EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0435

Rozhodnutie Rady z 20. mája 1999 o určení schengenského acquis na účely stanovenia právneho základu pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria toto acquis, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii

OJ L 176, 10.7.1999, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/435/oj

31999D0435Úradný vestník L 176 , 10/07/1999 S. 0001 - 0016


Rozhodnutie Rady

z 20. mája 1999

o určení schengenského acquis na účely stanovenia právneho základu pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria toto acquis, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii

(1999/435/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

konajúc na základe článku 2 ods. 1 druhého pododseku prvej vety protokolu ku Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, ktorým sa integruje schengenské acquis do rámca Európskej únie (ďalej uvádzaný ako "schengenský protokol"),

(1) keďže je potrebné definovať schengenské acquis s cieľom umožniť Rade, aby určila, v súlade s príslušným ustanovením zmlúv, právny základ pre každé z ustanovení schengenského acquis;

(2) keďže vymedzenie právnych základov je potrebné iba v súvislosti s tými záväznými ustanoveniami alebo rozhodnutiami tvoriacimi schengenské acquis, ktoré sú stále účinné;

(3) keďže Rada musí preto ustanoviť, pre ktoré ustanovenia alebo rozhodnutia tvoriace schengenské acquis nie je potrebné vymedziť právny základ v súlade s príslušným ustanovením zmlúv;

(4) keďže záver, že nie je potrebné alebo vhodné, aby Rada vymedzila pre určité ustanovenia schengenského acquis právny základ v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv, sa zakladá na nasledujúcich dôvodoch:

a) ustanovenie nemá žiadnu záväznú právnu silu a porovnateľné ustanovenie môže Rada prijať na základe nástroja, ktorý nemá právny základ v jednej zo zmlúv;

b) čas a/alebo chod udalostí preukazuje, že dané ustanovenie je prebytočné;

c) ustanovenie sa týka inštitucionálnych pravidiel, ktoré sú nahradené postupmi Európskej únie;

d) predmet ustanovenia je obsiahnutý — a preto nahradený — v existujúcej legislatíve Európskeho spoločenstva alebo Európskej únie alebo právnym aktom prijatým všetkými členskými štátmi;

e) ustanovenie sa stalo nepotrebným dohodou, ktorá sa má uzavrieť s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom na základe článku 6 schengenského protokolu;

f) ustanovenie sa týka oblasti, ktorá nie je obsiahnutá ani činnosťou spoločenstva, ani cieľmi Európskej únie, teda sa týka jednej z tých oblastí, v ktorých si členské štáty zachovali slobodu konania. Zahrňuje to ustanovenia, ktoré môžu mať význam iba na účely plánovania finančných požiadaviek zainteresovaných členských štátov alebo medzi týmito štátmi;

(5) Pri uplatnení aspoň jedného z týchto dôvodov nie je potrebné, aby Rada ustanovila právny základ pre určité ustanovenia schengenského acquis; neplatí to v prípade, ak sa preukáže ich nepotrebnosť alebo zánik ich právoplatnosti. Nedotýka sa to účinnosti aktov, ktoré sú stále platné a ktoré boli prijaté na základe takýchto ustanovení;

(6) Práva a povinnosti Dánska sa riadia článkom 3 protokolu, ktorým sa schengenské acquis začleňuje do rámca Európskej únie, a článkami 1 až 5 protokolu o postavení Dánska,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1. V súlade s prílohou k protokolu, ktorý začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, schengenské acquis obsahuje všetky akty uvedené v prílohe A k tomuto rozhodnutiu.

2. Schengenské acquis, ako sa uvádza v odseku 1, sa publikuje v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev s výnimkou tých ustanovení, ktoré sú uvedené v článku 2, a tých ustanovení, ktoré sú v čase prijatia tohto rozhodnutia klasifikované schengenským výkonným výborom ako "dôverné".

3. Rada si tiež ponecháva právo v neskoršom termíne publikovať ďalšie časti schengenského acquis v úradnom vestníku, hlavne čo sa týka ustanovení, ktorých uverejnenie sa vo všeobecnom záujme ukáže ako potrebné alebo ktoré Rada považuje za dôležité na interpretáciu schengenského acquis.

Článok 2

Pre Radu nie je potrebné, na základe článku 2 ods. 1 druhého pododseku druhej vety, vymedziť v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv právny základ pre nasledujúce ustanovenia a rozhodnutia, ktoré tvoria časť schengenského acquis:

a) ustanovenia dohovoru podpísaného v Schengene 19. júna 1990 medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda a jej príslušný záverečný akt a vyhlásenia ("schengenský dohovor"), ktoré sú uvedené v časti 1 prílohy B;

b) ustanovenia prístupových dohôd a protokolov k schengenskej dohode a schengenskému dohovoru s Talianskou republikou (podpísané v Paríži 27. novembra 1990), Španielskym kráľovstvom a Portugalskou republikou (podpísané v Bonne 25. júna 1991), Gréckom (podpísané v Madride 6. novembra 1992), Rakúskou republikou (podpísané v Bruseli 28. apríla 1995) a Dánskym kráľovstvom, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom (podpísané v Luxemburgu 19. decembra 1996), ktoré sú uvedené v časti 2 prílohy B;

c) rozhodnutia a vyhlásenia Výkonného výboru zriadeného Schengenským dohovorom, ktoré sú uvedené v časti 3 prílohy B;

d) rozhodnutia centrálnej skupiny, ktorá bola Výkonným výborom poverená prijať tieto rozhodnutia uvedené v časti 3 prílohy B.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite.

