Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2316

Nariadenie Komisie (ES) č. 2316/1999 z 22. októbra 1999, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999, ktorým sa zriaďuje systém podpory pre producentov určitých plodín pestovaných na ornej pôde

OJ L 280, 30.10.1999, p. 43–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 362 - 384
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 362 - 384
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 362 - 384
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 362 - 384
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 362 - 384
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 362 - 384
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 362 - 384
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 362 - 384
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 362 - 384

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; Zrušil 32004R1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2316/oj

31999R2316Úradný vestník L 280 , 30/10/1999 S. 0043 - 0065


Nariadenie Komisie (ES) č. 2316/1999

z 22. októbra 1999,

ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999, ktorým sa zriaďuje systém podpory pre producentov určitých plodín pestovaných na ornej pôde

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa zriaďuje systém podpory pre producentov určitých plodín pestovaných na ornej pôde [1] a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 1251/1999 nahradilo systém podpory pre producentov určitých plodín pestovaných na ornej pôde ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 1765/92 [2], naposledy zmeneným nariadením (ES) č. 1624/98 [3]. Na základe zmien, ktoré sú výsledkom nového systému a vzhľadom na získané skúsenosti, mali by sa pravidlá na uplatňovanie systému podpory na plochu zosúladiť a tam, kde je to vhodné, by sa mali zjednodušiť. V záujme prehľadnosti je vhodné zapracovať do jediného aktu opatrenia špecifických nariadení upravujúcich rôzne aspekty uvedeného systému, to znamená nasledovné nariadenia Komisie:

Nariadenie (EHS) č. 2467/92 [4] naposledy zmenené nariadením (EHS) č. 3738/92 [5], nariadenie (EHS) č. 2836/93 [6] naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1503/97 [7], nariadenie (ES) č. 762/94 [8] naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1981/98 [9], nariadenie (ES) č. 1098/94 [10] naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1945/1999 [11], nariadenie (ES) č. 1237/95 [12] naposledy zmenené nariadením (ES) č. 2017/97 [13], nariadenie (ES) č. 658/96 [14] naposledy zmenené nariadením (ES) č. 610/1999 [15] a nariadenie (ES) č. 1577/98 [16].

(2) Podpora na plochu ustanovená v nariadení (ES) č. 1251/1999 sa musí obmedziť na určité plochy, ktoré sa musia bližšie určiť. Mala by sa povoliť iba jedna žiadosť o podporu na plochu, pokiaľ ide o akúkoľvek parcelu obrábanú v danom hospodárskom roku. Žiadna parcela, na ktorú sa poskytne podpora na "plochu" podľa spoločnej organizácie trhu, sa nemôže kvalifikovať podľa dotačnej schémy na plochu s akýmkoľvek iným produktom v tom istom hospodárskom roku. Podpory na plochu sa môžu udeľovať na plodiny podporované podľa schémy, ktorá je zahrnutá do štrukturálnej alebo environmentálnej politiky spoločenstva.

(3) Článok 7 nariadenia (ES) č. 1251/1999 definuje na akú pôdu je možné žiadať podporu. Tento článok povoľuje aj určité výnimky, ktoré sú pod kontrolou členských štátov a ktoré nesmú podkopávať účinnosť opatrení ustanovených vo vyššie uvedenom nariadení. Aby sa zabránilo takému riziku, mali by sa ustanoviť vhodné opatrenia, aby sa celková plocha pôdy, na ktorú je možné žiadať podporu udržala na súčasnej úrovni a aby sa predišlo akémukoľvek zreteľnému zvýšeniu jej výmery. S týmto cieľom by sa niektoré viacročné plodiny mali pokladať za plodiny zaradené do osevného postupu. Na plochy, na ktoré sa vzťahujú reštrukturalizačné programy, by sa taktiež mohla požadovať podpora na plochu. Je potrebné definovať, čo sa myslí pod reštrukturalizáciou, zreteľnými zlepšeniami v poľnohospodárskej oblasti a povinnosťou vymeniť pôdu s oprávneným nárokom na podporu a pôdu s neoprávneným nárokom na podporu.

(4) Malo by sa zabrániť obsievaniu pôdy len s cieľom kvalifikovať sa na podporu na plochu. Musia sa špecifikovať určité podmienky týkajúce sa sejby a pestovania plodín, najmä pokiaľ ide o olejniny, strukoviny, ľanové osivo a tvrdú pšenicu. Musia sa rešpektovať miestne požiadavky, aby sa odrážala rôznorodosť poľnohospodárskej praxe v rámci spoločenstva.

(5) Aby sa podporila politika spoločenstva na zlepšenie kvality, iba žiadatelia, ktorí zasiali osivo povolených odrôd a príslušnej kvality by mali mať nárok na podporu na plochu, pokiaľ ide o repku a osivo repky. Na určenie povolených odrôd by sa mal kvôli dôslednosti, zjednodušeniu a správnemu riadeniu uviesť odkaz na Spoločnú listinu povolených odrôd poľnohospodárskych plodín zavedenú podľa smernice Rady 70/457/EHS [17] naposledy zmenenú smernicou 98/96/ES [18]. Zatiaľ čo na hospodársky rok 2000/01 by sa mali stanoviť povolené odrody podľa predchádzajúcej schémy, v záujme jasnosti a dodržania kontinuity. Mali by sa objasniť normy spoločenstva pre glukozinoláty a kyselinu erukovú pre repku a osivo repky a mali by sa stanoviť skúšky na meranie obsahu glukozinolátov a kyseliny erukovej vo vzorkách semien a rastlín. Je potrebné objasniť situáciu vzhľadom na skupiny odrôd repky a semena repky a niektoré iné kategórie semien. Mali by sa špecifikovať odrody slnečnice, ktoré majú osivo cukrovinkárskej kvality.

(6) Členské štáty, v ktorých sa tradične nepestuje kukurica, môžu stanoviť základnú plochu pre silážne trávy. Je potrebné definovať, čo sa myslí pod pojmom silážne trávy.

(7) Mali by sa ustanoviť normy na vyhodnotenie vzoriek bôbu ohľadom stanovenia, či je bôb sladký alebo nie.

(8) Článok 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999 ustanovuje poskytovanie príplatku k platbe na plochu pre producentov tvrdej pšenice v regiónoch s tradičnou produkciou v rámci maximálnej garantovanej plochy pre každý príslušný členský štát. Takáto maximálna garantovaná plocha sa môže rozdeliť medzi produkčné regióny. Malo by sa zaviesť pravidlo minimálnej veľkosti takýchto produkčných regiónov, aby sa zabránilo ich roztriešteniu a aby sa tak vyhovelo zásade proporcionality pri uplatňovaní akýchkoľvek pokút uložených za prekročenie plochy. V niektorých členských štátoch sa vyčlenili plochy, na ktorých sa podporuje pestovanie tvrdej pšenice aj v netradičných pestovateľských oblastiach. Mali by sa definovať regióny členských štátov, ktorým sa pridelili takéto plochy. Nariadenie (ES) č. 1251/1999 ustanovuje, že sa musí používať certifikované osivo tvrdej pšenice. Mali by sa prijať zvláštne opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa používalo takéto osivo. Musí sa stanoviť minimálne množstvo a prechodné obdobie, počas ktorého sa musí dopestovať také množstvo tohto osiva, aby sa zabránilo ťažkostiam v zásobovaní alebo aby nedošlo k narušovaniu trhu s certifikovaným osivom. Vzhľadom na rôznorodosť poľnohospodárskej praxe v rámci členských štátov a v rámci ich regiónov, by sa stanovenie minimálneho množstva a prijatie akýchkoľvek potrebných prechodných opatrení malo prenechať na príslušné členské štáty.

(9) Nariadenie (ES) č. 1251/1999 ustanovuje medzi iným schému podpory na plochu, ktorá sa uplatní s podmienkou systému regionálnych základných plôch. Na jednej strane s ohľadom na potrebnú transparentnosť a uspokojivé hospodárenia na takýchto plochách na druhej strane, je potrebné určiť pre každý členský štát počet hektárov, na ktoré by sa mala poskytovať podpora podľa schémy podpory na plochu a spôsob, ako sa rozdelí.

