EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0094

Smernica Európskeho parlamentu A Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999, o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov

OJ L 12, 18.1.2000, p. 16–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 220 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 220 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 25 - 32

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/94/oj

31999L0094Úradný vestník L 012 , 18/01/2000 S. 0016 - 0023


Smernica Európskeho parlamentu A Rady 1999/94/ES

z 13. decembra 1999,

o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

(1) keďže článok 174 zmluvy vyžaduje opatrné a racionálne využívanie prírodných zdrojov; keďže racionálne využívanie energie je jedným z hlavných prostriedkov na dosiahnutiu tohto cieľa a na zníženie znečisťovania životného prostredia;

(2) keďže konečným cieľom Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách je dosiahnutie stabilizácie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá zabráni nebezpečným antropogenickým poruchám v klimatickom systéme;

(3) keďže podľa kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o klimatických zmenách, dohodnutého na konferencii v Kjótó v decembri 1997, sa spoločenstvo dohodlo na cieľovom znížení jeho emisií skupiny skleníkových plynov počas obdobia od 2008 do 2012 o 8 % vzhľadom k úrovni roku 1990;

(4) keďže uznávajúc význam osobných automobilov ako zdroja emisií CO2, Komisia navrhla stratégiu spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a na zdokonalenie úspory paliva; keďže vo svojich záveroch z 25. júna 1996 Rada uvítala koncepciu Komisie;

(5) keďže informácie hrajú kľúčovú úlohu pri pôsobení trhových síl; keďže zabezpečenie presných, účelových a porovnateľných informácií o špecifickej spotrebe paliva a emisiách CO2 z osobných automobilov môže ovplyvniť výber zákazníka v prospech tých automobilov, ktoré spotrebujú menej paliva a pritom emitujú menej CO2, tým povzbudzujú výrobcov k tomu, aby prijali opatrenia na zníženie spotreby paliva osobných automobilov, ktoré vyrábajú;

(6) keďže prítomnosť štítkov na použitých automobiloch v mieste predaja by mohla ovplyvniť kupujúcich nových osobných automobilov v prospech automobilov s nízkou spotrebou, keďže tieto charakteristiky sa budú brať na zreteľ pri ďalšom predaji automobilu; keďže je z toho dôvodu vhodné, v súvislosti s prvou revíziou tejto smernice, posúdiť rozšírenie rozsahu platnosti na použité automobily, pre ktoré platí smernica 93/116/EHS zo 17. decembra 1993, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 80/1268/EHS o spotrebe paliva motorových vozidiel [4];

(7) keďže je z toho dôvodu potrebné všetky nové osobné automobily vystavené v mieste predaja vybaviť štítkom o spotrebe paliva;

(8) keďže štítok o spotrebe paliva by mal obsahovať informácie o spotrebe paliva a špecifických emisiách CO2, ktoré boli stanovené podľa harmonizovaných noriem a metód uvedených v smernici Rady 80/1268/EHS zo 16. decembra 1980 o emisiách oxidu uhličitého a spotrebe paliva motorových vozidiel [5];

(9) keďže je potrebné, aby boli v mieste predaja a u určeného orgánu v každom členskom štáte vo vhodnej forme dostupné doplňujúce normalizované informácie o spotrebe paliva a špecifických emisiách CO2 všetkých verzií, ktoré sa nachádzajú na trhoch s novými automobilmi; keďže také informácie môžu byť užitočné pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre kúpu pred vstupom do predvádzacej miestnosti alebo ktorí si nezvolia využiť služieb dílera alebo nepotrebujú navštíviť predvádzaciu miestnosť pri kúpe osobného automobilu;

(10) keďže je dôležité, aby potenciálni zákazníci mali v mieste predaja k dispozícii informácie o najefektívnejších modeloch osobných automobilov z hľadiska spotreby paliva;

(11) keďže všetky reklamné prospekty a podľa potreby všetky ostatné propagačné materiály použité pri predaji nových osobných automobilov, by mali obsahovať údaje o príslušnej spotrebe paliva a emisiách CO2 všetkých príslušných modelov osobných automobilov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účelom tejto smernice je zabezpečiť pre zákazníkov dostupnosť informácií týkajúcich sa spotreby paliva a emisií CO2 nových osobných automobilov ponúkaných na predaj alebo lízing v spoločenstve, aby sa zákazníci mohli rozhodnúť na základe dostatočných informácií.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

