EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0082

Smernica Komisie 98/82/ES z 27. októbra 1998, ktorá mení a dopĺňa prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálnych hodnôt rezíduí pesticídov v a na obilninách, potravinách živočíšneho pôvodu a určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleninyText s pôsobnosťou pre Európsky hospodársky priestor

OJ L 290, 29.10.1998, p. 25–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 72 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 72 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 72 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 72 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 72 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 72 - 101
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 72 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 72 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 72 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 3 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 3 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Nepriamo zrušil 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/82/oj

31998L0082Úradný vestník L 290 , 29/10/1998 S. 0025 - 0054


Smernica Komisie 98/82/ES

z 27. októbra 1998,

ktorá mení a dopĺňa prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálnych hodnôt rezíduí pesticídov v a na obilninách, potravinách živočíšneho pôvodu a určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny

(Text s pôsobnosťou pre Európsky hospodársky priestor)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych hodnôt rezíduí pesticídov v a na obilninách [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 97/71/ES [2], a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na Smernicu Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych hodnôt rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu [3], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 97/71/ES, a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na Smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hodnôt rezíduí pesticídov v a na produktoch rastlinného pôvodu, vrátane ovocia a zeleniny [4], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 97/71/ES, a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na Smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991, týkajúcu sa umiestňovania prípravkov na ochranu rastlín na trh [5], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 98/47/ES [6],

keďže smernice Rady 93/57/EHS [7] a 93/58/EHS [8] zmenili a doplnili prílohy II k smerniciam 86/362/EHS a 86/363/EHS a 90/642/EHS za účelom stanovenia maximálnych hodnôt rezíduí pre základný zoznam pesticídov pre obilniny a produkty živočíšneho pôvodu a pre produkty rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny v uvedenom poradí; keďže však tam, kde dostupné údaje nepostačovali na stanovenie maximálnych hodnôt, zostali určité pozície otvorené a príslušné strany dostali príležitosť získať chýbajúce údaje v rámci určeného časového harmonogramu; keďže ak sa do 31. októbra 1998 neprijmú maximálne hodnoty, bude sa uplatňovať vhodná nižšia hranica analytického určenia;

keďže v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS povolenie používať prípravkov na ochranu rastlín na špecifické plodiny patria do právomoci členských štátov; keďže sa vyžaduje, aby takéto povolenie vychádzalo z hodnotenia účinkov na zdravie ľudí a zvierat a vplyvu na životné prostredie; keďže k prvkom, ktoré treba vziať do úvahy pri takýchto hodnoteniach, patrí operátor a pôsobenie na okolie, dopady na pôdu, vodu a vzduch, ako aj dopad na ľudí a zvieratá prostredníctvom spotreby rezíduí na ošetrených plodinách;

keďže pri obilninách a produktoch rastlinného pôvodu, vrátane ovocia a zeleniny maximálne hodnoty rezíduí odrážajú použitie minimálnych množstiev pesticídov na dosiahnutie efektívnej ochrany rastlín aplikovaných tak, aby množstvo rezíduí bolo najmä z hľadiska ochrany životného prostredia a v zmysle odhadovaného príjmu vo výžive prakticky čo najmenšie a toxicky prijateľné; keďže pri potravinách živočíšneho pôvodu maximálne hodnoty rezíduí odrážajú spotrebu obilnín a produktov rastlinného pôvodu, ošetrených pesticídmi, ktoré spôsobujú rezíduá vo zvieratách a živočíšnych produktoch, berúc pritom do úvahy aj priame následky použitia veterinárnych liekov tam, kde je to vhodné;

keďže maximálne hodnoty rezíduí sa na nižšej hranici analytického určenia stanovujú vtedy, keď povolené použitie ochrany rastlín nemá za následok zistiteľné hodnoty rezíduí pesticídov v potravinovom produkte alebo na ňom, alebo keď takéto použitie nie je povolené, alebo keď použitie, ktoré členské štáty povolili, nebolo zdôvodnené potrebnými údajmi, alebo keď použitie v tretích krajinách majúce za následok rezíduá v potravinových produktoch alebo na nich a ktoré môžu byť uvedené do obehu na trhu spoločenstva, nebolo zdôvodnené takýmito potrebnými údajmi;

keďže pôsobenie potravinových produktov ošetrených pesticídmi, ktoré zahŕňa táto smernica, počas života ich spotrebiteľov sa odhadovalo a hodnotilo v súlade s postupom a praxou zaužívanou v rámci Európskeho spoločenstva berúc do úvahy usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou [9];

