.

2. Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 95 zmluvy vyhotoví demonštratívny zoznam tvrdení v zmysle odseku 1, ktorých používanie musí byť v každom prípade byť zakázané alebo obmedzené.

3. Zákazy alebo obmedzenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú tiež na:

a) prezentáciu potravín, najmä ich tvar, vzhľad alebo obal, použitý obalový materiál, spôsob akým sú upravené a prostredie, kde sú vystavené;

b) reklamu.

Článok 3

1. V súlade s článkami 4 až 17 a na základe výnimiek, ktoré obsahujú, na označení potravín je povinné jedine uvedenie nasledovných údajov:

(1) názov, pod ktorým sa výrobok predáva;

(2) zoznam zložiek;

(3) množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek, ako je stanovené v článku 7;

(4) v prípade predbalených potravín ich netto množstvo;

(5) doba minimálnej trvanlivosti, alebo v prípade potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska rýchlo podliehajú skaze, dátum "spotrebujte do";

(6) všetky osobitné podmienky skladovania alebo podmienky pre použitie;

(7) meno a obchodné meno a adresa výrobcu alebo baliarne alebo predávajúceho, ktorý je etablovaný v rámci spoločenstva.

Avšak, pokiaľ sa jedná o maslo vyrábané na ich území, je členským štátom povolené vyžadovať iba označenie výrobcu, baliarne alebo predávajúceho.

Bez dopadu na oznámenie, ktoré je stanovené v článku 24, členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o akomkoľvek opatrení prijatom podľa druhého odseku;

(8) údaje o pôvode alebo mieste pôvodu v prípade, keď neuvedenie takýchto údajov by mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadom podstaty látky, pokiaľ ide o skutočný pôvod alebo miesto pôvodu potraviny;

(9) návod na použitie v prípade, keď by nebolo možné správne použiť potravinu bez poskytnutia takéhoto návodu;

(10) v prípade nápojov obsahujúcich viac ako 1,2 % objemu alkoholu, skutočný alkoholometrický titer (obsah alkoholu).

2. Napriek predchádzajúcemu odseku si môžu členské štáty v prípade domácej výroby zachovať vnútroštátne ustanovenia, ktoré vyžadujú označenie závodu alebo baliaceho strediska.

3. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté presnejšie alebo obsiahlejšie ustanovenia týkajúce sa hmotností a rozmerov.

Článok 4

1. Ustanovenia spoločenstva platné pre konkrétne potraviny a nie pre potraviny vo všeobecnosti, môžu vo výnimočných prípadoch umožniť výnimky z požiadaviek stanovených v článku 3 ods. 1, body 2 a 5 za predpokladu, že to nespôsobí neprimeranú informovanosť kupujúceho.

2. Ustanovenia spoločenstva platné pre konkrétne potraviny a nie pre potraviny vo všeobecnosti, môžu stanovovať povinné dodatočné údaje týkajúce sa označenia okrem tých, ktoré sú vymenované v článku 3.

V prípade, keď neexistujú ustanovenia spoločenstva, môžu členské štáty ustanoviť uvedenie takýchto údaje v súlade s postupom stanoveným v článku 19.

3. Ustanovenia spoločenstva uvedené v odseku 1 a 2 sa príjmu v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

Článok 5

1. Názov, pod ktorým sa výrobok predáva, je názov stanovený v príslušných ustanoveniach spoločenstva.

a) V prípade, že neexistujú ustanovenia spoločenstva, je názvom, pod ktorým sa výrobok predáva, názov stanovený v zákonoch, právnych predpisoch a správnych predpisoch platných v členských štátoch, v ktorých sa výrobok predáva konečnému spotrebiteľovi alebo hromadným stravovacím zariadeniam.

V opačnom prípade je názov, pod ktorým sa výrobok predáva, taký názov, ktorý je obvyklý v členskom štáte, v ktorom sa predáva konečnému spotrebiteľovi alebo hromadným stravovacím zariadeniam, alebo je uvedený popis potraviny a ak je to potrebné z hľadiska použitia potraviny tak, aby boli pre kupujúceho dostatočne zrozumiteľné pre určenie skutočného charakteru potraviny a jej odlíšenie od ostatných výrobkov, s ktorými by ju bolo možné zameniť.

b) V členskom štáte, kde sa výrobok vyrába, je tiež dovolené používať ten obchodný názov, pod ktorým sa výrobok v členskom štáte legálne vyrába a predáva.

Avšak v prípade, keď uplatnenie ostatných ustanovení tejto smernice, najmä tých, ktoré sú stanovené v článku 3, by neumožnilo spotrebiteľom v členskom štáte, kde sa výrobok predáva, rozpoznať skutočný charakter potraviny a odlíšiť ju od potravín, s ktorými by ju bolo možné zameniť, musí byť obchodný názov doplnený o ďalšie sprievodné informácie popisujúce potravinu, ktoré je nutné uvádzať v blízkosti obchodného názvu.

c) Vo výnimočných prípadoch sa obchodný názov uvádzaný v štáte, v ktorom sa výrobok vyrába, nemôže používať v členskom štáte, kde sa výrobok predáva, ak je potravina, ktorú označuje, tak odlišná, čo sa týka zloženia alebo výroby, od potraviny známej pod takýmto názvom, že ustanovenia uvedené v písm. b) nie sú v členskom štáte, v ktorom sa výrobok predáva, dostačujúce pre poskytnutie správnej informácie pre spotrebiteľov.

2. Názov, pod ktorým sa výrobok predáva nesmie byť nahradený žiadnou obchodnou známkou, značkovým menom alebo vymysleným názvom.

3. Názov, pod ktorým sa výrobok predáva, obsahuje alebo je doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa fyzikálneho stavu potraviny alebo jej špecifického spracovania (napr. práškový, lyofilizovaný, zmrazený, koncentrovaný, údený) vo všetkých prípadoch, kedy by opomenutie takýchto informácií mohlo spôsobiť nejasnosti u kupujúceho.