1. "osobný automobil" znamená každé motorové vozidlo kategórie M1, definované v prílohe II k smernici 70/156/EHS [6], pre ktoré platí smernica 80/1268/EHS. Nezahŕňa vozidlá, pre ktoré platí smernica 92/61/EHS [7] a vozidlá pre špeciálne účely definované v druhej zarážke článku 4 ods. 1 smernice 70/156/EHS;

2. "nový osobný automobil" znamená každý osobný automobil, ktorý predtým nebol predaný osobe, ktorá ho kúpila na iný účel, než je jeho ďalší predaj alebo k dodaniu;

3 "osvedčenie o zhode" znamená osvedčenie uvedené v článku 6 smernice 70/156/EHS;

4. "miesto predaja" znamená miesto ako je predvádzacia miestnosť alebo nádvorie, kde sú nové osobné automobily predvádzané alebo ponúkané na predaj alebo lízing potenciálnym zákazníkom. V tejto definícii sú zahrnuté obchodné trhy, na ktorých sa prezentujú verejnosti nové osobné automobily;

5. "úradná spotreba paliva" znamená spotrebu paliva typovo schválenú schvaľovacím orgánom podľa ustanovení smernice 80/1268/EHS a uvedenú v prílohe VIII smernice 70/156/EHS, ktorá je pripojená k ES osvedčeniu o typovom schválení vozidla alebo v osvedčení o zhode. Ak jeden model obsahuje niekoľko variantov a/alebo verzií, hodnota udávajúca spotrebu paliva tohto modelu vychádza z variantu a/alebo verzie s najvyššou úradnou spotrebou paliva v rámci tejto skupiny;

6. "úradné špecifické emisie CO2" pre daný osobný automobil znamenajú emisie namerané podľa ustanovení smernice 80/1268/EHS a uvedené v prílohe VIII smernice 70/156/EHS, ktorá je pripojená k ES osvedčeniu o typovom schválení vozidla alebo v osvedčení o zhode. Ak jeden model obsahuje niekoľko variantov a/alebo verzií, hodnota udávajúca emisie CO2 tohto modelu vychádza z variantu a/alebo verzie s najvyššími úradnými emisiami CO2 v rámci tejto skupiny;

7. "štítok spotreby paliva" znamená štítok, ktorý obsahuje spotrebiteľské informácie týkajúce sa úradnej spotreby paliva a úradných špecifických emisií CO2 automobilu, na ktorom je štítok pripevnený;

8. "príručka o spotrebe paliva" znamená súhrn údajov o úradnej spotrebe paliva a oficiálnych špecifických emisií CO2 každého modelu dostupného na trhu s novými automobilmi;

9. "reklamná literatúra" znamená všetky tlačivá používané pri predaji, reklame a propagácii vozidiel pre širokú verejnosť. Zahŕňa ako minimum technické príručky, brožúry, inzeráty v novinách, časopisy, obchodnú tlač a plagáty;

10. "továrenská značka" znamená obchodný názov výrobcu a je uvedená v osvedčení o zhode a v dokumentácii typového schválenia;

11. "model" znamená obchodné označenie továrenskej značky, typu a prípadne variantu a verzie osobného automobilu;

12. "typ", "variant" a "verzia" znamenajú rôzne vozidlá danej továrenskej značky deklarované výrobcom podľa prílohy II. B k smernici 70/156/EHS, ktoré sú alfanumerickým kódom jednoznačne identifikované podľa typu, variantu a verzie.

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby bol na mieste predaja zreteľne a viditeľne pripojený alebo vystavený štítok o spotrebe paliva a emisiách CO pri každom novom modeli osobného automobilu, ktorý zodpovedá požiadavkám opísaným v prílohe I.

Článok 4

Bez vplyvu na zriadenie príručky na internete Komisiou na úrovni spoločenstva členské štáty zabezpečia, aby príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2 bola po konzultácii s výrobcami vypracovaná aspoň raz za rok v súlade s požiadavkami prílohy II. Príručka má byť prenosná, kompaktná a na požiadanie bezplatne dostupná zákazníkom na mieste predaja a okrem toho aj u určeného orgánu v rámci každého členského štátu.