keďže vedecký prístup a postupy pre výpočet akútnych referenčných dávok (ARD), ako i odhad krátkodobého akútneho pôsobenia na výživu sa na úrovni Európskeho spoločenstva zatiaľ nedohodli; keďže Vedecký výbor pre rastliny očakávajúc, že sa dosiahne dohoda na úrovni spoločenstva, považuje vedecký prístup a postupy vypracované počas konzultácií FAO/WHO [10] v roku 1997 za vhodné a vypočítal maximálne toxicky prijateľné hodnoty rezíduí pre jadrové ovocie, broskyne, marhule a papriku [11] so zreteľom na metamidofos; keďže na základe informácií o správnej poľnohospodárskej praxi a kontrolovaných terénnych skúškach sa maximálne hodnoty rezíduí (MHR) metamidofosu môžu stanoviť na úrovni indikovanej ako toxicky prijateľnej pre broskyne a marhule; keďže takého informácie chýbajú pre jadrové ovocie a aby sa mali na zreteli rezíduá metamidofosu vznikajúcich z použitia acefátu, by sa maximálne hodnoty rezíduí metamidofosu mali stanoviť na toxicky prijateľnej úrovni; keďže členské štáty musia najmä pri horeuvedených poľnohospodárskych produktoch preveriť súčasnú správnu poľnohospodársku prax, aby sa zaistilo, že sa zavedené maximálne hodnoty rezíduí acefátu a metamidofosu dodržiavajú;

keďže maximálne hodnoty rezíduí pesticídov by mali byť predmetom pre skúmania; keďže v dôsledku nových informácií a údajov sa tieto hodnoty môžu meniť a najmä by sa mali súrne prehodnotiť za účelom ich zníženia, ak začne mať Komisia na základe nových alebo zrevidovaných informácií ohľadom pôsobenia na výživu spotrebiteľov pochybnosti a to najmä pri vykonávaní článku 9 smernice 86/362/EHS, článku 9 smernice 86/363/EHS alebo článku 8 smernice 90/642/EHS; keďže najmä maximálne hodnoty rezíduí stanovené v tejto smernici pre acefát, metamidofos a vinclozolin by sa mali súrne preskúmať spolu s maximálnymi hodnotami rezíduí stanovenými pre tieto pesticídy v smerniciach 93/57/EHS a 93/58/EHS na základe hodnotiacej práce o týchto aktívnych látkach podľa ustanovení článku 8(2) smernice 91/414/EHS;

keďže maximálne hodnoty rezíduí spoločenstva a hodnoty, ktoré odporúča Potravinový kódex, sa stanovujú a hodnotia podľa podobných postupov; keďže však informácie v príslušných hodnoteniach Spoločného výboru FAO/WHO o rezíduách pesticídov (SVRP), týkajúce sa pesticídov upravených v tejto smernici boli prezentované takým spôsobom, ktorý prehnane rekapituluje povolené použitie/správnu poľnohospodársku prax a kontrolované skúšky na rezíduá a nenaznačuje jasné východiská pre odporúčané maximálne hodnoty; keďže povolenie prípravkov na ochranu rastlín v tretích krajinách môže nariaďovať použitie väčších množstiev pesticídov alebo kratšie predzberové intervaly, než je to povolené v spoločenstve a následne môže nariaďovať vyššie hodnoty rezíduí; keďže hodnoty, stanovené v tejto smernici, sa prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie konzultovali s obchodnými partnermi spoločenstva a ich pripomienky k týmto hodnotám sa zvážili a prerokovali v Stálom výbore pre zdravie rastlín; keďže Európske spoločenstvo bude na základe predloženia prijateľných údajov preverovať možnosti stanovenia prípustných odchýlok pri dovoze vzťahujúcich sa na maximálne hodnoty rezíduí pre špecifické kombinácie pesticíd/plodina;

keďže maximálne hodnoty rezíduí, zavedené touto smernicou, sa budú musieť preskúmať v rámci opätovného hodnotenia aktívnych látok ustanoveného v programe práce v zmysle článku 8(2) smernice 91/414/EHS;

keďže sa zobralo do úvahy stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny, najmä to, ktoré sa týka ochrany spotrebiteľov potravinových produktov ošetrovaných pesticídmi;

keďže táto smernica je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prílohe II k smernici 86/362/EHS sa zoznamy maximálnych hodnôt rezíduí pre chlorothalonil, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, cypermethrin, deltamethrin, fenvalerát, glyfosát, imazalil, iprodion, permethrin, "benomylovú skupinu" (benomyl, carbendazim, thiofanátmethyl), "manebovú skupinu" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) a procymidon nahrádzajú zoznamami uvedenými v prílohe A k tejto smernici.

Článok 2

V prílohe II k smernici 86/363/EHS sa zoznamy maximálnych hodnôt rezíduí pre chlorothalonil, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, cypermethrin, deltamethrin, fenvalerát, glyfosát, imazalil, iprodion, permethrin, "benomylovú skupinu" (benomyl, carbendazim, thiofanátmethyl), "manebovú skupinu" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) a procymidon nahrádzajú zoznamami uvedenými v prílohe B k tejto smernici.