Akákoľvek potravina, ktorá bola spracovaná za použitia ionizujúceho žiarenia, musí mať jedno z nasledovných označení:

- v španielčine:

"irradiado" alebo "tratado con radiación ionizante"

- v dánčine:

"bestrålet/…" alebo "strålekonserveret" alebo "behandlet med ioniserende stråling" alebo "konserveret med ioniserende stråling",

- v nemčine

"bestrahlt" alebo "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

- v gréčtine

"επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία" alebo "ακτινοβολημένο"

- v angličtine:

"irradiated" alebo "treated with ionising radiation"

"ožiarené" alebo "ošetrené inonizujúcim žiarením"

- vo francúzštine:

"traité par rayonnements ionisants" alebo "traité par ionisation",

- v taliančine:

"irradiato" alebo "trattato con radiazioni ionizzanti",

- v holandčine:

"doorstraald" alebo "door bestraling behandeld" alebo "met ioniserende stralen behandeld",

- v portugalčine:

"irradiado" alebo "tratado por irradiação" alebo "tratado por radiação ionizante",

- vo fínčine:

"säteilytetty" alebo "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

- vo švédčine:

"bestrålad" alebo "behandlad med joniserande strålning".

Článok 6

1. Zložky sa vymedzujú v súlade s týmto článkom a prílohami I, II a III.

2. Zložky nie nutné vymenovať v prípade:

a) - čerstvého ovocia a zeleniny, vrátane nešúpaných, nekrájaných alebo podobne spracovaných zemiakov,

- vody sýtenej kysličníkom uhličitým, ktorej popis uvádza, že bola sýtená,

- kvasných octov získaných výlučne z jedného základného výrobku za predpokladu, že sa nepridala žiadna iná zložka;

b) - syra,

- masla,

- fermentovaného mlieka a smotany,

za predpokladu, že nebola pridaná žiadna iná zložka okrem mliečnych výrobkov, enzýmov a kultúr mikroorganizmov, ktoré sú nevyhnutné pri výrobe alebo soli, ktorá je potrebná pri výrobe syra iného, ako je čerstvý syr a tavený syr;

c) výrobky pozostávajúce z jedinej zložky, kde:

- obchodný názov je rovnaký ako názov zložky, alebo

- obchodný názov umožňuje jasnú identifikáciu charakteru zložky.

3. V prípade nápojov obsahujúcich viac ako 1,2 % objemu alkoholu, Rada konajúc na návrh Komisie stanoví pred 22. decembrom 1982 pravidlá pre označenie zložiek.

4. a) "Zložka" znamená akúkoľvek látku, vrátane prísad, ktoré sa používajú pri výrobe alebo príprave potraviny a ktorá sa nachádza v konečnom výrobku, dokonca aj v prípade, že je v pozmenenom stave.

b) V prípade, keď samotná zložka potraviny pozostáva z niekoľkých zložiek, tieto zložky sa považujú za zložky príslušnej potraviny.

c) Za zložky sa nepovažujú:

i) časti zložky, ktoré sa počas výrobného procesu dočasne oddelili a neskôr znovu zaviedli, avšak neprekračujú pôvodné proporcie;

ii) prísady:

- ktoré sa nachádzajú v danej potravine iba na základe skutočnosti, že ich obsahovala jedna alebo viaceré zložky tejto potraviny za predpokladu, že v konečnom výrobku nemajú technologickú funkciu,

- ktoré sa používajú ako spracovateľské pomoci;

iii) látky, ktoré sa používajú v potrebných množstvách jedine ako rozpúšťadlá alebo prostredie pre prísady alebo príchute.

d) V určitých prípadoch sa môžu prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2 rozhodnutia na posúdenie, či sú splnené podmienky uvedené v písm. c) bod ii) a iii).

5. V zozname zložiek sa uvedú všetky zložky potraviny v zostupnom poradí na základe hmotnosti, ako je zaznamenané v čase ich použitia pri výrobe potraviny. Zoznam sa uvedie za vhodným nadpisom, ktorý obsahuje slovo "zložky".

Avšak:

- pridaná voda a prchavé výrobky sa vymenujú v poradí na základe ich hmotností v konečnom výrobku; množstvo vody pridanej ako zložka v potravine sa vypočíta odpočítaním celkového množstva ostatných použitých zložiek od celkového množstva konečného výrobku. Toto množstvo nie je nutné zohľadniť, ak nepresahuje 5 % hmotnosti konečného výrobku,

- zložky používané v koncentrovanej alebo dehydrovanej forme a rozriedené počas výroby sa môžu vymenovať v poradí na základe hmotnosti, aká bola zaznamená pred ich koncentráciou alebo dehydratáciou,

- v prípade koncentrovaných alebo dehydrovaných potravín, ktoré sú určené na rozriedenie pridaním vody, môžu byť zložky vymenované v poradí na základe pomeru v rozriedenom výrobku za predpokladu, že zoznam zložiek je doplnený o výraz "zložky rozriedeného výrobku" alebo "zložky výrobku pripraveného na použitie",

- v prípade ovocných alebo zeleninových zmesí, kde žiaden druh ovocia alebo zeleniny významne neprevláda, čo sa týka pomeru hmotností, môžu byť takéto zložky vymenované v inom poradí za predpokladu, že takýto zoznam zložiek je doplnený výrazom "v rôznom pomere",

- v prípade zmesí korenia alebo byliniek, kde žiaden druh významne neprevláda, čo sa týka pomeru hmotností, môžu byť takéto zložky vymenované v inom poradí za predpokladu, že takýto zoznam zložiek je doplnený výrazom "v rôznom pomere".

