EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0048

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34 ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov

OJ L 217, 5.8.1998, p. 18–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 282 - 290
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 282 - 290
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 11 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; Zrušil 32015L1535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/48/oj

31998L0048Úradný vestník L 217 , 05/08/1998 S. 0018 - 0026


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES

z 20. júla 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34 ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 100a a 213,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b zmluvy [3],

(1) keďže v záujme podpory hladkého fungovania vnútorného trhu by sa mala zabezpečiť najvyššia možná miera transparentnosti, pokiaľ ide o budúce vnútroštátne predpisy a nariadenia, ktoré sa budú vzťahovať na služby Informačnej spoločnosti, čo sa dosiahne zmenou a doplnením smernice 98/34/ES [4];

(2) keďže pre širokú škálu služieb v zmysle článkov 59 a 60 zmluvy bude prínosom, že Informačná spoločnosť ponúka ich poskytovanie na diaľku, elektronicky a na individuálne požiadania ich príjemcu;

(3) keďže územie bez vnútorných hraníc, tvoriace vnútorný trh, umožňuje poskytovateľom takýchto služieb rozvíjať svoje cezhraničné činnosti na účel zvyšovania svojej konkurencieschopnosti, čím ponúka obyvateľom nové možnosti odosielať a prijímať informácie bez ohľadu na hranice a spotrebiteľom ponúka nové formy prístupu k tovarom a službám;

(4) keďže rozšírenie pôsobnosti smernice 98/34/ES nemá členským štátom brániť v zohľadňovaní rozličných sociálnych, spoločenských a kultúrnych dôsledkov, sprevádzajúcich založenie informačnej spoločnosti; keďže najmä používanie procedurálnych pravidiel, upravených touto smernicou, vo vzťahu k službám informačnej spoločnosti nemá ovplyvňovať také opatrenia prijaté v rámci kultúrnej politiky, najmä v audiovizuálnej oblasti, ktoré môžu členské štáty prijímať v súlade so zákonmi Európskeho spoločenstva, zohľadňujúc pri tom svoju jazykovú rôznorodosť, osobitné národné a regionálne charakteristiky a svoje kultúrne dedičstvá; keďže rozvoj informačnej spoločnosti zabezpečí občanom Európy v každom prípade dobrý prístup k európskemu kultúrnemu dedičstvu, sprístupnenému v digitálnom prostredí;

(5) keďže smernica 98/34/ES sa nemá vzťahovať na vnútroštátne predpisy súvisiace so základnými ľudskými právami, ako sú ústavné ustanovenia týkajúce sa slobody prejavu a najmä slobody tlače; keďže sa táto smernica nemá vzťahovať ani na všeobecné trestné právo; keďže sa ďalej nevzťahuje na dohody uzatvárané v rámci súkromného práva medzi úverovými inštitúciami a najmä na dohody o vykonávaní platieb medzi úverovými inštitúciami;

(6) keďže Európska rada zdôraznila potrebu vytvorenia jasného a stabilného právneho rámca na úrovni spoločenstva na podporu rozvoja informačnej spoločnosti; keďže základný právny rámec na rozvoj takýchto služieb už predstavujú právne predpisy a pravidlá spoločenstva, vzťahujúce sa najmä na vnútorný trh, vrátane princípov zakotvených v zmluve a sekundárnych právnych predpisoch;

(7) keďže existujúce vnútroštátne pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na v súčasnosti dostupné služby, musí byť možné prispôsobiť tak, aby sa pri tom zohľadnili nové služby informačnej spoločnosti, a to buď s cieľom zabezpečenia lepšej ochrany verejného záujmu, alebo na druhej strane s cieľom zjednodušenia týchto pravidiel a predpisov v tých prípadoch, keď ich používanie nie je úmerné cieľom, ktoré sledujú;

(8) keďže bez koordinácie na úrovni spoločenstva by takáto predvídateľná regulačná aktivita mohla na národnej úrovni spôsobovať obmedzovanie voľného pohybu služieb a slobody usadiť sa, čo by potom viedlo k opätovnému rozdrobeniu vnútorného trhu, nadmernej regulácii a nesúladom v predpisovej oblasti;

