EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0074

Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc

OJ L 203, 3.8.1999, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 74 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 74 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 84 - 88

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/74/oj

31999L0074Úradný vestník L 203 , 03/08/1999 S. 0053 - 0057


Smernica Rady 1999/74/ES

z 19. júla 1999

ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) 7. marca 1988 Rada prijala smernicu 88/166/EHS [4] v súlade s rozsudkom Súdneho dvora v prípade 131/86 (zrušenie smernice Rady 86/113/EHS z 25. marca 1986, ktorá ustanovuje minimálne normy na ochranu nosníc chovaných v klietkach);

(2) článok 9 smernice 88/166/EHS požaduje, aby Komisia do 1. januára 1993 predložila správu o vedeckom rozvoji v oblasti životných podmienok sliepok v rôznych chovných systémoch a o ustanoveniach v prílohe k smernici, spolu s akýmkoľvek vhodným návrhom na úpravu;

(3) smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998, ktorá sa týka ochrany zvierat chovaných na poľnohospodárske účely [5] a ktorá vychádza z Európskeho dohovoru o ochrane zvierat chovaných pre poľnohospodárske účely, zakotvuje ustanovenie spoločenstva na uplatňovanie zásad stanovených v dohovore, ktoré zahŕňajú ustanovenia o ustajnení, kŕmení, napájaní a starostlivosti primeranej fyziologickým a etologickým potrebám zvierat;

(4) v roku 1995 Stály výbor Európskeho dohovoru o ochrane zvierat chovaných pre poľnohospodárske účely schválil podrobné odporúčanie, ktoré zahŕňa nosnice;

(5) ochrana nosníc patrí do právomoci spoločenstva;

(6) rozdiely, ktoré môžu narušiť podmienky súťaže, prekážajú hladkému priebehu organizácie trhu so zvieratami a živočíšnymi produktmi;

(7) správa Komisie uvedená v odseku 2, ktorá vychádza zo stanoviska Vedeckého veterinárneho výboru, na záver konštatuje, že životné podmienky nosníc chovaných v súčasných klietkových batériách a v ostatných chovných systémoch, sú neprimerané a že niektoré ich potreby nie je možné v týchto klietkach uspokojiť, a preto by sa z hľadiska rôznych parametrov mali zaviesť čo najvyššie normy, s cieľom zlepšiť tieto podmienky;

(8) avšak počas obdobia, ktoré sa určí, a za určitých podmienok vrátane požiadaviek na zlepšenie štruktúry a priestoru sa neprispôsobené klietkové systémy môžu naďalej používať;

(9) sa musí udržať rovnováha medzi rôznymi hľadiskami, ktoré je treba vziať do úvahy, pokiaľ ide o životné podmienky a zdravie, hospodárske a sociálne aspekty a takisto dopad na životné prostredie;

(10) je vhodné, zatiaľ čo sa vykonávajú štúdie o životných podmienkach nosníc v rôznych chovných systémoch, prijať ustanovenia, ktoré umožnia členským štátom vybrať si najvhodnejší chovný systém alebo systémy;

(11) Komisia musí predložiť novú správu spolu s primeranými návrhmi, ktoré zohľadňujú danú správu;

(12) smernica 88/166/EHS by sa preto mala zrušiť a nahradiť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica ustanovuje minimálne normy na ochranu nosníc.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na:

- prevádzky, ktoré majú menej než 350 nosníc,

- prevádzky s chovom plemenných nosníc.

Tieto prevádzky však musia naďalej spĺňať príslušné požiadavky smernice 98/58/ES.

Článok 2

1. Ak je to potrebné, použijú sa definície článku 2 smernice 98/58/ES.

2. Okrem toho na účely tejto smernice platia tieto definície:

a) "nosnice" sú: sliepky plemena Gallus gallus, ktoré dosiahli znáškovú zrelosť a ktoré sa chovajú na produkciu vajec neurčených na liahnutie;

b) "hniezdo" je: oddelený priestor na znášanie vajec pre jednu sliepku alebo skupinu sliepok (skupinové hniezdo), zložky podlahy, ktorého nemôžu zahŕňať drôtenú sieť, ktorá môže prísť do kontaktu s operencami;

c) "podstielka" je: akýkoľvek drobivý materiál, ktorý sliepkam umožňuje uspokojiť ich etologické potreby;

d) "využiteľná plocha" je: plocha aspoň 30 cm široká so zvažovaním podlahy nepresahujúcim 14 % a výškou aspoň 45 cm. Plocha hniezda sa nepovažuje za využiteľnú plochu.

