EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2760

Nariadenie Komisie (ES) č. 2760/98 z 18. decembra 1998 o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu Phare

OJ L 345, 19.12.1998, p. 49–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 030 P. 134 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 030 P. 134 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 030 P. 134 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 030 P. 134 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 030 P. 134 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 030 P. 134 - 137
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 030 P. 134 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 030 P. 134 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 030 P. 134 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Zrušil 32006R1085 . Latest consolidated version: 08/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2760/oj

31998R2760Úradný vestník L 345 , 19/12/1998 S. 0049 - 0052


Nariadenie Komisie (ES) č. 2760/98

z 18. decembra 1998

o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu Phare

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č.3906/89 z 18. decembra 1989 o hospodárskej pomoci niektorým krajinám strednej a východnej Európy [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.753/96 [2], najmä na jeho článok 8,

keďže Európska Rada na svojom stretnutí v Luxemburgu v decembri 1997 vytýčila účinnejšiu predvstupovú stratégiu, ktorej zámerom je umožniť všetkým kandidátskym krajinám strednej a východnej Európy stať sa v konečnej fáze členmi Európskej únie a v tomto zmysle zosúladiť sa pokiaľ je to len možné s acquis únie už pred týmto vstupom;

keďže partnerstvá pre vstup ako kľúčová črta rozvinutej predvstupovej stratégie určili prednostné ciele pre ďalšiu prácu smerom k vstupu a ako také sa musia brať do úvahy v kontexte cezhraničnej spolupráce;

keďže prvé roky vykonávania nariadenia Komisie (ES) č.1628/94 [3] o založení programu cezhraničnej spolupráce v spojitosti s Interreg priniesli už mnoho pozitívnych výsledkov, najmä prostredníctvom začatia dialógu a spolupráce medzi prihraničnými oblasťami Európskej únie a susediacimi regiónmi krajín strednej a východnej Európy, prispenia k hospodárskemu rozvoju prihraničných oblastí týchto krajín, väčšieho zbližovania so stupňom rozvoja na strane Európskej únie a ponuky príležitostí pre tieto regióny oboznámiť sa s postupmi a praxou Interregu, vrátane tvorby stratégií regionálneho rozvoja pre prihraničné oblasti;

keďže ďalšie zlepšenia majú byť zamerané na zvýšenie počtu projektov vskutku prihraničnej povahy a zlepšenia tempa ich vykonávania;

keďže Rumunsko, ako jediná kandidátska krajina bez spoločnej hranice s úniou, by malo mať tiež nárok na program cezhraničnej spolupráce Phare;

keďže sa program cezhraničnej spolupráce Phare postupne stane súčasťou širšej regionálnej rozvojovej politiky v kontexte predvstupovej stratégie, ktorá by vyrovnala súčasné nerovnováhy medzi rozpočtovými zdrojmi určenými na cezhraničnú spoluprácu a ostatnými predvstupovými prioritami resp. medzi rozdielnymi regiónmi vo vnútri kandidátskych štátov;

keďže Rada opakovane zdôraznila potrebu posilnenia spolupráce a stimulácie v integrácii krajín strednej a východnej Európy a Európskym spoločenstvom, ako aj potrebu podporovať stabilitu a bezpečnosť v oblasti;

keďže je z pohľadu budúcej účasti štátov vstupu v štrukturálnej politike únie požadované ďalšie zosúladenie programu cezhraničnej spolupráce Phare s programom Interreg, najmä prostredníctvom vytvorenia spoločných cezhraničných programov a spoločných programových štruktúr;

keďže v prípade kandidátskych krajín strednej a východnej Európy je potrebné rozšíriť súčasné zemepisné vymedzenie programu cezhraničnej spolupráce Phare tak, aby obsahovalo okrem regiónov priľahlých k Európskej únii aj hranice s ostatnými kandidátskymi krajinami, ktoré sú príjemcami Phare; keďže v neskoršej etape sa môžu stať príslušnými aj hranice s ostatnými susediacimi štátmi získavajúcimi z programu Phare alebo iných programov podpory spoločenstva;

keďže príslušné kroky by mali byť podobné Interreg-u v zmysle celkového rámca partnerstiev vstupu;

keďže je nevyhnutné posilniť účasť miestnych a oblastných subjektov v cezhraničnej spolupráci tak, aby sa rozvinul prístup zdola nahor, aby sa podporili ich programové kapacity, vykonávanie a sledovanie, a aby sa umožnilo miestnym orgánom prihraničných oblastí prijať rozhodnutia o malých projektoch vskutku cezhraničnej povahy prostredníctvom založenia malých projektových fondov;

keďže je nevyhnutné nahradiť nariadenie(ES) č.1628/94;

keďže súčasné nariadenie je v súlade so stanoviskom Výboru pre hospodársku reštrukturalizáciu niektorých krajín strednej a východnej Európy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V celkovom rámci programu Phare vymedzenom nariadením (EHS) č.3906/89, nasledujúce pravidlá platia pre kroky financovania štrukturálnej povahy v hraničných regiónoch krajín strednej a východnej Európy, ktoré sú príjemcami Phare.

