EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1253

Nariadenie Rady (ES) č. 1253/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1766/92 o spoločnej organizácii trhu s obilninami a ruší nariadenie (EHS) č. 2731/75, ktorým sa ustanovuje štandardná kvalita pšenice, raže, jačmeňa, kukurice a tvrdej pšenice

OJ L 160, 26.6.1999, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1253/oj

31999R1253Úradný vestník L 160 , 26/06/1999 S. 0018 - 0020


Nariadenie Rady (ES) č. 1253/1999

zo 17. mája 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1766/92 o spoločnej organizácii trhu s obilninami a ruší nariadenie (EHS) č. 2731/75, ktorým sa ustanovuje štandardná kvalita pšenice, raže, jačmeňa, kukurice a tvrdej pšenice

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [4],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov [5],

(1) keďže po reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 1992 nastalo významné zlepšenie trhovej rovnováhy;

(2) keďže vyňatie pôdy z obrábania, zriadené v roku 1992 na základe podporného systému pre pestovateľov istých plodín pestovaných na ornej pôde ako doplnok k zníženiu intervenčných cien, pomohlo udržať produkciu pod kontrolou, zatiaľ čo zvýšenie cenovej konkurencieschopnosti umožnilo, aby sa významné množstvá obilnín použili na domácom trhu predovšetkým ako krmivo pre hospodárske zvieratá;

(3) keďže podporenie vplyvu reformy z roku 1992 si vyžaduje, aby sa cenová konkurencieschopnosť posilnila cestou ďalšieho znižovania intervenčnej ceny, čím by sa táto znížila v dvoch krokoch na úroveň záchrannej siete, podliehajúc pri tom zvýšeniam platieb na pôdu na základe podporného systému na kultúrne plodiny, zakotvenom v nariadení Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa zriaďuje podporný systém pre producentov určitých plodín pestovaných na ornej pôde [6]; keďže intervenčná cena sa v prípade potreby podrobí konečnému zníženiu, predovšetkým na účely zabezpečenia lepšej trhovej rovnováhy;

(4) keďže ustanovenia týkajúce sa štandardnej kvality už stratili praktický význam a treba ich preto odvolať;

(5) keďže cena škrobu neobilného pôvodu aj kompenzačné dohody vždy podliehali spoločnej organizácii trhu s obilninami a prispôsobovanie týchto dohôd sa preto musí riadiť opatreniami uskutočňovanými pre obilniny, v rámci ktorých treba minimálnu cenu zemiakov určených na výrobu zemiakového škrobu aj platby pre pestovateľov takýchto zemiakov prispôsobovať v súlade so znižovaním cien obilnín; keďže platba pre pestovateľov je pevne stanovená na vyššej úrovni ako jej ekvivalent pre obilniny, zohľadňujúc pri tom skutočnosť, že výrobné kvóty zakotvené v nariadení Rady (ES) č. 1868/94 z 27. júla 1994, ktorým sa zriaďuje systém kvót v súvislosti s výrobou zemiakového škrobu [7], sa znižujú;

(6) keďže colné kvóty, ktoré vyplývajú z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy alebo akýchkoľvek iných aktov Rady treba otvoriť a na základe podrobných pravidiel by ich mala spravovať Komisia;

(7) keďže treba vyjasniť podmienky, za ktorých uplatňuje Komisia nevyhnutné opatrenia na stabilizáciu vnútorného trhu, zohľadňujúc pri tom vplyv svetových trhových cien na cenu na domácom trhu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1766/92 [8] sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 (2) sa nahrádza takto:

"2. Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na opatrenia, ktoré umožňuje nariadenie Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa zriaďuje podporný systém pre producentov určitých plodín pestovaných na ornej pôde [9]."

2. Článok 3 sa nahrádza takto:

"Článok 3

1. Intervenčná cena za obilniny, ktoré podliehajú intervencii, sa stanovuje na hodnote:

- 110,25 EUR/t na hospodársky rok 2000/2001,

- 101,31 EUR/t na nasledujúce hospodárske roky, počnúc hospodárskym rokom 2001/2002.

Intervenčná cena, ktorá platí pre kukuricu a zrno ciroku v máji, zostane v platnosti aj v júli, auguste a septembri toho istého roku.

2. Intervenčná cena sa zvyšuje o mesačné príplatky počas celého hospodárskeho roka alebo jeho časti. Výška mesačných príplatkov a ich počet sa stanovujú v súlade s postupom zakotveným v článku 37 (2) zmluvy.

3. Intervenčná cena sa vzťahuje na veľkoobchodné štádium tovaru dopraveného do skladu ešte pred jeho vyložením. Platí pre všetky intervenčné centrá spoločenstva zriadené pre každú obilninu.