Orgán alebo orgány uvedené v článku 8 môžu na príprave príručky spolupracovať.

Článok 5

Členské štáty zabezpečia, aby bol ku každej továrenskej značke automobilu vystavený plagát (alebo eventuálne displej) so zoznamom údajov o úradnej spotrebe paliva a o oficiálnych špecifických emisiách CO2 všetkých nových modelov osobných automobilov vystavených alebo ponúkaných na predaj alebo lízing na tom alebo prostredníctvom toho miesta predaja. Tieto údaje sa zobrazia na nápadnom mieste a podľa formátu uvedeného v prílohe III.

Článok 6

Členské štáty zabezpečia, aby všetka reklamná literatúra obsahovala údaje o úradnej spotrebe paliva a o oficiálnych špecifických emisiách CO2 príslušných modelov osobných automobilov podľa požiadaviek prílohy IV.

Členské štáty prípadne zabezpečia propagačné materiály iné než je reklamná literatúra spomenutá vyššie, aby uviedli údaje o oficiálnych emisiách CO2 a o úradnej spotrebe paliva príslušných špecifických modelov automobilov.

Článok 7

Členské štáty zabezpečia, aby bolo na štítkoch, príručkách, plagátoch alebo v reklamnej literatúre a materiáloch uvedených v článkoch 3, 4, 5 a 6 zakázané uvádzanie takých značiek, symbolov alebo nápisov týkajúcich sa spotreby paliva alebo emisií CO2, ktoré nie sú v zhode s požiadavkami tejto smernice, ak ich prítomnosť môže uviesť potenciálnych zákazníkov nových osobných automobilov do omylu.

Článok 8

Členské štáty oznámia Komisii príslušný orgán alebo orgány, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie a fungovanie spotrebiteľskej informačnej schémy opísanej v tejto smernici.

Článok 9

Všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh tejto smernice prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 10 a po konzultáciách so spotrebiteľskými organizáciami a ostatnými zainteresovanými stranami.

Aby sa pomohlo tomuto adaptačnému procesu, každý členský štát podá Komisii k 31. decembru 2003 správu o účinnosti ustanovení tejto smernice, zahrňujúc obdobie od 18. januára 2001 do 31. decembra 2002. Forma tejto správy sa stanoví podľa postupu uvedeného v článku 10 najneskôr do 18. januára 2001.

Okrem toho Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 10 prijme opatrenia zamerané na:

a) podrobnejšiu špecifikáciu formátu štítku uvedeného v článku 3 prostredníctvom zmeny a doplnenia prílohy I;

b) podrobnejšiu špecifikáciu požiadaviek týkajúcich sa príručky uvedenej v článku 4 z hľadiska klasifikácie nových modelov automobilov, čím sa umožní vyhotovenie zoznamu modelov zaradených do špecifikovaných tried podľa emisií CO2 a spotreby paliva vrátane triedy, v ktorej budú zahrnuté modely nových automobilov s najúčinnejším využitím paliva;

c) vypracovanie odporúčaní, aby sa umožnilo využitie zásad opatrení týkajúcich sa propagačnej literatúry uvedenej v prvom odseku článku 6 na iné média a materiály.

Článok 10

Výbor

Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu do termínu, ktorý môže predseda určiť podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa predkladá na základe väčšiny ustanovenej v článku 205 zmluvy v prípade rozhodnutí, v ktorých sa od Rady požaduje prijať návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom ustanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme zamýšľané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo stanovisko chýba, Komisia okamžite predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré je potrebné prijať. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Ak Rada po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď jej bola vec postúpená, neprijme nijaké opatrenie, navrhnuté opatrenia prijme Komisia.

Článok 11

Členské štáty stanovia príslušné sankcie za porušenie vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tejto smernice. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 12

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18 januára 2001. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 14

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 1999

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

S. Hassi

[1] Ú. v. ES C 305, 3.10.1998, s. 2 aÚ. v. ES C 83, 25.3.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 40, 15.2.1999, s. 45.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. decembra 1998 (Ú. v. ES C 98, 9.4.1999, s. 252), spoločná pozícia Rady z 23. februára 1999 (Ú. v. ES C 123, 4.5.1999, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. novembra 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 39.

