Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0090

Smernica Komisie 98/90/ES z 30. novembra 1998, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 70/387/EHS týkajúca sa dverí motorových vozidiel a ich prípojných vozidielText s významom pre EHP.

OJ L 337, 12.12.1998, p. 29–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 81 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Nepriamo zrušil 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/90/oj

31998L0090Úradný vestník L 337 , 12/12/1998 S. 0029 - 0039


Smernica Komisie 98/90/ES

z 30. novembra 1998,

ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 70/387/EHS týkajúca sa dverí motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 98/14/ES [2], a najmä na jej článok 13 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 70/387/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa dverí motorových a ich prípojných vozidiel [3], v znení aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva, a najmä na článok 3,

keďže smernica 70/387/EHS je jedna zo samostatných smerníc týkajúcich sa postupu ES typového schvaľovania zavedeného smernicou 70/156/EHS; keďže preto ustanovenia smernice 70/156/EHS, ktoré sa týkajú systémov, konštrukčných častí a samostatných technických celkov vozidiel, sa vzťahujú aj na súčasnú smernicu;

keďže smernicu 70/387/EHS je možné ďalej prispôsobiť technickému pokroku opatreniami na zvýšenie bezpečnosti osôb pri vstupe do kabíny vodiča niektorých ťažkých nákladných vozidiel a pri výstupe z nej;

keďže najmä článok 3 ods. 4 a článok 4 ods. 3 smernice 70/156/EHS si vyžaduje, aby bol ku každej samostatnej smernici pripojený informačný dokument, ktorý obsahuje zodpovedajúce body prílohy I k uvedenej smernici a osvedčenie o typovom schválení podľa prílohy VI k rovnakej smernici, aby schválenie typu mohlo byť spracované výpočtovou technikou;

keďže s prihliadnutím na praktické uplatnenie smernice 70/387/EHS je potrebné zabezpečiť, aby existovali jednotné predpisy vo všetkých členských štátoch;

keďže opatrenia, ktoré sú ustanovené v tejto smernici, sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie technickému pokroku ustanovenom smernicou 70/156/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 70/387/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V článku 1 sa slová "poľnohospodárske traktory" nahrádzajú slovami "poľnohospodárske a lesnícke traktory" a slová "mechanizmy a stavebné vozidlá" sa nahrádzajú slovami "všetky mobilné mechanizmy".

2. Prílohy sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Od 1. januára 1999 členské štáty nesmú z dôvodov týkajúcich sa dverí vozidla:

- odmietnuť udeliť ES typové schválenie alebo udeliť národné typové schválenie pre typ vozidla,

alebo

- zakázať predaj, registráciu, uvedenie vozidiel do prevádzky,

ak uvedené vozidlá spĺňajú požiadavky smernice 70/387/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2. Od 1. októbra 2000 členské štáty:

- nesmú už udeliť ES typové schválenie,

a

- môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie

pre nový typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa dverí vozidla, ak tieto dvere nespĺňajú požiadavky smernice 70/387/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

Článok 3

1. Členské štáty príjmu zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu z touto smernicou s účinnosťou najneskôr od 31. decembra 1998. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť siedmy deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 1998

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 91, 25.3.1998, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. Pred prílohy k smernici 70/387/EHS sa vkladá tento zoznam príloh:

ZOZNAM PRÍLOH

1. | PRÍLOHA I | Rozsah pôsobnosti, definície, všeobecné požiadavky, žiadosť o udelenie ES typového schválenia, udelenie ES typového schválenia, úpravy typu a zmeny a doplnky k typovým schváleniam, zhoda výroby |

Dodatok 1: | Informačný dokument |

Dodatok 2: | Osvedčenie o typovom schválení |

2. | PRÍLOHA II | Konštrukčné a montážne požiadavky a skúšky pevnosti |

3. | PRÍLOHA III | Požiadavky na vstup a výstup dverami kabíny vodiča. |

"."

2. Príloha I sa nahrádza takto:

PRÍLOHA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI, DEFINÍCIE, VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY, ŽIADOSŤ O ES TYPOVÉ SCHVÁLENIE, UDELENIE ES TYPOVÉHO SCHVÁLENIA, ÚPRAVY TYPU A ZMENY A DOPLNKY K TYPOVÝM SCHVÁLENIAM, ZHODA VÝROBY

1. ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1 Táto smernica sa vzťahuje na dvere motorových vozidiel kategórii M1 a N [1].