(10) Článok 3 nariadenia (ES) č. 1251/1999 povoľuje, aby regionalizačné plány rozlišovali medzi zavlažovanými a nezavlažovanými plochami. Malo by sa definovať, čo sa rozumie pod zavlažovanými plochami. Môže sa zriadiť osobitná základná plocha pre kukuricu. V niektorých členských štátoch sa táto plocha môže z veľkej časti týkať silážnej kukurice. Vzhľadom na povahu silážnej kukurice by sa výnosy nemali vyjadrovať v tonách na hektár. Preto by sa malo definovať, ako sa stanoví výnos v tomto prípade. Členské štáty by mali dostať príležitosť, aby ustanovili spôsob vyjadrenia hektárovej úrody silážnej kukurice vzhľadom na hektárové úrody porovnateľných plodín na ornej pôde v príslušnom regióne.

(11) Mali by sa špecifikovať plochy, ktoré sa berú do úvahy s cieľom posúdiť akékoľvek prekročenie základnej plochy, a pravidlá na stanovenie rozsahu takýchto prekročení. V prípade, keď sa zriadi samostatná základná plocha pre kukuricu, zavlažované plochy alebo silážne trávy, musia sa ustanoviť špeciálne pravidlá, pokiaľ ide o plochy, ktoré sa majú brať do úvahy s cieľom vypočítať akékoľvek prekročenie príslušnej základnej plochy. Pravidlá na určenie akéhokoľvek prekročenia základnej plochy musia zabezpečiť, že základná plocha vyhovuje vo všetkých prípadoch. Mal by sa taktiež bližšie určiť spôsob na vypočítanie prebytku, pokiaľ ide o maximálne garantované plochy pre tvrdú pšenicu.

(12) Aby sa zabránilo komplikovaným regionalizačným plánom, ktoré by mali dopad na skutočné hektárové úrody, najmä pri prekročení referenčných hektárových úrod, nariadenie (ES) č. 1251/1999 ustanovuje, aby sa podpora na plochu v nasledujúcom hospodárskom roku pomerne prispôsobila podľa prekročenia priemerného hektárového výnosu vyplývajúceho z regionalizačných plánov. Údaje potrebné na vypočítanie akéhokoľvek prekročenia referenčných výnosov musia byť včas k dispozícii. Mal by sa upresniť postup stanovenia takýchto prekročení a mali by sa stanoviť referenčné výnosy vyplývajúce z regionalizačných plánov, ako je to uvedené v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 3 spomínaného nariadenia.

(13) Podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 1251/1999 oprávnenosť poskytnutia podpory na plochu je podmienená povinnosti príslušných producentov, aby vyňali z obrábania časť plochy na svojich farmách. Aby sa zabezpečilo, že takéto vyňatie prispeje k lepšej rovnováhe na trhu, mali by sa ustanoviť podrobné vykonávacie pravidlá schopné zabezpečiť, že schéma bude mať potrebnú efektívnosť a že je v súlade s celkovým systémom, ktorý zavádza nariadenie (ES) č. 1251/1999. Keďže z toho dôvodu plochy iné ako tie, ktoré sú uvedené v článku 7 uvedeného nariadenia, by sa nemali definitívne vyradiť z tejto schémy, malo by sa prijať ustanovenie týkajúce sa plôch, ktoré sa považujú za neobrábané, aby boli porovnateľné s takými, s akými sa ráta pri výpočtoch regionálnej základnej plochy. Efektívnosť schémy sa môže posilniť, ak sa prijme ustanovenie pre plochy vyňaté z obrábania aj na nerozdelené plochy minimálnej veľkosti. Mali by sa taktiež prijať ustanovenia zohľadňujúce ochranu životného prostredia a udržiavanie a využívanie vyňatých plôch. Nariadenie (ES) č. 1251/1999 vyníma z povinnosti vyňatia z obrábania producentov, ktorých žiadosť nepresahuje ekvivalent produkcie do 92 ton obilných jednotiek. Musí sa upresniť metóda počítania limitu produkcie 92 ton. Kvôli prehľadnosti sa musia prijať ustanovenia pre prípady, keď sa nesplní povinnosť vyňatia z obrábania.

(14) Minimálny čas, na ktorý sa pôda musí vyňať z obrábania, sa musí predĺžiť najmenej na obdobie rastového cyklu plodín na ornej pôde, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1251/1999. Aby sa však zohľadnili určité špecifické okolnosti, malo by byť možné, aby sa vyňatá pôda mohla používať už pred uplynutím minimálnej doby vyňatia z obrábania.

(15) Mali by sa stanoviť pravidlá na zabezpečenie toho, že farmári, ktorí sa zaviažu vyňať určité plochy z obrábania na čas, ktorý neprevýši päť hospodárskych rokov, dostanú minimálnu podporu. Mali by sa ustanoviť úpravy a pokuty uplatniteľné podľa tejto schémy.

(16) Nariadenie Rady (EHS) č. 3653/90 z 11. decembra 1990, ktoré zavádza prechodné opatrenia, podľa ktorých sa riadi spoločná organizácia trhu s obilninami a ryžou v Portugalsku [19], naposledy zmenené nariadením Komisie (ES) č. 1664/95 [20] ustanovuje priamu podporu na hektár pre určité obilniny pestované v Portugalsku počas prechodného obdobia. Podľa článku 6 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999 sa takáto podpora môže brať do úvahy na účely vypočítania náhrady iba za povinné vyňatie pôdy z obrábania.

(17) Článok 8 (2) nariadenia (ES) č. 1251/1999 požaduje, aby producenti obilnín, olejnín a strukovín ukončili sejbu najneskôr do 31. mája. V určitých prípadoch sa siatie môže preložiť až po 31. máji kvôli podnebiu. Konečný termín pre siatie a na predkladanie žiadostí by sa pre isté plodiny v určitých regiónoch mal predĺžiť. Takéto predĺženie by však nemalo nepriaznivo ovplyvniť účinnosť systému podpory alebo podkopávať kontrolný systém zavedený nariadením Rady (EHS) č. 3508/92 [21] naposledy zmenenom nariadením (ES) č. 1036/1999 [22].

(18) Aby sa zabezpečilo, že spracovateľský priemysel obdrží pravidelné dodávky kukurice cukrovej počas celého hospodárskeho roka, musia byť producenti schopní rozvrhnúť ich sejbu na dlhšie obdobie. Konečný dátum pre sejbu kukurice cukrovej by sa mal preto odložiť do 15. júna.

(19) Článok 10 (7) nariadenia (ES) č. 1251/1999 ustanovuje, že tie členské štáty, v ktorých existuje riziko, že referenčná plocha sa môže významne rozšíriť, môžu ohraničiť plochu, na ktorú jednotliví producenti môžu požiadať o plošnú podporu pre špecifické olejniny. Toto obmedzenie sa musí ustanoviť na základe objektívnych kritérií a musí sa vyjadriť ako percentuálny podiel oprávnenej poľnohospodárskej plochy producenta. Takéto ohraničenie sa môže meniť od jednej regionálnej základnej plochy k druhej. Producentom sa musí takéto obmedzenie oznámiť tým, že sa im uvedie dátum pred začatím sejby olejnín. V prípade, že žiadosti ktoréhokoľvek producenta o podporu na plochy so špecifickými olejninami sa vzťahujú na plochu, ktorá prevyšuje ohraničenie, musí sa plocha nad rámec ohraničenia zo žiadosti vylúčiť. Vyvážene k tomu by sa mala redukovať plocha, na ktorú sa poskytne príspevok na plochu vyňatú z obrábania.