Rozhodnutie bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 20. mája 1999

Za Radu

predseda

E. Bulmahn

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

Článok 1

SCHENGENSKÉ ACQUIS

1. Dohoda podpísaná v Schengene dňa 14. júna 1985 medzi vládami štátov Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach.

2. Dohovor podpísaný v Schengene dňa 19. júna 1990 medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom, ktorým sa vykonáva dohoda podpísaná dňa 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, spolu so záverečným aktom a spoločnými vyhláseniami.

3. Protokoly a dohody o pristúpení k dohode z roku 1985 a dohovore o vykonávaní z roku 1990, ktoré boli uzavreté s Talianskom (podpísané dňa 27. novembra 1990 v Paríži), Španielskom a Portugalskom (podpísané dňa 25. júna 1991 v Bonne), Gréckom (podpísané dňa 6. novembra 1992 v Madride), Rakúskom (podpísané dňa 28. apríla 1995 v Bruseli) a Dánskom, Fínskom a Švédskom (podpísané dňa 19. decembra 1996 v Luxemburgu) spolu so záverečnými aktmi a vyhláseniami.

4. Rozhodnutia a vyhlásenia schengenského výkonného výboru.

5. Rozhodnutia ústrednej skupiny, ku ktorej prijatiu je skupina oprávnená výkonným výborom.

Rozhodnutia

SCH/Com-ex (93) 3 14.12.1993 | Správne a finančné dojednania GENERÁLNY SEKRETARIÁT |

SCH/Com-ex (93) 9 14.12.1993 | Potvrdenia vyhlásení ministrov a štátnych tajomníkov o omamných a psychotropných látkach DROGY — SÚDNA SPOLUPRÁCA |

SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993 | Potvrdenia vyhlásení ministrov a štátnych tajomníkov zo dňa 19. júna 1992 a 30. júna 1993 o vstupe do platnosti vykonávacieho dohovoru VSTUP DO PLATNOSTI |

SCH/Com-ex (93) 11 14.12.1993 | Potvrdenia vyhlásení ministrov a štátnych tajomníkov VSTUP DO PLATNOSTI |

SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993 | Zlepšenie praktickej spolupráce medzi súdnymi orgánmi v boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami DROGY — SÚDNA SPOLUPRÁCA |

SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993 | Finančné nariadenia o nákladoch na zriadenie a vykonávanie schengenského C. SIS SIS |

SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993 | Predlžovanie jednotných víz VÍZA |

SCH/Com-ex (93) 22 Rev 14.12.1993 | Dôverná povaha niektorých dokumentov VÝKONNÝ VÝBOR |

SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993 | Spoločné postup pri zrušení jednotných víz alebo skrátení ich doby platnosti VÍZA |

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2 26.4.1994 | Upravujúce opatrenia vedúce k odstráneniu prekážok a obmedzení na diaľničných hraničných prechodoch na vnútorných hraniciach VNÚTORNÉ HRANICE |

SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994 | Vydávanie jednotných víz na hraniciach VÍZA |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev 21.11.1994 | Zavádzanie automatizovaného postupu pre konzultovanie ústredných orgánov uvedených v článku 17 ods. 2 vykonávacieho dohovoru |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev 21.11.1994 | Akvizícia spoločných vstupných a výstupných pečiatok VONKAJŠIE HRANICE |

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4 22.12.1994 | Zavedenie a uplatňovanie schengenského režimu na letiskách a na letiskách, ktoré nemajú štatút medzinárodného letiska LETISKÁ |

SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994 | Výmena štatistických informácií o vydávaní víz VÍZA |

SCH/Com-ex (94) 27 22.12.1994 | Účty schengenu za rok 1993 sú schválené a potvrdenie je postúpené generálnemu tajomníkovi hospodárskej únie Beneluxu ROZPOČET — GENERÁLNY SEKRETARIÁT |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev 22.12.1994 | Osvedčenie na prevážanie omamných alebo psychotropných látok podľa článku 75 DROGY |

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2 22.12.1994 | Uvedenie do platnosti schengenského vykonávacieho dohovoru zo dňa 19. júna 1990 VSTUP DO PLATNOSTI |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (bod č. 8) | Spoločná vízová politika VÍZA |

SCH/Com-ex (95) 7 29.6.1995 | Výkonný výbor schvaľuje rozhodnutie použiť Generálny sekretariát Beneluxu pre udelenie zmluvy SIRENE etapa II SIS — SIRENE II |

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2 20.12.1995 | Schválenie dokumentu SCH/I (95) 40 Rev 6 o postupe uplatňovania článku 2 ods. 2 vykonávacieho dohovoru VNÚTORNÉ HRANICE |

SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995 | Rýchla výmena štatistických a materiálnych údajov medzi štátmi schengenu o prípadných obtiažiach na vonkajších hraniciach VONKAJŠIE HRANICE |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 27.6.1996 | Zásady vydávania schengenských víz podľa článku 30 ods. 1 písm. a) vykonávacieho dohovoru VÍZA |

SCH/Com-ex (96) 15 cor 2 27.6.1996 | Zmeny a doplnky k finančným a správnym dojednaniam GENERÁLNY SEKRETARIÁT |

SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996 | Vydávanie víz na hraniciach námorníkom pri prejazde VÍZA |

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2 25.4.1997 | Udelenie verejnej zákazky na predbežnú štúdiu SIS II SIS |

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2 24.6.1997 | Schengenská príručka o policajnej spolupráci v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA |

SCH/Com-ex (97) 14 7.10.1997 | Správa vedenia za rok 1995 o vykonávaní zriaďovacieho rozpočtu a rozpočtu pre vykonávanie C. SIS ROZPOČET — SIS |

