Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0087

Smernica Komisie 98/87/ES z 13. novembra 1998, ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 79/373/EHS o obchodovaní s kŕmnymi zmesamiText s platnosťou pre EHP

OJ L 318, 27.11.1998, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 154
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; Nepriamo zrušil 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/87/oj

31998L0087Úradný vestník L 318 , 27/11/1998 S. 0043 - 0044


Smernica Komisie 98/87/ES

z 13. novembra 1998,

ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 79/373/EHS o obchodovaní s kŕmnymi zmesami

(Text s platnosťou pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o obchodovaní s kŕmnymi zmesami [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 97/47/EHS [2], najmä na jej článok 10 e),

keďže podľa bodu VII.E.4 prílohy XV Aktu o pristúpení môže Švédske kráľovstvo trvať na tom, aby jeho národná legislatíva ukladala povinnosť uvádzať obsah fosforu na označovaní krmív určených pre ryby až do 31. decembra 1997;

keďže podľa prílohy XV vyššie uvedeného Aktu sa požaduje, aby Švédsko doložilo k požiadavkám na prispôsobenie práva spoločenstva ohľadom predmetných minerálnych krmív podrobný vedecký výpočet dôvodov;

keďže Švédsko odovzdalo výpočet dôvodov 5. júna 1997;

keďže smernica 79/373/EHS zaisťuje pravidelné aktualizovanie uvedenej prílohy, a to vo svetle vedeckých a technických poznatkov;

keďže obohatenie fosforom narušuje ekologickú rovnováhu jazier a morí; keďže svojimi eutrofikačnými vplyvmi spôsobuje na vnútrozemských jazerách zvýšený rast zelenomodrých rias, kyslíkový deficit, vysoký úhyn rýb a zníženú biodiversitu;

keďže je preto potrebné obmedziť emisie fosforu na absolútne minimum; keďže povinné uvedenie obsahu fosforu na označovaní kŕmnych zmesí pre ryby by bolo podstatným prínosom k cieľu napomôcť dobrým zvyklostiam pri výžive zvierat;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre krmivá pre zvieratá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Týmto sa príloha k smernici 79/373/EHS mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 1999 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Budú sa uplatňovať od 1. júla 1999.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia spôsob vykonania tohoto odkazu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 13. novembra 1998

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 86, 06.04.1979, s. 30.

[2] Ú. v. ES L 211, 05.08.1997, s. 45.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

V časti B tejto prílohy sa oddiel "Kompletné krmivá" nahrádza takto:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top