EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0019

Smernica Komise 1999/19/ES z 18. marca 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 97/70/ES ustanovujúca harmonizovaný bezpečnostný režim pre rybárske plavidlá s dĺžkou 24 metrov a viacText s významom pre EHP.

OJ L 83, 27.3.1999, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 232 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 232 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 11 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/19/oj

31999L0019Úradný vestník L 083 , 27/03/1999 S. 0048 - 0049


Smernica Komise 1999/19/ES

z 18. marca 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 97/70/ES ustanovujúca harmonizovaný bezpečnostný režim pre rybárske plavidlá s dĺžkou 24 metrov a viac

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 97/70/ES z 11. decembra 1997, ktorou sa ustanovuje harmonizovaný bezpečnostný režim pre rybárske lode s dĺžkou 24 metrov a viac [1], najmä na jej článok 8,

(1) keďže Komisia preskúmala ustanovenia kapitoly IX prílohy II k uvedenej smernici z hľadiska ich uplatňovania na nové rybárske plavidlá s dĺžkou 24 až 45 metrov, pričom brala patričný zreteľ na obmedzený rozmer plavidiel a počet osôb na lodi;

(2) keďže preskúmanie ukázalo, že s ohľadom na rádiokomunikácie môže byť pre tieto plavidlá zaručená rovnaká úroveň bezpečnosti, ak tieto plavidlá pôsobia výhradne v morskej oblasti A1, keď sa požaduje, aby boli vybavené dodatočným rádiom VHF používajúcim digitálne výberové volanie (DSC) namiesto núdzovej rádiobóje pre udanie polohy (EPIRB);

(3) keďže na základe tohoto preskúmania má byť príloha II k uvedenej smernici zmenená a doplnená;

(4) keďže táto zmena je v súlade s riadiacimi zásadami pre účasť lodí nespadajúcich pod Dohovor SOLAS a zúčastňujúcich sa Globálneho námorného núdzového a bezpečnostného systému (GMDSS), zavedeného obežníkom 803 z 9. júna 1997 Námorného bezpečnostného výboru Medzinárodnej námornej organizácie;

(5) keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveným článkom 12 smernice Rady 93/75/EHS [2], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 98/74/ES [3],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prílohe II k smernici 97/70/ES sa pod nadpis "KAPITOLA IX: RÁDIOKOMUNIKÁCIE" dopĺňa toto:

"Nariadenie 7: Rádiové vybavenie - morská oblasť A1

Vkladá sa tento nový odsek 4:

"Bez ohľadu na ustanovenia nariadenia 4 písm. a) môžu byť nové rybárske plavidlá s dĺžkou 24 metrov a viac, ale menšou než 45 metrov, plávajúce výhradne v morskej oblasti A1, vyňaté správou z požiadaviek nariadení 6 ods. 1 písm. f) a 7 ods. 3 za predpokladu, že sú vybavené rádiovým zariadením VHF, ako je predpísané nariadením 6 ods. 1 písm. a), a okrem toho rádiovým zariadením VHF používajúcim digitálne selektívne volanie na odovzdávanie núdzových signálov z lode na breh, ako je predpísané nariadením 7 ods. 1 písm. a).""

Článok 2

1. Členské štáty najneskôr do 31. mája 2000 prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú uvedené ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať v prípade ich oficiálneho uverejnenia. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijali v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 18. marca 1999

Za Komisiu

Neil Kinnock

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 34, 9.2.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 247, 5.10.1993, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 276, 13.10.1998, s. 7.

--------------------------------------------------

Top