EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0051

Smernica Komisie 1999/51/ES z 26. mája 1999, ktorou sa po piaty krát prispôsobuje technickému pokroku príloha I k smernici Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (cín, PCP a kadmium)Text s významom pre EHP.

OJ L 142, 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

31999L0051Úradný vestník L 142 , 05/06/1999 S. 0022 - 0025


Smernica Komisie 1999/51/ES

z 26. mája 1999,

ktorou sa po piaty krát prispôsobuje technickému pokroku príloha I k smernici Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (cín, PCP a kadmium)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 97/64/ES [2], najmä na jej článok 2a, zavedený smernicou Rady 89/678/EHS [3].

(1) Keďže sa v rámci aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska do Európskej únie, najmä jeho článkov 69, 84 a 112, predpokladá, že počas obdobia štyroch rokov počnúc 1. januárom 1995 neplatia určité ustanovenia prílohy I k smernici 76/769/EHS pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko a sú revidované v súlade s postupmi, ktoré boli ustanovené v Zmluve o ES;

(2) Keďže niektoré organocíničité zlúčeniny, najmä tributylcín (TBT), ktoré sa používajú proti zanášaniu, stále predstavujú riziko pre vodné prostredie a pre ľudské zdravie, včítane možného narušenia činnosti endokrinných žliaz; keďže Medzinárodná námorná organizácia (IMO) uznala riziko, ktoré predstavuje TBT a Výbor pre ochranu morského prostredia IMO vyzval k globálnemu zákazu používania organických zlúčenín cínu, ktoré pôsobia ako pesticídy v systémoch proti zanášaniu na lodiach, do 1. januára 2003; keďže ustanovenia o TBT sa skúmajú, zohľadňujúc v plnej miere vývoj v IMO; keďže boli vyvinuté produkty proti zanášaniu, ktoré umožňujú regulované uvoľňovanie TBT, a tieto by sa mali používať namiesto voľne nanášaného náteru;

(3) Keďže vnútrozemské vody a Baltské more sú zvlášť citlivé prostredia; keďže používanie TBT vo vnútrozemských vodách spoločenstva by malo byť zakázané; keďže prechodným opatrením sa Rakúsku a Švédsku umožňuje ponechať si prísnejšie ustanovenia týkajúce sa používania TBT v týchto citlivých prostrediach;

(4) Keďže pentachlórfenol (PCP) stále predstavuje riziko pre zdravie a životné prostredie, a to aj napriek obmedzeniam, ktoré boli zavedené smernicou 76/769/EHS; keďže používanie PCP by sa malo ďalej obmedzovať; keďže, napriek tomu určité aplikácie PCP sú ešte v členských štátoch na pobreží oceánov z technických dôvodov nevyhnutné;

(5) Keďže rezolúcia Rady z 25. januára 1988 žiada celkovú stratégiu boja proti znečisteniu životného prostredia kadmiom, vrátane opatrení na obmedzenie používania kadmia a k stimulácii vývoja náhrad; keďže riziká, ktoré predstavuje kadmium, boli odhadnuté podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 [4] a Komisia bude skúmať obmedzenia týkajúce sa kadmia v zmysle výsledkov; keďže ako prechodné opatrenia Švédsko a Rakúsko, ktoré uplatňujú obmedzenia, ktoré siahajú oveľa ďalej, môžu ich zachovávať;

(6) Keďže vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie vydal stanoviská o organických zlúčeninách cínu a o PCP;

(7) Keďže táto smernica neovplyvňuje právne predpisy spoločenstva určujúce minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov, ktoré obsahuje smernica Rady 89/391/EHS [5] a jednotlivé smernice na tom založené, najmä smernicu Rady 90/394/EHS [6] a smernicu Rady 98/24/ES [7] o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov vo vzťahu k riziku spojenému s chemickými činidlami v práci;

(8) Keďže opatrenia, ustanovené v tejto smernici, sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie technickému pokroku smerníc o odstránení technických bariér pre obchod v oblasti nebezpečných látok a prípravkov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 76/769/EHS sa týmto prispôsobuje technickému pokroku tak, ako je to uvedené v tejto prílohe.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 29. februára 2000 a bezodkladne o tom informujú Komisiu. Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. septembra 2000. Avšak Rakúsko, Fínsko a Švédsko môžu uplatňovať tieto ustanovenia od 1. januára 1999, ak to nie je inak špecifikované v prílohe.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii hlavné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. mája 1999

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 24.

[2] Ú. v. ES L 315, 19.11.1997, s. 13.

[3] Ú. v. ES L 398, 30.12.1989, s. 24.

