EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0244

Rozhodnutie Rady z 20. marca 2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/787/ES, ktorým sa stanovuje mimoriadna finančná pomoc Arménsku a Gruzínsku na účely jej rozšírenia na Tadžikistan

OJ L 77, 28.3.2000, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 4 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/244/oj

32000D0244Úradný vestník L 077 , 28/03/2000 S. 0011 - 0012


Rozhodnutie Rady

z 20. marca 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/787/ES, ktorým sa stanovuje mimoriadna finančná pomoc Arménsku a Gruzínsku na účely jej rozšírenia na Tadžikistan

(2000/244/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) Rozhodnutím Rady 97/787/EC sa stanovuje mimoriadna finančná pomoc Arménsku a Gruzínsku [2].

(2) Súbežne so svojím rozhodnutím poskytnúť mimoriadnu finančnú pomoc Arménsku a Gruzínsku Rada súhlasila, že zváži podobné opatrenie pre Tadžikistan, keď to okolnosti dovolia.

(3) Tadžikistan realizuje zásadné politické a ekonomické reformy a vyvíja značné úsilie o zavedenie tržného hospodárstva.

(4) So zreteľom na počiatočné výsledky, predovšetkým pokiaľ ide o rast a o boj proti inflácii, by sa malo v týchto reformách pokračovať s hlavným cieľom zlepšovania podmienok života ľudí a vytvárania pracovných príležitostí.

(5) Očakáva sa, že obchodné a hospodárske vzťahy medzi spoločenstvom a Tadžikistanom sa budú rozvíjať. Tadžikistan spĺňa podmienky pre uzatvorenie dohody o partnerstve a spolupráci s Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a oficiálne predložil požiadavku na čo najskoršie uzavretie takej dohody.

(6) V júni 1998 sa Tadžikistan dohodol s Medzinárodným menovým fondom (MMF) na trojročnej facilite posilnenej štrukturálnej zmeny.

(7) Tadžické orgány sa oficiálne zaviazali, že plne uhradia svoje nezaplatené finančné záväzky voči spoločenstvu a Tadžikistan zabezpečí minimálnu obsluhu doterajších pohľadávok spoločenstva.

(8) Tadžické orgány oficiálne požiadali o mimoriadnu finančnú podporu od spoločenstva.

(9) Tadžikistan je krajina s nízkymi príjmami a čelí mimoriadne závažným hospodárskym, sociálnym a politickým problémom. Táto krajina je spôsobilá na poskytnutie vysoko výhodných pôžičiek od Svetovej banky a MMF.

(10) Vysoko výhodná finančná pomoc od spoločenstva vo forme kombinácie dlhodobých pôžičiek a priamych grantov je vhodným opatrením pre pomoc prijímajúcej krajine v takejto kritickej situácii.

(11) Takáto pomoc, vo forme pôžičiek aj priamych grantov, je vysoko výnimočná a preto v žiadnom prípade nebude tvoriť precedens.

(12) Zahrnutie grantu do tejto pomoci nemá dopad na právomoci rozpočtového orgánu.

(13) Túto pomoc by mala riadiť Komisia.

(14) Komisia musí zabezpečiť, aby finančná pomoc bola použitá v súlade s pravidlami rozpočtovej kontroly.

(15) Pri vykonávaní tohto rozhodnutia Komisia prihliadne na to, ako pokročil mierový proces v rámci Tadžikistanu, a predovšetkým na priebeh volieb za prijateľných podmienok.

(16) Komisia pred predložením tohto návrhu konzultovala s Hospodárskym a finančným výborom.

(17) Zmluva nestanovuje pre prijatie tohto rozhodnutia iné právomoci ako sú tie, ktoré sú obsiahnuté v článku 308,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Rozhodnutie 97/787/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 odseky 1 až 3 sa nahrádzajú týmto textom:

"1. Spoločenstvo poskytne Arménsku, Gruzínsku a Tadžikistanu mimoriadnu finančnú pomoc vo forme dlhodobých pôžičiek a priamych grantov.

2. Celková čiastka pôžičiek v rámci tejto pomoci bude činiť nanajvýš 245 miliónov eur s maximálnou splatnosťou do 15 rokov a 10-ročným obdobím odkladu. Na tento účel je Komisia splnomocnená požičať si v mene spoločenstva potrebné prostriedky, ktoré budú dané k dispozícii prijímateľským krajinám vo forme pôžičiek.

3. Grantová časť tejto pomoci pozostáva z čiastky do 130 miliónov na obdobie rokov 1997 až 2004, s maximálnou čiastkou 24 miliónov euro ročne. Granty sa poskytnú, ak je postavenie prijímateľských krajín ako čistých dlžníkov voči spoločenstvu zlepší, a to spravidla, prinajmenšom o tomu zodpovedajúcu čiastku."

2. Článok 3 odsek 1 sa nahrádza týmto textom:

"1. S výhradou ustanovení článku 1 ods. 4 a článku 2 celkovú sumu pôžičky ponúknutej každej z týchto krajín dá Komisia k dispozícii spolu s prvou splátkou grantu. Zvyšnú časť grantovej časti pomoci poskytne Komisia v následných splátkach, s výhradou už uvedených ustanovení."

3. Článok 5 odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

"2. Rada do 31. decembra 2004 preskúma uplatňovanie tohto rozhodnutia k uvedenému dátumu na základe podrobnej správy vypracovanej Komisiou, ktorá bude predložená aj Európskemu parlamentu."

V Bruseli 20. marca 2000

Za Radu

predseda

J. Gama

[1] Stanovisko predložené 17. decembra 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 322, 25.11.1997, s. 37.

--------------------------------------------------

Top