(20) Aby sa zabezpečilo, že systém podpory na plochy riadne funguje, nech ide o ktorýkoľvek hospodársky rok, musí sa uskutočniť príslušné štatistické monitorovanie uplatnenia systému v príslušnom roku. Na účel prognóz rozpočtu na úrovni spoločenstva, predbežné čísla musia byť k dispozícii najneskôr do 15. septembra pre prebiehajúci hospodársky rok. Musí sa určiť dátum, do kedy sa musí nahlásiť definitívna miera akéhokoľvek prekročenia. Dátum, ktorý slúži ako základ na vypočítanie akýchkoľvek prevýšení základných plôch a maximálnych garantovaných plôch pre tvrdú pšenicu a akékoľvek prerozdelenie maximálne garantovaných plôch do základných podoblastí alebo regiónov musí byť včas k dispozícii.

(21) Schéma ustanovená nariadením (ES) č. 1251/1999 sa bude uplatňovať od hospodárskeho roka 2000/01. Aby príslušní producenti mohli siať, vynímať príslušnú pôdu z obrábania a aby mohli predkladať svoje žiadosti o podporu na plochu pre vyššie uvedený hospodársky rok v zmysle a súlade pravidiel tejto novej schémy, nadobudnú ustanovenia tohto nariadenia účinnosť uverejnením v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(22) Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v rámci lehoty stanovenej svojim predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Oprávnenosť podpory na plochu

ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Podpory na plochu ustanovené v nariadení (ES) č. 1251/1999 sa udeľujú v súlade s podmienkami tohto nariadenia.

2. V danom hospodárskom roku sa nemôže podať viac ako jedna žiadosť o podporu na plochu pre akúkoľvek obrábanú parcelu.

3. Žiadna podpora na plochu sa nesmie poskytnúť na žiadnu obrábanú parcelu v tom istom hospodárskom roku, ak je zahrnutá do nejakej inej žiadosti o podporu na plochu, podľa schémy financovanej podľa článku 1 (2) b) nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 [23] pre iné plodiny na ornej pôde ako tie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1251/1999.

Článok 2

1. Na účely článku 7 nariadenia (ES) č. 1251/1999 definície pre "trvalé pastviny", "trvalé plodiny", "viacročné plodiny" a "program reštrukturalizácie" sú ustanovené v prílohe I.

2. Pôda, na ktorú sa poskytla podpora podľa oddielu I nariadenia Rady (EHS) č. 2328/91 [24] alebo podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3766/91 [25], alebo v prípade Fínska a Švédska, pôda vyňatá z obrábania podľa národnej schémy vyňatia z obrábania sa pokladá za oprávnenú na poskytnutie podpory na plochu.

3. Výmera pôdy novo uznaná členskými štátmi za oprávnenú na poskytnutie podpory podľa programu reštrukturalizácie nesmie presahovať plochu novo neuznanú na poskytnutie podpory podľa uvedeného programu o viac ako 5 %. Toto sa nebude brať do úvahy, pokiaľ uvedené zvýšenie predstavuje:

a) v nových spolkových krajinách Nemecka, 2500 ha, ktorých sa dotýka reštrukturalizácia poľnohospodárskej pôdy v období od 1. januára do 30. júna 1992 a obsiatych plodinami na ornej pôde pre zber v roku 1993;

b) zostávajúcu pôdu zahrnutú do plánov na vyklčovanie plôch s viničom v hospodárskom vinárskom roku 1991/92, čo bolo schválené do 31. decembra 1991 podľa nariadení Rady (EHS) č. 1442/88 [26] a č. 2239/86 [27] a uskutočňuje sa v rámci lehôt v ustanovených nariadeniach.

4. Podľa tretieho odseku článku 7 nariadenia (ES) č. 1251/1999 členské štáty nesmú zvyšovať svoje celkové poľnohospodárske plochy oprávnené na poskytnutie podpory ani dočasne ani natrvalo o viac ako 0,1 % ich celkovej základnej plochy.

Členské štáty zašlú Komisii ročný zoznam poskytnutých podpôr podľa tretieho odseku článku 7 nariadenia (ES) č. 1251/1999, v ktorých bližšie určia počet farmárov, príslušné plochy a dôvody.

V riadne odôvodnených špeciálnych prípadoch sa môže lehota ustanovená v prvom pododseku upraviť podľa postupu ustanoveného v článku 23 nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 [28].

5. Prípady uvedené v štvrtom odseku článku 7 nariadenia (ES) č. 1251/1999 budú také, pri ktorých producenti sú schopní uviesť závažné objektívne dôvody na výmenu neoprávnenej pôdy na poskytnutie podpory za oprávnenú pôdu na svojich farmách za predpokladu, že členský štát skontroloval, že neexistujú oprávnené dôvody na odmietnutie takejto výmeny, najmä z hľadiska enviromentálnych rizík. Za žiadnych okolností nesmie mať výmena za následok akékoľvek zvýšenie celkovej plochy oprávnenej ornej pôdy na farme. Členské štáty ustanovia systém nahlasovania a schvaľovania takýchto výmen vopred.

Najneskôr do 31. mája každý rok členské štáty predložia Komisii plány zahŕňajúce zoznam kritérií, na základe ktorých sa schválili výmeny a podklady s cieľom dokázať, e celková plocha oprávnenej pôdy sa následkom takýchto zmien nezvýšila.

Článok 3

1. Podpora na plochu pre plodiny na ornej pôde sa poskytne výhradne na plochy:

a) umiestnené v regiónoch vyhlásených členským štátom za klimaticky a poľnohospodársky vhodné na pestovanie plodín na ornej pôde. Členské štáty majú právomoc rozhodnúť, či je región vhodný na pestovanie určitých plodín na ornej pôde;

b) celkom obsiate podľa miestnych podmienok. V prípade, že sa obilniny sejú spolu s olejninami alebo strukovinami, alebo v prípade, že sa olejniny sejú spolu so strukovinami, uplatní sa najnižšia miera podpory na plochu;

c) na ktorých sa plodina normálne pestuje aspoň do začiatku kvitnutia. Olejniny, strukoviny, ľan a tvrdá pšenica sa musia v súlade s miestnymi podmienkami pestovať taktiež najneskôr do 30. júna pred hospodárskym rokom, za ktorý sa žiada podpora, pokiaľ sa na nich nezberala úroda v plnej zrelosti pred týmto termínom. Strukoviny sa môžu zberať až po dosiahnutí štádia mliečnej zrelosti;

d) zahrnuté do žiadosti pokiaľ ide o najmenej 0,3 ha, pričom každá obrábaná parcela musí byť väčšia ako minimálna veľkosť, ktorú členský štát stanovil pre príslušný región.

2. V prípade, že akékoľvek oprávnené plochy producenta sa nachádzajú vo viac ako v jednom produkčnom regióne, nárokovaná čiastka sa určí podľa prihlášok, ktoré sa podajú za každý región.

3. Členské štáty, ktoré evidujú v regiónoch kukuricu na siláž a na zrno osobitne a kde sa prevažne pestuje kukurica na siláž, sú oprávnené uplatniť výnos kŕmnej kukurice na zrno v tomto regióne na všetky plochy kukurice v príslušných regiónoch.

ODDIEL 2

Špeciálne ustanovenia vzťahujúce sa na určité plodiny na ornej pôde

Článok 4

1. Členské štáty uplatnia politiku kvality, pokiaľ ide o repku a osivo repky, stanovením limitu plôch oprávnených na podporu na plochu na tie, ktoré sú obsiate certifikovaným osivom odrôd repky dvojnulovej kvality (00) nahlásených a zapísaných do Spoločnej listiny povolených odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín, ktorá bola založená smernicou 70/457/EHS pred akoukoľvek platbou. Odrody dvojnulovej kvality sú tie, ktoré produkujú osivo s maximálnym obsahom glukozinolátov 25 μmol/g pri obsahu vlhkosti 9 % metódou EN ISO 9167-1: 1995 a obsahujú najviac 2 % kyseliny erukovej z celkového obsahu mastných kyselín stanovených metódou EN ISO 5508: 1995.