SCH/Com-ex (97) 17 Rev 15.12.1997 | Kľúč k rozdeľovaniu na rok 1998/1999 SIS |

SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997 | Príspevky Nórska a Islandu na prevádzkové náklady C. SIS SIS |

SCH/Com-ex (97) 19 7.10.1997 | Prevádzkový rozpočet C. SIS na rok 1998 ROZPOČET — SIS |

SCH/Com-ex (97) 20 7.10.1997 | Používanie jednotných vízových nálepiek Nórskom a Islandom DOHODA O SPOLUPRÁCI |

SCH/Com-ex (97) 22 Rev 15.12.1997 | Rozpočet schengenského sekretariátu na rok 1998 ROZPOČET — SEKRETARIÁT |

SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997 | Vývoj SIS SIS |

SCH/Com-ex (97) 27 Rev 4 7.10.1997 | Uvedenie do platnosti vykonávacieho dohovoru v Taliansku VSTUP DO PLATNOSTI |

SCH/Com-ex (97) 28 Rev 4 7.10.1997 | Uvedenie do platnosti vykonávacieho dohovoru v Rakúsku VSTUP DO PLATNOSTI |

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2 7.10.1997 | Uvedenie do platnosti vykonávacieho dohovoru v Grécku VSTUP DO PLATNOSTI |

SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997 | Zosúladenie vízovej politiky VÍZA |

SCH/Com-ex (97) 33 15.12.1997 | Zmena a doplnok k článku 18 nariadenia o financiách ROZPOČET |

SCH/Com-ex (97) 34 Rev 15.12.1997 | Vykonávanie spoločnej akcie o jednotnom vzore povolení k pobytu VÍZA |

SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997 | Zmena a doplnok k nariadeniam o financiách C. SIS SIS |

SCH/Com-ex (97) 38 Rev 15.12.1997 | Nariadenia o financiách pre riadiacu jednotku SIS |

SCH/Com-ex (97) 39 Rev 15.12.1997 | Hlavné zásady týkajúce sa dôkazových prostriedkov a nepriamych dôkazov v rámci readmisných dohôd medzi štátmi schengenskej dohody READMISIA |

SCH/Com-ex (98) 1 Rev 2 21.4.1998 | Správa o činnosti "task force" |

SCH/Com-ex (98) 2 21.4.1998 | SIS 1 + projekt ROZPOČET — SIS |

SCH/Com-ex (98) 3 21.4.1998 | Správa vedenia o rozpočte C. SIS na rok 1996 ROZPOČET — SIS |

SCH/Com-ex (98) 5 21.4.1998 | Rozpočet pre výdavky na zriadenie C. SIS na rok 1998 ROZPOČET — SIS |

SCH/Com-ex (98) 6 21.4.1998 | Odhad rozpočtu siete SIRENE II. etapa na rok 1998 ROZPOČET — SIS |

SCH/Com-ex (98) 7 21.4.1998 | Odhad rozpočtu na rok 1998 na výdaje riadiacej jednotky na rok 1998 ROZPOČET — SIS |

SCH/Com-ex (98) 8 21.4.1998 | Odhad rozpočtu Helpdesku na rok 1998 ROZPOČET — SIS |

SCH/Com-ex (98) 9 21.4.1998 | Rozpočet spoločného kontrolného orgánu ROZPOČET — SEKRETARIÁT |

SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998 | Spolupráca medzi zmluvnými stranami pri navrátení cudzincov leteckou cestou READMISIA |

SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998 | C. SIS s 15/18 prípojkami SIS |

SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998 | Výmena štatistických údajov o udelených vízach na miestnej úrovni VÍZA |

SCH/Com-ex (98) 15 23.6.1998 | Rozpočet na zriadenie SIS na rok 1998 ROZPOČET — SIS |

SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998 | Dôverná povaha niektorých dokumentov |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev 23.6.1998 | Opatrenia, ktoré sa majú prijať voči krajinám spôsobujúcim obtiaže pri vydávaní dokladov umožňujúcich vyhostenie zo schengenského územia READMISIA — VÍZA |

SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998 | Monako VÍZA — VONKAJŠIE HRANICE– SIS |

SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998 | Vyznačovanie pečiatok do cestovných pasov žiadateľov VÍZA |

SCH/Com-ex (98) 24 23.6.1998 | Dohoda o oslobodení od vízovej povinnosti (článok 20 vykonávacieho dohovoru) VÍZA |

SCH/Com-ex (98) 26 def 16.9.1998 | Zriadenie Stáleho výboru schengenského vykonávacieho dohovoru |

SCH/Com-ex (98) 27 23.6.1998 | Výročná správa za rok 1997 |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev 23.6.1998 | Univerzálna doložka pokrývajúca všetky technické aspekty schengenského acquis |

SCH/Com-ex (98) 30 16.9.1998 | Odhad rozpočtu siete SIRENE II. etapa na rok 1999 |

SCH/Com-ex (98) 31 16.9.1998 | Odhad rozpočtu riadiacej jednotky na rok 1999 |

SCH/Com-ex (98) 32 16.9.1998 | Schválenie správy o výdavkoch za rok 1997 pre sieť SIRENE II. etapa |

SCH/Com-ex (98) 33 16.9.1998 | Schválenie správy o výdavkoch za rok 1997 pre riadiacu jednotku |

SCH/Com-ex (98) 34 16.9.1998 | Schválenie správy o výdavkoch za rok 1997 pre helpdesk |

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2 16.9.1998 | Predanie spoločnej príručky štátom uchádzajúcim sa o vstup do EU |