[4] Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 196, 26.7.1990, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1.2.3. V prílohe I k smernici 79/769/EHS sa body 21,23 a 24 menia a dopĺňajú takto:

Bod 21 sa nahrádza nasledujúcim:

"21.Organocíničité zlúčeniny+ | 1.Nemožno ich uvádzať na trh, ak sa používajú ako látky a zložky prípravkov, keď pôsobia ako pesticídy vo voľne nanášaných náterových farbách vzdorujúcich účinkom morskej vody. |

2.Nemožno ich používať ako látky a zložky prípravkov, keď pôsobia ako pesticídy, aby zabraňovali zanášaniu mikroorganizmami, rastlinami alebo zvieratami na:a)trupoch:lodí s celkovou dĺžkou tak, ako je to definované v ISO 8666, menej ako 25 metrov,plavidiel akejkoľvek dĺžky, ktoré sa používajú predovšetkým vo vnútrozemských vodách a jazerách;b)klietkach, lopatkách, sieťach a iných prístrojoch alebo zariadeniach, ktoré sa používajú pre chov rýb alebo mäkkýšov;c)akomkoľvek celkovo alebo sčasti ponorenom prístroji alebo zariadení.Tieto látky alebo prípravkymožno uvádzať na trh iba v baleniach s objemom 20 litrov a viac,nemožno predávať širokej verejnosti, ale iba odborným používateľom.Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení Komisie o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok a prípravkov, obal takýchto prípravkov sa zreteľne a nezmazateľne označuje nasledovne:"Nepoužívať na lodiach s celkovou dĺžkou menej ako 25 metrov alebo na plavidlách s akoukoľvek dĺžkou, ktoré sa používajú predovšetkým vo vnútrozemských vodách a jazerách alebo na akýchkoľvek prístrojoch alebo zariadeniach, ktoré sa používajú na chov rýb alebo mäkkýšovVýhradne pre odborných užívateľov." |

3.Ustanovenia uvedené v časti 2a) a ustanovenia časti 2 o špeciálnom označovaní sa budú uplatňovať vo Švédsku a Rakúsku od 1. januára 2003 a budú preskúmané Komisiou v spolupráci s členskými štátmi a tretími nezúčastnenými stranami pred týmto dátumom. |

4.Nemožno používať ako látky a zložky prípravkov, ktoré sú určené pre používanie pri úprave úžitkových vôd." |

Bod 23 sa nahrádza nasledujúcim:

23.Pentachlórfenol (CAS č. 87-86-5) a jeho soli a estery | Nepoužíva sa v hmotnostnej koncentrácii 0,1 % a vyššej v látkach alebo prípravkoch, s ktorými sa obchoduje na trhu. |

Na základe výnimky platnej do 31. decembra 2008 sa Francúzsko, Írsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo môžu rozhodnúť neuplatňovať toto ustanovenie na látky a prípravky, ktoré sú určené pre použitie v priemyselných zariadeniach, pričom nepovolia emisie, prípadne aj uvoľňovanie pentachlórfenolu (PCP) v množstvách vyšších, ako sú tie, ktoré stanovujú existujúce právne predpisy: a)pri spracovaní dreva.Avšak spracované drevo nemožno používať:vo vnútri budov, či na dekoratívne účely alebo nie, nech je ich účel akýkoľvek (obytný dom, pracovisko, rekreačné zariadenie),pre výrobu a opätovnú úpravu:i)nádrží určených pre pestovateľské účely;ii)obalov, ktoré môžu prísť do kontaktu so surovinami, polotovarmi alebo hotovými výrobkami určenými na ľudskú a zvieraciu spotrebu;iii)ostatných materiálov, ktoré môžu kontaminovať výrobky spomenuté v i) a ii);b)pri impregnácii vlákien a pevných textílií, ktoré nie sú v žiadnom prípade určené pre výrobu odevov alebo dekoratívnych bytových doplnkov;c)na základe špeciálnej výnimky môžu členské štáty na individuálnom základe povoliť na svojom území špecializovaným odborníkom vykonávať na mieste pracoviska a v budovách pre kultúrne, umelecké a historické účely alebo v núdzových prípadoch, opravu výdrev, ktoré boli napadnuté plesňou spôsobujúcou suchú hnilobu (Serpula lacrymans) a plesňami spôsobujúcimi objemovú hnilobu. |

V každom prípade: a)Pentachlórfenol používaný samostatne alebo ako zložka prípravkov použitých v rámci vyššie uvedených výnimiek musí mať celkový obsah hexachlórdibenzoparadioxínu (HCDD) najviac dve milióntiny (ppm);b)tieto látky a prípravky:nemožno uvádzať na trhu, pokiaľ ich balenie nemá objem 20 litrov a viacnemožno predávať širokej verejnosti. |

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie iných ustanovení spoločenstva, ktoré sa týkajú klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a prípravkov, sa obaly týchto prípravkov označujú zreteľne a nezmazateľne takto: "Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie" |

Okrem toho toto ustanovenie neplatí pre odpady, na ktoré sa vzťahujú smernice 75/442/ES a 91/689/EHS." |

K bodu 24 (kadmium) sa po časti 3 pridáva nasledujúca časť:

| "4.Rakúsko a Švédsko, ktoré už uplatňujú obmedzenia týkajúce sa kadmia, ktoré siahajú ďalej, ako tie, ktoré ustanovujú časti 1, 2 a 3, môžu pokračovať ďalej v uplatňovaní týchto obmedzení do 31. decembra 2002. Komisia preskúma ustanovenia o kadmiu v prílohe I k smernici 76/769/EHS pred týmto dátumom podľa výsledkov odhadu rizika vo vzťahu ku kadmiu a podľa vývoja poznatkov a techník vo vzťahu k náhradám za kadmium." |

--------------------------------------------------

Top