Článok 3

Podľa systému alebo systémov prijatých členskými štátmi tieto zabezpečia, aby majitelia a chovatelia nosníc neuplatňovali len príslušné ustanovenia smernice 98/58/ES a prílohy k tejto smernici, ale aj požiadavky, ktoré sú špecifické pre každý z doleuvedených systémov, a to menovite:

a) buď ustanovenia uvedené v kapitole I, ohľadom alternatívnych systémov;

b) alebo ustanovenia uvedené v kapitole II, ohľadom neprispôsobených klietkových systémov;

c) alebo ustanovenia kapitoly III týkajúce sa prispôsobených klietok.

KAPITOLA I

Ustanovenia použiteľné na alternatívne systémy

Článok 4

1. Členské štáty zabezpečia, aby od 1. januára 2002 všetky novovybudované alebo prebudované systémy výroby uvedené v tejto kapitole a všetky takéto systémy výroby po prvýkrát uvedené do prevádzky, spĺňali aspoň nasledujúce požiadavky.

1. Všetky systémy musia byť tak vybavené, aby všetky nosnice mali:

a) buď lineárne kŕmne zariadenia poskytujúce aspoň 10 cm na operenca alebo kruhové kŕmne zariadenia poskytujúce aspoň 4 cm na operenca;

b) buď nepretržité napájačky poskytujúce 2,5 cm na sliepku alebo kruhové napájačky poskytujúce 1 cm na 1 sliepku;

Okrem toho, keď sa používajú kvapkové alebo miskové napájačky, musí byť aspoň jedna kvapková alebo misková napájačka na každých 10 sliepok. V prípade nainštalovaných napájacích bodov musia byť v dosahu každej sliepky aspoň dve kvapkové alebo miskové napájačky.

c) aspoň jedno hniezdo na každých sedem sliepok. Ak sa používajú skupinové hniezda, musí tam byť aspoň 1 m2 priestoru hniezda pre maximálne 120 sliepok;

d) primerané bidlá bez ostrých okrajov a poskytujúce aspoň 15 cm na jednu sliepku. Bidlá nesmú byť umiestnené nad podstielkou a horizontálna vzdialenosť medzi bidlami musí byť aspoň 30 cm a horizontálna vzdialenosť medzi bidlom a stenou musí byť aspoň 20 cm;

e) aspoň 250 cm2 plochy podstielky na sliepku, podstielka zaberajúca aspoň jednu tretinu povrchovej plochy.

2. Podlahy zariadení musia byť skonštruované tak, aby primerane podopierali každý predný prst každej nohy.

3. Okrem ustanovení uvedených v bodoch 1 a 2,

a) ak sa používajú chovné systémy, kde sa nosnice môžu voľne pohybovať medzi rôznymi úrovňami;

i) nesmú tam byť viac ako štyri úrovne;

ii) výška medzi úrovňami musí byť aspoň 45 cm;,

iii) zariadenia na kŕmenie a napájanie musia byť rozmiestnené takým spôsobom, aby zabezpečovali rovnaký prístup všetkým sliepkam;

iv) úrovne musia byť tak upravené, aby zabránili padaniu trusu na úrovne pod nimi;

b) Ak nosnice majú prístup k otvoreným výbehom:

i) musí tam byť niekoľko otvorov s priamym prístupom na vonkajšiu plochu, ktoré sú aspoň 35 cm vysoké a 40 cm široké a umiestnené pozdĺž celej dĺžky budovy, v každom prípade musí byť k dispozícii celkovo 2 m otvoru na jednu skupinu 1000 sliepok;

ii) otvorené výbehy musia byť:

- plochou vhodné pre danú hustotu osadenia hydiny a povahu pozemku, aby sa predišlo znečisťovaniu,

- vybavené prístreškami na ukrytie pred nevľúdnym počasím a dravcami, a ak je to potrebné, aj vhodnými napájačkami.