2. Na základe výnimky z odseku 1 môžu členské štáty uznať plochy obsiate jednou alebo viacerými z nasledovných kategórií semien repky za plochy, ktoré sú oprávnené na poskytnutie podpory na plochu:

a) certifikované osivo zložených odrôd dvojnulovej kvality, ktorých komponenty boli nahlásené a zapísané, kde je to vhodné, ako komponenty dvojnulovej kvality do Spoločnej listiny povolených odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín;

b) semeno zberané z certifikovaného osiva vypestované na ploche, na ktorej sa pestovali odrody s dvojnulovou kvalitou, z ktorého reprezentatívne vzorky odobraté oprávneným zástupcom príslušného štátneho orgánu neobsahujú viac glukozinolátov ako 18 μmol/g pri vlhkosti 9 %;

c) osivo zo zásob prihlásené pred sejbou na inšpekciu a kontrolu a určené na založenie porastu na šľachtiteľské použitie, predvýber, výber alebo certifikované osivo na sejbu, výskum alebo na účely testovania, aby sa určilo, či sa osivo môže zaradiť do listiny povolených odrôd členského štátu a následne do Spoločnej listiny povolených odrôd ako odroda s dvojnulovou kvalitou;

d) certifikované osivo odrôd "Bienvenu" a "Jet Neuf", na ktoré sa vzťahuje pestovateľská zmluva, ktorú pred sejbou podpísali producent a kupujúci, ktoré osobitne na tento účel schválil príslušný orgán členského štátu s cieľom získať semeno na produkciu oleja určeného na bližšie určené použitia v potravinách alebo v krmivárstve;

e) osivo zo zásob s obsahom kyseliny erukovej viac ako 40 % z celkového obsahu mastných kyselín, na ktoré sa vzťahuje pestovateľská zmluva, ktorá sa pred sejbou uzatvorila so schváleným prvým kupujúcim s cieľom získať semeno určené na nepotravinové použitie alebo na výsev s cieľom získať takéto osivo.

3. V prípade, že členské štáty považujú plochy obsiate osivom, ako je to uvedené v odseku 2 b), za oprávnené, pred sejbou uskutočnia všetky opatrenia potrebné na určenie toho, že takéto osivo spĺňa požiadavky. Obsah glukozinolátov sa môže určiť metódou EN ISO 9167-1: 1995 (x) alebo metódou EN ISO 9167-2: 1997. V prípade sporov je rozhodujúca metóda EN ISO 9167-1: 1995 (x) na stanovenie obsahu glukozinolátov.

4. Plochy obsiate certifikovaným osivom odrôd a skupinových odrôd vymenovaných v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 658/96 sú pre hospodársky rok 2000/01 tiež oprávnené na podporu na plochu.

5. Na účely článku 10 (9) nariadenia (ES) č. 1251/1999 odrody slnečnice pestovanej na semeno na cukrovinkárske potravinárske účely sú tie, ktoré sú vymenované v prílohe II.

Článok 5

Za "sladký vlčí bôb" sa považujú také odrody, semeno ktorých obsahuje nie viac ako 5 % horkých semien. Obsah horkých semien sa vypočíta podľa testu stanoveného v prílohe III.

Článok 6

1. Na účely prvého odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999 dostanú producenti tvrdej pšenice v oblastiach vymenovaných v prílohe II vyššie uvedeného nariadenia príplatky k podpore na plochu v rámci maximálnej garantovanej plochy ustanovenej v prílohe III k vyššie uvedenému nariadeniu.

Na účely prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1251/1999 zahŕňa Panónia v Rakúsku oblasti vymenované v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2. V prípade, keď maximálna garantovaná plocha je rozdelená medzi produkčné zóny a produkčné regióny, ako je to ustanovené v treťom odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999, uplatnia sa nasledovné ustanovenia:

a) ak akýkoľvek produkčný región má plochou menšiu ako 500 ha, príslušné členské štáty môžu pripojiť príslušný región k priľahlému produkčnému regiónu;

b) v Taliansku sa môžu zohľadniť plochy tradične obsievané tvrdou pšenicou a vynímané z obrábania na základe päťročnej schémy od roku 1993 do roku 1997;

c) najneskôr do 15. septembra hospodárskeho roka, ktorý predchádza roku, vzhľadom na ktorý sa podala žiadosť o podporu na plochu, nahlási príslušný členský štát producentom a Komisii rozdelenie maximálnej garantovanej plochy.

3. Zvláštna podpora ustanovená v štvrtom odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999 sa poskytne v zónach vymenovaných v prílohe V tohto nariadenia až do maximálneho počtu hektárov stanoveného v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1251/1999, pokiaľ ide o ktorúkoľvek parcelu oprávnenú na podporu na plochu s plodinami na ornej pôde, ako je ustanovené v článku 1 vyššie uvedeného nariadenia a na plochy obsiate tvrdou pšenicou.

4. Na účely poskytovania podpory pre tvrdú pšenicu uvedené v odsekoch 1 a 3, žiadosti o podporu "na plochu" uvedené v článku 4 nariadenia Komisie (EHS) č. 3887/92 [29] musia obsahovať všetky informácie požadované na identifikáciu parciel vysiatych tvrdou pšenicou a musia byť k nim priložené dôkazy, že sa použilo certifikované osivo.

Žiadosti o podporu týkajúce sa tvrdej pšenice sú platné iba v prípade, že:

a) žiadosť o podporu na plochu sa predložila vzhľadom na taký istý počet hektárov obsiatych tvrdou pšenicou;

b) sa použilo osivo certifikované v súlade so smernicou Rady 66/402/EHS [30].

5. Členské štáty stanovia minimálne množstvo certifikovaného semena, ktoré sa má použiť v súlade s poľnohospodárskou praxou v príslušnom členskom štáte.

Počínajúc 1. júlom 1998 sa môže povoliť prechodné obdobie až do troch rokov pre množstvo takého semena, ktoré sa použilo na dosiahnutie minima, v súlade so zvláštnymi opatreniami, ktoré členské štáty nahlásili Komisii najneskôr do 30. júna 1998.

6. Súčasne s podporou na plochu sa bude vyplácať aj príplatok k platbe na plochu a zvláštna podpora na tvrdú pšenicu.

Článok 7

1. Na účely článku 1 (3) nariadenie (ES) č. 1251/1999 "silážna tráva" znamená porast pestovaný na plochách obsiatych hlavne bylinnými trávami a zožatých za zelena aspoň raz ročne s cieľom ich konzervovania v uzatvorenom prostredí pomocou anaeróbneho kvasenia.

2. Ustanovenia tohto nariadenia s výnimkou podmienok týkajúcich sa kvitnutia v článku 3 (1) c) platia pre silážne trávy.

3. Producenti v členských štátoch, ktoré prijmú ustanovenie pre špecifickú plochu pre silážne trávy, ako je ustanovené v prílohe VI, sú oprávnení požiadať o podporu na plochu silážnych tráv.

KAPITOLA II

Základné plochy a referenčné výnosy

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 8

Základné plochy uvedené v článkoch 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1251/1999 sú také, ako je to ustanovené v prílohe VI.

Článok 9

1. Kde regionálne plány ustanovujú odlišné výnosy pre zavlažovanú a nezavlažovanú pôdu v súlade s článkom 3 (3) nariadenia (ES) č. 1251/1999, ustanovia členské štáty pravidlá na určenie toho, či plochy sú alebo nie sú zavlažované v priebehu hospodárskeho roku. Ustanovia najmä:

a) zoznam plodín na ornej pôde, za ktoré sa môže poskytovať podpora na plochu úmerne k úrodám pod závlahami;

b) popis zavlažovacieho zariadenia, ktoré musí mať farmár k dispozícii; také zariadenie musí byť primerané príslušnej ploche a musí umožňovať dodávku vody potrebnej pre normálny vývoj rastlín počas ich rastového cyklu;

c) príslušný čas zavlažovania.

2. Odsek 1 neplatí v prípade, keď sú závlahy historickou črtou týkajúcou sa parciel a umožňuje im, aby boli odlišné a uvádzali sa ako "regadio" výrobné oblasti v Španielsku.