(9) keďže pri riešení problémov týkajúcich sa činností sprevádzaných implikáciami takého výrazne medzinárodného charakteru, aký vyplýva z nových služieb, si zabezpečenie reálnej a účinnej ochrany cieľov všeobecného záujmu, ktoré súvisí s rozvojom informačnej spoločnosti, vyžaduje koordinovaný prístup na úrovni spoločenstva;

(10) keďže v prípade telekomunikačných služieb na úrovni spoločenstva už existuje harmonizácia, alebo v istých prípadoch dohody o vzájomnom uznávaní, a keďže existujúce vnútroštátne právne predpisy spoločenstva umožňujú adaptácie s cieľom zohľadnenia technického rozvoja a poskytovania nových služieb, v dôsledku čoho väčšina národných predpisov, ktoré sa vzťahujú na telekomunikačné služby, nebude podliehať na základe tejto smernice oznamovacej povinnosti, pretože sa na ne budú vzťahovať výnimky upravené článkom 10 ods. 1 alebo bodom 5 článku 1 smernice 98/34/ES; keďže však niektoré národné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú osobitne na záležitosti nespadajúce pod právne opatrenia spoločenstva, môžu mať vplyv na voľný pohyb služieb poskytovaných informačnou spoločnosťou a v tomto prípade musia podliehať oznamovacej povinnosti;

(11) keďže pre ostatné stále ešte málo známe oblasti Informačnej spoločnosti by bola koordinácia vnútroštátnych predpisov a nariadení prostredníctvom rozsiahlej a vyčerpávajúcej harmonizácie hmotného práva na úrovni spoločenstva predčasná a za predpokladu, že v súčasnosti nie je dostatok poznatkov akou formou sa budú nové služby realizovať a akého budú druhu a že na vnútroštátnej úrovni ešte neexistujú žiadne osobitné regulačné aktivity v tejto oblasti a že potreba a obsah takejto harmonizácie z hľadiska vnútorného trhu sa nie je možné v tomto štádiu vymedziť;

(12) keďže je z toho dôvodu potrebné zachovať hladké fungovanie vnútorného trhu a odvrátiť riziko jeho opätovného rozdrobenia, čo sa dosiahne zabezpečením postupov na poskytovanie informácií, uskutočňovanie konzultácií a administratívnu spoluprácu v oblasti nových návrhov pravidiel a predpisov; keďže takýto postup inter alia umožní zabezpečiť náležité uplatňovanie zmluvy a najmä jej článkov 52 a 59 a keď to je potrebné, odhalí aj potrebu chrániť všeobecný záujem na úrovni spoločenstva; keďže v dôsledku zdokonaleného uplatňovania ustanovení zmluvy, umožneného takýmto informačným postupom, sa potreba zavádzania predpisov na úrovni spoločenstva zníži výlučne iba na najnevyhnutnejšiu a primeranú úroveň, v zmysle vnútorného trhu a cieľov vyplývajúcich z verejného záujmu, a napokon, keďže takýto postup umožní podnikateľským subjektom účinnejšie využívanie výhod vnútorného trhu;

(13) keďže smernica 98/34/ES sleduje tie isté ciele a keďže tento postup je na dosiahnutie týchto cieľov účinný, pričom je najkomplexnejší; keďže skúsenosti získané počas vykonávania tejto smernice a postupy, ktoré sú v nej uvedené, možno použiť aj na návrh pravidiel vzťahujúcich sa na služby poskytované informačnou spoločnosťou; keďže postup, ktorý smernica upravuje, je už medzi vnútroštátnymi orgánmi dobre zaužívaný;

(14) keďže navyše vnútorný trh predstavuje v súlade s článkom 7a zmluvy oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu a keďže smernica 98/34/ES pripúšťa iba správnu spoluprácu a nie akúkoľvek harmonizáciu predpisov v rámci hmotného práva;