Článok 3

V prílohe II k smernici 90/642/EHS sa zoznamy maximálnych hodnôt rezíduí pre chlorothalonil, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, cypermethrin, deltamethrin, fenvalerát, glyfosát, imazalil, iprodion, permethrin, "benomylovú skupinu" (benomyl, carbendazim, thiofanátmethyl), "manebovú skupinu" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) a procymidon a maximálne hodnoty osobitne stanovené pre čaj nahrádzajú zoznamami uvedenými v prílohe C k tejto smernici.

Článok 4

Maximálne hodnoty rezíduí, uvedené v prílohe D k tejto smernici, sa pre acefát, metamidofos a vinclozolin stanovujú na dočasnom základe, pokým sa neschvália preskúmané maximálne hodnoty rezíduí pre všetky poľnohospodárske produkty, vychádzajúc pritom z hodnotiacich prác o týchto aktívnych látkach podľa ustanovení článku 8(2) smernice 91/414/EHS, ale najneskôr do 30. apríla 2001 pre acefát a metamidofos a najneskôr do 31. decembra 1999 pre vinclozolin.

Článok 5

1. Táto smernica nadobúda účinnosť 1. novembra 1998.

2. Členské štáty prijmú a uverejnia pred 30. aprílom 1999 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom upovedomia Komisiu.

Tieto opatrenia budú uplatňovať od 1. augusta 1999.

spôsob vykonania tohto odkazu.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 27. októbra 1998

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú.v. L 221, 7. 8. 1986, p. 37.

[2] Ú.v. L 347, 18. 12. 1997, p. 42.

[3] Ú.v. L 221, 7. 8. 1986, p. 43.

[4] Ú.v. L 350, 14. 12. 1990, p. 71.

[5] Ú.v. L 230, 10. 8. 1991, p. 1.

[6] Ú.v. L 191, 7. 7. 1998, p. 50.

[7] Ú.v. L 211, 23. 8. 1993, p. 1.

[8] Ú.v. L 211, 23. 8. 1993, p. 6.

[9] Usmernenia pre predpovedanie príjmu rezíduí pesticídov (revidované) vo výžive, ktoré pripravil GEMS/Potravinový program v spolupráci s Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov, uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou 1997.

[10] Konzultácie o spotrebe potravín a odhade príjmu chemikálii, Ženeva, Švajčiarsko, 10.-14. február 1997, Odbor potravinovej bezpečnosti, Program potravinovej bezpečnosti a potravinovej pomoci, Svetová zdravotnícka organizácia 1997, WHO/FSF/FOS.97.5.

[11] Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny ohľadom otázok týkajúcich sa zmien a doplnkov k prílohám k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS: SCP/RESI/O24 Final: 4. august 1998.

--------------------------------------------------

ANNEX A

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MHR | Rezíduá pesticídov a maximálne hodnoty rezíduí (mg/kg) |

Benomyl/carbendazimthiofanát-methyl(hodnota vyjadrená ako carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyrifos | Chlorpyrifosmethyl | Cypermethrin vrátane ostatných zmesí základných izomérov(hodnota izomérov) | Deltamethrin | Fenvalerát vrátane ostatných zmesí zložiek(hodnota izomérov) |

OBILNINY | 0,1 | | | 3 | | 1 | |

jačmeň | | 0,1 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |

pohánka | | | | | | | |

kukurica | | | | | | | |

proso | | | | | | | |

ovos | | 0,1 | 0,05 | | 0,2 | | 0,2 |

ryža | | | | | | | |

raž | | 0,1 | 0,05 | | | | |

cirok | | | | | | | |

triticale | | 0,1 | | | | | |

pšenica | | 0,1 | | | | | |

ostatné obilniny | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MHR | Rezíduá pesticídov a maximálne hodnoty rezíduí (mg/kg) |

Glysofát | Imazalil | Iprodion | Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb(hodnota vyjadrená ako CS2) | Permethrin(hodnota izomérov) | Procymidon |

OBILNINY | | 0,02 | | | | 0,02 |

jačmeň | 20 | | 1 | 2 | | |

pohánka | | | | | | |

kukurica | | | | | 0,2 | |

proso | | | | | | |

ovos | 20 | | | 2 | | |

ryža | | | 3 | | | |

raž | 5 | | | 1 | | |

cirok | 20 | | | | | |

triticale | 5 | | | | | |

pšenica | 5 | | 0,5 | 1 | | |

iné obilniny | 0,1 | | 0,02 | 0,05 | 2 | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

(časť A)