ODDIEL 2

Prekročenie plochy

Článok 10

1. S cieľom určiť akékoľvek prekročenie regionálnych základných plôch podľa článku 2 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999, príslušný orgán členského štátu zohľadní na jednej strane regionálnu základnú plochu stanovenú v prílohe VI a na druhej strane súčet plôch zahrnutých do žiadostí o podporu na plochu, ktoré sa predložili vzhľadom na každú plodinu vrátane príslušného povinného vyňatia pôdy z obrábania. Akékoľvek dobrovoľné vyňatie pôdy z obrábania sa zahrnie medzi iné plochy ako zavlažované, iné ako obsiate kukuricou a/alebo iné ako obsiate silážne trávy.

2. Súčet plôch, na ktoré sa vzťahujú podané žiadosti o podporu, nebude zahŕňať plochy alebo ich časti, na ktoré sa vzťahujú žiadosti, o ktorých administratívne kontroly preukážu, že sú evidentne neoprávnené.

Kde je to uplatniteľné, zoberie sa do úvahy plocha skutočne určená počas kontrol na mieste podľa článku 6 nariadenia (EHS) č. 3887/92.

3. Plochy, ktoré sú obsiate plodinami na ornej pôde v súlade s nariadením (ES) č. 1251/1999 a ktoré sa použili v rámci žiadostí o podporu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 [31], sa pripočítajú k súčtu plôch zahrnutých do žiadostí, ktoré sa predložili a upravili v súlade s odsekom 2.

4. Prekročenie sa vypočíta podľa tabuľky v prílohe VII.

Článok 11

1. S cieľom určiť akékoľvek prekročenie maximálne garantovanej plochy pre tvrdú pšenicu oprávnenú na príplatok k platbe na plochu, zohľadnia príslušné orgány členského štátu na jednej strane maximálnu garantovanú plochu ustanovenú v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1251/1999, kde je to vhodné rozdelenú medzi regióny a na druhej strane súčet plôch, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o podporu na plochu tvrdej pšenice upravenú v súlade s článkom 10 (2) tohto nariadenia a kde je to vhodné, zníženú v súlade s článkom 2 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

2. Odsek 1 sa uplatní na účely určenia akéhokoľvek prekročenia maximálnych garantovaných plôch oprávnených na podporu plôch tvrdej pšenice ustanovených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1251/1999.

Článok 12

1. Keď sa zistí, že plochy uvedené v článkoch 10 a 11 sa presiahli, príslušný členský štát určí do 31. októbra príslušného hospodárskeho roku definitívnu mieru prekročenia so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

2. Takto určená definitívna miera prevýšenia sa použije na vypočítanie pomerného zníženia plochy oprávnenej na:

a) podporu na plochu podľa prvého pododseku článku 2 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999;

b) príplatky a na zvláštnu podporu tvrdej pšenice akonáhle sa uplatnil prvý pododsek článku 2 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Článok 13

Na účely článku 2 (6) nariadenia (ES) č. 1251/1999 členské štáty najneskôr do 15. septembra hospodárskeho roku, v ktorom budú uplatňovať žiadosti o podporu, stanovia nasledovné údaje a oznámia Komisii:

a) národnú základnú plochu, ktorá sa má rozdeliť;

b) kritériá, ktoré členské štáty použijú na stanovenie rozdelených základných plôch;

c) rozdelené základné plochy (číslo, názov a veľkosť);

d) podrobné pravidlá na upravenie opatrení, ktoré možno použiť v prípade prekročenia.

ODDIEL 3

Prekročenie referenčného výnosu

Článok 14

Na účely článku 3 (7) nariadenia (ES) č. 1251/1999 za súhrnné stanoviská k žiadostiam o podporu a výnosom sa považujú tie, ktoré členské štáty zašlú podľa článku 26 tohto nariadenia.

Za referenčné výnosy sa považujú tie, ktoré sú ustanovené v prílohe VIII tohto nariadenia.

Článok 15

Priemerný výnos v danom hospodárskom roku, ktorý vyplýva zo žiadosti o podporu sa vypočíta nasledovným postupom:

a) plochy sa najprv pomerne znížia, kde je to vhodné, podľa prvého pododseku článku 2 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999;

b) priemerný výnos obilnín pre región sa použije pre plochy obsiate olejninami tam, kde základom pre podporu za hospodárske roky 2000/01 a 2001/02 sú historické regionálne výnosy pre olejniny;

c) priemerný výnos obilnín pre nezavlažovanú pôdu v regióne sa použije pre plochy obsiate plodinami na ornej pôde, ktoré sú označené ako krmovinárske plochy na účely príplatkov za hovädzí dobytok a ovce.

Článok 16

Každý rok do 31. mája Komisia uskutoční porovnávacie preverovanie informácií uvedených v článkoch 14 a 15 a určí príslušné opravné koeficienty podľa postupu ustanoveného v článku 23 nariadenia (EHS) č. 1766/92.

Článok 17

Koeficienty uvedené v článku 16 sa uplatnia na všetky podpory na plochu v členskom štáte alebo v regióne, v ktorom je umiestnená príslušná základná plocha, s výnimkou príplatku na plochu a osobitnej podpory pre tvrdú pšenicu.

KAPITOLA III

Vyňatie pôdy z obrábania

Článok 18

"Vyňatie pôdy z obrábania" znamená úhorom ležiacu plochu, ktorá v predchádzajúcom roku bola:

a) obrábaná s cieľom zberať úrodu alebo

b) vyňatá z obrábania podľa nariadenia (EHS) č. 1765/92 alebo podľa nariadenia (ES) č. 1251/1999 alebo

c) vyňatá z produkcie plodín na ornej pôde alebo zalesňovaná podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92 [32] a nariadenia Rady (EHS) č. 2080/92 [33], prípadne podľa článkov 22, 23, 24 a 31 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 [34].

Článok 19

1. Plochy vyňaté z obrábania podľa tejto kapitoly musia pokrývať jednotnú plochu o veľkosti aspoň 0,3 ha a o šírke aspoň 20 m.

Členské štáty môžu uznať:

a) menšie plochy obsahujúce celé parcely s trvalými ohraničeniami ako sú múry, ploty alebo vodné toky;

b) celé parcely menej ako 20 m široké v regiónoch, kde sú takéto parcely tradíciou;

c) parcely aspoň 10 m široké pozdĺž stálych vodných tokov alebo jazier a podliehajú špeciálnym kontrolám, ktoré majú za cieľ najmä zabezpečenie súladu s environmentálnymi cieľmi.

2. Plochy musia byť vyňaté z obrábania v čase najneskôr od 15. januára a najskôr do 31. augusta. Členské štáty však ustanovia podmienky, podľa ktorých môžu producenti siať od 15. júla na nasledujúcu úrodu a podmienky, ktoré sa musia splniť, s ohľadom na spásanie od 15. júla v členských štátoch, v ktorých sa tradične praktizuje presun zvierat na iné pastviny.

3. Plochy vyňaté z obrábania sa nesmú použiť na poľnohospodársku produkciu žiadneho iného druhu, ako je ustanovené v článku 6 (3) nariadenia (ES) č. 1251/1999 alebo na akékoľvek lukratívne účely, ktoré sú nezlučiteľné s pestovaním plodín na ornej pôde.

4. Členské štáty uplatnia vhodné opatrenia s ohľadom na špecifickú situáciu plôch vyňatých z obrábania, aby sa zabezpečilo, že sa udržiavajú a že je chránené životné prostredie. Také opatrenia môžu taktiež zahŕňať požiadavku na zelený vegetačný kryt; v takom prípade musia opatrenia zabezpečiť, aby sa zelený vegetačný kryt nemohol využiť na produkciu osiva a aby sa za žiadnych okolností nepoužil na poľnohospodárske účely pred 31. augustom alebo pred 15. januárom na výrobu plodín na predaj.

5. Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na plochy vyňaté z obrábania alebo zalesnené plochy podľa článkov 22, 23, 24 a 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999 a na plochy počítajúce sa na účely povinného vyňatia z obrábania v prípade, že sa preukáže, že to nie je v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia alebo s požiadavkami zalesňovania ustanovenými v týchto článkoch.

