Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0486

Rozhodnutie Komisie z 2. júla 1999, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/269/ES ustanovujúce osobitné podmienky, riadiace dovozy produktov rybolovu pochádzajúcich z Kolumbie (oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1826)Text s významom pre EHP

OJ L 190, 23.7.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Nepriamo zrušil 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/486/oj

31999D0486Úradný vestník L 190 , 23/07/1999 S. 0032 - 0035


Rozhodnutie Komisie

z 2. júla 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/269/ES ustanovujúce osobitné podmienky, riadiace dovozy produktov rybolovu pochádzajúcich z Kolumbie

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1826)

(Text s významom pre EHP)

(1999/486/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 o zdravotných podmienkach pre produkciu a uvádzanie produktov rybolovu [1]na trh naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 97/79/ES [2], najmä na jej článok 11,

(1) keďže článok 1 rozhodnutia Komisie 94/269/ES z 8. apríla 1994 ustanovujúceho osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Kolumbie [3]naposledy zmeneného a doplneného rozhodnutím 96/31/ES [4], ktoré stanovuje, že Ministerio de Salud – División de Alimentos je príslušným orgánom v Kolumbii pre overovanie a potvrdzovanie zhody produktov rybolovu a akvakultúry s požiadavkami smernice 91/493/EHS;

(2) keďže, po reštrukturalizácii Kolumbijského hnutia boli právomoci v oblasti vydávania osvedčenia o zdravotnej neškodnosti prevedené z Ministerio de Salud – División de Alimentos na Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a tento nový orgán dokáže účinne overovať uplatňovanie platných zákonov; keďže, z tohto dôvodu je nevyhnutné upraviť poverenie príslušného orgánu vymenovaného Komisiou v rozhodnutí 94/269/ES;

(3) keďže je vhodné zosúladiť znenie rozhodnutia 94/269/ES so znením nedávno prijatých rozhodnutí Komisie ustanovujúcich osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z určitých tretích krajín;

(4) keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 94/269/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa nahrádza takto:

"Článok 1

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) je príslušným orgánom v Kolumbii pre overovanie a potvrdzovanie zhody produktov rybolovu a akvakultúry s požiadavkami smernice 91/493/EHS."

2. Článok 2 sa nahrádza takto:

"Článok 2

Produkty rybolovu a akvakultúry pochádzajúce z Kolumbie musia spĺňať tieto podmienky:

1. každá zásielka musí byť sprevádzaná očíslovaným originálom osvedčenia o zdravotnej neškodnosti, riadne vyplneným, podpísaným, s uvedeným dátumom a pozostávajúcim z jediného listu v súlade so vzorom v prílohe A;

2. produkty musia pochádzať zo schválených prevádzok, výrobných plavidiel alebo chladiarenských skladov, alebo zaregistrovaných mraziarenských plavidiel uvedených v prílohe B;

3. s výnimkou prípadu zmrazených produktov rybolovu voľne uložených a určených na výrobu konzervovaných potravín, všetky balenia musia byť nezmazateľne označené slovom "Kolumbia" a schvaľovacím/registračným číslom prevádzky, výrobného plavidla, chladiarenského skladu alebo mraziarenského plavidla, z ktorého produkty pochádzajú."

3. Príloha A sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 2. júla 1999

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 24. 9. 1991, s. 15.

[2] Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998, s. 31.

[3] Ú. v. ES L 115, 6.5.1994, s. 38.

[4] Ú. v. ES L 9, 12.1.1996, s. 6.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top