6. Zložky sa označia ich špecifickým názvom, kde je to vhodné, v súlade s pravidlami stanovenými v článku 5.

Avšak:

- zložky, ktoré patria do jednej z kategórií vymenovaných v prílohe I a ktoré sú zložkami inej potraviny je potrebné označiť iba názvom kategórie.

Úpravy zoznamu kategórií v prílohe I sa môžu uskutočniť v súlade s postupom stanoveným v článku 20 ods. 2.

Avšak označenie "škrob" uvedené v prílohe I musí byť vždy doplnené označením jeho špecifického rastlinného pôvodu v prípade, keď takáto zložka môže obsahovať glutén,

- zložky, ktoré patria do jednej z kategórií vymenovaných v prílohe II musia byť označené názvom tejto kategórie a za tým jej špecifickým názvom alebo číslom ES; ak zložky patria do viac ako jednej kategórie, označí sa tá kategória, ktorá je najvhodnejšia vzhľadom na najdôležitejšiu funkciu príslušnej potraviny.

Zmeny a doplnenia tejto prílohy založené na vývoji vedeckých a technických poznatkov sa príjmu v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

Avšak, označenie "upravený škrob" uvedené v prílohe II musí byť vždy doplnené označením špecifického rastlinného pôvodu v prípade, keď takáto zložka môže obsahovať glutén,

- korenia sa označia v súlade s prílohou III,

- osobitné ustanovenia spoločenstva, upravujúce označenie uvádzajúce, že zložka bola ošetrená ionizačným žiarením, sa príjmu v súlade s článkom 95 zmluvy.

7. Ustanovenia spoločenstva alebo v prípade, keď neexistujú takéto ustanovenia, vnútroštátne ustanovenia môžu ustanoviť, aby bol názov, pod ktorým sa konkrétna potravina predáva, doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa určitej zložky alebo zložiek.

Postup ustanovený v článku 19 sa uplatňuje pre všetky takéto vnútroštátne ustanovenia.

Ustanovenia spoločenstva uvedené v tomto odseku sa príjmu v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

8. V prípade uvedenom v odseku 4 písm. b), sa môže zložená zložka zahrnúť do zoznamu zložiek pod svojim označením, pokiaľ je to zákonom ustanovené alebo obvykle zavedené z hľadiska celkovej hmotnosti, ak za tým hneď nasleduje zoznam jej zložiek.

Avšak, takýto zoznam nie je povinný:

a) v prípade, keď zložená zložka tvorí z menej ako 25 % konečného výrobku; avšak táto výnimka sa podľa ustanovení odseku 4 písm. c) neuplatňuje v prípade prísad;

b) v prípade, keď zložená zložka je potravina, pre ktorú sa podľa ustanovení spoločenstva nevyžaduje uvedenie v zozname zložiek.

9. Napriek odseku 5 nie je potrebné označovať obsah vody:

a) v prípade, keď sa voda používa počas výrobného procesu výhradne s cieľom zriedenia zložky, ktorá sa používa v koncentrovanej alebo dehydrovanej forme;

b) v prípade kvapalného média, ktoré sa obvykle nekonzumuje.

Článok 7

1. Množstvo zložky alebo kategórie zložiek používaných pri výrobe alebo príprave potraviny sa uvedie v súlade s týmto článkom.

2. Označenie uvedené v odseku 1 je povinné:

a) v prípade, keď sa zložka alebo kategória príslušných zložiek vyskytuje v názve, pod ktorým sa potravina predáva, alebo v spojitosti s ktorým ju obvykle spotrebiteľ vníma; alebo

b) v prípade, keď sa zložka alebo kategória príslušných zložiek na označení zdôrazní vo forme slov, obrázkov alebo graficky; alebo

c) v prípade, keď je zložka alebo kategória príslušných zložiek nevyhnutná pre charakteristiku potraviny a na jej odlíšenie od výrobkov, s ktorými by sa kvôli svojmu názvu alebo vzhľadu dala zameniť; alebo

d) v prípadoch stanovených v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

3. Odsek 2 sa netýka:

a) zložky alebo kategórie zložiek:

- ktorej netto hmotnosť v sušine je označená v súlade s článkom 8 ods. 4, alebo

- ktorej množstvo sa vyžaduje uvádzať na označení už na základe ustanovení spoločenstva, alebo

- ktorá sa používa v malých množstvách s cieľom ochutenia, alebo

- ktorá v prípade, keď je uvedená v názve, pod ktorým sa výrobok predáva, nemá taký vplyv na rozhodnutie spotrebiteľa v krajine, kde sa výrobok predáva, pretože zmena množstva nie je významná pre charakteristiku potraviny alebo pre odlíšenie od podobných potravín. V prípade pochybnosti sa rozhodne na základe postupu ustanoveného v článku 20 ods. 2, či sú podmienky ustanovené v tejto pomlčke splnené;

b) v prípade, keď osobitné ustanovenia spoločenstva presne stanovujú množstvo zložky alebo kategórie zložiek bez potreby ich uvedenia na označení;

c) v prípadoch uvedených v štvrtej a piatej pomlčke článku 6 ods. 5;

d) v prípadoch stanovených v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

4. Označené množstvo, ktoré je percentuálne vyjadrené, musí zodpovedať množstvu zložky alebo zložiek v čase ich použitia. Avšak ustanovenia spoločenstva môžu pre niektoré potraviny dovoliť výnimky z tejto zásady. Takéto ustanovenia sa príjmu v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

5. Označenie uvedené v odseku 1 sa uvedie buď v názve, alebo hneď za názvom, pod ktorým sa potravina predáva, alebo v zozname zložiek, s ktorými súvisí príslušná zložka alebo kategória zložiek.

6. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá spoločenstva týkajúce sa nutričného označenia pre potraviny.

Článok 8

1. Netto množstvo predbalenej potraviny sa vyjadrí:

- v objemových jednotkách v prípade kvapalín,

- v hmotnostných jednotkách v prípade ostatných výrobkov,

za použitia litrov, centilitrov, mililitrov, kilogramov alebo gramov podľa toho, ako je vhodné.