Článok 20

1. Na účely článku 6 (6) nariadenia (ES) č. 1251/1999 môžu členské štáty poskytnúť platbu za vyňatie pôdy z obrábania na niekoľkoročných základoch pre obdobie až do piatich hospodárskych rokov.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999 a akékoľvek ďalšie následné zvýšenie základných čiastok stanovených v jeho článku 4 (3), producenti, ktorí sa zaviažu, že vyjmú z obrábania tie isté parcely počas obdobia uvedeného v odseku 1, dostanú podporu na plochu za uvedené obdobie, ktorá sa vypočíta na základe základnej čiastky a výnosov v regionalizačnom pláne platných v čase, v ktorom sa zaviazali.

3. V prípade, že producenti úmyselne začnú podnikať na "ploche" na ktorú žiadali o podporu pred tým, ako uplynie čas uvedený v odseku 1, musia nahradiť 5 % podpory na plochu vzhľadom na predchádzajúci hospodársky rok za plochy, ktoré sa vylúčili z ich záväzku, vynásobené počtom rokov, v ktorých nesplnili svoj pôvodný záväzok.

4. Producenti, ktorí sa rozhodujú pre opatrenie ustanovené v odseku 2, sa môžu vrátiť späť ku svojim záväzkom bez toho, aby boli povinní uhradiť pokutu ustanovenú v odseku 3:

a) ak sa rozhodnú vyňať z obrábania alebo zalesniť príslušné plochy podľa schémy ustanovenej v článkoch 22, 23, 24 a 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999;

b) vo zvláštnych prípadoch povolených členskými štátmi, ktoré si vyžadujú zmenu v štruktúre farmy, čo už je mimo kontroly producenta, ako napríklad preparcelovanie.

5. V prípade, že následkom zmien v štruktúre farmy počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje záväzok, plocha vyňatá z obrábania podľa tohto článku presahuje percentuálny limit ustanovený členskými štátmi podľa článku 6 (5) nariadenia (ES) č. 1251/1999 v čase takéhoto záväzku, prispôsobia sa plochy, na ktoré sa záväzok vzťahuje, podľa uvedeného limitu.

Článok 21

1. Ak plocha vyhlásená za vyňatú z obrábania je menšia ako plocha zodpovedajúca percentuálnemu podielu povinného vyňatia z obrábania ustanoveného v príslušnom hospodárskom roku, plocha na ktorú sú producenti plodín na ornej pôde podliehajúci povinnosti vynímať z obrábania oprávnení získať podporu na plochu, sa vypočíta na základe plochy vyhlásenej za vyňatú z obrábania a percentuálnych podielov rôznych plodín vrátane silážnej trávy; nesmie však klesnúť na plochu menšiu ako je potrebná na produkciu 92 t obilnín, ako sa uvádza v článku 6 (7) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

2. Produkcia obilnín uvedená v odseku 1 sa vypočíta na základe výnosu použitého na podporu na plochu. Ak si členský štát zvolil používanie regionálnych historických výnosov olejnín, vynásobí sa číslom 1,95.

Článok 22

V prípade Portugalska, podľa článku 6 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999, sa platba na plochu za povinné vyňatie pôdy z obrábania zvýši o čiastky uvedené v prílohe IX. Tieto čiastky sa financujú podľa článku 5 nariadenia (EHS) č. 3653/90.

Článok 23

1. Žiadosti o podporu "na plochu" uvedenú v nariadení (EHS) č. 3887/92 sa rozdelia podľa regiónu v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1251/1999.

2. Pre každú žiadosť o podporu na plochu v danom produkčnom regióne musí existovať zodpovedajúce vyhlásenie o vyňatí pôdy z obrábania, aspoň čo sa týka zodpovedajúceho počtu hektárov v tom istom produkčnom regióne.

3. Môže sa ustanoviť výnimka z odseku 2 podľa objektívnych kritérií ustanovených členským štátom.

4. Na základe výnimky z odseku 2 môže byť povinné vyňatie pôdy z obrábania zodpovedajúce predloženej žiadosti o podporu na plochu ovplyvnené celkom alebo čiastočne:

a) v Španielsku, v regióne "secano" v prípade fariem nachádzajúcich sa v produkčných regiónoch "secano" a "regadío";

b) v inom produkčnom regióne za predpokladu, že plochy, ktoré sa majú vyňať z obrábania, sú umiestnené v produkčných regiónoch susediacich s tými, v ktorých sa nachádzajú obrábané plochy.

5. Ak sa uplatnia odseky 3 a 4, musí sa upraviť plocha, ktorá sa má vyňať z obrábania, aby sa zohľadnil rozdiel medzi výnosmi použitými na vypočítanie podpory vzhľadom na vyňatie z obrábania v príslušných regiónoch. Uplatnenie tohto odseku však nesmie viesť k tomu, že sa zníži výmera plôch vyňatých z obrábania pod požadovanú povinnosť.

KAPITOLA VI

Osobitné ustanovenia

Článok 24

Na základe výnimky z článku 8 (2) nariadenia (ES) č. 1251/1999 môžu členské štáty odložiť konečný dátum pre sejbu najneskôr na 15. jún pre plodiny vymenované v prílohe X a v zónach, ktoré definujú príslušné členské štáty umiestnené v regiónoch bližšie určených vo vyššie uvedenej prílohe.

Ak sa odklad konečného dátumu sejby týka všetkých plodín na ornej pôde, môžu členské štáty posunúť dozadu aj konečný termín podávania žiadostí o podporu na plochu producentmi v príslušných zónach najneskôr do 15. júna alebo na konečný termín sejby podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 25

1. Limit ustanovený v článku 10 (7) nariadenia (ES) č. 1251/1999 sa stanoví na základe zohľadnenia národnej referenčnej plochy a celkovej plochy oprávnenej poľnohospodárskej pôdy, aby sa zabránilo pestovaniu špecifických olejnín v takom rozsahu, ktorý by viedol k nadmernej redukcii podpory na plochu týchto plodín.

2. Limit a kritériá uplatnené na jeho zavedenie sa musia nahlásiť Komisii čo najskôr, nie však neskôr ako 31. júla hospodárskeho roku predchádzajúceho tomu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o platbu na plochu.

3. S cieľom posúdenia oprávnenosti producentov na podporu na plochu príslušný orgán skontroluje, či ich žiadosti o podporu spadajú do rámca ustanoveného limitu. Akákoľvek pôda, na ktorú sa žiada podpora na plochu pre špecifické olejniny, ak je nad rámec limitu, sa neuzná.

4. V prípadoch, keď dôjde k zamietnutiu podľa odseku 3 z dôvodov, že plocha, ktorú producent vyňal z obrábania, prevyšuje limit ustanovený v článku 6 (5) nariadenia (ES) č. 1251/1999 a platný v príslušnom členskom štáte, zníži sa plocha, ktorá bola vyňatá z obrábania a zahrnutá do žiadosti o podporu na plochu tak, aby nepresahovala uvedený limit.

5. Akákoľvek neuznaná pôda, na základe žiadosti producenta o podporu "na plochu" podľa odsekov 3 a 4, sa nezapočíta na účely článku 2 (4) a (6) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 26

Oznamovanie

1. Členské štáty zašlú Komisii informácie v tabuľkách opísaných v prílohe XI v normalizovanom formáte, ktorý je tam opísaný, podľa produkčného regiónu, základnej plochy a krajiny v súlade s nasledovným časovým rozvrhom:

a) do 15. septembra začatého hospodárskeho roka: údaje získané na základe kontrol a inšpekcií, ktoré sa už vykonali;

b) najneskôr do nasledujúceho 31. októbra: konečné údaje súvisiace s tými, ktoré sa používajú na vypočítanie definitívnej miery prekročenia podľa článku 12 a

c) najneskôr do nasledujúceho 15. februára: konečné údaje zodpovedajúce plochám, na ktoré sa podpora už vyplatila, po odpočítaní zníženia plôch podľa článku 9 nariadenia (EHS) č. 3887/92.