[5] Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 93/116/EHS.

[6] Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúca sa typového schvaľovania motorových a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1), naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/91/ES (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 25).

[7] Smernica Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 týkajúca sa typového schvaľovania dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72). Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

OPIS ŠTÍTKU O SPOTREBE PALIVA A EMISIÁCH CO2

Členské štáty musia prinajmenšom zabezpečiť, aby všetky štítky o spotrebe paliva na ich území:

1. vyhovovali štandardnému formátu s cieľom lepšieho rozpoznania zákazníkmi;

2. mali formát 297 mm x 210 mm (A4);

3. obsahovali odkaz na model a typ paliva osobného automobilu, ku ktorému sú pripojené;

4. obsahovali číselnú hodnotu úradnej spotreby paliva a úradných špecifických emisií CO2. Hodnota úradnej spotreby paliva sa vyjadruje buď v litroch na 100 km (1/100 km), alebo v kilometroch na liter (km/l), alebo ich vhodnou kombináciou a je zaokrúhlená na jedno desatinné miesto. Úradne špecifické emisie CO2 sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo v gramoch na kilometer (g/km).

Tieto hodnoty môžu byť vyjadrené v rôznych jednotkách (galóny, míle) v miere zlučiteľnej s ustanoveniami smernice 80/181/EHS. [1]

5. obsahovali tento text týkajúci sa dostupnosti príručky o spotrebe paliva a emisiách CO2: "Príručka o spotrebe paliva a emisií CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je dostupná na ktoromkoľvek predajnom mieste bezplatne"

6. obsahovali tento text: "Okrem úspornosti automobilu zohrávajú úlohu pri určovaní spotreby paliva automobilu a emisií CO2 štýl riadenia ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie."

[1] Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa k jednotkám mier a váh a o zrušení smernice 71/354/EHS (Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40). Smernica naposledy menená a doplnená smernicou 89/617/EHS (Ú. v. ES L 357, 7.12.1989, s. 28).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

OPIS PRÍRUČKY O SPOTREBE PALIVA A EMISIÁCH CO2

Členské štáty musia zabezpečiť, aby príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2 obsahovala prinajmenšom nasledujúce informácie:

1. ročne vydávaný zoznam všetkých nových osobných automobilov dostupných na predaj v rámci členských štátov, zoskupených podľa továrenských značiek v abecednom poradí. Ak sa v členskom štáte príručka aktualizuje častejšie ako raz za rok, potom by mala obsahovať zoznam všetkých nových modelov osobných automobilov dostupných k dátumu zverejnenia tejto aktualizácie;

2. pre každý model, ktorý sa objaví v príručke, typ paliva, číselná hodnota úradnej spotreby paliva a úradných špecifických emisií CO2. Hodnota úradnej spotreby paliva sa vyjadruje buď v litroch na 100 km (l/100 km), alebo kilometroch na liter (km/l), alebo vhodnou kombináciou týchto údajov a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto. Úradne špecifické emisie CO2 sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo v gramoch na kilometer (g/km).

Tieto hodnoty je možné vyjadriť v odlišných jednotkách (galóny, míle) v miere zlučiteľnej s ustanoveniami smernice č. 80/181/EHS.

3. zoznam zdôrazňujúci 10 najúspornejších nových modelov osobných automobilov zoradených v poradí stúpajúcich špecifických emisií CO2 na každý typ paliva. Zoznam musí obsahovať model, číselnú hodnotu úradnej spotreby paliva a úradných špecifických emisií CO2;

4. radu motoristom, že správne používanie a pravidelná údržba vozidla a spôsob riadenia, ako je vyhýbanie sa agresívnej jazde, cestovanie nižšími rýchlosťami, predchádzanie brzdeniu, správne nahustené pneumatiky, skracovanie časov chodu motora naprázdno, nepreťažovanie automobilu, zlepšujú spotrebu paliva a znižujú emisie CO2 ich osobného automobilu;