Ustanovenia spoločenstva, alebo v prípade, keď neexistujú takéto ustanovenia, vnútroštátne ustanovenia uplatňujúce sa na určité špecifické potraviny, môžu byť vyňaté z tohto pravidla.

Postup ustanovený v článku 19 sa uplatňuje na všetky takéto vnútroštátne ustanovenia.

2. a) V prípade, keď sa na základe ustanovení spoločenstva vyžaduje uvádzať určitý typ množstva (napr. nominálne množstvo, minimálne množstvo, priemerné množstvo), alebo v prípade, keď neexistujú takéto ustanovenia, na základe vnútroštátnych ustanovení sa na účely tejto smernice za toto množstvo pokladá netto množstvo.

Bez dosahu na oznámenie stanovené v článku 24 členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach na základe tohto bodu.

b) Ustanovenia spoločenstva, alebo v prípade, keď neexistujú takéto ustanovenia, vnútroštátne ustanovenia môžu pre určité špecifické potraviny, ktoré sú klasifikované na základe množstva v kategóriách, vyžadovať iné označenie množstva.

Postup ustanovený v článku 19 sa uplatňuje na všetky takéto vnútroštátne ustanovenia.

c) V prípade, keď predbalený predmet pozostáva z dvoch alebo viacerých jednotlivo zabalených predmetov obsahujúcich rovnaké množstvo rovnakého výrobku, ako netto množstvo sa uvedie netto množstvo, ktoré obsahuje každý jednotlivý predmet a celkový počet takýchto balíkov. Označenie týchto údajov však nie je povinné v prípade, keď celkové množstvo jednotlivých balíkov sa zvonku dá zreteľne zistiť a spočítať a v prípade, keď aspoň jedno označenie netto množstva, ktoré obsahuje každý jednotlivý balík sa zvonku dá zreteľne zistiť.

d) V prípade, keď predbalený predmet pozostáva z dvoch alebo viacerých jednotlivých balíkov, ktoré sa nepovažujú za predajné jednotky, ako netto množstvo sa uvedie celkové netto množstvo a celkový počet jednotlivých balíkov. Ustanovenia spoločenstva, alebo v prípade, keď neexistujú takéto ustanovenia, na základe vnútroštátnych ustanovení sa nemusí v prípade určitých potravín vyžadovať označenie celkového množstva jednotlivých balíkov.

Bez dopadu na oznámenie stanovené v článku 24, členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach na základe tohto bodu.

3. V prípade potravín, ktoré sa bežne predávajú po kusoch, členské štáty nemusia vyžadovať označenie netto množstva za predpokladu, že počet položiek sa dá zvonku zreteľne zistiť a jednoducho spočítať alebo ak nie, uvedie sa na označení.

Bez dosahu na oznámenie stanovené v článku 24, členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach na základe tohto odseku.

4. V prípade potraviny v pevnej forme, ktorá je prítomná v kvapalnom médiu, sa uvedie na označení tiež netto hmotnosť v sušine potraviny bez kvapaliny.

Na účely tohto odseku "kvapalné prostredie" znamená nasledovné výrobky s možným výskytom vo forme zmesí a tiež v prípade mrazených a rýchlozmrazených výrobkov za predpokladu, že kvapalina je len prídavok k základným zložkám prípravku a teda nie je rozhodujúcim činiteľom pre kupujúceho: voda, vodné roztoky solí, rôsol, vodný roztok potravinárskych kyselín, ocot, vodný roztok cukrov, vodný roztok iných sladidiel, ovocné alebo zeleninové šťavy v prípade ovocia a zeleniny.

Tento zoznam môže byť doplnený v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

Metódy na overenie netto hmotnosti v sušine potraviny zbavenej kvapaliny sa stanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

5. Nie je povinnosť označiť netto hmotnosť v prípade potravín:

a) ktoré podliehajú výrazným stratám, čo sa týka ich objemu alebo hmoty, a ktoré sa predávajú po kusoch, alebo sa vážia v prítomnosti kupujúceho;

b) ktorých netto hmotnosť je menšia ako 5 g a 5 ml; avšak toto ustanovenie sa netýka korenia a byliniek.

Ustanovenia spoločenstva, alebo v prípade, keď neexistujú takéto ustanovenia, vnútroštátne ustanovenia uplatňujúce sa na konkrétne potraviny môžu vo výnimočných prípadoch ustanoviť prahové hodnoty, ktoré sú vyššie ako 5 g alebo 5 ml za predpokladu, že to nespôsobí nedostatočnú informovanosť kupujúceho.

Bez dosahu na oznámenie stanovené v článku 24, členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach podľa tohto odseku.

6. Ustanovenia spoločenstva uvedené sa odseku 1, druhý pododsek, 2 písm. b) a d) a 5, druhý pododsek sa príjmu v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

Článok 9

1. Doba minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina za predpokladu, že je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti.

Označí sa v súlade s odsekmi 2 až 5.

2. Táto doba sa uvedie za nasledovnými slovami:

- "Minimálna doba trvanlivosti…", v prípade, keď sa na označení doby trvanlivosti uvádza deň,

- "Minimálna doba trvanlivosti do konca…" v ostatných prípadoch.

3. Slová uvedené v odseku 2 budú doplnené o:

- samotný dátum, alebo

- odkaz, kde na označení je uvedený dátum.

Ak je potrebné, po týchto údajoch sa uvedie popis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržiavať, ak sa má výrobok uchovať do konca určeného obdobia.

4. Dátum pozostáva zo dňa, mesiaca a roku v nezakódovanej chronologickej podobe.

Avšak v prípade potravín:

- ktoré sa neuchovávajú viac ako tri mesiace, postačuje označenie dňa a mesiaca,

- ktoré sa uchovávajú viac ako tri mesiace, ale nie viac ako 18 mesiacov, postačuje označenie mesiaca a roku,

- ktoré sa uchovávajú viac ako 18 mesiacov, postačuje označenie roku.