Maximálne hodnoty v mg/kg (ppm) |

Rezíduá pesticídov | z tuku obsiahnutého v mäse, mäsových prípravkoch, jatočnom odpade (vnútornostiach) a živočíšnych tukoch uvedených v prílohe I v rámci kódu CN č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex 0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | pre kravské mlieko a plnotučné kravské mlieko uvedené v prílohe I v rámci kódu CN No 0401, pre ostatné potravinyv rámci kódu CN č. 0401, 0402, 040500, 0406 v súlade s | z čerstvých vajec bez škrupín, pre vtáčie vajcia a vaječné žĺtky uvedené v prílohe I v rámci kódu CN č. 040700 a 0408 |

Chlorpyrifos | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

ex0207 hydinové mäso |

Chlorpyrifos-methyl | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

Cypermethrin, vrátane ostatných zmesí základných izomérov (hodnota izomérov) | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

ex0207 hydinové mäso |

0,2 ostatné produkty |

Deltamethrin | 0,05 | | 0,05 |

ex0207 hydinové mäso | |

Fenvalerát vrátane iných zmesí komponentov (hodnota izomérov) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

ex0207 hydinové mäso |

0,5 ostatné produkty |

Permethrin (hodnota izomérov) | 0,5 | 0,05 | 0,05 |

Maximálne hodnoty v mg/kg (ppm) |

Rezíduá pesticídov | z mäsa vrátane tuku, mäsových prípravkoch, jatočnom odpade (vnútornostiach) a živočíšnych tukoch uvedených v prílohe I v rámci kódu CN Č. ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | pre mlieko a mliečne výrobky uvedenév prílohe I v rámci kódu CN Č. 0401, 0402, 040500, 0406 | z čerstvých vajec bez škrupín, pre vtáčie vajcia a vaječné žĺtky uvedené v prílohe I v rámci kódu CN Č. 040700 a 0408 |

Benomyl/carbendazimthiofanát-methyl (hodnota vyjadrená ako carbendazim) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Chlorothalonil | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Glyfosát | 0,5 ex0206 oblička ošípanej | 0,1 | 0,1 |

2 ex0206 oblička dobytka, kôz a oviec |

0,1 ostatné produkty |

Imazalil | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Maneb, mancozeb, metiram, probineb, zineb (hodnota vyjadrená ako CS2) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Vinclozolin, iprodion, procymidon (hodnota zložiek a všetkých metabolitov obsahujúcich 3,5-dichloroanilinu vyjadrená ako 3,5-dichloroanilin | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------

ANNEX C

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MHR | Rezíduá pesticídov a maximálne hodnoty rezíduí (mg/kg) |

Benomyl/carbendazim tiofanát-methyl (hodnota vyjadrená ako carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin vrátane ostatných zmesí základných izomérov (hodnota izomérov) | Deltamethrin | Fenvalerát vrátané iných zmesí zložiek |

1.Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené uchované zmrazením neobsahujúce pridaný cukor; orechy

i)CITRUSOVÉ OVOCIE | 5 | 0,01 | | | 2 | 0,05 | 0,05 |

grapefruit | | | 0,3 | | | | |

citróny | | | 0,2 | 0,3 | | | |

limety | | | 0,3 | | | | |

mandarinky (vrátane klementínok a podobných hybridov) | | | 2 | 1 | | | |

pomaranče | | | 0,3 | 0,5 | | | |

pomelá | | | 0,3 | | | | |

iné | | | 0,3 | 0,05 | | | |

ii)STROMOVÉ ORECHY(so škrupinou alebo bez) | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

mandle | | | | | | | |

brazílske orechy | | | | | | | |

kešu orechy | | | | | | | |

gaštany | | | | | | | |

kokosové orechy | | | | | | | |

lieskové orechy | | | | | | | |

Makadamové orechy | | | | | | | |

pekanové orechy | | | | | | | |

píniové oriešky | | | | | | | |

pistácie | | | | | | | |

vlašské orechy | | | | | | | |

iné | | | | | | | |

iii)JADROVÉ OVOCIE | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 |

jablká | | | | | | | |

hrušky | | | | | | | |

dule | | | | | | | |

iné | | | | | | | |

iv)KÔSTKOVÉ OVOCIE | | | | | | 0,1 | 0,05 |

marhule | 1 | 1 | | | 2 | | |

čerešne | | | 0,3 | | 1 | | |

broskyne (vrátane nektariniek a podobných hybridov) | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 2 | | |

slivky | 0,5 | | 0,2 | | 1 | | |

iné | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | |

v)BOBUĽOVÉ A DROBNÉ OVOCIE

a)stolové a muštové hrozno | 2 | | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 |

stolové hrozno | | 1 | | | | | |

muštové hrozno | | 3 | | | | | |

b)jahody(iné než divé) | | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

c)Ostružinové ovocie(iné než divé) | 0,1 | 10 | | 0,05 | 0,5 | | 0,05 |

moruše | | | 0,5 | | | 0,5 | |

ostružiny | | | | | | | |

ostružinové maliny | | | | | | | |

maliny | | | 0,5 | | | 0,5 | |

iné | | | 0,05 | | | 0,05 | |

d)ostatné bobuľové a drobné ovocie(iné než divé) | 0,1 | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