5. vysvetlenie pôsobenia plynných emisií spôsobujúcich skleníkový efekt, možné zmeny klímy a závažnosť pôsobenia motorových vozidiel, ako i odkaz na iné možnosti voľby paliva dostupného pre spotrebiteľa a ich dôsledky na životné prostredie založené na posledných vedeckých dôkazoch a legislatívnych požiadavkách;

6. odkaz na cieľ spoločenstva na priemerné emisie CO2 nových osobných automobilov a dátum, do ktorého by mal byť cieľ dosiahnutý;

7. odkaz na príručku Komisie o spotrebe paliva a emisií CO2 na internete, ak je k dispozícii.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

OPIS PLAGÁTU, KTORÝ SA MÁ VYSTAVIŤ NA MIESTE PREDAJA

Členské štátny musia zabezpečiť, aby plagát/y spĺňal/i prinajmenšom tieto požiadavky:

1. plagát má minimálne rozmery 70 cm x 50 cm;

2. informáciu na plagáte je možné ľahko prečítať;

3. modely osobných automobilov sú združené do skupín a uvedené samostatne podľa druhu paliva (napr. benzín alebo nafta). V rámci každého typu paliva sú modely zoradené v poradí stúpajúcich emisií CO2, pričom model s najnižšou úradnou spotrebou je umiestnený na prvom mieste zoznamu;

4. pre každý model osobného automobilu je v zozname uvedená jeho továrenská značka, číselná hodnota úradnej spotreby paliva a úradných špecifických emisií CO2. Hodnota úradnej spotreby paliva sa vyjadruje buď v litroch na 100 km (l/km), kilometroch na liter (km/l) alebo vhodnou kombináciou týchto údajov a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto. Úradne špecifické emisie CO2 sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo v gramoch na kilometer (g/km).

Tieto hodnoty je možné vyjadriť v odlišných jednotkách (galóny, míle) v miere zlučiteľnej s ustanoveniami smernice č. 80/181/EHS;

Navrhovaný formát je uvedený nižšie:

+++++ TIFF +++++

5. plagát obsahuje tento text týkajúci sa dostupnosti príručky o spotrebe paliva a emisií CO2; "Príručka o spotrebe paliva a emisií CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je dostupná na ktoromkoľvek predajnom mieste bezplatne";

6. plagát obsahuje tento text: "Okrem úspornosti automobilu zohrávajú úlohu pri určovaní spotreby paliva automobilu a emisií CO2 štýl riadenia ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie."

7. plagát bude kompletne aktualizovaný najmenej raz za 6 mesiacov. Medzi dvoma aktualizáciami sa nové automobily budú pridávať na koniec zoznamu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ZABEZPEČENIE ÚDAJOV O SPOTREBE PALIVA A EMISIÍ CO2 V PROPAGAČNEJ LITERATÚRE

Členské štáty musia zabezpečiť, aby celá propagačná literatúra obsahovala údaje o úradnej spotrebe paliva a úradných špecifických emisiách CO2 vozidiel, ktorých sa to týka. Tieto informácie by mali spĺňať prinajmenšom tieto požiadavky:

1. byť ľahko čitateľné a nie menej nápadné než hlavná časť informácií uvádzaná v propagačných materiáloch;

2. byť ľahko zrozumiteľné i pri povrchnom kontakte s nimi;

3. úradne údaje o spotrebe paliva by mali byť poskytované na všetky rozličné modely automobilov, ktoré propagačný materiál zahrňuje. Pokiaľ sa uvádza viac ako jeden model, potom sa zahrnú buď údaje úradnej spotreby paliva pre všetky uvedené modely alebo sa uvedie rozpätie medzi najhoršou a najlepšou spotrebou paliva. Spotreba paliva sa vyjadruje buď v litroch na 100 km (l/100 km), kilometroch na liter (km/l), alebo vhodnou kombináciou týchto údajov. Všetky číselné údaje sa zaokrúhľujú na jedno desatinné miesto.

Tieto hodnoty je možné vyjadriť v odlišných jednotkách (galóny, míle) v miere zlučiteľnej s ustanoveniami smernice č. 80/181/EHS.

Ak propagačná literatúra obsahuje odkaz iba na továrenskú značku a nie na nejaký konkrétny model, potom údaje o spotrebe paliva nemusia byť uvedené.

--------------------------------------------------

Top