Spôsob označenia dátumu bude stanovený v súlade s postupom stanoveným v článku 20 ods. 2.

5. Podľa ustanovení spoločenstva, ktoré predpisujú iné typy označenia dátumu, označenie doby trvanlivosti sa vyžaduje pre:

- čerstvé ovocie a zeleninu vrátane zemiakov, ktoré neboli ošúpané, krájané alebo podobne spracované. Táto výnimka nebude platiť pre naklíčené semená a podobné výrobky, ako sú klíčky strukovín,

- vína, likérové vína, šumivé (perlivé) vína, aromatizované vína a podobné výrobky získané z iného ovocia ako hrozno a nápoje, patriace pod kódy KN 22060091, 22060093 a 22060099 a sú vyrábané z hrozna alebo hroznového muštu,

- nápoje obsahujúce 10 % a viac objemu alkoholu,

- nealkoholické nápoje, ovocné džúsy, ovocné nektáre a alkoholické nápoje v osobitných nádobách s obsahom väčším ako päť litrov, ktoré sú určené na dodávky pre hromadné stravovacie zariadenia,

- pekárenský alebo cukrárenský tovar, ktorý sa na základe vlastností svojho obsahu, bežne skonzumuje do 24 hodín od výroby,

- vínny ocot,

- kuchynská soľ,

- cukrovinky pozostávajúce takmer výhradne z ochutených alebo prifarbených cukrov,

- žuvačky a podobné výrobky určené na žuvanie,

- jednotlivé porcie zmrzliny.

Článok 10

1. V prípade potravín, ktoré z biologického hľadiska rýchlo podliehajú skaze a z tohto dôvodu po krátkej dobe môžu predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, sa nahradí doba minimálnej trvanlivosti dátumom "Spotrebujte do".

2. Pred dátumom sú uvedené slová:

- v španielčine:

,

- v dánčine:

,

- v nemčine:

,

- v gréčtine:

,

- v angličtine:

- vo francúzštine:

,

- v taliančine:

,

- v holadčine:

,

- v portugalčine:

,

- vo fínčine:

,

- vo švédštine:

.

Tieto slová sa doplnia:

- buď samotným dátumom, alebo

- odkazom, kde na označení je uvedený dátum.

Za týmito údajmi nasleduje popis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržiavať.

3. Dátum pozostáva zo dňa, mesiaca a prípadne roku v nezakódovanej podobe.

4. V niektorých prípadoch sa na základe upostupu stanoveného v článku 20 ods. 2 môže posúdiť, či sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1.

Článok 11

1. Návod na použitie potraviny sa uvedie na označení takým spôsobom, aby umožnil náležité použitie potraviny.

2. Ustanovenia spoločenstva, alebo v prípade, keď neexistujú takéto ustanovenia, vnútroštátne ustanovenia môžu v prípade určitých potravín špecifikovať spôsob, akým sa bude návod na použitie uvádzať na označení.

Postup ustanovený v článku 19 sa uplatňuje na všetky takéto vnútroštátne ustanovenia.

Ustanovenia spoločenstva uvedené v tomto odseku sa príjmu v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

Článok 12

Pravidlá týkajúce sa alkoholometrického titra (obsahu alkoholu) na objem v prípade výrobkov, ktoré spadajú pod položky Nos 22.04 a 22.05, sa ustanovia v osobitných ustanoveniach spoločenstva platných pre takéto výrobky.

V prípade ostatných nápojov, ktoré obsahujú viac ako 1,2 % objemu alkoholu, tieto pravidlá sa ustanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

Článok 13

1. a) V prípade predbalených potravín sú údaje stanovené v článkoch 3 a 4 ods. 2 uvedené na predbalení alebo na k nemu pripojenej nálepke.

b) Bez ohľadu na písmeno a) a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia spoločenstva týkajúce sa nominálnych množstiev v prípade, keď predbalené potraviny sú:

- určené pre konečného spotrebiteľa, ale sa predávajú v štádiu pred predajom konečnému spotrebiteľovi a kde predaj pre hromadné stravovacie zariadenie nie je zahrnutý do tohto štádia,

— určené na dodávku pre hromadné stravovacie zariadenia na prípravu, spracovanie, rozdelenie alebo rozkrájanie, je potrebné uvádzať údaje, ktoré sa vyžadujú na základe článkov 3 a 4 ods. 2, iba v obchodných dokumentoch týkajúcich potravín v prípade, keď je možné zaručiť, že takéto dokumenty obsahujúce všetky informácie o označení buď doprevádzajú potraviny, ktorých sa týkajú, alebo sa odoslali pred alebo v rovnakú dobu, ako bola uskutočnená dodávka.

c) V prípade uvedenom v písmene b) údaje, ktoré sú uvedené v článkoch 3 ods. 1 bod 1, 5 a 7 a kde je to vhodné, údaje uvedené v článku 10 sa tiež uvedú na vonkajšom obale, v ktorom sa potraviny ponúkajú na predaj.

2. Údaje uvedené v článku 3 a článku 4 ods. 2 musia byť zrozumiteľné a označené na nápadnom mieste takým spôsobom, aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné.

V žiadnom prípade nemôžu byť nejakým spôsobom skryté, zakryté alebo prerušené iným písomným alebo obrázkovým materiálom.

3. Údaje vymenované v článku 3 ods. 1, bodoch 1, 4, 5 a 10 sa uvedú v rovnakom zornom poli.

Táto požiadavka sa môže rozšíriť na údaje stanovené v článku 4 ods. 2.