Tieto kroky sa budú vykonávať berúc do úvahy štrukturálnu politiku spoločenstva a najmä Interreg.

Článok 2

1. Príslušné hranice sú hranice medzi krajinami strednej a východnej Európy a spoločenstvom, a aj hranice medzi nasledujúcimi kandidátskymi štátmi: Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

2. Predmetné hraničné oblasti budú určené každou príslušnou krajinou po dohode s Komisiou, berúc do úvahy metodológiu prijatú pre Interreg.

3. Rozdelenie prostriedkov medzi podporované krajiny sa urobí podľa kritérií: počtu obyvateľov, HDP na jedného obyvateľa a rozlohy jednotlivých hraničných oblastí.

Článok 3

Granty spoločenstva podľa tohto programu budú v prvom rade financovať účasť predmetných krajín strednej a východnej Európy v spoločných projektoch s jednotlivými štátmi, s ktorými majú spoločné hranice v zmysle vymedzenia článku 2.

Ciele týchto projektov sú:

i) podporovať spoluprácu hraničných regiónov v krajinách strednej a východnej Európy s priľahlými regiónmi susediacich krajín tak, ako sú určené v článku 1, a teda pomôcť prihraničným regiónom krajín strednej a východnej Európy prekonať špecifické rozvojové problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, medzi iným aj v súvislosti s ich postavením v národnom hospodárstve, a to v záujme miestneho obyvateľstva a spôsobom zlučiteľným s ochranou životného prostredia;

ii) podporovať vytvorenie a rozvoj kooperačných sietí na oboch stranách hraníc, ako aj vytvorenie spojení medzi týmito sieťami a širšími sieťami spoločenstva.

Článok 4

1. V hraničných regiónoch vybraných podľa článku 2 môžu projekty zahrnuté do programu cezhraničnej spolupráce nadobúdať formu:

i) projektov spojených s opatreniami podporovanými Interreg-om alebo inými programami vonkajšej podpory spoločenstva;

ii) projektov odsúhlasených predmetnými krajinami, ktoré majú cezhraničný dopad, prispievajú k rozvoju štruktúr v hraničných regiónoch a uľahčujú spoluprácu medzi krajinami ako takými.

2. Zvláštna pozornosť bude venovaná projektom, v ktorých je spolufinancovanie poskytované priamo zo strany miestnych orgánov alebo hospodárskych subjektov, resp. v ich zastúpení v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy.

3. Financovanie môže zahŕňať zdroje z ostatných členských štátov Európskej únie a krajín strednej a východnej Európy, z medzinárodných finančných inštitúcií a ostatných súkromných či verejných zdrojov.

Článok 5

1. Akcie, ktoré môžu byť financované podľa tohto programu môžu zahŕňať:

a) odstraňovanie administratívnych a inštitucionálnych prekážok voľného pohybu osôb, tokov výrobkov alebo služieb cez hranice, berúc do úvahy bezpečnostné hľadiská týchto tokov;

b) zlepšenie infraštruktúry, najmä komunikačných zariadení a miestneho poskytovania potnej vody, plynu a elektrickej energie poskytujúcich prospech prihraničným oblastiam;

c) ochrana životného prostredia, napríklad odpadové hospodárstvo, environmentálny manažment a prevencia znečistenia týkajúca sa problémov umocnených blízkosťou vonkajších hraníc;

d) opatrenia poľnohospodárskeho a vidieckeho rozvoja so zvláštnym zameraním na projekty uľahčenia cezhraničnej spolupráce;

e) opatrenia v oblasti energetiky a prepravy zamerané na doplnenie rozvoja transeurópskych sietí v súlade s orientáciou, ktorú prijala Komisia;

f) kroky spojené s politikou spoločenstva v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí;

g) podpora podnikateľskej spolupráce, podnikový rozvoj, finančná spolupráca a spolupráca medzi inštitúciami zastupujúcimi podnikateľský sektor (napr. obchodné komory);

h) pomoc investovaniu a poskytovaniu podporných služieb a zariadení, najmä v oblasti transferu technológií a marketingu malých a stredných a podnikov;

i) opatrenia vzdelávania a zamestnanosti;

j) miestny hospodársky rozvoj, vrátane cestovného ruchu;

k) opatrenia na podporu spolupráce v zdravotníctve, najmä zdieľanie zdrojov a zariadení na cezhraničnej báze;

l) rozvoj alebo založenie zariadení a zdrojov na zlepšenie toku informácií a komunikácie medzi hraničnými oblasťami, vrátane podpory cezhraničného rozhlasového a televízneho vysielania, novín a iných médií;

m) kultúrne výmeny;

n) miestna zamestnanosť, školstvo a vzdelávacie iniciatívy.

Akcie spomenuté pod písmenami j) až n) môžu byť financované iba podľa podmienok článku 5 ods. 2 nižšie v texte.