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 | Opatrenia na boj proti nedovolenému prisťahovalectvu |

SCH/Com-ex (98) 43 Rev 16.9.1998 | Výbor ad hoc pre Grécko |

SCH/Com-ex (98) 44 16.12.1998 | Odhad rozpočtu pre zriadenie C. SIS na rok 1999 |

SCH/Com-ex (98) 45 16.12.1998 | Odhad prevádzkového rozpočtu C. SIS na rok 1999 |

SCH/Com-ex (98) 46 Rev 2 16.12.1998 | Rozpočet spoločného kontrolného orgánu na rok 1999 |

SCH/Com-ex (98) 47 Rev 16.12.1998 | Rozpočet schengenského sekretariátu na rok 1999 |

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3 16.12.1998 | Uvedenie do platnosti vykonávacieho schengenského dohovoru v Grécku |

SCH/Com-ex (98) 50 16.12.1998 | Rozpočet C. SIS na rok 1997 (zriadenie a prevádzka) |

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3 16.12.1998 | Cezhraničná policajná spolupráca pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, pokiaľ je požadovaná |

SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998 | Príručka o cezhraničnej policajnej spolupráci |

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2 | Zosúladenie vízovej politiky — zrušenie šedých zoznamov |

SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998 | Príručka o dokladoch, do ktorých je možné vyznačiť vízum |

SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998 | Zavedení jednotného formuláru, ktorým sa preukazuje pozvanie, záväzok poskytnutia podpory alebo potvrdenie o ubytovaní |

SCH/Com-ex (98) 58 Rev 16.12.1998 | Správa stáleho výboru o uplatňovaní vykonávacieho dohovoru Spolkovou republikou Nemecko |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev 16.12.1998 | Koordinované rozmiestnenie poradcov pre doklady |

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2 28.4.1999 | Schengenské normy v oblasti omamných látok |

SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999 | Rozpočet helpdesku na rok 1999 |

SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999 | Výdavky na zriadenie C. SIS |

SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999 | Príručka SIRENE |

SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999 | Situácia v oblasti telekomunikácií |

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2 28.4.1999 | Styční úradníci |

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2 28.4.1999 | Odmeňovanie informátorov |

SCH/Com-ex (99) 9 Rev 28.4.1999 | Normalizácia schengenského acquis |

SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999 | Nedovolený obchod so zbraňami |

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2 28.4.1999 | Rozhodnutia týkajúce sa dohody o spolupráci pri riadení o dopravných priestupkoch |

SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999 | Stiahnutie starých znení spoločnej príručky a spoločných konzulárnych inštrukcií a prijatie nových znení |

SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999 | Príručka o dokladoch, do ktorých je možné vyznačiť vízum |

SCH/Com-ex (99) 16 Rev 2 28.4.1999 | Vzťahy Schengen — Benelux |

SCH/Com-ex (99) 17 Rev 28.4.1999 | Likvidácia po 1. máji 1999 |

SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999 | Zlepšenie policajnej spolupráce pri predchádzaní trestným činom a pri ich odhaľovaní |

Vyhlásenia

SCH/Com-ex (93) Decl 5 14.12.1993 | Príručka SIRENE |

SCH/Com-ex (93) Decl 6 14.12.1993 | Opatrenia pre spoluprácu medzi orgánmi zodpovednými za hraničné kontroly |

SCH/Com-ex (93) Decl 13 14.12.1993 | Pokyny pre uľahčenie medzinárodnej súdnej pomoci v boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami |

SCH/Com-ex (94) Decl 8 27.6.1994 | Vonkajšie hranice |

SCH/Com-ex (94) Decl 13 Rev 2 22.12.1994 | Právne dokumenty, ktoré je možné doručiť priamo poštou |

SCH/Com-ex (94) Decl 14 Rev 22.12.1994 | SIS |

SCH/Com-ex (95) Decl 2 29.6.1995 | Policajná spolupráca |

SCH/Com-ex (95) Decl 3 29.6.1995 | Cezhraničná policajná spolupráca |

SCH/Com-ex (95) Decl 4 20.12.1995 | Výmena informácií o udelených vízach |

SCH/Com-ex (95) Decl 5 20.12.1995 | Zosúladenie konzulárnych poplatkov |

SCH/Com-ex (96) Decl 1 21.2.1996 | Terorizmus |

SCH/Com-ex (96) Decl 2 Rev 18.4.1996 | Prístup k problému drogovej turistiky a nedovoleným tokom omamných látok |

SCH/Com-ex (96) Decl 4 Rev 18.4.1996 | Zavedenie jednotných poplatkov za udeľovanie víz |

SCH/Com-ex (96) Decl 5 18.4.1996 | Definícia pojmu cudzinec |

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2 26.6.1996 | Vyhlásenie o vydávaní osôb |

SCH/Com-ex (96) Decl 7 Rev 27.6.1996 | Politika prevodu a readmisia medzi štátmi schengenu |

SCH/Com-ex (97) Decl 1 Rev 3 25.4.1997 | Uvedenie vykonávacieho dohovoru do platnosti v Taliansku, Grécku a Rakúsku |

SCH/Com-ex (97) Decl 4 24.6.1997 | Výročná správa o situácií na vonkajších hraniciach štátov, ktoré uplatňujú vykonávací dohovor už medzi 1. januárom a 31. decembrom 1996 |

SCH/Com-ex (97) Decl 5 Rev 24.6.1997 | Závery semináru, ktorý sa konal v Lisabone 14. a 15. apríla 1997 o spoločných alternatívnych opatreniach prijatých jednotlivými štátmi schengenu |