4. V prípade sklenených fliaš určených na opätovné použitie, ktoré sú nezmazateľne označené a z tohto dôvodu nemajú nálepku, kruhovú alebo prstencovú etiketu a obal alebo nádoby, ktorých najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako 10 cm2, je nutné uvádzať iba údaje vymenované v článku 3 ods. 1 bodoch 1, 4 a 5.

V tomto prípade sa neuplatňuje odsek 3.

5. V Írsku, Holandsku a Veľkej Británii sa môže v prípade mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sa ponúkajú v sklenených fľašiach určených pre opätovné použitie, udeliť výnimka z článku 3 ods. 1 a odseku 3 tohto článku.

Tieto krajiny informujú Komisiu o akomkoľvek opatrení, ktoré príjmu na základe prvého pododseku.

Článok 14

V prípade, keď sa potraviny ponúkajú na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo hromadnému stravovaciemu zariadeniu bez predbalenia, alebo keď sa potraviny balia na žiadosť spotrebiteľa v priestoroch predajne, alebo sa predbalia s cieľom priameho predaja, príjmu členské štáty podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobu uvádzania údajov uvedených v článku 3 a článku 4 ods. 2.

Môžu rozhodnúť o tom, aby sa všetky alebo niektoré z týchto údajov nevyžadovali za predpokladu, že zákazník v každom prípade obdrží dostatočné informácie.

Článok 15

Táto smernica neovplyvní ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré pri absencii ustanovení spoločenstva predpisujú menej prísne požiadavky na označenie potravín, ktoré sa ponúkajú v dekoračných obaloch, ako sú figuríny alebo suveníry.

Článok 16

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území zakázal predaj potravín, na ktorých nie sú v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre spotrebiteľa uvedené údaje stanovené v článku 3 a článku 4 ods. 2, pokiaľ spotrebiteľ v skutočnosti nie je informovaný prostredníctvom iných opatrení stanovených v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2 týkajúceho sa jedného alebo viac údajov na označení.

2. Na svojom území môže členský štát, kde sa výrobok predáva, v súlade s pravidlami zmluvy stanoviť, aby sa takéto údaje na označení poskytovali v jednom alebo viacerých jazykoch, ktoré môže určiť spomedzi úradných jazykov spoločenstva.

3. Odseky 1 a 2 nebránia tomu, aby sa údaje na označení uvádzali v niekoľkých jazykoch.

Článok 17

Členské štáty upustia od ustanovenia podrobnejších požiadaviek, ako sú už uvedené v článkoch 3 až 13, ktoré sa týkajú spôsobu uvádzania údajov stanovených v článku 3 a článku 4 ods. 2.

Článok 18

1. Členské štáty nesmú zakázať obchodovanie s potravinami, ktoré sú v súlade s pravidlami ustanovenými v tejto smernici tým, že budú uplatňovať neharmonizované vnútroštátne ustanovenia platné pre označenie a prezentáciu určitých potravín alebo potravín vo všeobecnosti.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na neharmonizované vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú opodstatnené v prípade:

- ochrany zdravia verejnosti,

- zamedzenia podvodu, pokiaľ takéto opatrenia nebránia uplatňovaniu definícií a pravidiel, ktoré sú ustanovené v tejto smernici,

- ochrany priemyselných a obchodných práv, označenia miesta pôvodu, registrovaných označení pôvodu a zamedzenia nekalej súťaže.

Článok 19

Tam, kde sa uvádza odkaz na tento článok, pri uplatnení nasledovného postupu by mal členský štát považovať za potrebné prijať nové právne predpisy.

Oznámi Komisii a ostatným členským štátom predpokladané opatrenia a uvedie dôvody, na základe ktorých sa majú uskutočniť. Komisia v rámci Stáleho výboru pre potraviny, ktorý je zriadený na základe rozhodnutia Rady 69/414/EHS [6], sa poradí s členskými štátmi, ak považuje takéto konzultácie za užitočné, alebo ak to členský štát požaduje.

Členský štát môže prijať takéto predpokladané opatrenia iba tri mesiace po takomto oznámení a za predpokladu, že stanovisko Komisie nie je negatívne.

V prípade negatívneho stanoviska a pred uplynutím vyššie uvedenej doby, Komisia iniciuje postup stanovený v článku 20 ods. 2 s cieľom, aby zistila, či sa predpokladané opatrenia môžu vykonávať, ak je potrebné za podmienky, že sa uskutočnia vhodné úpravy.

Článok 20

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potraviny (ďalej len "výbor").

2. Tam, kde sa uvádzať odkaz na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor príjme svoj rokovací poriadok.

Článok 21

V prípade, že dočasné opatrenia ukážu, že sú nevyhnutné pre uplatnenie tejto smernice, príjmu sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 ods. 2.

Článok 22

Táto smernica neovplyvní ustanovenia spoločenstva týkajúce sa označenia a prezentácie určitých potravín, ktoré už boli prijaté 22. decembra 1978.

O všetkých zmenách a doplneniach potrebných pre harmonizáciu takýchto ustanovení s pravidlami ustanovenými v tejto smernici sa rozhodne v súlade s postupom platným pre príslušné ustanovenia.

Článok 23

Táto smernica sa netýka výrobkov určených na vývoz mimo krajín spoločenstva.

Článok 24

Členské štáty zabezpečia, aby Komisia obdržala znenie všetkých základných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré príjmu v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 25

Táto smernica sa uplatňuje tiež na francúzske zámorské územia.

Článok 26

1. Smernica 79/112/EHS zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe IV, časť A sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa konečných termínov pre transpozíciu ustanovených v prílohe IV, časť B.

2. Odkazom uvedeným na zrušenú smernicu sa rozumie odkaz na túto smernicu a interpretuje sa v súlade s korelačnou tabuľkou stanovenou v prílohe V.

Článok 27

Táto smernica nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 28

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. marca 2000

Za Európsky parlament

predsedníčka

N. Fontaine

za Radu

predseda

J. Gama

[1] Ú. v. ES C 258, 10.9.1999, s. 12.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. januára 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. marca 2000.