2. V prípade, že sa zistí, že plochy uvedené v článkoch 10 a 11 boli prekročené, príslušný členský štát bezodkladne oznámi Komisii konečnú mieru prekročenia, najneskôr do 31. októbra začatého hospodárskeho roka. Údaje použité na vypočítanie miery, o ktorú sa prekročila základná plocha, sa zašlú na tlačive uvedenom v prílohe VII.

3. V prípade, že miera prekročenia je rozdelená podľa článku 2 (6) a podľa tretieho odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999, oznámi príslušný členský štát Komisii takéto rozdelenie najneskôr do 31. októbra.

Článok 27

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uplatnenie tohto nariadenia a oznámia ich Komisii do jedného mesiaca od ich prijatia alebo zmeny.

Článok 28

Nariadenia (EHS) č. 2467/92, (EHS) č. 2836/93, (ES) č. 762/94, (ES) č. 1098/94, (ES) č. 1237/95, (ES) č. 658/96 a (ES) č. 1577/98 sa týmto rušia s účinnosťou od 1. júla 2000.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 29

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatní sa na podporu producentov určitých plodín na ornej pôde, pokiaľ ide o hospodársky rok 2000/01 a nasledujúce hospodárske roky.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 1999

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 12.

[3] Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 3.

[4] Ú. v. ES L 246, 27.8.1992, s. 11.

[5] Ú. v. ES L 380, 24.12.1992, s. 24.

[6] Ú. v. ES L 260, 19.10.1993, s. 3.

[7] Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 48.

[8] Ú. v. ES L 90, 7.4.1994, s. 8.

[9] Ú. v. ES L 256, 19.9.1998, s. 8.

[10] Ú. v. ES L 121, 12.5.1994, s. 12.

[11] Ú. v. ES L 241, 11.9.1999, s. 14.

[12] Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 29.

[13] Ú. v. ES L 284, 16.10.1997, s. 36.

[14] Ú. v. ES L 91, 12.4.1996, s. 46.

[15] Ú. v. ES L 75, 20.3.1999, s. 24.

[16] Ú. v. ES L 206, 23.7.1998, s. 17.

[17] Ú. v. ES L 225, 12.10.1970, s. 1.

[18] Ú. v. ES L 25, 1.2.1999, s. 27.

[19] Ú. v. ES L 362, 27.12.1990, s. 28.

[20] Ú. v. ES L 158, 8.7.1995, s. 13.

[21] Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 1.

[22] Ú. v. ES L 127, 21.5.1999, s. 4.

[23] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[24] Ú. v. ES L 218, 6.8.1991, s. 1.

[25] Ú. v. ES L 356, 24.12.1991, s. 17.

[26] Ú. v. ES L 132, 28.5.1988, s. 3.

[27] Ú. v. ES L 196, 18.7.1986, s. 1.

[28] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21.

[29] Ú. v. ES L 391, 31.12.1992, s. 36.

[30] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

[31] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

[32] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85.

[33] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 96.

[34] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

--------------------------------------------------

PRĺLOHA I

[Článok 2 (1)]

DEFINÍCIE

1. Trvalý pasienok

Pôda nezaradená do rotácie plodín (obsiata alebo prirodzená) trvalej povahy (päť rokov alebo dlhšie) používaná na produkciu trávy.

2. Trvalé porasty

Porasty nezaradené do rotácie plodín iné ako trvalý pasienok, ktoré obsadzujú pôdu počas piatich rokov alebo dlhšie a prinášajú opakovane úrodu, s výnimkou viacročných porastov.

3. Viacročné porasty

Kód KN | |

07091000 | Artičoky |

07092000 | Špargľa |

ex07099090 | Rebarbora |

081020 | Maliny, černice, ich krížence a moruše |

081030 | Čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše |

081040 | Brusnice, čučoriedky a iné ovocie rodu Vaccinium |

4. Program reštrukturalizácie

Zmena štruktúry a/alebo oprávnenej plochy farmy predpísaná verejnými orgánmi.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

[Článok 4 (5)]

Odrody slnečnice na cukrovinkárske účely

Agripro 3450

Agrosur

Dahlgren D-131 (Toma)

Dahlgren D-151

Dahlgren D-171

Dahlgren D-181

Dahlgren 954

Dahlgren D-1950

Dahlgren D-1998

Diset

Hagen Seed SG 9011

Hagen Seed SG 9054

Hagen Seed SG 9211

Interstate (IS)8004

Kelisur

Royal Hybrid 381

Royal Hybrid 2141

Royal Hybrid 3801

Royal Hybrid 3831

Royal Hybrid 4381

RRC 995

RRC 2211

RRC 2232

RRC 4211

SIGCO 826

SIGCO 828

SIGCO 829

SIGCO 830

SIGCO 954

SIGCO 964

SIGCO 974

SIGCO 995

Toma

Triumph 660C

Triumph 505C+

Triumph 520C

Triumph 515C

USDA Hybrid 924

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

(Článok 5)

SKÚŠKY NA ZISTENIE HORKÝCH SEMIEN BÔBU

Vykonajú sa na vzorke 200 zŕn odobratých z dávky 1 kg z každého maximálne 20-tonového množstva.

Test je určený výhradne na poskytnutie kvalitatívneho dôkazu o prítomnosti horkých zŕn vo vzorke. Tolerancia homogénnosti je 1 zrno na každých 100 zŕn. Použite metódu na rez zrna podľa autorov Von Sengbuscha (1942), Ivanova a Smirnovej (1932) a Eggebrechta (1949). Suché alebo napučané zrná priečne rozrežte. Polovičky zŕn umiestnite do sitka a na desať sekúnd ponorte do jódového roztoku, potom päť sekúnd oplachujte pod vodou. Povrch rezu horkých zŕn sa zafarbí do hneda, zatiaľ čo zrná s nízkym obsahom alkaloidov zostanú žlté.

Na prípravu jódového roztoku rozpustite 14 g jodidu draselného v čo najmenšom množstve vody, pridajte 10 g jódu a rozrieďte na 1000 cm3. Roztok pred použitím nechajte jeden týždeň odstáť. Skladujte v hnedých fľaškách. Pred použitím rozrieďte zásobu roztoku na trojnásobok až päťnásobok jeho počiatočného objemu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

[Článok 6 (1), druhý pododsek]

ZÓNY, V KTORÝCH MOŽNO POŽIADAŤ O PRÍPLATOK PRE TVRDÚ PŠENICU V RAKÚSKU

Panónia:

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern

2046 Atzenbrugg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha

2089 Ebreichsdorf

2101 Gänserndorf

2241 Hollabrunn

2275 Kirchberg/Wagram

2305 Korneuburg

2321 Laa/Thaya

2330 Langenlois

2364 Marchfeld

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Poysdorf

2500 Ravelsbach

2518 Retz

2551 Schwechat

2585 Tulln

2623 Wr. Neustadt

2631 Wolkersdorf

2658 Zistersdorf

2. Gebiete der Bezirksreferate

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer

1007 Wien

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

[Článok 6 (3)]

ZÓNY, V KTORÝCH MOŽNO POŽIADAŤ O ŠPECIÁLNU PODPORU PRE TVRDÚ PŠENICU

NEMECKO:

Kreise und Kreisfreie Städte:

Baden-Württemberg:

Stadt Stuttgart, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Stadt Heilbronn, Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis, Stadt Karlsruhe, Karlsruhe, Stadt Baden-Baden, Rastatt, Stadt Heidelberg, Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Pforzheim, Enzkreis, Ortenaukreis.

Bayern:

Stadt Ingolstadt, Dachau, Eichstätt, Freising, Fürstenfeldbrück, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kelheim, Stadt Ansbach, Ansbach, Neustadt-Bad Winsheim, Stadt Aschaffenburg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, Stadt Würzburg, Würzburg.

Rheinland-Pfalz:

Ahrweiler, Stadt Koblenz, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwald-Kreis, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg, Stadt Trier, Stadt Frankenthal, Landau i.d.P., Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstr., Speyer, Worms, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Südl. Weinstraße, Ludwigshafen, Mainz-Bingen.

Hessen:

Stadt Frankfurt/Main, Wiesbaden, Bergstraße, Stadt Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Stadt Offenbach, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg.