SCH/Com-ex (97) Decl 6 25.4.1997 | Obtiaže pri určovaní totožnosti a pri získavaní cestovných dokladov nahradzujúcich cestovný pas |

SCH/Com-ex (97) Decl 8 24.6.1997 | Pilotný projekt "trasy používané pre obchod s odcudzenými vozidlami" |

SCH/Com-ex (97) Decl 9 24.6.1997 | Pilotné projekty "nedovolený obchod s omamnými látkami" a "nedovolené prisťahovalectvo" |

SCH/Com-ex (97) Decl 10 24.6.1997 | Uvedenie vykonávacieho dohovoru do platnosti v Taliansku, Grécku a Rakúsku |

SCH/Com-ex (97) Decl 11 7.10.1997 | Zoznam orgánov oprávnených k prístupu do SIS v Taliansku, Rakúsku a Grécku |

SCH/Com-ex (97) Decl 12 7.10.1997 | Zoznam ústredných orgánov zodpovedných za vnútroštátnu časť SIS |

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev 2 21.4.1998 | Únos neplnoletých |

SCH/Com-ex (97) Decl 14 Rev 15.12.1997 | Opatrenia voči tretím krajinám, v ktorých dochádza k readmisným problémom |

SCH/Com-ex (98) Decl 1 23.6.1998 | Sieť vnútroštátnych odborníkov v oblasti nedovoleného prisťahovalectva |

SCH/Com-ex (98) Decl 2 Rev 16.9.1998 | Stratégie vysielania styčných úradníkov |

SCH/Com-ex (98) Decl 3 16.9.1998 | Rozmiestnenie poradcov v oblasti dokladov |

SCH/Com-ex (98) Decl 7 16.12.1998 | Zoznam orgánov podľa článku 101 vykonávacieho dohovoru |

SCH/Com-ex (98) Decl 8 16.12.1998 | Zachádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí nespĺňajú podmienky vstupu alebo pobytu na území štátov schengenu |

SCH/Com-ex (98) Decl 9 16.12.1998 | Výsledky a závery návštev vybraných zástupcov v zahraničí |

SCH/Com-ex (98) Decl 10 16.12.1998 | Bezpečnosť vonkajších hraníc Schengenu z hľadiska systému integrovaných bezpečnostných filtrov |

SCH/Com-ex (98) Decl 11 Rev 16.12.1998 | Výročná správa za rok 1997 o situácií na vonkajších hraniciach schengenu |

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 28.4.1999 | Štruktúra SIS |

SCH/Com-ex (99) Decl. 3 28.4.1999 | Správa o kontrole na vonkajších hraniciach schengenu v oblasti omamných látok |

6. Zoznam aktov, ktoré k vykonávaniu dohovoru prijali orgány, ktorým výkonný výbor udelil rozhodovacie právomoci.

Rozhodnutia ústrednej skupiny

SCH/C (95) 122 Rev 4 31.10.1995 | Prijatie správnych a finančných pravidiel pre II. etapu siete SIRENE |

SCH/C (95) 122 Rev 5 23.2.1998 | Zmena a doplnok finančných pravidiel pre II. etapu siete SIRENE |

SCH/C (98) 117 27.10.1998 | Akčný plán boja proti nedovolenému prisťahovalectvu |

SCH/C (99) 25 22.3.1999 | Obecné zásady odmeňovania informátorov a agentov |

SCH/C (99) 47 Rev 26.4.1999 | Absolutórium za rozpočet 1998 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

Článok 2

ČASŤ 1

Dohovor podpísaný v Schengene dňa 19. júna 1990 medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom na vykonanie schengenskej dohody:

Článok 2 ods. 4

Článok 4, pokiaľ ide o kontroly batožín [1]

Článok 10 ods. 2

Článok 19 ods. 2

Články 28 až 38 a súvisiace definície [2]

Článok 60

Článok 70

Článok 74

Články 77 až 81 [3]

Články 83 až 90 [4]

Články 120 až 125

Články 131 až 135

Článok 137

Články 139 až 142

Záverečný akt: vyhlásenie 2

Záverečný akt: vyhlásenie 4, 5 a 6

Protokol

Spoločné vyhlásenie

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov

ČASŤ 2

1. Protokol podpísaný v Paríži 27. novembra 1990 o pristúpení vlády Talianskej republiky k dohode medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísanej v Schengene 14. júna 1985.

2. Nasledujúce ustanovenia dohody podpísanej v Paríži 27. novembra 1990 o pristúpení Talianskej republiky k dohovoru podpísanému v Schengene 19. júna 1990 na vykonávanie schengenskej dohody zo14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, jej záverečného aktu a vyhlásení:

Článok 1

Články 5 a 6

Záverečný akt: Časť I

Časť II, vyhlásenia 2 a 3

Vyhlásenia ministrov a štátnych tajomníkov

3. Protokol podpísaný v Bonne 25. júna 1991 o pristúpení vlády Španielskeho kráľovstva k dohode medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísanej v Schengene 14. júna 1985, v znení protokolu o pristúpení vlády Talianskej republiky podpísaného v Paríži 27. novembra 1990, a jeho súvisiace vyhlásenia.

4. Nasledujúce ustanovenia dohody podpísanej v Bonne 25. júna 1991 o pristúpení vlády Španielskeho kráľovstva k dohovoru podpísanému v Schengene 19. júna 1990 na vykonávanie schengenskej dohody zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej v Paríži 27. novembra 1990, jej záverečného aktu a vyhlásení:

Článok 1

Články 5 a 6

Záverečný akt: Časť I

Časť II vyhlásenia 2 a 3

Časť III vyhlásenia 1, 3 a 4

Vyhlásenia ministrov a štátnych tajomníkov.