[3] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/4/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 21).

[4] Pozri prílohu IV, časť B.

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 291, 29.11.1969, s. 9.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

KATEGÓRIE ZLOŽIEK, KTORÉ JE VHODNEJŠIE OZNAČIŤ NÁZVOM KATEGÓRIE AKO ŠPECIFICKÝM NÁZVOM

Definícia | Označenie |

Rafinované oleje iné ako olivový olej | "Olej" spolu buď s prídavným menom "rastlinný" alebo "živočíšny", ak je to vhodné, alebooznačením špecifického rastlinného alebo živočíšneho pôvoduPrídavné meno "hydrogenizovaný" musí doprevádzať označenie hydrogenizovaného oleja |

Rafinované tuky | "Tuk" spolu buď s prídavným menom "rastlinný" alebo "živočíšny", ak je to vhodné, alebooznačením špecifického rastlinného alebo živočíšneho pôvoduPrídavné meno "hydrogenizovaný" musí doprevádzať označenie hydrogenizovaného tuku |

Múčne zmesi získané z dvoch alebo viacerých obilnín | "Múka", za ktorou nasleduje zoznam obilnín, z ktorých sa získala v zostupnom poradí podľa hmotnosti |

Škroby a škroby modifikované fyzikálnymi prostriedkami alebo enzýmami | "Škrob" |

Všetky druhy rýb, kde ryby tvoria zložku inej potraviny a za predpokladu, že názov a prezentácia takejto potraviny sa nevzťahuje na špecifický druh ryby | "Ryba" |

Všetky druhy syra, kde syr alebo zmes syrov tvorí zložku inej potraviny a za predpokladu, že názov a prezentácia takejto potraviny sa nevzťahuje na špecifický druh syra | "Syr" |

Všetky korenia neprevyšujúce 2 % hmotnosti potraviny | "Korenie/a" alebo "zmesi korení" |

Všetky bylinky a časti byliniek neprevyšujúce 2 % hmotnosti potraviny | "Bylina/y" alebo "zmesi bylín" |

Všetky druhy gumových prípravkov, ktoré sa používajú vo výrobe gumového základu pre žuvačky | "Gumový základ" |

Všetky druhy drobivých pečených obilných výrobkov | "Strúhanka" alebo "sucháre", ako je vhodné |

Všetky druhy sacharózy | "Cukor" |

Bezvodá dextróza alebo monohydrát dextrózy | "Dextróza" |

Glukózový sirup a bezvodý glukózový sirup | "Glukózový sirup" |

Všetky druhy mliečnych proteínov (kazeín, kazeináty a srvátka | "Mliečne proteíny" |

Lisované, vytlačené alebo rafinované kakaové maslo | "Kakaové maslo" |

Všetky druhy kandizovaného ovocia neprevyšujúce 10 % váhy potraviny | "Kandizované ovocie" |

Zeleninové zmesi neprevyšujúce 10 % váhy potraviny | "Zelenina" |

Všetky druhy vína ako sú definované v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom | "Víno" |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

KATEGÓRIE ZLOŽIEK, KTORÉ MUSIA BYŤ OZNAČENÉ NÁZVOM SVOJEJ KATEGÓRIE, PO KTOROM BUDE NASLEDOVAŤ ICH ŠPECIFICKÝ NÁZOV ALEBO ES ČÍSLO

Farbivo

Konzervačné činidlo

Antioxidant

Emulgátor

Zahusťovadlo

Želatinačné činidlo

Stabilizátor

Činidlo na zvýraznenie chute

Kyselina

Regulátor kyslosti

Protihrudkujúca látka

Modifikovaný škrob [1]

Sladidlo

Látky podporujúce kysnutie

Odpeňovacia látka

Poleva

Emulgačné soli [2]

Činidlá na ošetrenie múky

Stužovadlo

Stabilizátor vlhkosti

Kypriaca látka

Plniaci plyn

[1] Iba v prípade tavených syrov a výrobkov odvodených z tavených syrov

[2] Špecifický názov alebo ES číslo nemusia byť určené.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

OZNAČENIE AROMATICKÝCH PRÍSAD NA ZOZNAME INGREDIENCIT

1. Aromatické prísady sa nazývajú ako "aromatické prísady" alebo špecifickejším pomenovaním, prípadne opisom aromatickej prísady.

2. Slovo "prírodný" alebo iné slovo s rovnakým významom sa môže použiť na označenie len pre aromatické prísady, ktorých prísadová zložka obsahuje iba aromatické substancie definované podľa čl ánku 1 Odsek 2 písmeno b) i) smernice rady 88/388/EHS z 22 júna 1988 vzťahujúce sa na Aproximác u zákonov členských štátov súvisiacich saromatickými prísadami v potrav a so základnými materiálmi pre ich výrobu [1] a prípravu ako je vymedzené v čl ánku 1odsek 2 písmeno c) spomínanej smernice.

3. Ak sa v názve arom atickej prísady nachádza zmienka o rastlinnom alebo živočíšnom charaktere alebo pôvode obsiahnutých substancií, slovo "prírodný" alebo iné slovo rovnakého významu môže byť použité len vprípade ak komponent aromatickej prísady nebol izolovaný vhodnými fyzikálnymi procesmi enzymatickými alebo mikrobiologickými procesmi alebo len tradičnými procesmi prípravy potravín alebo iba zo zdrojových materiálov či zo zdrojov týchto aromatických prísad.

