EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0228

Rozhodnutie Komisie z 5. marca 1999, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 79/542/EHS a rozhodnutia 92/160/EHS, 92/260/EHS a 93/195/EHS a 93/197/EHS vzhľadom na veterinárne podmienky na účely dočasného vstupu, opakovaného vstupu a dovozu do spoločenstva registrovaných koní z určitých častí Saudskej Arábie (oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 496)Text s významom pre EHP

OJ L 83, 27.3.1999, p. 77–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 149 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 149 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 123 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Nepriamo zrušil 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/228/oj

31999D0228Úradný vestník L 083 , 27/03/1999 S. 0077 - 0079


Rozhodnutie Komisie

z 5. marca 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 79/542/EHS a rozhodnutia 92/160/EHS, 92/260/EHS a 93/195/EHS a 93/197/EHS vzhľadom na veterinárne podmienky na účely dočasného vstupu, opakovaného vstupu a dovozu do spoločenstva registrovaných koní z určitých častí Saudskej Arábie

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 496)

(Text s významom pre EHP)

(1999/228/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o veterinárnych podmienkach zvierat čeľade koňovitých (equidae) pri ich preprave a dovoze z tretích krajín [1], naposledy zmenenú a doplnenú Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, a najmä na jej články 12, 13, 15, 16 a 19 bod ii),

keďže rozhodnutím Rady 79/542/EHS [2], naposledy zmeneným a doplneným rozhodnutím Komisie 98/622/ES [3], bol vytvorený zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz hovädzieho dobytka, ošípaných, zvierat čeľade koňovitých, oviec a kôz, čerstvého mäsa a mäsových výrobkov;

keďže rozhodnutím Komisie 92/160/EHS [4], naposledy zmeneným a doplneným rozhodnutím 97/685/ES [5], Komisia zaviedla regionalizáciu určitých tretích krajín pre dovoz zvierat čeľade koňovitých (equidae);

keďže veterinárne podmienky a veterinárna certifikácia pre dočasný vstup, opakovaný vstup a dovoz registrovaných koní sú ustanovené v rozhodnutiach Komisie 92/260/EHS [6], 93/195/EHS [7] a 93/197/EHS [8], všetky naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 98/594/EHS [9];

keďže na základe veterinárnej inšpekčnej misie Komisie do Saudskej Arábie sa situácia týkajúca sa zdravia zvierat javí byť pod dostatočnou kontrolou veterinárnych služieb a najmä preprava zvierat čeľade koňovitých (equidae) z určitých častí územia do zvyšnej časti krajiny sa javí byť dobre kontrolovaná;

keďže veterinárne orgány Saudskej Arábie predložili písomný záväzok oznámiť do 24 hodín telefaxom, telegramom alebo telexom Komisii a členským štátom potvrdenie akejkoľvek infekčnej alebo nákazlivej choroby zvierat čeľade koňovitých (equidae) uvedenej v prílohe A k smernici 90/426/EHS, ktoré sa musia v krajine povinne oznamovať, a v primeranom čase aj akékoľvek zmeny vo vakcinácii alebo v dovoznej politike vzhľadom na zvieratá čeľade koňovitých (equidae);

keďže vzhľadom na sérologický prieskum vykonávaný na celom území Saudskej Arábie možno krajinu považovať za krajinu bez výskytu sopľavky a žrebčej nákazy počas najmenej šiestich mesiacov; venezuelská encefalomyelitída koní a vezikulárna stomatitída sa nevyskytli nikdy, hoci sa objavili sérologické dôkazy o vírusovej arteritíde koní;

keďže, berúc do úvahy výsledky uvedeného prieskumu, v určitých častiach Saudskej Arábie sa nevyskytol africký mor koní už dlhšie ako dva roky a vakcinácia proti tejto chorobe sa v krajine nevykonávala počas posledných 12 mesiacov a je úradne zakázaná; keďže však určité časti Saudskej Arábie sa nemôžu považovať za časti bez výskytu tejto choroby;