5. Protokol podpísaný v Bonne dňa 25. júna 1991 o pristúpení vlády Portugalskej republiky k dohode medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 14. júna 1985, v znení protokolu o pristúpení vlády Talianskej republiky podpísaného v Paríži 27. novembra 1990, a jeho súvisiace vyhlásenia.

6. Nasledujúce ustanovenia dohody podpísanej v Bonne 25. júna 1991 o pristúpení Portugalskej republiky k dohovoru podpísanom v Schengene 19. júna 1990 na vykonávanie schengenskej dohody zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej v Paríži 27. novembra 1990, a jej záverečného aktu a vyhlásení:

Článok 1

Články 7 a 8

Záverečný akt: Časť I

Časť II vyhlásenia 2 a 3

Časť III vyhlásenia 2, 3, 4 a 5

Vyhlásenia ministrov a štátnych tajomníkov.

7. Protokol podpísaný v Madride 6. novembra 1992 o pristúpení vlády Gréckej republiky k dohode medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 14. júna 1985, v znení protokolov o pristúpení vlády Talianskej republiky podpísaných v Paríži 27. novembra 1990 a vlády Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky podpísaných v Bonne 25. júna 1991, a jeho súvisiace vyhlásenie.

8. Nasledujúce ustanovenia dohody podpísanej v Madride 6. novembra 1992 o pristúpení Gréckej republiky k dohovoru podpísanému v Schengene 19. júna 1990 k vykonávaniu schengenskej dohody zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej v Paríži 27. novembra 1990 a Španielske kráľovstvo a Portugalská republika na základe dohôd podpísaných v Bonne 25. júna 1991, jej záverečného aktu a vyhlásení:

Článok 1

Články 6 a 7

Záverečný akt: Časť I

Časť II, vyhlásenia 2, 3, 4 a 5

Časť III vyhlásenia 1 a 3

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

9. Protokol podpísaný v Bruseli 28. apríla 1995 o pristúpení vlády Rakúskej republiky k dohode medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 14. júna 1985, v znení protokolov o pristúpení vlád Talianskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Portugalskej republiky a Gréckej republiky podpísaných 27. novembra 1990, 25. júna 1991 a 6. novembra 1992.

10. Nasledujúce ustanovenia dohody podpísanej v Bruseli 28. apríla 1995 o pristúpení Rakúskej republiky k dohovoru podpísanému v Schengene 19. júna 1990 k vykonávaniu schengenskej dohody zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Benelux, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, ku ktorej pristúpila Talianska republika, Španielske kráľovstvo, Portugalská republika a Grécka republika na základe dohôd podpísaných 27. novembra 1990, 25. júna 1991 a 6. novembra 1992, a jej záverečného aktu:

Článok 1

Články 5 a 6

Záverečný akt: Časť I

Časť II vyhlásenie 2

Časť III.

11. Protokol podpísaný v Luxemburgu 19. decembra 1996 o pristúpení vlády Dánskeho kráľovstva k dohode o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach podpísaný v Schengene 14. júna 1985 a jeho súvisiace vyhlásenia.

12. Nasledujúce ustanovenia dohody podpísanej v Luxemburgu 19. decembra 1996 o pristúpení Dánskeho kráľovstva k dohovoru k vykonávaniu schengenskej dohody zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 19. júna 1990 a jej záverečného aktu a súvisiaceho vyhlásenia:

Článok 1

Článok 5 ods. 1

Články 7 a 8

Záverečný akt: Časť I

Časť II vyhlásenie 2

Časť III

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

13. Protokol podpísaný v Luxemburgu 19. decembra 1996 o pristúpení vlády Fínskej republiky k dohode o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 14. júna 1985 a súvisiace vyhlásenie.

14. Nasledujúce ustanovenia dohody podpísanej v Luxemburgu 19. decembra 1996 o pristúpení Fínskej republiky k dohovoru k vykonávaniu schengenskej dohody zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 19. júna 1990, jej záverečného aktu a súvisiaceho vyhlásenia:

Článok 1

Články 6 a 7

Záverečný akt: Časť I

Časť II vyhlásenie 2

Časť III

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

15. Protokol podpísaný v Luxemburgu 19. decembra 1996 o pristúpení vlády Švédskeho kráľovstva k dohode o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 14. júna 1985 a súvisiace vyhlásenie.

16. Nasledujúce ustanovenia dohody podpísanej v Luxemburgu 19. decembra 1996 o pristúpení Švédskeho král'ovstva k dohovoru k vykonávaniu schengenskej dohody zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v schengene 19. júna 1990, jej záverečného aktu a súvisiaceho vyhlásenia:

Článok 1

Články 6 a 7

Záverečný akt: Čast' i

Čast' ii vyhlásenie 2

Časť III

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

ČASŤ III

Rozhodnutia výkonného výboru

Odkaz | Vec | Odôvodnenie |

SCH/Com-ex (93) 3 14.12.1993 | Správne a finančné dojednania | f) |

SCH/Com-ex (93) 9 14.12.1993 | Schválenie vyhlásení ministrov a štátnych tajomníkov o omamných a psychotropných látkach | a) |

SCH/Com-ex (93) 11 14.12.1993 | Schválenie vyhlásení ministrov a štátnych tajomníkov | a) |

SCH/Com-ex (94) 27 22.12.1994 | Účty schengenu za rok 1993 sú schválené a potvrdenie postúpené generálnemu tajomníkovi hospodárskej únie Benelux | f) |