(15) keďže berúc do úvahy právny rámec poskytovania týchto služieb, nutnosti účinného spĺňania potreby transparentnosti vnútorného trhu najlepšie vyhovuje prístup spočívajúci v zmene a doplnení smernice 98/34/ES s cieľom jej uplatnenia na návrhy pravidiel a predpisov o službách poskytované informačnou spoločnosťou,

(16) keďže je potrebné zabezpečiť oznamovaciu povinnosť, vzťahujúcu sa najmä na pravidlá, ktoré sa v budúcnosti pravdepodobne objavia; keďže služby poskytované na diaľku elektronickým spôsobom a na individuálne žiadosť ich príjemcu (služby informačnej spoločnosti) si v dôsledku svojej rozmanitosti a budúceho rozrastania sa pravdepodobne vyžiadajú obrovský počet pravidiel a predpisov; keďže je preto primeraným spôsobom potrebné umožniť oznamovanie návrhov pravidiel a predpisov, ktoré sa budú vzťahovať na takéto služby;

(17) keďže osobitné pravidlá, vzťahujúce sa na zriaďovanie a vykonávanie služieb, ktoré je možné poskytovať týmto spôsobom, by sa mali oznamovať i vtedy, ak tvoria súčasť iných pravidiel a predpisov so všeobecnejším účelom; keďže však všeobecné predpisy, ktoré neobsahujú ustanovenia vzťahujúce sa osobitne na takéto služby, nie je potrebné oznamovať;

(18) keďže pojem "pravidlá o zriaďovaní a vykonávaní služieb" znamenajú pravidlá, ktoré upravujú požiadavky, pokiaľ ide o služby informačnej spoločnosti, ako sú napríklad požiadavky súvisiace s poskytovateľmi služieb, so samotnými službami a ich príjemcami, ako aj s hospodárskymi činnosťami, ktoré možno poskytovať elektronickým spôsobom, na diaľku a na individuálne požiadanie ich príjemcov; keďže tento pojem znamená napríklad aj pravidlá vzťahujúce sa na zriaďovanie poskytovateľov služieb, najmä na základe povolenia lebo licencie; keďže ustanovenie, ktoré sa vzťahuje osobitne na služby informačnej spoločnosti sa musí považovať za takéto pravidlo dokonca aj vtedy, ak je súčasťou všeobecnejšieho predpisu; keďže by sa pojem na druhej strane nevzťahoval na opatrenia (napríklad telekomunikačné licencie) týkajúce sa priamo a osobitne iba istých konkrétnych príjemcov;

(19) keďže na základe článku 60 zmluvy v zmysle jeho interpretácie súdnym dvorom na základe precedenčného práva znamená pojem "služby" bežne služby poskytované za odmenu; keďže v prípade činností vykonávaných štátom v rámci jeho povinností najmä v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry, vzdelávania a spravodlivosti bez toho, že by bral do úvahy ich komerčnú stránku, takáto charakteristika chýba; keďže vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa takýchto činností nie sú zahrnuté v definícii uvedenej v článku 60 zmluvy a preto nespadajú ani pod pôsobnosť tejto smernice;

(20) keďže táto smernica bez vplyvu na pôsobnosť smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, nariadením alebo správnym opatrením členských štátov týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania [5], zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES [6], alebo akýchkoľvek zmien a doplnkov v budúcnosti;

(21) keďže sa táto smernica v žiadnom prípade nevzťahuje na návrhy vnútroštátnych opatrení, cieľom ktorých je transponovanie obsahu smerníc spoločenstva, či už v platnosti alebo smerníc, ktorých prijatie sa očakáva, lebo tieto ustanovenia už podliehajú osobitnému preskúmaniu; keďže sa preto nevzťahuje na vnútroštátne pravidlá a predpisy transponujúce smernicu 89/552/EHS, zmenenú a doplnenú smernicou 97/36/ES, alebo akékoľvek jej ďalšie zmeny a doplnky, ani na vnútroštátne pravidlá a predpisy, prijaté na účel transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/13/ES z 10. apríla 1997 o spoločnom rámci pre všeobecné povolenia a vydávanie osobitných licencií na poskytovanie telekomunikačných služieb [7] alebo prijaté následne v súvislosti s touto smernicou;