keďže príslušné orgány Saudskej Arábie oznámili Komisii úradné schválenie karanténnej stanice chránenej proti hmyzu v blízkosti Rijádu a podpisové vzory úradných veterinárnych lekárov oprávnených podpisovať medzinárodné vývozné certifikáty;

keďže z dôvodov zdravotnej situácie v určitých častiach Saudskej Arábie sa javí primerané regionalizovať dotknutú krajinu s cieľom povoliť dovoz registrovaných koní do spoločenstva iba z tej časti územia Saudskej Arábie, ktorá je bez výskytu chorôb;

keďže veterinárne podmienky a veterinárna certifikácia sa musia prijať v súlade so situáciou týkajúcou sa zdravia zvierat v dotknutej tretej krajine; keďže tento prípad sa týka iba registrovaných koní;

keďže z dôvodov jasnosti sa v prípade zmien a doplnkov zoznamov tretích krajín musí používať ISO kód krajiny;

keďže rozhodnutie 79/542/EHS a rozhodnutia 92/160/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS a 93/197/EHS sa musia príslušne zmeniť a doplniť;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V časti 2 prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS, osobitný stĺpec pre registrované kone, sa vkladá tento riadok v súlade s abecedným poradím ISO kódov krajín:

""SA | Saudská Arábia | X | 1"" |

Článok 2

Do prílohy k rozhodnutiu 92/160/EHS sa dopĺňajú tieto slová:

"Saudská Arábia

celé územie, okrem ochranných pásiem a pásiem pozorovania stanovených v súlade s ustanoveniami článku 13 ods. 2 písm. a) smernice 90/426/EHS a načrtnutých takto:

1. Ochranné pásmo

1.1. Provincia Jizan

- celá provincia, okrem časti severne od cestného kontrolného bodu Ash Shuqaiq na ceste č. 5 a severne od cesty č. 10.

1.2. Provincia Asir

- časť provincie ohraničená cestou č. 10 medzi Ad Darb, Abha a Kamis Mushayt smerom na sever, s výnimkou jazdeckých klubov na leteckých a vojenských základniach,

- časť provincie ohraničená na severe cestou č. 15 vedúcou z Kamis Mushayt cez Jarash, Al Utfah a Dhahran Al Janoub k hranici s provinciou Najran,

- časť provincie ohraničená na severe cestou vedúcou z Al Utfah cez Al Fayd do Badr Janoub (provincia Najran).

1.3. Provincia Najran

- časť provincie ohraničená cestou z Al Utfah (provincie Asir) do Badr Al Janoub a do As Sebt a z As Sebt pozdĺž Wadi Habunah ku križovatke s cestou č. 177 medzi Najran a Rijád na severe a od tejto križovatky cestou č. 177 vedúcou na juh ku križovatke s cestou č. 15 z Najran do Sharourah,

- časť provincie južne od cesty č. 15 medzi Najran a Sharourah a hranicou s Jemenom.

2. Pásmo pozorovania

2.1. Provincia Jizan

- časť provincie severne od cestného kontrolného bodu v Ash Shuqaiq na ceste č. 5, kontrolovaná cestným kontrolným bodom v Al Qahmah, a severne od cesty č. 10.

2.2. Provincia Asir

- jazdecké kluby na leteckých a vojenských základniach,

- časť provincie medzi hranicou ochranného pásma a cestou č. 209 z Ash Shuqaiq po cestný kontrolný bod Muhayil na ceste č. 211,

- časť provincie medzi kontrolným bodom na ceste č. 10 južne od Abha, mesta Abha a cestného kontrolného bodu Ballasmer 65 km od Abha na ceste č. 15 vedúcej na sever,

- časť provincie medzi Khamis Mushayt a cestným kontrolným bodom 90 km od Abha na ceste č. 255 do Samakh a cestným kontrolným bodom v Yarah, 90 km od Abha, na ceste č. 10 vedúcej do Rijádu,

- časť provincie južne od virtuálnej línie medzi cestným kontrolným bodom v Yarah na ceste č. 10 a Khashm Ghurab na ceste č. 177 až po hranicu s provinciou Najran.