čučoriedky (plod odrody Vaccinium myrtillus) | | | | | | | |

brusnice | | 2 | | | | | |

ríbezle (červené, čierne a biele) | | 10 | 1 | | | 0,2 | |

egreše | | 10 | 1 | | | 0,2 | |

iné | | 0,01 | 0,05 | | | 0,05 | |

e)divo rastúce bobuľovité ovocie a | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0,05 |

vi)RÔZNE | | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

avokádo | | | | | | | |

banány | 1 | 0,2 | 3 | | | | |

datle | | | | | | | |

figy | | | | | | | |

kiwi | | | 2 | | | | |

kumquaty | | | | | | | |

liči (čínske slivky) | | | | | | | |

mango | | | | | | | |

olivy | | | | | | 0,1 | |

plody mučenky | | | | | | | |

ananás | | | | | | | |

granátové jablko | | | | | | | |

iné | 0,1 | 0,01 | 0,05 | | | 0,05 | |

2.Zelenina, čerstvá alebo nevarená, mrazená alebo sušená

i)KOREŇOVÁ A HĽUZOVITÁ ZELENINA | 0,1 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

červená repa | | | | | | | |

mrkva | | 1 | 0,1 | | | | |

zeler | | 0,5 | | | | | |

chren | | | | | | | |

jeruzalemské artičoky | | | | | | | |

paštrnák | | | | | | | |

petržlen | | | | | | | |

reďkovka | | | 0,2 | | | | |

kozia brada | | | | | | | |

bataty (sladké zemiaky) | | | | | | | |

kvaka | | | | | | | |

repa | | | | | | | |

jam(dioskorea) | | | | | | | |

iné | | 0,01 | 0,05 | | | | |

ii)CIBUĽOVÁ ZELENINA | 0,1 | | | 0,05 | | | 0,05 |

cesnak | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |

cibuľa | | 0,5 | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | |

šalotka | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |

cibuľa zimná | | 5 | | | | 0,1 | |

iné | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | |

iii)PLODOVÁ ZELENINA

a)Solanacea | | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |

paradajky | 0,5 | | | | | | 1 |

paprika | | | | | | | 0,2 |

baklažán | 0,5 | | | | | | |

iné | 0,1 | | | | | | 0,05 |

b)tekvica - jedlá šupka | | | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | |

uhorky šalátové | 0,5 | 1 | | | | | 0,2 |

uhorky nakladačky | | 5 | | | | | |

tekvice | 0,3 | | | | | | |

iné | 0,1 | 0,01 | | | | | 0,05 |

c)tekvica - nejedlá šupka | | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | |

melón žltý | 0,5 | | | | | | 0,2 |

tekvica | 0,5 | | | | | | 0,5 |

dyňa červená (vodový melón) | | | | | | | 0,5 |

iné | 0,1 | | | | | | 0,05 |

d)cukrová kukurica | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

iv)KELOVÁ ZELENINA

a)kvetnatý kel | 0,1 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 1 |

brokolica | | | | | | | |

karfiol | | | | | | | |

iné | | | | | | | |

b)hlávkový kel | | | | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 0,05 |

ružičkový kel | 0,5 | 0,5 | | | | | |

hlávková kapusta | | 3 | 1 | | | | |

iné | 3 | 0,01 | 0,05 | | | | |

c)listový kel | 0,1 | 0,01 | | 0,05 | 1 | 0,5 | |

čínska kapusta | | | 0,5 | | | | 1 |

kel kučeravý | | | | | | | |

iné | | | 0,05 | | | | 0,05 |

d)kaleráb | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |

v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINY

a)šalát a podobné | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 |

žerucha | | | | | | | |

valeriánka poľná | | | | | | | |

šalát | 5 | | | | | | |

šalátová zelenina (scarole) | | | | | | | |

iné | 0,1 | | | | | | |

b)špenát a podobné | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |

špenát | | | | | | | |

repný list (chorda) | | | | | | | |

iné | | | | | | | |

c)potočnica lekárska | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

d)čakanka witloof | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

e)Byliny | 0,1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 |

trebuľka | | | | | | | |

pažítka | | | | | | | |

petržlen | | | | | | | |

zelerové listy | | | | | | | |

iné | | | | | | | |

vi)STRUKOVINOVÁ ZELENINA(čerstvá) | 0,1 | | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 |