(22) keďže je navyše potrebné umožniť pre výnimočné prípady, v ktorých by bolo možné prijať vnútroštátne pravidlá a predpisy o službách informačnej spoločnosti okamžite a keďže je tiež dôležité, aby sa v záujme neohrozenia uskutočňovania predchádzajúcich konzultácií a administratívnej spolupráce, vyplývajúcich z vnútornej povahy tejto smernice, takáto možnosť povolila výlučne z naliehavých dôvodov, súvisiacich so závažnými a nepredpokladanými okolnosťami, napríklad takými, o ktorých sa predtým nevedelo a pôvod ktorých nemožno pripísať akýmkoľvek činom zo strany orgánov štátnej správy dotknutého členského štátu;

(23) keďže je vhodné, aby členský štát odložil prijatie návrhu pravidla vzťahujúceho sa na služby o dvanásť, alebo v prípade spoločného stanoviska Rady prípadne aj o osemnásť, mesiacov iba vtedy, keď sa takýto návrh vzťahuje na záležitosť, ktorá patrí do pôsobnosti návrhu smernice, nariadenia alebo rozhodnutia, ktorý už Komisia predložila Rade; keďže takúto povinnosť zastaviť konanie môže Komisia na príslušný členský štát uvaliť iba ak návrh vnútroštátneho pravidla obsahuje ustanovenia, ktoré sú vo významnom nesúlade s jej vlastným návrhom;

(24) keďže definovanie rámca pre poskytovanie informácií a uskutočňovanie konzultácií na úrovni spoločenstva tak, ako to umožňuje táto smernica, predstavuje nevyhnutnú podmienku pre dôslednú a efektívnu účasť spoločenstva na prácach, týkajúcich sa regulačného aspektu služieb, poskytovaných informačnou spoločnosťou v medzinárodnom kontexte;

(25) keďže je primerané, aby sa v kontexte fungovania smernice 98/34/ES výbor zriadený na základe jej článku 5 schádzal osobitne na účel preskúmania otázok súvisiacich so službami informačnej spoločnosti;

(26) keďže je z toho istého dôvodu potrebné vziať na vedomie, že vždy, keď je potrebné oznamovať vnútroštátne opatrenie v štádiu návrhu na základe iného právneho aktu spoločenstva, môže príslušný členský štát urobiť iba jediné oznámenie, uskutočnené na základe tohto iného aktu, v ktorom naznačí, že dané oznámenie predstavuje oznámenie aj na účely tejto smernice;

(27) keďže v oblasti, v ktorej vyvíja činnosť informačná spoločnosť, bude Komisia v pravidelných intervaloch sledovať vývoj na trhu s novými službami, najmä v rámci vzájomného približovania sa medzi telekomunikáciami, informačnými technikami a médiami a v prípade potreby bude vyvíjať iniciatívy zamerané na rýchle prispôsobovanie pravidiel podporujúcich rozvoj nových služieb v Európe,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Týmto sa smernica 98/34/ES mení a dopĺňa takto:

1. názov sa nahrádza takto:

"Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti";

2. článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a) vkladá sa nasledujúci bod:

"2. "Služba"; je každá služba poskytovaná informačnou spoločnosťou, to jest každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb.

Na účely tejto definície:

- "na diaľku"; znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné,

- "služba poskytovaná elektronicky"; znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie (vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami,

- "na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb"; znamená, že služba sa prostredníctvom prenosu údajov poskytuje na individuálnu žiadosť.

Indikatívny zoznam služieb, ktoré nespadajú pod túto definíciu, je uvedený v prílohe V.

Táto smernica sa nevzťahuje na:

- služby rozhlasového vysielania,

- služby televízneho vysielania, na ktoré sa vzťahuje bod a) článku 1 smernice 89/552/EHS [8]

b) body 2 a 3 sa menia na body 3 a 4;

c) vkladá sa nasledujúci bod:

"5. "pravidlá, vzťahujúce sa na služby" sú požiadavky všeobecnej povahy, ktoré sa vzťahujú na zriaďovanie a vykonávanie služieb v zmysle bodu 2, najmä ustanovenia týkajúce sa poskytovateľa služby, služieb ako takých a ich príjemcu a vylučujúce všetky pravidlá netýkajúce sa špecificky služieb tak, ako sú definované v tomto bode.

