Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0423

Nariadenie Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 975/98 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených pre peňažný obeh

OJ L 52, 27.2.1999, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 54 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2014; Zrušil 32014R0729

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/423/oj

31999R0423Úradný vestník L 052 , 27/02/1999 S. 0002 - 0003


Nariadenie Rady (ES) č. 423/1999

z 22. februára 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 975/98 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených pre peňažný obeh

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 105a ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy [3],

keďže článok 1 nariadenia (ES) č. 975/98 [4] stanovuje technické špecifikácie ôsmich nominálnych hodnôt patriacich do prvej série euromincí; keďže riaditelia mincovní navrhli, na základe uvedeného nariadenia, podrobnejšie špecifikácie potrebné pre výrobu;

keďže výrobcovia predajných automatov po preskúmaní uvedených podrobných špecifikácií požiadali o zvýšenie hmotnosti 50-centovej mince, aby sa zabezpečila lepšia odlíšiteľnosť tejto mince a znížilo sa nebezpečenstvo podvodu; keďže Európska únia nevidomých po otestovaní vzoriek z prvých výrobných skúšok vzniesla sťažnosť proti vrúbkovaniu hrany 50-centových a 10-centových mincí, ktoré nezodpovedajú vrúbkovaniu vzoriek, s ktorými súhlasila počas konzultácií, ktoré predchádzali prijatiu nariadenia (ES) č. 975/88; keďže v záujme zabezpečenia prijatia nového systému užívateľmi je želateľné pristúpiť na požiadavky, ktoré predniesli tak výrobcovia predajných automatov, ako aj Európska únia nevidomých; keďže v záujme splnenia požiadaviek výrobcov predajných automatov je potrebné zvýšiť hmotnosť 50-centových mincí zo 7 g na 7,8 g; keďže v záujme splnenia požiadaviek Európskej únie nevidomých a zamedzenia nebezpečenstva nesprávneho výkladu v budúcnosti je želateľné zmeniť špecifikáciu hrany 50-centovej a 10-centovej mince z "hrubo vrúbkovanej" na "profilovanú hranu s jemnými zúbkami", ktorá lepšie vyjadruje profil hrany, s ktorým pôvodne súhlasila Európska únia nevidomých vo vzťahu k týmto dvom minciam;

keďže je vecou zásadného významu, aby sa úpravy technických špecifikácií obmedzili na hmotnosť 50-centových mincí a na hranu 10-centových a 50-centových mincí, aby sa nenarušil harmonogram výroby a zavedenie euromincí 1. januára 2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v článku 1 nariadenia (ES) č. 975/98 sa mení a dopĺňa takto:

(1) Štvrtý riadok týkajúci sa 50-centovej mince sa mení a dopĺňa takto:

a) v treťom stĺpci sa číslo "1,69" nahrádza číslom "1,88";

b) v štvrtom stĺpci sa číslo "7" nahrádza číslom "7,8";

c) v ôsmom stĺpci sa slová "hrubo vrúbkovaná" nahrádzajú slovami "profilovaná hrana s jemnými zúbkami".

(2) V šiestom riadku týkajúcom sa 10-centovej mince, v ôsmom stĺpci, sa slová "hrubo vrúbkovaná" nahrádzajú slovami "profilovaná hrana s jemnými zúbkami".

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, v súlade so zmluvou, s výhradou článku 109k, odsek 1, a protokolov 11 a 12.

V Luxemburgu 22. februára 1999

Za Radu

predseda

H.-F. von Ploetz

[1] Ú. v. ES C 296, 24.9.1998, s. 10.

[2] Stanovisko predložené 16. novembra 1998 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. novembra 1998 (Ú. v. ES C 379, 7.12.1998), spoločná pozícia Rady z 21. decembra 1998 (zatiaľ neuverejnená v Úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. februára 1999 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6.

--------------------------------------------------

Top