Saarland:

Stadt Saarbrücken, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, Sankt Wendel.

Sachsen:

Mittweida, Muldentalkreis.

Sachsen-Anhalt:

Bernburg, Köthen, Burgenlandkreis, Mansfelder Land, Merseburg-Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen, Aschersleben-Straßfurt, Halberstadt, Jerichower Land, Quedlinburg, Schönebeck.

Thüringen:

Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis, Gotha, Sömmerda, Hildburghausen, Stadt Weimar, Weimarer Land, Altenburger Land, Stadt Erfurt.

ŠPANIELSKO

Comarcas agrícolas

Almazán (SO), Bajo Aragón (TE), Campiña (GU), Campo de Gómara (SO), Centro (AB), El Cerrato (P), Hoya de Huesca (HU), La Montaña (A), Las Vegas (M), Logrosán (CC), Monegros (HU), Noroeste (MU), Requena-Utiel (V), Rioja Baja (LO), Segría (L), Sierra Rioja Baja (LO), Sur (VA), Suroeste y Valle de Guadalentín (MU), Trujillo (CC), Urgel (L), Valle de Ayora (V).

FRANCÚZSKO

Départements

Aisne, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines.

TALIANSKO

Province

Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

England.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

(Článok 8)

ZÁKLADNÉ PLOCHY

(1000 ha) |

Región | Všetky plodiny | z toho kukurica | z toho silážna tráva |

BELGICKO

Celkom | 478,6 | | |

Zóna I | | 97,0 | |

DÁNSKO | 2018,0 | | |

NEMECKO | 10155,6 | 540,3 | |

Schleswig-Holstein | 505,6 | | |

Hamburg | 5,1 | | |

Niedersachsen | 1424,4 | | |

Bremen | 1,8 | | |

Nordrhein-Westfalen | 948,3 | | |

Rheinland-Pfalz | 368,4 | | |

Hessen | 461,2 | | |

Baden-Württemberg | 735,4 | 122,1 | |

Bayern | 1775,9 | 418,2 | |

Saarland | 36,5 | | |

Berlin | 2,9 | | |

Brandenburg | 888,5 | | |

Mecklenburg-Vorpommern | 967,9 | | |

Sachsen | 598,8 | | |

Sachsen-Anhalt | 880,7 | | |

Thüringen | 554,2 | | |

GRÉCKO

Zóna I | 1396,3 | 218,0 | |

Zóna II | 95,4 | 4,1 | |

ŠPANIELSKO

Regadío | 1371,1 | 403,4 | |

Secano | 7848,6 | | |

FRANCÚZSKO

Celkom | 13526,0 | | |

Základná plocha pre kukuricu | | 613,8 | |

Zavlažovaná základná plocha | 1209,7 | | |

ÍRSKO | 345,5 | 0,2 | |

TALIANSKO | 5801,2 | 1200,0 | |

LUXEMBURSKO | 42,8 | | |

HOLANDSKO | 436,5 | 208,3 | |

RAKÚSKO | 1203,0 | | |

PORTUGALSKO

Açores | 9,7 | | |

Madeira

—Regadío | 0,31 | 0,29 | |

—ostatné | 0,30 | | |

Vnútrozemské

—Regadío | 293,4 | 221,4 | |

—ostatné | 718,0 | | |

FÍNSKO | 1591,0 | | 200,0 |

ŠVÉDSKO | 1737,0 | | 130,0 |

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

England | 3794,6 | 33,2 | |

Scotland | 551,6 | | |

Northern Ireland | 52,9 | 1,2 | |

Wales | 61,4 | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

[Článok 10 (4)]

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

(Článok 14, druhý odsek)

REFERENČNÉ VÝNOSY, AKO SÚ UVEDENÉ V ČLÁNKU 3 (7) NARIADENIA (ES) č.1251/1999

Belgicko | 6,24 |

Dánsko | 5,22 |

Nemecko | 5,66 |

—Schleswig-Holstein | 6,81 |

—Hamburg | 6,01 |

—Niedersachsen | 5,33 |

—Bremen | 5,34 |

—Nordrhein-Westfalen | 5,81 |

—Hessen | 5,50 |

—Rheinland-Pfalz | 4,78 |

—Baden-Württemberg | 5,48 |

—Bayern | 5,94 |

—Saarland | 4,38 |

—Berlin | 4,52 |

—Brandenburg | 4,54 |

—Mecklenburg-Vorpommern | 5,45 |

—Sachsen | 6,23 |

—Sachsen-Anhalt | 6,14 |

—Thüringen | 6,13 |

Grécko | 3,39 |

Španielsko | 2,9 |

Francúzsko | 6,02 |

Írsko | 6,08 |

Taliansko | 3,9 |

Luxembursko | 4,26 |

Holandsko | 6,66 |

Portugalsko | 2,90 |

Spojené kráľovstvo | 5,83 |

Rakúsko | 5,27 |

Švédsko | 4,02 |

Fínsko | 2,82 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

(Článok 22)

PRÍPLATOK NA PÔDU VYŇATÚ Z OBRÁBANIA V PORTUGALSKU

(EUR) |

Hospodársky rok | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 |

Príplatok k platbe | 9,64 | 6,57 | 3,41 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

(Článok 24, prvý odsek)

Najneskorší dátum sejby: 15. jún

Plodiny | Členský štát | Región |

Všetky plodiny | Fínsko | Celé územie |

Švédsko | Celé územie |

Sladká kukurica | Všetky členské štáty | Celé územie |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

[Článok 26 (1)]

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MUSIA OZNÁMIŤ KOMISII

Informácie sa musia predložiť formou súboru tabuliek vyhotovených v súlade podľa nižšie opísaného vzoru:

- prvý súbor tabuliek poskytujúcich informácie na úrovni produkčného regiónu v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 1251/1999,

- druhý súbor tabuliek poskytujúcich informácie vzhľadom na každý región základnej plochy v zmysle prílohy VI k tomuto nariadeniu,

- samostatná tabuľka zhŕňajúca informácie pre každý členský štát.

Tabuľky sa musia zaslať v písomnej forme a v elektronickej forme.

Vzorce pre plochy: | 5 = 1 + 2 + 3 + 4 |

10 = 7 + 8 + 9 |

14 = 15 + 16 |

19 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 18 |

Poznámky:

V každej tabuľke musí byť uvedený príslušný región.

Na vypočítanie podpory na plochu sa používa výnos podľa nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Rozlišovanie medzi "nezavlažovanou" a "zavlažovanou" pôdou by sa malo robiť iba v prípade regiónov obsahujúcich obidve. V takom prípade:

d = e + f

j = k + l

Riadok 1 sa týka iba tvrdej pšenice oprávnenej na príplatok k platbe na plochu ustanovený v prvom odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Riadok 2 sa týka iba tvrdej pšenice oprávnenej na osobitnú podporu uvedenú v štvrtom odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Riadok 17 sa týka iba plôch vyňatých z obrábania alebo zalesnených plôch podľa článkov 22, 23, 24 a 31 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 a počítajúcich sa za ornú pôdu vyňatú z obrábania podľa článku 6 (8) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Riadok 18 sa vzťahuje na plochy uvedené v druhej zarážke článku 2 (4) nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Informácie sa musia zasielať aj vzhľadom na producentov, ktorí sa neuchádzajú o podporu podľa hektárov podľa systému podpôr pre určité plodiny na ornej pôde (nariadenie (ES) č. 1251/1999). Takéto informácie, ktoré sa uvedú pod označením "Iné" v stĺpcoch "m" a "n", sa týkajú hlavne plodín na ornej pôde vyhlásených za krmovinovú plochu na prémiu pre hovädzí dobytok a ovce.

Riadok 21 sa týka pôdy vyňatej z obrábania pre výrobu nepotravinárskych plodín a plodín nekvalifikujúcich sa na podporu podľa pravidiel vykonávajúcich článok 6 (3) nariadenia (ES) č. 1251/1999 (napr. cukrová repa, jeruzalemské artičoky a korene čakanky).

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top