fazuľa (so strukom) | | | | | 0,5 | 0,2 | |

fazuľa (bez struku) | | 0,05 | | | | | |

hrach (so strukom) | | 2 | | | 0,5 | 0,1 | |

hrach (bez struku) | | | | | | | |

iné | | 0,01 | | | 0,05 | 0,05 | |

vii)STONKOVÁ ZELENINA | | | | 0,05 | | | 0,05 |

špargľa | | | | | | | |

kardony | | | | | | | |

zeler | 2 | 10 | | | | | |

fenikel | | | | | | | |

artičoky | | | 1 | | 2 | 0,1 | |

pór | | 10 | | | 0,5 | 0,2 | |

rebarbora | 2 | | | | | | |

iné | 0,1 | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | |

viii)HUBY | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 |

a)pestované huby | 1 | 2 | | | 0,05 | | |

b)divorastúce huby | 0,1 | 0,01 | | | 1 | | |

3.Strukoviny | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0,05 |

fazuľa | 2 | | | | | | |

šošovica | | | | | | | |

hrach | | | | | | | |

iné | 0,1 | | | | | | |

4.Olejniny | | | 0,05 | 0,05 | | | 0,1 |

ľanové semeno | | | | | 0,2 | | |

podzemnica olejná | | 0,05 | | | | | |

mak (semeno) | | | | | 0,2 | | |

sezam | | | | | 0,2 | | |

slnečnicové semeno | | | | | 0,2 | | |

semeno repky | | | | | 0,2 | 0,1 | |

sója fazuľovitá | 0,2 | | | | | | |

horčicové semeno | | | | | | | |

bavlníkové semeno | | | | | 0,2 | | |

iné | 0,1 | 0,01 | | | 0,05 | 0,05 | |

5.Zemiaky | 3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

skoré zemiaky | | | | | | 0,05 | |

konzumné zemiaky | | | | | | 0,5 | |

6.Čaj(sušené listy a stonky fermentované alebo iné, Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 5 | 10 |

7.Chmeľ (sušený)vrátane chmeľových peliet a nekoncentrovaného prášku | 0,1 | 50 | 0,1 | 0,1 | 30 | 5 | 5 |

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MHR | Rezíduá pesticídov a maximálne hodnoty rezíduí (mg/kg) |

Glyfosát | Imazalil | Iprodion | Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb | Permethrin | Procymidon |

1.Ovocie čerstvé, sušené alebo nevarené uchované zmrazením neobsahujúce pridaný cukor; orechy

i)CITRUSOVÉ OVOCIE | 0,1 | 5 | | 5 | 0,5 | 0,02 |

grapefruit | | | | | | |

citróny | | | 5 | | | |

limety | | | | | | |

mandarinky (vrátane klementínok a podobných hybridov) | | | 2 | | | |

pomaranče | | | | | | |

pomelá | | | | | | |

iné | | | 0,02 | | | |

ii)text missingSTROMOVÉ ORECHY | 0,1 | 0,02 | | 0,1 | | 0,05 |

mandle | | | | | 0,1 | |

brazílske orechy | | | | | | |

kešu orechy | | | | | | |

gaštany | | | | | | |

kokosové orechy | | | | | | |

lieskové orechy | | | 0,2 | | | |

Macadamové orechy | | | | | | |

pekanové orechy | | | | | | |

píniové oriešky | | | | | | |

pistácie | | | | | | |

vlašské orechy | | | | | | |

iné | | | 0,02 | | 0,05 | |

iii)JADROVÉ OVOCIE | 0,1 | 5 | 10 | 3 | 1 | |

jablká | | | | | | |

hrušky | | | | | | 1 |

dule | | | | | | |

iné | | | | | | 0,02 |

iv)KÔSTKOVÉ OVOCIE | 0,1 | 0,02 | 5 | | 1 | |

marhule | | | | 2 | | |

čerešne | | | | 1 | | 0,02 |

broskyne (vrátane nektariniek a podobných hybridov) | | | | 2 | | |

slivky | | | | 1 | | |

iné | | | | 0,05 | | 2 |

v)BOBUĽOVÉ A DROBNÉ OVOCIE

a)stolné a muštové hrozno | 0,1 | 0,02 | 10 | 2 | 1 | 5 |

stolné hrozno | | | | | | |

muštové hrozno | | | | | | |

b)jahody(iné než divé) | 0,1 | 0,02 | 10 | 2 | 1 | 5 |

c)Ostružinové ovocie(iné než divé) | 0,1 | 0,02 | 5 | 0,05 | 0,05 | |

moruše | | | | | | |

ostružiny | | | | | | |

ostružinové maliny | | | | | | |

maliny | | | | | | 10 |

iné | | | | | | 0,02 |

d)iné drobné a bobuľové ovocie (iné než divé) | 0,1 | 0,02 | | | 0,05 | 0,02 |

čučoriedky (plod odrody Vaccinium myrtillus) | | | 10 | | | |

brusnice | | | | | | |

ríbezle (červené, čierne a biele) | | | 10 | 5 | | |

egreše | | | 10 | 5 | | |

iné | | | 0,02 | 0,05 | | |

e)divo rastúce bobuľovité ovocie a divo rastúce ovocie | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