2.3. Provincia Najran

- časť provincie južne od línie nachádzajúcej sa medzi cestným kontrolným bodom v Yarah na ceste č. 10 a Khashm Ghurab na ceste č. 177 od hranice s provinciou Najran až po cestný kontrolný bod Khashm Ghurab, 80 km od Najran, a západne od cesty č. 175 vedúcej do Sharourah"

.

Článok 3

Rozhodnutie 92/260/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Zoznam tretích krajín v skupine E prílohy I sa nahrádza takto:

"Spojené arabské emiráty (AE), Bahrajn (BH), Alžírsko (DZ), Egypt (1) (EG), Izrael (IL), Jordánsko (JO), Kuvajt (KW), Libanon (LB), Líbia (LY), Maroko (MA), Malta (MT), Maurícius (MU), Omán (OM), Katar (QA), Saudská Arábia (1) (SA), Sýria (SY), Tunisko (TN). Turecko (1) (TR)".

2. Názov zdravotného certifikátu uvedeného v prílohe II bod E sa nahrádza takto:

"ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT

pre dočasný vstup registrovaných koní na územie spoločenstva zo Spojených arabských emirátov, Bahrajnu, Alžírska, Egypta (1), Izraelu, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Líbie, Maroka, Malty, Maurícia, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie (1), Sýrie, Tuniska, Turecka (1) na obdobie kratšie ako 90 dní".

Článok 4

Rozhodnutie 93/195/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Zoznam tretích krajín v skupine E prílohy I sa nahrádza takto:

"Spojené arabské emiráty (AE), Bahrajn (BH), Alžírsko (DZ), Egypt (1) (EG), Izrael (IL), Jordánsko (JO), Kuvajt (KW), Libanon (LB), Líbia (LY), Maroko (MA), Malta (MT), Maurícius (MU), Omán (OM), Katar (QA), Saudská Arábia (1) (SA), Sýria (SY), Tunisko (TN), Turecko (1) (TR)".

2. Zoznam tretích krajín uvedených v skupine E v názve zdravotného certifikátu uvedeného v prílohe II sa nahrádza takto:

"Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Alžírsko, Egypt (1), Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbia, Maroko, Malta, Maurícius, Omán, Katar, Saudská Arábia (1), Sýria, Tunisko, Turecko (1)".

Článok 5

Rozhodnutie 93/197/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Zoznam tretích krajín v skupine E prílohy I sa nahrádza takto:

"Spojené arabské emiráty (2) (AE), Bahrajn (2) (BH), Alžírsko (DZ), Egypt (1) (2) (EG), Izrael (IL), Jordánsko (2) (JO), Kuvajt (2) (KW), Libanon (2) (LB), Líbia (2) (LY), Maroko (MA), Malta (MT), Maurícius (MU), Omán (2) (OM), Katar (2) (QA), Saudská Arábia (1) (2) (SA), Sýria (2) (SY), Tunisko (TN)".

2. Názov zdravotného certifikátu uvedeného v prílohe II bod E sa nahrádza takto:

"ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT

pre dovoz na územia spoločenstva registrovaných koní zo Spojených arabských emirátov, Bahrajnu, Egyptu (1), Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Líbie, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie (1), Sýrie a registrovaných zvierat čeľade koňovitých (equidae) a zvierat čeľade koňovitých (equidae) určených na chov a produkciu z Alžírska, Izraelu, Maroka, Malty, Maurícia, Tuniska".

Článok 6

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 5. marca 1999

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42.

[2] Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15.

[3] Ú. v. ES L 296, 5.11.1998, s. 16.

[4] Ú. v. ES L 71, 18.3.1992, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 287, 21.10.1997, s. 54.

[6] Ú. v. ES L 130, 15.5.1992, s. 67.

[7] Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 16.

[9] Ú. v. ES L 286, 23.10.1998, s. 53.

--------------------------------------------------

Top