SCH/Com-ex (95) 7 29.6.1995 | Výkonný výbor schvaľuje rozhodnutie požiť generálny sekretariát Beneluxu pre udelenie zmluvy SIRENE etapa II. | f) |

SCH/Com-ex (96) 15 Cor 2 27.6.1996 | Zmena a doplnok k finančným a správnym dojednaniam | f) |

SCH/Com-ex (97) 14 7.10.1997 | Správa vedenia za rok 1995 o vykonávaní prevádzkového rozpočtu a rozpočtu pre zriadenie C. SIS | b) |

SCH/Com-ex (97) 17 Rev 15.12.1997 | Klíč rozdeľovania na rok 1998/1999 | f) |

SCH/Com-ex (97) 19 7.10.1997 | Prevádzkový rozpočet C. SIS na rok 1998 | b) |

SCH/Com-ex (97) 20 7.10.1997 | Používanie jednotných vízových nálepiek Nórskom a Islandom | e) |

SCH/Com-ex (97) 22 Rev 15.12.1997 | Rozpočet schengenského sekretariátu na rok 1998 | f) |

SCH/Com-ex (97) 27 Rev 4 7.10.1997 | Uvedenie do platnosti vykonávacieho dohovoru v Taliansku | b) |

SCH/Com-ex (97) 28 Rev 4 7.10.1997 | Uvedenie do platnosti vykonávacieho dohovoru v Rakúsku | b) |

SCH/Com-ex (97) 33 15.12.1997 | Zmena a doplnok článku 18 nariadení o financiách | f) |

SCH/Com-ex (97) 38 Rev 15.12.1997 | Nariadenia o financiách pre riadiacu jednotku | c) |

SCH/Com-ex (98) 2 21.4.1998 | SIS 1 + projekt | f) |

SCH/Com-ex (98) 3 21.4.1998 | Správa vedenia o rozpočte C. SIS na rok 1996 | f) |

SCH/Com-ex (98) 5 21.4.1998 | Rozpočet výdavkov na zriadenie C. SIS na rok 1998 | f) |

SCH/Com-ex (98) 6 21.4.1998 | Odhad rozpočtu siete SIRENE II. etapa na rok 1998 | f) |

SCH/Com-ex (98) 7 21.4.1998 | Odhad rozpočtu pre výdavky riadiacej jednotky na rok 1998 | f) |

SCH/Com-ex (98) 8 21.4.1998 | Odhad rozpočtu helpdesku na rok 1998 | f) |

SCH/Com-ex (98) 9 21.4.1998 | Rozpočet spoločného kontrolného orgánu | f) |

SCH/Com-ex (98) 15 23.6.1998 | Rozpočet pre zriadenie SIS na rok 1998 ROZPOČET — SIS | f) |

SCH/Com-ex (98) 24 23.6.1998 | Dohody o zrušení vízovej povinnosti (článok 20 vykonávacieho dohovoru) VÍZA | f) |

SCH/Com-ex (98) 27 23.6.1998 | Výročná správa za rok 1997 | f) |

SCH/Com-ex (98) 30 16.9.1998 | Návrh rozpočtu siete SIRENE etapa II. na rok 1999 | f) |

SCH/Com-ex (98) 31 16.9.1998 | Návrh rozpočtu riadiacej jednotky na rok 1999 | f) |

SCH/Com-ex (98) 32 16.9.1998 | Schválenie účtov SIRENE etapa II. za rok 1997 | f) |

SCH/Com-ex (98) 33 16.9.1998 | Schválenie účtov riadiacej jednotky za rok 1997 | f) |

SCH/Com-ex (98) 34 16.9.1998 | Schválenie účtov helpdesku za rok 1996 a 1997 | f) |

SCH/Com-ex (98) 44 16.12.1998 | Rozpočet pre zriadenie C. SIS na rok 1999 | f) |

SCH/Com-ex (98) 45 16.12.1998 | Rozpočet na prevádzku C. SIS na rok 1999 | f) |

SCH/Com-ex (98) 46 Rev 2 16.12.1998 | Rozpočet spoločného kontrolného orgánu na rok 1999 | f) |

SCH/Com-ex (98) 47 Rev 16.12.1998 | Rozpočet schengenského sekretariátu na rok 1999 | f) |

SCH/Com-ex (98) 50 16.12.1998 | Plnenie rozpočtu pre zriadenie a na prevádzku rozpočtu C. SIS na rok 1997 | f) |

SCH/Com-ex (98) 58 Rev 16.12.1998 | Správa Stáleho výboru o uplatňovaní vykonávacieho dohovoru Spolkovou republikou Nemecko | b) |

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2 28.4.1999 | Schengenské normy v oblasti omamných látok | a) |

SCH/Com-ex (99) 9 Rev 28.4.1999 | Normalizácia schengenského acquis | b) |

SCH/Com-ex (99) 16 Rev 2 28.4.1999 | Vzťahy Schengen — Benelux | f) |

SCH/Com-ex (99) 17 Rev 28.4.1999 | Likvidácia po 1. máji 1999 | f) |

Odkaz | Vec | Odôvodnenie |

SCH/Com-ex (93) Decl 5 14.12.1993 | Príručka SIRENE | b) |

SCH/Com-ex (93) Decl 6 14.12.1993 | Opatrenia na spoluprácu medzi orgánmi zodpovednými za hraničné kontroly | a) |

SCH/Com-ex (93) Decl 13 14.12.1993 | Pokyny zamerané na uľahčenie medzinárodnej vzájomnej pomoci pri boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami | a) |

SCH/Com-ex (94) Decl 8 27.6.1994 | Vonkajšie hranice | a) |

SCH/Com-ex (94) Decl 13 Rev 2 22.12.1994 | Právne dokumenty, ktoré je možné doručiť priamo poštou | a) |