[1] Ú. v. ES L 184, 15.7.1988, s. 61. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 91/71/EHS (Ú. v. ES L 42, 15.2.1991, s. 25).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ČASŤ A

ZRUŠENÁ SMERNICA A JEJ NÁSLEDNÉ ZMENY A DOPLNENIA

(uvedené v článku 26)

Smernica Rady 79/112/EHS (Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1)

Smernica Rady 85/7/EHS (Ú. v. ES L 2, 3.1.1985, s. 22), iba článok 1 ods. 9

Smernica Rady 86/197/EHS (Ú. v. ES L 144, 29.5.1986, s. 38)

Smernica Rady 89/395/EHS (Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 17)

Smernica Rady 91/72/EHS (Ú. v. ES L 42, 15.2.1991, s. 27)

Smernica Rady 93/102/ES (Ú. v. ES L 291, 25.11.1993, s. 14)

Smernica Rady 95/42/ES (Ú. v. ES L 182, 2.8.1995, s. 20)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/4/ES (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 21)

ČASŤ B

KONEČNÉ TERMÍNY PRE TRANSPOZÍCIU DO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV

(uvedené v článku 26)

Smernica | Konečný termín pre transpozíciu | Prijatie obchodných výrobkov podľa tejto smernice | Zákaz obchodných výrobkov podľa tejto smernice |

79/112/EHS | | 22. december 1980 | 22. december 1982 |

85/7/EHS | | | |

86/197/EHS | | 1. máj 1988 | 1. máj 1989 |

89/395/EHS | | 20. december 1990 | 20. jún 1992 |

91/72/EHS | | 30. jún 1992 | 1. január 1994 |

93/102/ES | 30. december 1994 | 1. január 1995 | 30. jún 1996 |

95/42/ES | | | |

97/4/ES | | 14. august 1998 | 14. február 2000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

KORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 79/112/EHS | Táto smernica |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 3 ods. 1, bod 1 | Článok 3 ods. 1, bod 1 |

Článok 3 ods. 1, bod 2 | Článok 3 ods. 1, bod 2 |

Článok 3 ods. 1, bod 2a | Článok 3 ods. 1, bod 3 |

Článok 3 ods. 1, bod 3 | Článok 3 ods. 1, bod 4 |

Článok 3 ods. 1, bod 4 | Článok 3 ods. 1, bod 5 |

Článok 3 ods. 1, bod 5 | Článok 3 ods. 1, bod 6 |

Článok 3 ods. 1, bod 6 | Článok 3 ods. 1, bod 7 |

Článok 3 ods. 1, bod 7 | Článok 3 ods. 1, bod 8 |

Článok 3 ods. 1, bod 8 | Článok 3 ods. 1, bod 9 |

Článok 3 ods. 1, bod 9 | Článok 3 ods. 1, bod 10 |

Článok 3 ods. 2 a 3 | Článok 3 ods. 2 a 3 |

Článok 4 | Článok 4 |

Článok 5 | Článok 5 |

Článok 6 ods. 1, 2 a 3 | Článok 6 ods. 1, 2 a 3 |

Článok 6 ods. 4písm. a) a b) | Článok 6 ods. 4 písm. a) a b) |

Článok 6 ods. 4 písm. c) bodi) | Článok 6 ods. 4 písm. c) bod i) |

Článok 6 ods. 4 písm. c)bod ii), prvá pomlčka | Článok 6 ods. 4 písm. c) bod ii) |

Článok 6 ods. 4 písm. c)ii), druhá pomlčka | Článok 6 ods. 4 písm. c) bod iii) |

Článok 6 ods. 4 písm. d) | Článok 6 ods. 4 písm. d) |

Článok 6 ods. 5 písm. a) | Článok 6 ods. 5 |

Článok 6 ods. 5 písm. b) | Článok 6 ods. 6 |

Článok 6 ods. 6 | Článok 6 ods. 7 |

Článok 6 ods. 7, prvý pododsek | Článok 6 ods. 8, prvý pododsek |

Článok 6 ods. 7, druhý pododsek, prvá a druhá pomlčka | Článok 6 ods. 8, druhý pododsek, písmená a) a b) |

Článok 6 ods. 8 | Článok 6 ods. 9 |

Článok 7 | Článok 7 |

Článok 8 ods. 1 až 5 | Článok 8 ods. 1 až 5 |

Článok 8 ods. 6 | – |

Článok 8 ods. 7 | Článok 8 ods. 6 |

Článok 9 ods. 1 až 4 | Článok 9 ods. 1 až 4 |

Článok 9 ods. 5 | – |

Článok 9 ods. 6 | Článok 9 ods. 5 |

Článok 9a | Článok 10 |

Článok 10 | Článok 11 |

Článok 10a | Článok 12 |

Článok 11 ods. 1 a 2 | Článok 13 ods. 1 a 2 |

Článok 11 ods. 3 písm. a) | Článok 13 ods. 3 |

Článok 11 ods. 3 písm. b) | – |

Článok 11 ods. 4 | Článok 13 ods. 4 |

Článok 11 ods. 5 | – |

Článok 11 ods. 6 | Článok 13 ods. 5, prvý pododsek |

Článok 11 ods. 7 | Článok 13 ods. 5, druhý pododsek |

Články 12 a 13 | Články 14 a 15 |

Článok 13a | Článok 16 |

Články 14 a 15 | Články 17 a 18 |

Článok 16 ods. 1 | – |

Článok 16 ods. 2 | Článok 19 |

Článok 17, prvý odsek | Článok 20 ods. 1 |

Článok 17, druhý, tretí, štvrtý a piaty odsek | Článok 20 ods. 2 |

Článok 18 | – |

Články 19, 20 a 21 | Články 21, 22 a 23 |

Články 22 ods. 1, 2 a 3 | – |

Článok 22 ods. 4 | Článok 24 |

Článok 23 | – |

Článok 24 | Článok 25 |

Článok 25 | – |

Článok 26 | – |

– | Článok 26 |

– | Článok 27 |

– | Článok 28 |

Príloha I | Príloha I |

Príloha II | Príloha II |

Príloha III | Príloha III |

– | Príloha IV |

– | Príloha V |

--------------------------------------------------

Top