4. Ceny stanovené na základe tohto nariadenia môžu byť v závislosti od vývoja v oblasti produkcie a trhu menené v súlade s postupom zakotveným v článku 37 (2) zmluvy. Vo svetle vývoja v oblasti trhu sa uskutoční predovšetkým rozhodnutie týkajúce sa konečného zníženia intervenčnej ceny, ktorá sa bude ďalej uplatňovať počnúc od hospodárskeho roka 2002/2003."

3. Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Minimálna cena zemiakov určených na výrobu zemiakového škrobu sa stanovuje takto:

- 194,05 EUR/t na hospodársky rok 2000/2001,

- 178,31 EUR/t na nasledujúce hospodárske roky počnúc hospodárskym rokom 2001/2002.

Táto cena sa vzťahuje na množstvo zemiakov dodaných do spracovateľského závodu, ktoré je potrebné na výrobu jednej tony škrobu.

Rozhodnutie o ďalšom znížení minimálnej ceny na ďalšie hospodárske roky počnúc hospodárskym rokom 2002/2003 sa prijme na základe konečného zníženia intervenčnej ceny obilnín.

2. Pre pestovateľov zemiakov určených na výrobu zemiakového škrobu sa zriaďuje systém platieb. Výška platby sa vzťahuje na množstvo zemiakov, ktoré je potrebné na výrobu jednej tony škrobu. Stanovuje sa takto:

- 98,74 EUR/t na hospodársky rok 2000/2001,

- 110,54 EUR/t na nasledujúce hospodárske roky počnúc hospodárskym rokom 2001/2002.

Sumu 110,54 EUR/t možno na ďalšie hospodárske roky počnúc hospodárskym rokom 2002/2003 v závislosti od konečného zníženia intervenčnej ceny obilia zvyšovať.

Platby sa uskutočnia iba za tie množstvá zemiakov, na ktoré sa vzťahuje pestovateľská zmluva medzi pestovateľom zemiakov a výrobcom zemiakového škrobu v rámci limitu kvóty určenej na takýto podnik a uvedenej v článku 2 (2) nariadenia Rady ES č. 1868/94 z 27. júla 1994, ktorým sa stanovuje systém kvót vo vzťahu k výrobe zemiakového škrobu [*] Ú. v. ES L 197, 30.7.1994, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1284/98 (Ú. v. ES L 178, 23.6.1998, s. 3)..

3. Minimálna cena aj výška platby sa upravujú na základe obsahu škrobu v zemiakoch.

4. Ak si to bude situácia na trhu so zemiakovým škrobom vyžadovať, Rada prijme v súlade s postupom zakotveným v článku 37 (2) zmluvy primerané opatrenia.

5. Komisia prijme podrobné pravidlá potrebné na uplatnenie tohto článku na základe postupu, ktorý je zakotvený v článku 23."

4. Článok 12, odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Colné kvóty na výrobky uvedené v článku 1, ktoré vyplývajú z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy alebo akýchkoľvek iných aktov Rady na základe zmluvy, sa otvárajú a spravujú sa v súlade s podrobnými pravidlami prijatými na základe postupu zakotvenom v článku 23."

5. Článok 16 sa nahrádza takto:

"Článok 16

1. Tam, kde ceny jedného lebo viacerých produktov, ktoré sú uvedené v článku 1, dosiahnu na svetových trhoch hladinu, ktorá narúša ponuku na trhu spoločenstva alebo ktorá takýmto narúšaním hrozí a v prípadoch, v ktorých môže takáto situácia pokračovať a ešte sa zhoršovať, možno prijímať primerané opatrenia. Takéto opatrenia možno prijímať ako bezpečnostné opatrenia v prípadoch mimoriadnej núdze.

2. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom, ktorý je zakotvený v článku 23."

Článok 2

Nariadenie Rady (EHS) č. 2731/75 z 29. októbra 1975, ktorým sa ustanovuje štandardná kvalita pšenice, raži, jačmeňa, kukurice a tvrdej pšenice [11], sa týmto ruší.

Článok 3

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť sedem dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Toto nariadenie sa bude uplatňovať vo všetkých ďalších hospodárskych rokoch počnúc hospodárskym rokom 2000/2001.

3. Nariadenie (EHS) č. 2731/75 sa bude aj naďalej uplatňovať na hospodárske roky 1998/99 a 1999/2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 1999

Za Radu

predseda

K.-H. Funke

[1] Ú. v. ES C 170, 4.6.1998, s. 1.

[2] Stanovisko prednesené 6. mája 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 284, 14.9.1998, s. 55.

[4] Ú. v. ES C 93, 6.4.1999, s. 1.

[5] Ú. v. ES C 401, 22.12.1998, s. 3.

[6] Pozri s. 1 tohto úradného vestníka.

[7] Ú. v. ES L 197, 30.7.1994, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1284/98 (Ú. v. ES L 178, 23.6.1998, s. 3).

[8] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 923/96 (Ú. v. ES L 126, 24.5.1996, s. 37).

[9] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2594/97 (Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 10).

--------------------------------------------------

Top