EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0052

Smernica Komisie 1999/52/ES z 26. mája 1999, ktorá prispôsobuje technickému pokroku smernicu Rady 96/96/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidielText s významom pre EHP.

OJ L 142, 5.6.1999, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 83 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/52/oj

31999L0052Úradný vestník L 142 , 05/06/1999 S. 0026 - 0028


Smernica Komisie 1999/52/ES

z 26. mája 1999,

ktorá prispôsobuje technickému pokroku smernicu Rady 96/96/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV:

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [1], a najmä na jej článok 7 ods. 2,

(1) keďže prvý program auto-oil [2] určil údržbu motorového vozidla za kľúčový moment vplyvu dopravy na kvalitu ovzdušia;

(2) keďže bod 8.2 prílohy II smernice 96/96/ES opisuje testy vykonávané pri pravidelných kontrolách správnej údržby vozidiel;

(3) keďže podľa bodu 8.2.2 prílohy II smernice Rady 92/55/ES [3] od 1. januára 1996 sa vznetové motory musia testovať na nepriesvitnosť výfukového dymu počas "voľnej akcelerácie" motora pri nastavení prevodovky na chod naprázdno;

(4) keďže táto smernica zabezpečuje technické prispôsobenie, ktoré môže zdokonaliť vykonávanie technickej kontroly emisií motorových vozidiel so vznetovými motormi;

(5) keďže sa musia vykonať ďalšie práce v oblasti vývoja alternatívnych testovacích postupov, aby sa mohli kontrolovať podmienky údržby motorových vozidiel so vznetovými motormi, hlavne pokiaľ ide o prachové častice a NOx;

(6) keďže ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru na prispôsobenie smernice o kontrolách technického stavu motorových vozidiel technickému pokroku, ktorý bol vytvorený podľa článku 8 smernice 96/96/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 96/96/ES sa mení a dopĺňa takto:

Bod 8.2.2 prílohy II znie nasledovne:

"8.2.2 Motorové vozidlá vybavené motormi s kompresným zapaľovaním (vznetové):

a) Meranie priesvitnosti dymu počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia od voľnobežných otáčok) s prevodovkou v neutráli a stlačenou spojkou.

b) Predzahriatie vozidla:

1. Vozidlá sa môžu testovať bez predzahriatia, hoci sa z bezpečnostných dôvodov môže skontrolovať, či má motor prevádzkovú teplotu a či je v uspokojivom mechanickom stave.

2. Pokiaľ ustanovenie písm. d) bodu 5 neustanovuje inak, nesmie byť žiadne vozidlo ohodnotené ako nevyhovujúce, kým sa nepodrobilo predzahriatiu podľa nasledovných požiadaviek.

3. Motor sa zahreje na úplnú prevádzkovú teplotu, napríklad teplota motorového oleja, meraná sondou v rúrke na meranie hladiny oleja, má byť minimálne 80 °C, alebo ak je nižšia, má byť rovná normálnej prevádzkovej teplote, alebo teplota bloku motora má byť minimálne rovná alebo vyššia než teplota, meraná pri infračervenom žiarení. Ak z dôvodu konfigurácie motora nie je toto meranie možné, môže sa normálna prevádzková teplota motora stanoviť iným spôsobom, napríklad spustením chladiaceho ventilátora motora.

4. Výfukový systém sa musí vypláchnuť najmenej tromi cyklami voľnej akcelerácie, alebo sa použije ekvivalentná metóda.

c) Postup testu:

1. Vizuálna kontrola príslušných častí emisného systému motorového vozidla na zistenie netesností.

2. Motor a každé namontované turbodúchadlo musia pred začiatkom zahájenia každého cyklu voľnej akcelerácie byť v chode pri voľnobežných otáčkach. U ťažkých vznetových motorov to znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení akcelerátora.

3. Na spustenie každého cyklu voľnej akcelerácie, sa musí pedál plynulo, ale nie prudko, úplne stlačiť (maximálne v priebehu jednej sekundy) tak, aby sa dosiahla maximálna dávka zo vstrekovacieho čerpadla.

4. Počas každého cyklu voľnej akcelerácie musí motor pred uvoľnením akcelerátora dosiahnuť medzné otáčky, alebo u vozidiel s automatickou prevodovkou, otáčky špecifikované výrobcom, alebo ak tento údaj nie je dostupný, dve tretiny medzných otáčok. Toto sa môže kontrolovať napríklad monitorovaním otáčok motora alebo poskytnutím dostatočnej doby, ktorá uplynie medzi počiatočným stlačením akcelerátora a jeho uvoľnením, čo v prípade vozidiel kategórie 1 a 2 prílohy I, by malo trvať minimálne dve sekundy.

d) Limitné hodnoty:

1. Úroveň koncentrácie nesmie presiahnuť úroveň zaznamenanú na štítku podľa smernice 72/306/EHS (2).

2. Keď informácia nie je dostupná, alebo ak príslušné orgány členských štátov rozhodnú o tom, že sa informácia nepoužije ako referenčná hodnota, limitné hodnoty koeficientu absorpcie sú nasledovné: maximálny koeficient absorpcie pre:

- vznetové motory s prirodzeným nasávaním = 2,5 m−1,

- preplňované vznetové motory = 3,0 m−1

alebo ekvivalentné hodnoty, ak sa použije zariadenie iného typu, než je typ použitý pre ES typové schválenie.

3. Vozidlá registrované alebo prvýkrát uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1980 nemusia spĺňať tieto požiadavky.

4. Vozidlá sa hodnotia ako nevyhovujúce len vtedy, keď aritmetický priemer minimálne troch posledných cyklov voľnej akcelerácie presiahne limitnú hodnotu. Pri výpočte sa neberú do úvahy merania, ktorých výsledky sa značne líšia od nameraného priemeru alebo výsledky iných štatistických výpočtov, ktoré brali do úvahy rozptyl meraní. Členské štáty môžu limitovať maximálny počet testovacích cyklov.

5. Aby sa zabránilo zbytočnému testovaniu, môžu členské štáty odchylne od ustanovení odseku 8.2.2 písm. d) bodu 4, hodnotiť vozidlá ako nevyhovujúce, ak ich namerané hodnoty značne prekročili limitné hodnoty po menej než troch cykloch voľnej akcelerácie, alebo po vyplachovacích cykloch (alebo ekvivalentného postupu), podľa písm. b) bodu 3. Podobne, aby sa zabránilo zbytočnému testovaniu, môžu členské štáty odchylne od ustanovení odseku 8.2.2 písm. d) bodu 4, hodnotiť vozidlá ako vyhovujúce, ak sú ich namerané hodnoty značne nižšie než limitné hodnoty po menej než troch cykloch voľnej akcelerácie, alebo po vyplachovacích cykloch (alebo ekvivalentného postupu), podľa písm. b) bodu 3."

Článok 2

1. Členské štáty najneskôr do 1. októbra 2000 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť druhý deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. mája 1999

Za Komisiu

Neil Kinnock

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 1.

[2] Tripartitný program medzi odvetviami minerálnych olejov, automobilového priemyslu a Európskou komisiou, zameraný na vývoj noriem emisií motorových vozidiel a noriem kvality paliva na rok 2000.

[3] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 68.

--------------------------------------------------

Top