4. Hustota zvierat nesmie presiahnuť deväť nosníc na m2 využiteľnej plochy.

Avšak tam, kde využiteľná plocha zodpovedá celkovej dostupnej povrchovej ploche, môžu členské štáty až do 31. decembra 2011 pre hustotu osadenia hydiny povoliť 12 nosníc na m2 dostupnej plochy pre tie prevádzky, ktoré uplatňujú tento systém k 3. augustu 1999.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa minimálne požiadavky, ustanovené v odseku 1, uplatňovali od 1. januára 2007 na všetky alternatívne systémy.

KAPITOLA II

Ustanovenia použiteľné na chov v neprispôsobených klietkových systémoch

Článok 5

1. Členské štáty zabezpečia, aby od 1. januára 2003 všetky klietkové systémy, uvedené v tejto kapitole, spĺňali aspoň nasledujúce požiadavky:

1. pre každú nosnicu sa musí zabezpečiť aspoň 550 cm2 plochy klietky na sliepku, meranej v horizontálnej rovine, ktorá sa smie využívať bez obmedzenia, predovšetkým nezahŕňajúc doštičky na odhŕňanie trusu, ktoré môžu dostupnú plochu obmedziť;

2. musia sa zabezpečiť kŕmne zariadenia, ktoré sa môžu používať bez obmedzenia. Ich dĺžka musí byť aspoň 10 cm krát počet sliepok v klietke;

3. pokiaľ nie sú zabezpečené kvapkové alebo miskové napájačky, každá klietka musí mať nepretržitý napájací kanál rovnakej dĺžky, ako kŕmne zariadenia uvedené v bode 2. Tam, kde sú nainštalované napájacie body, musia byť v dosahu každej klietky aspoň dve kvapkové alebo miskové napájačky;

4. klietky musia byť najmenej 40 cm vysoko nad aspoň 65 % plochy klietky a nie nižšie než 35 cm v každom bode;

5. podlahy klietok musia byť skonštruované tak, aby primerane podopierali každý predný prst každej nohy. Zvažovanie podláh nesmie presiahnuť 14 % alebo 8 %. V prípade podláh využívajúcich iné než obdĺžnikové drôtené pletivo, môžu členské štáty povoliť prudšie zvažovanie;

6. klietky musia byť vybavené vhodnými nástrojmi na skracovanie pazúrov.

2. Členské štáty zabezpečia, aby bol chov v klietkach, uvedených v tejto kapitole, zakázaný s účinnosťou od 1. januára 2012. Okrem toho sa s účinnosťou od 1. januára 2003 nesmú budovať alebo uvádzať do prevádzky žiadne klietky uvedené v tejto kapitole.

KAPITOLA III

Ustanovenia použiteľné na chov v prispôsobených klietkach

Článok 6

Členské štáty zabezpečia, aby od 1. januára 2002 všetky klietky uvedené v tejto kapitole spĺňali aspoň tieto požiadavky:

1. nosnice musia mať:

a) aspoň 750 cm2 plochy klietky na sliepku, z ktorej 600 cm2 musí byť využiteľných; výška klietky, iná než tá nad využiteľnou plochou, musí byť v každom bode aspoň 20 cm a žiadna klietka nesmie mať celkovú plochu menšiu než 2000 cm2;

b) hniezdo;

c) podstielku, aby sa umožnilo zobanie a hrabanie;

d) primerané bidlá poskytujúce aspoň 15 cm na jednu sliepku;

2. musí sa zabezpečiť kŕmne zariadenie, ktoré sa môže používať bez obmedzenia. Jeho dĺžka musí byť aspoň 12 cm krát počet sliepok v klietke;

3. každá klietka musí mať napájací systém primeraný veľkosti skupiny. Tam, kde sú zabezpečené kvapkové napájačky, musia byť v dosahu každej nosnice aspoň dve kvapkové alebo miskové napájačky;

4. pre uľahčenie inšpekcie, zavedenia a vyskladnenia sliepok musí byť minimálna šírka uličky medzi radmi klietok 90 cm a aspoň 35 cm priestor medzi podlahou budovy a spodným radom klietok;

5. klietky musia byť vybavené vhodnými nástrojmi na skracovanie pazúrov.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 7

Členské štáty zabezpečia, aby prevádzky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, boli príslušným orgánom zaregistrované a aby im bolo pridelené poznávacie číslo, ktoré bude prostriedkom na sledovanie vajec umiestnených na trh na ľudskú spotrebu.