2. Vzhľadom na podporovanie spoločných akcií malého rozsahu vrátane miestnych subjektov z hraničných regiónov a na zvyšovanie ich schopnosti identifikovať, rozvinúť a uskutočňovať tieto akcie (kroky), môže byť v každom z hraničných regiónov zriadený spoločný fond malých projektov, na ktorý môže byť použité obmedzené množstvo prostriedkov z relevantných programov a iniciatív cezhraničnej spolupráce.

3. Zvláštna pozornosť bude venovaná opatreniam so silným akcentom na cezhraničnú spoluprácu, ktoré sú plánované za úzkej spolupráce s regionálnymi a miestnymi orgánmi v hraničných oblastiach a ktoré zahŕňajú založenie alebo rozvoj spoločných riadiacich štruktúr zameraných na rozšírenie a prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi verejnými a poloverejnými inštitúciami, ako aj neziskovými organizáciami.

4. Taktiež môže by financované vypracovanie plánov rozvoja hraničných oblastí, identifikácia projektu a formulácia programu, realizačné štúdie, podpora pri vykonávaní programov a kontrolné, a/alebo hodnotiace štúdie.

Článok 6

1. Príspevok spoločenstva sa v zásade poskytuje ako grant. Avšak všade tam, kde grant spoločenstva prispieva k financovaniu aktivít prinášajúcich príjmy, Komisia určí po konzultácii so zainteresovaným orgánom pravidlá financovania, ktoré môžu zahŕňať spolufinancovanie projektových výnosov alebo spätné preplatenie prvotných grantov.

2. Pomoc môže pokrývať výdavky na dovoz alebo miestne výdavky potrebné na realizáciu projektov a programov.

Dane, clá, poplatky a nadobúdanie majetku sú vyňaté z financovania spoločenstva.

3. Pokrývané náklady môžu zahŕňať technickú pomoc, štúdie, vzdelávacie a iné opatrenia na vytváranie inštitúcií, programy na dodávky základného vybavenia alebo vstupov, ako aj investičné akcie vrátane pracovných programov.

4. Náklady údržby a prevádzkové náklady v krajinách strednej a východnej Európy môžu byť pokryté len v počiatočnej fáze projektu a s klesajúcou tendenciou.

Článok 7

1. Pre každý z hraničných regiónov sa vytvorí Spoločný kooperačný výbor pozostávajúci zo zástupcov predmetných krajín vrátane miestnych a oblastných predstaviteľov, a tiež zástupcov Komisie.

2. Spoločný kooperačný výbor pripraví spoločný cezhraničný programový dokument na horizont niekoľkých rokov; tento dokument bude zahŕňať spoločné rozvojové stratégie a prvoradé ciele pre región vnímaný ako celistvý spoločensko-hospodársky a priestorový celok, a aj ustanovenia týkajúce sa spoločného vykonávania. Tento dokument bude upravovať programovanie a uskutočňovanie krokov, ktoré sa podniknú v rámci relevantných programov a iniciatív cezhraničnej spolupráce podporovaných Európskym spoločenstvom.

3. Spoločný kooperačný výbor určí spoločnú skupinu projektov jeden krát za rok, berúc do úvahy spoločný cezhraničný programový dokument podľa odseku 2. Odporúčané projekty predkladá Komisii predmetná vláda krajiny strednej a východnej Európy na základe návrhov predložených príslušnými orgánmi.

Článok 8

1. Komisia sformuluje návrh programu pre každú hranicu, berúc do úvahy spoločný cezhraničný programový dokument uvedený v článku 7 ods. 1 a ďalšie odporúčania Spoločného kooperačného výboru pre projekty, ktoré majú byť financované podľa tohoto programu tak, ako boli predložené predmetnou vládou krajiny strednej a východnej Európy.

2. Grant predstavujúci plný alebo čiastočný príspevok krajiny strednej a východnej Európy k spoločnému projektu bude schválený podľa postupu určeného v článku 9 nariadenia (EHS) č.3906/89 a odsúhlaseného s predmetnou krajinou – príjemcom – prostredníctvom finančného memoranda.

Článok 9

1. Komisia bude spravovať túto pomoc v súlade s bežnou praxou používanou pri pomoci strednej a východnej Európe tak, ako je to určené v nariadení (EHS) č.3906/89.

2. Tam, kde je to možné, budú zostavené spoločné monitoringové štruktúry na uľahčenie vykonávania programov.

Článok 10

Pri dosahovaní cieľov uvedených podľa článku 3 Komisia zabezpečí koordináciu a spojitosť medzi pomocou z Phare, ostatnými programami vonkajšej pomoci a pomoci poskytovanej štrukturálnymi fondmi.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a týmto dňom nahradí nariadenie (ES) č.1628/94.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 1998

Za Komisiu

Hans Van Den Broek

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11.

[2] Ú. v. ES L 103, 26.4.1996, s. 5.

[3] Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 14.

--------------------------------------------------

Top