SCH/Com-ex (94) Decl 14 Rev 22.12.1994 | SIS | b) |

SCH/Com-ex (95) Decl 2 29.6.1995 | Policajná spolupráca | a) |

SCH/Com-ex (95) Decl 3 20.12.1995 | Cezhraničná policajná spolupráca | a) |

SCH/Com-ex (95) Decl 4 20.12.1995 | Výmena informácii o vydaných vízach | a) |

SCH/Com-ex (95) Decl 5 20.12.1995 | Zosúladenie konzulárnych poplatkov | a) |

SCH/Com-ex (96) Decl 1 21.2.1996 | Terorizmus | a) |

SCH/Com-ex (96) Decl 2 Rev 18.4.1996 | Prístup k problému drogovej turistiky a nedovoleným tokom omamných látok | a) |

SCH/Com-ex (96) Decl 4 Rev 18.4.1996 | Zavedenie jednotných poplatkov za vydávanie víz | a) |

SCH/Com-ex (96) Decl 7 Rev 27.6.1996 | Politika prevodu a readmisie medzi štátmi Schengenu | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl 1 Rev 3 25.4.1997 | Výročná správa za rok 1996 | b) |

SCH/Com-ex (97) Decl 4 24.6.1997 | Výročná správa o situácií na vonkajších hraniciach štátov, ktoré uplatňujú schengenský dohovor už medzi 1. januárom a 31. decembrom 1996 | b) |

SCH/Com-ex (97) Decl 5 Rev 24.6.1997 | Závery semináru, ktorý sa konal v Lisabone v dňoch 14. a 15. apríla 1997 o spoločných alternatívnych opatreniach | b) |

SCH/Com-ex (97) Decl 6 25.4.1997 | Obtiaže pri určovaní totožnosti a získavaní cestovných dokladov nahrádzajúcich cestovný pas | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl 8 24.6.1997 | Pilotný projekt "trasy používané pre obchod s odcudzenými vozidlami" | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl 9 24.6.1997 | Pilotné projekty "nedovolený obchod s omamnými látkami" a "nedovolené prisťahovalectvo" | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl 10 24.6.1997 | Uvedenie do platnosti vykonávacieho dohovoru v Taliansku, Grécku a Rakúsku | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl 11 7.10.1997 | Zoznam orgánov oprávnených k priamemu prístupu do SIS v Taliansku, Rakúsku a Grécku | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl 12 7.10.1997 | Zoznam ústredných orgánov zodpovedných za vnútroštátnu súčasť SIS | a) |

SCH/Com-ex (97) Decl 14 Rev 15.12.1997 | Opatrenia voči tretím štátom, v ktorých vznikajú obtiaže s readmisiou | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl 1 23.6.1998 | Sieť vnútroštátnych odborníkov v oblasti nedovoleného prisťahovalectva | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl 2 Rev 16.9.1998 | Stratégie vysielania styčných úradníkov | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl 3 16.9.1998 | Rozmiestnenie poradcov v oblasti dokladov | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl 7 16.12.1998 | Zoznam príslušných orgánov podľa článku 101 vykonávacieho dohovoru | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl 8 16.12.1998 | Zaobchádzanie s cudzincami z tretích krajín, ktorí nespĺňajú podmienky vstupu alebo pobytu na území štátov schengenu | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl 9 16.12.1998 | Výsledky a závery návštev vybraných zástupcov v zahraničí | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl 10 16.12.1998 | Bezpečnosť vonkajších hraníc schengenu z hľadiska systému integrovaných bezpečnostných filtrov | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl 11 Rev 16.12.1998 | Výročná správa za rok 1997 o situácií na vonkajších hraniciach schengenu | a) |

SCH/Com-ex (98) Decl 3 28.4.1999 | Správa o kontrole na vonkajších hraniciach schengenu v oblasti omamných látok | a) |

Odkaz | Vec | Odôvodnenie |

SCH/Com-ex (95) 122 Rev 4 31.10.1995 | Prijatie správneho a finančného nariadenia pre II. etapu siete SIRENE | f) |

SCH/Com-ex (95) 122 Rev 5 23.2.1998 | Zmena a doplnok finančného nariadenia pre II. etapu siete SIRENE | f) |

SCH/Com-ex (99) 47 Rev 26.4.1999 | Absolutórium za rozpočet 1998 | f) |

[1] Pokiaľ ide o kontroly batožín, článok 4 sa nahradil nariadením Rady (EHS) č. 3925/91 z 19. decembra 1991 o vylúčení kontrol a formalít príručnej a zapísanej batožiny osôb uskutočňujúcich lety a námorné cesty vo vnútri spoločenstva (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 4).

[2] Nahradené dohovorom podpísaným v Dubline 15. júna 1990, ktorým sa určuje štát zodpovedný za posudzovanie žiadostí o azyl podaných v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 254, 19.8.1997, s. 1).

[3] Články 77 až 81 a 83 až 90 vykonávacieho dohovoru sa nahradili smernicou 91/477/EHS o kontrole akvizície a držaní zbraní. Vojenské zbrane spadajú podľa článku 296 ods. 1 písm. b) Zmluvy o ES do právomoci členských štátov.

[4] Články 77 až 81 a 83 až 90 vykonávacieho dohovoru sa nahradili smernicou 91/477/EHS o kontrole akvizície a držaní zbraní. Vojenské zbrane spadajú podľa článku 296 ods. 1 písm. b) Zmluvy o ES do právomoci členských štátov.

--------------------------------------------------

Top