Opatrenia na vykonanie tohto článku sa musia určiť do 1. januára 2002 v súlade s postupom stanoveným v článku 11.

Článok 8

1. Na monitorovanie dodržiavania ustanovení tejto smernice prijmú členské štáty potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že príslušný orgán bude vykonávať inšpekciu. Táto inšpekcia sa môže vykonávať pri príležitosti kontrol vykonávaných na iné účely.

2. Od dátumu, ktorý sa má určiť v súlade s postupom stanoveným v článku 11, musia členské štáty predkladať Komisii správy o inšpekciách vykonaných v súlade s odsekom 1. Komisia predloží prehľad týchto správ Stálemu veterinárnemu výboru.

3. Komisia do 1. januára 2002 predloží v súlade s postupom stanoveným v článku 11 návrhy na zosúladenie:

a) inšpekcií uvedených v odseku 1;

b) formy a obsahu správ uvedených v odseku 2 a frekvenciu ich predkladania.

Článok 9

1. Kedykoľvek si to vyžiada jednotné uplatňovanie požiadaviek tejto smernice, môžu veterinárni odborníci z Komisie v spolupráci s príslušnými orgánmi:

a) overovať, či členské štáty dodržiavajú uvedené požiadavky;

b) vykonať kontrolu na mieste, aby sa uistili, že sa inšpekcia vykonáva v súlade s touto smernicou.

2. Členský štát, na území ktorého sa vykonáva inšpekcia, poskytne veterinárnym odborníkom z Komisie akúkoľvek pomoc, ktorú môžu vyžadovať na vykonanie svojich úloh. Výsledky vykonaných kontrol sa musia prerokovať s príslušným orgánom daného členského štátu ešte pred vypracovaním a distribúciou záverečnej správy.

3. Príslušný orgán daného členského štátu prijme všetky opatrenia potrebné na zohľadnenie výsledkov týchto kontrol.

4. Ak to bude potrebné, prijmú sa na vykonanie tohto článku podrobné pravidlá, a to v súlade s postupom stanoveným v článku 11.

Článok 10

Komisia najneskôr 1. januára 2005 predloží Rade správu, vypracovanú na základe stanoviska Vedeckého veterinárneho výboru, o rôznych systémoch chovu nosníc a najmä o tých, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, berúc do úvahy patologické, zootechnické, fyziologické a etologické hľadiská jednotlivých systémov a ich dopad na zdravotný stav a životné prostredie.

Táto správa sa vypracuje na základe štúdie sociálno-ekonomických dôsledkov jednotlivých systémov a ich vplyvu na hospodárskych partnerov spoločenstva.

Okrem toho budú k správe priložené vhodné návrhy, ktoré zohľadnia závery tejto správy a výsledky rokovaní Svetovej obchodnej organizácie.

Rada rozhodne o týchto návrhoch kvalifikovanou väčšinou do 12 mesiacov od ich predloženia.

Článok 11

1. Tam, kde sa má dodržať postup stanovený v tomto článku, sa predmetná záležitosť bezodkladne postúpi Stálemu veterinárnemu výboru zriadenému rozhodnutím 68/361/EHS [6], ďalej len "výbor", prostredníctvom jeho predsedu konajúceho buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor oznámi svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú podľa naliehavosti danej veci môže stanoviť predseda. V prípade rozhodnutí, kde sa vyžaduje, aby ich Rada prijala na návrh Komisie, sa stanovisko prijme väčšinou ustanovenou v článku 205 (2) zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom ustanoveným v danom článku. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo sa neprijalo žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh, týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Ak po uplynutí lehoty troch mesiacov od dátumu predloženia návrhu Rade Rada nerozhodne, Komisia prijme navrhnuté opatrenia a začne ich okamžite vykonávať, okrem prípadov, keď Rada rozhodla proti uvedeným opatreniam jednoduchou väčšinou.