2. DEFINÍCIE

Na účely tejto smernice:

2.1 "schválenie vozidla" znamená schválenie typu vozidla vzhľadom na jeho dvere a charakteristiky, ktoré sa vzťahujú na takéto dvere,

2.2 "typ vozidla" znamená vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto zásadných vlastnostiach:

- konštrukčné a pevnostné vlastnosti zámkov a pántov, pokiaľ ide o vozidlá uvedené v prílohe II,

- požiadavky na konštrukciu a montáž stúpačiek a schodíkov, pokiaľ ide o vozidlá, ktorých sa netýka príloha III,

- poloha a geometrické vlastnosti vstupných schodíkov a držadiel, ak ide o vozidlá uvedené v prílohe III,

ak tieto vlastnosti majú význam z hľadiska požiadaviek tejto smernice.

3. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

3.1 Konštrukcia

3.1.1 Konštrukčné charakteristiky vozidla musia umožňovať úplne bezpečný vstup do vozidla a výstup z neho.

3.1.2 U vozidiel kategórie N2 s maximálnou hmotnosťou väčšou ako 7,5 tony a vozidiel kategórie N3 sa uvedené požiadavky pokladajú za splnené, ak tieto vozidlá spĺňajú predpisy prílohy III.

3.2 Dvere, vstupy a výstupy

3.2.1 Dvere, vstupy a výstupy musia byť také, aby ich bolo možné používať ľahko a bez nebezpečenstva.

3.3 Dvere a zámky

3.3.1 Dvere a zámky musia byť skonštruované tak, aby pri ich zatváraní nevznikal dráždivý zvuk.

3.3.2 Zámky dverí musia byť skonštruované tak, aby sa zabránilo náhodnému otvoreniu dverí.

3.4 Zámky a pánty (požiadavky na konštrukciu a montáž)

3.4.1 Pánty závesných dverí (s výnimkou vyklápacích dverí) na bokoch vozidiel musia byť upevnené na prednom okraji dverí v smere jazdy. V prípade dvojitých dvier sa tieto požiadavky vzťahujú na krídlo dverí, ktoré sa otvára prvé; u druhého krídla musí byť možnosť jeho zaistenia závorou.

3.4.2 Zámky a pánty bočných dverí vozidiel kategórie M1 musia spĺňať požiadavky, ktoré sú stanovené v prílohe II k tejto smernici.

3.5 Stúpačky a schodíky (požiadavky na konštrukciu a montáž)

3.5.1 Na účely tejto smernice sa za stúpačky alebo schodíky nepokladá náboj kolesa, ráf a ostatné časti kolesa, s výnimkou prípadov, keď z konštrukčných dôvodov nie je možné namontovať stúpačky alebo schodíky inde na vozidle.

3.5.2 Ak vo vozidlách kategórii M1 , N1 a N2 s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony je podlaha pri vstupe do priestoru kabíny pre pasažierov viac ako 600 mm nad vozovkou, vozidlo musí mať jednu alebo viac stúpačiek alebo schodíkov.

3.5.2.1 Pre terénne vozidlá podľa prílohy II časť A k smernici 70/156/EHS sa však môže táto vzdialenosť od vozovky zvýšiť do 700 mm.

3.5.2.2 Stúpačky alebo schodíky musia byť skonštruované tak, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo pošmyknutia.

4. ŽIADOSŤ O ES TYPOVÉ SCHVÁLENIE

4.1 Žiadosť o ES typové schválenie vozidla so zreteľom na dvere predkladá výrobca vozidla.

4.2 Vzor informačného dokumentu je uvedený v dodatku 1.

4.3 Vozidlo predstavujúce typ, ktorý má byť schválený, sa musí predložiť technickej skúšobni, ktorá je zodpovedná za skúšky pre schválenie typu.

5. UDELENIE ES TYPOVÉHO SCHVÁLENIA

5.1 Ak sú uspokojené dôležité požiadavky, udelí sa ES typové schválenie podľa článku 4 ods. 3 smernice 70/156/EHS.

5.2 Vzor osvedčenia o ES typovom schválení je uvedený v prílohe 2.

5.3 Pre každý typ schváleného vozidla sa pridelí číslo typového schválenia v súlade s prílohou VII k smernici 70/156/EHS. Ten istý členský štát nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu vozidla.

6. ÚPRAVY TYPU, ZMENY A DOPLNKY KU SCHVÁLENIAM

6.1 V prípade úprav typu schváleného podľa tejto smernice sa uplatňujú ustanovenia článku 5 smernice 70/156/EHS.

7. ZHODA VÝROBY

7.1 Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú v súlade s ustanoveniami článku 10 smernice 70/156/EHS.

Dodatok 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Dodatok 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

3. Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a) v nadpise sa slová "SÚKROMNÉ AUTOMOBILY" nahrádzajú slovami "VOZIDLÁ KATEGÓRIE M1",

b) v bode 1.1 sa slovo1 "smernica" nahrádza slovom "príloha".

4. Pridáva sa táto príloha III:

[1] Podľa definície v prílohe II časti A k smernici 70/156/EHS.

--------------------------------------------------

Top