vi)RÔZNE | | | | 0,05 | | |

avokádo | | | | | | |

banány | | 2 | 3 | | | |

datle | | | | | | |

figy | | | | | | |

kiwi | | | 5 | | 1 | 5 |

kumquaty | | | | | | |

liči (čínske slivky) | | | | | | |

mango | | | | | | |

olivy | | | | | | |

olivy (konzumné) | 0,1 | | | | | |

olivy (lisovanie oleja) | 2 | | | | | |

plody mučenky | | | | | | |

ananás | | | | | | |

granátové jablko | | | | | | |

iné | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,05 | 0,02 |

2.Zelenina, čerstvá alebo nevarená, mrazená alebo sušená

i)KOREŇOVÁ A HĽUZOVITÁ ZELENINA | 0,1 | 0,02 | | | | 0,02 |

červená repa | | | 0,5 | | | |

mrkva | | | 0,3 | 0,2 | | |

zeler | | | | 0,2 | 0,1 | |

chren | | | 0,1 | | | |

jeruzalemské artičoky | | | | | | |

paštrnák | | | 0,1 | | | |

petržlen - koreň | | | | | | |

reďkovka | | | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |

kozia brada | | | | 0,2 | | |

bataty | | | | | | |

kvaka | | | | | | |

repa | | | | | | |

jam(dioskorea) | | | | | | |

iné | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |

ii)CIBUĽOVÁ ZELENINA | 0,1 | 0,02 | | | 0,05 | |

cesnak | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

cibuľa | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

šalotka | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

cibuľa zimná | | | 3 | | | |

iné | | | 0,02 | 0,05 | | 0,02 |

iii)PLODOVÁ ZELENINA

a)Solanacea | 0,1 | | 5 | | 0,5 | 2 |

paradajky | | 0,5 | | 3 | | |

paprika | | | | | | |

baklažán | | | | | | |

iné | | 0,02 | | 2 | | |

b)tekvica - jedlá šupka | 0,1 | 0,2 | 2 | | 0,1 | 1 |

uhorky šalátové | | | | 0,5 | | |

uhorky nakladačky | | | | 2 | | |

tekvice | | | | 2 | | |

iné | | | | 0,05 | | |

c)tekvica - nejedlá šupka | 0,1 | | | 0,5 | 0,1 | 1 |

melón žltý | | 2 | 0,3 | | | |

tekvica | | | | | | |

dyňa červená (vodový melón) | | | | | | |

iné | | 0,02 | 0,02 | | | |

d)cukrová kukurica | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 |

iv)KELOVÁ ZELENINA

a)plodový kel | 0,1 | 0,02 | 0,5 | 1 | | 0,02 |

brokolica | | | | | | |

karfiol | | | | | 0,1 | |

iné | | | | | 0,05 | |

b)hlávkový kel | 0,1 | 0,02 | | 1 | | 0,02 |

ružičkový kel | | | 0,5 | | | |

hlávková kapusta | | | 5 | | 1 | |

iné | | | 0,02 | | 0,05 | |

c)listový kel | 0,1 | 0,02 | | 0,5 | 1 | 0,02 |

čínska kapusta | | | 5 | | | |

kel kučeravý | | | | | | |

iné | | | 0,02 | | | |

d)kaleráb | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |

v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINY

a)šalát a podobné | 0,1 | 0,02 | 10 | 5 | 2 | 5 |

žerucha | | | | | | |

valeriánka poľná | | | | | | |

šalát | | | | | | |

šalátová zelenina (scarole) | | | | | | |

iné | | | | | | |

b)špenát a podobné | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 1 | 0,02 |