Článok 12

Smernica 88/166/EHS sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2003.

Článok 13

1. Členské štáty uvedú najneskôr do 1. januára 2002 do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, vrátane pokút, na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia spôsob vykonania tohto odkazu.

2. Členské štáty môžu pri rešpektovaní všeobecných pravidiel ustanovených v zmluve, zachovať alebo uplatňovať na svojich územiach ustanovenia na ochranu nosníc, ktoré sú prísnejšie než tie, ktoré predpokladá táto smernica. V tomto smere budú informovať Komisiu o každom prijatom opatrení.

3. Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnej legislatívy, ktorú prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 14

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. júla 1999

Za Radu

predseda

K. Hemilä

[1] Ú. v. ES C 157, 4.6.1999, s. 8.

[2] Ú. v. ES C 128, 7.5.1999, s. 78.

[3] Ú. v. ES C 101, 12.4.1999.

[4] Ú. v. ES L 74, 19.3.1988, s. 83.

[5] Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Okrem príslušných ustanovení prílohy k smernici 98/58/ES sa uplatňujú nasledujúce požiadavky:

1. Všetky sliepky musí aspoň raz za deň skontrolovať majiteľ alebo osoba zodpovedná za sliepky.

2. Hladina zvuku musí byť čo najnižšia. Treba sa vyhnúť nepretržitému alebo náhlemu hluku. Ventilátory, zariadenia na kŕmenie a ostatné zariadenia musia byť konštruované, umiestnené, prevádzkované a udržiavané tak, aby spôsobovali čo najmenší hluk.

3. Všetky budovy musia byť dostatočne osvetlené, aby sliepky na seba videli a aby ich bolo jasne vidieť, aby mohli zrakom preskúmavať svoje okolie a vykazovať bežnú úroveň aktivity. Tam, kde je prirodzené svetlo, musia byť svetelné otvory rozmiestnené tak, aby sa zabezpečilo rovnomerné osvetlenie v rámci prevádzky.

Po prvých dňoch prispôsobovania svetelný režim bude taký, aby predchádzal zdravotným problémom a poruchám správania. Preto sa musí dodržiavať 24 hodinový rytmus, ktorý zahŕňa primerané neprerušované obdobie tmy trvajúce asi jednu tretinu dňa, aby sliepky mohli odpočívať a aby sa vyhlo problémom, ako imunodepresia a anomálie zraku. Malo by sa zabezpečiť dostatočné dlhé obdobie šera s matným svetlom, aby sa sliepky mohli usadiť bez vyrušovania alebo poranenia.

4. Tie časti budov, vybavenia alebo zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu so sliepkami, sa musia pravidelne dôkladne čistiť a dezinfikovať a v každom prípade vtedy, keď sa vykonáva vyskladnenie a predtým, než sa privezie nová skupina sliepok. Pokiaľ sú klietky obsadené, musia sa povrchy a celé vybavenie udržiavať v dostatočnej čistote.

Trus sa musí odstraňovať tak často, ako je treba a mŕtve sliepky sa musia odstraňovať každý deň.

5. Klietky musia byť primerane ustrojené tak, aby sa predišlo úniku sliepok.

6. Miesto pozostávajúce z dvoch a viac radov klietok musí mať prístroje alebo sa musia prijať vhodné opatrenia, s cieľom umožniť inšpekciu všetkých radov bez problémov a uľahčiť odstraňovanie sliepok.

7. Tvar a rozmery dverí klietky musia byť také, aby umožňovali odstránenie dospelej sliepky bez zbytočného utrpenia alebo zranenia.

8. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 19 prílohy k smernici 98/58/ES, zakazuje sa akékoľvek mrzačenie.

Aby sa predišlo šklbaniu peria a kanibalizmu, môžu členské štáty povoliť úpravu zobáka za predpokladu, že ho vykonáva kvalifikovaný personál na kurčatách, ktoré nie sú staršie než 10 dní, a ktoré sú určené na znášanie.

--------------------------------------------------

Top