špenát | | | | | | |

repný list (chorda) | | | | | | |

iné | | | | | | |

c)potočnica lekárska | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,05 | 0,02 |

d)čakanka witloof | 0,1 | 0,02 | 2 | 0,2 | 0,05 | 2 |

e)Byliny | 0,1 | 0,02 | 10 | 5 | 2 | 0,02 |

trebuľka | | | | | | |

pažítka | | | | | | |

petržlen | | | | | | |

zelerové listy | | | | | | |

iné | | | | | | |

vi)STRUKOVINOVÁ ZELENINA(čerstvá) | 0,1 | 0,02 | | | | |

fazuľa (so strukom) | | | 5 | 1 | 0,5 | 2 |

fazuľa (bez struku) | | | | 0,1 | | |

hrach (so strukom) | | | 1 | 1 | 0,1 | 1 |

hrach (bez struku) | | | 0,2 | 0,1 | | 0,3 |

iné | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

vii)STONKOVÁ ZELENINA | 0,1 | 0,02 | | | | 0,02 |

špargľa | | | | | | |

kardony | | | | | | |

zeler | | | | 0,5 | 2 | |

fenikel | | | | | | |

artičoky | | | | | | |

pór | | | | 3 | 0,5 | |

rebarbora | | | 0,2 | | 2 | |

iné | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |

viii)HUBY | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

a)pestované huby | 0,1 | | | | | |

b)divorastúce huby | 50 | | | | | |

3.Strukoviny | | 0,02 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | |

fazuľa | 2 | | | | | |

šošovica | | | | | | |

hrach | 3 | | | | | 0,2 |

iné | 0,1 | | | | | 0,02 |

4.Olejniny | | 0,02 | | | | |

ľanové semeno | 10 | | 0,1 | | | |

podzemnica olejná | | | | | 0,1 | |

mak (semeno) | | | | | | |

sezam | | | | | | |

slnečnicové semeno nelúpané | | | | | | 1 |

slnečnicové semeno lúpané | | | | | | |

semeno repky | 10 | | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 |

sója fazuľovitá | 20 | | | | | 1 |

horčicové semeno | 10 | | | | 0,1 | |

bavlníkové semeno | | | | | 0,2 | |

iné | 0,1 | | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |

5.Zemiaky | 0,1 | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

skoré zemiaky | | 0,02 | | | | |

konzumné zemiaky | | 5 | | | | |

6.Čaj(sušené listy a stonky fermentované alebo iné, Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,1 |

7.Chmeľ (sušený)vrátane chmeľových peliet a nekoncentrovaného prášku | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | 0,1 | 0,1 |

Rezíduá pesticídov | maximálne hodnoty v mg/kg (ppm) |

Aldrin/dieldrin (jednotlivo alebo kombinovaný, vyjadrený ako dieldrin (HEOD)) | 0,02 |

Endosulfan (hodnota alfa a beta izomérov a endosulfán sulfátu vyjadrená ako endosulfán) | 30 |

HCH | 0,2 |

Bifetrin | 5 |

Bromopropylát | 0,1 |

Cartap | 20 |

Chlórdan (hodnota cis a trans izomérov) | 0,02 |

dichlorvos | 0,1 |

dicofol | 20 |

dimethoat | 0,2 |

omethoat | 0,1 |

ethion | 2 |

fenitrothion | 0,5 |

flycithrinát (hodnota izomérov) | 0,1 |

HCB | 0,01 |

malathion (hodnota malathionu a malaoxonu vyjadrená ako malathion) | 0,5 |

methidathion | 0,1 |

monocrotofos | 0,1 |

foxim | 0,1 |

profenofos | 0,1 |

propargit | 5 |

chinalfos | 2 |

fosmet (hodnota fosmetu a fosmet oxonu vyjadrená ako fosmet) | 0,1 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA D

1. Acefát

Produkt | MHR |

Jadrové ovocie | 1 |

broskyne | 0,2 |

slivky | 2 |

paprika | 0,02 |

baklažány | 0,5 |

uhorky | 0,02 |

plodový kel | 2 |

listový kel | 0,02 |

fazuľa (so strukom) | 3 |

hrach (so strukom) | 3 |

fazuľa (bez struku) | 0,02 |

hrach (bez struku) | 0,02 |

artičoky | 0,2 |

pór | 0,02 |

fazuľa (strukovina) | 0,02 |

hrach (strukovina) | 0,02 |

chmeľ | 0,1 |

2. Methamidofos

Produkt | MHR |

Jadrové ovocie | 0,05 |

marhule | 0,1 |

broskyne | 0,05 |

slivky | 0,3 |

iné kôstkové ovocie | 0,01 |

paprika | 0,01 |

plodový kel | 0,5 |

strukovinová zelenina (so strukom) | 0,5 |

strukovinová zelenina (bez struku) | 0,01 |

artičoky | 0,1 |

pór | 0,01 |

fazuľa, strukovina | 0,01 |

hrach, strukovina | 0,01 |

3. Vinclozolin

Produkt | MHR |

slivky | 2 |

ríbezle | 10 |

mrkva | 0,5 |

kiwi | 10 |

chren | 0,05 |

reďkovka | 0,05 |

kvaka | 0,05 |

fazuľa (bez struku) | 0,5 |

hrach (bez struku) | 0,3 |

zeler | 0,05 |

hrach a fazuľa na semeno | 0,5 |

ostatné strukoviny | 0,05 |

--------------------------------------------------

Top