Táto smernica sa nevzťahuje na pravidlá súvisiace so záležitosťami spadajúcimi pod zákonné opatrenia spoločenstva pre oblasť telekomunikačných služieb v zmysle smernice 90/387/EHS [9].

Táto smernica sa nevzťahuje na predpisy súvisiace so záležitosťami spadajúcimi pod zákonné opatrenia spoločenstva pre oblasť finančných služieb, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe VI tejto smernice.

S výnimkou článku 8 ods. 3 sa táto smernica nevzťahuje na predpisy uzákonené buď na regulovaných trhoch v zmysle smernice 93/22/EHS, alebo na účel týchto trhov, ani na predpisy uzákonené buď priamo inými trhmi, alebo orgánmi vykonávajúcimi pre uvedené trhy zúčtovacie alebo platobné funkcie, alebo na účel takýchto iných trhov alebo orgánov.

Na účely tejto definície:

- sa pravidlo považuje za pravidlo osobitne určené pre služby informačnej spoločnosti vtedy, ak so zreteľom na jeho dôvodovú správu a jej vykonávaciu časť je špecifickým cieľom a zámerom všetkých alebo niektorých z jeho ustanovení regulovanie takýchto služieb, vykonávané explicitným a cieleným spôsobom,

- sa pravidlo nepovažuje za pravidlo osobitne určené pre služby informačnej spoločnosti vtedy, ak tieto služby ovplyvňuje iba nepriamym alebo náhodným spôsobom."

d) body 4 až 8 sa zmenia na 6 až 10;

e) bod 9 sa prečísluje na 11 a znie takto:

"11. "technický predpis"; sú technické špecifikácie a ďalšie požiadavky alebo pravidlá o službách vrátane príslušných správnych opatrení, dodržiavanie ktorých je v prípade predaja, poskytovania služieb, zriadenia poskytovateľa alebo používania služby v členskom štáte alebo na väčšej časti jeho územia de facto alebo de jure povinné, ako aj zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 10, ktoré zakazujú výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku alebo zakazujúce poskytovanie alebo používanie služby alebo usadenie sa subjektu v členskom štáte ako poskytovateľa služby.

Medzi de facto technické predpisy patria:

- zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia členskému štátu, ktoré sa vzťahujú buď na technické špecifikácie alebo iné požiadavky, alebo predpisy o službách, alebo na profesijné pravidlá alebo pravidlá správnej praxe, ktoré obratom odkazujú na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách a zosúladenie s nimi tvorí predpoklad súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto zákonov, predpisov alebo správnych opatrení,

- nezáväzné dohody, kde je jednou zo zmluvných strán verejný orgán, a ktoré vo všeobecnom záujme zabezpečujú súlad s technickými špecifikáciami a inými požiadavkami alebo pravidlami o službách, s výnimkou špecifikácií vzťahujúcich sa na ponukové konania verejného obstarávania,

- technické špecifikácie alebo iné požiadavky a predpisy o službách, súvisiace s fiškálnymi alebo finančnými opatreniami, ktoré ovplyvňujú spotrebu výrobkov alebo služieb podporovaním súladu s technickými špecifikáciami alebo inými požiadavkami alebo predpismi o službách; nepatria sem technické špecifikácie ani iné požiadavky alebo pravidlá o službách, ktoré súvisia s vnútroštátnymi systémami sociálneho zabezpečenia.

Patria sem technické predpisy, ukladané orgánmi určenými členskými štátmi a nachádzajúcimi sa na zozname, ktorý vypracuje do 5. augusta 1999* Komisia v rámci výboru uvedeného v článku 5.

Rovnaký postup sa použije aj pre aktualizáciu tohto zoznamu";

f) bod 10 sa prečísluje na 12 a prvý pododsek znie takto:

"12. "návrh technického predpisu" je znenie technickej špecifikácie, inej požiadavky alebo pravidla o službách, vrátane administratívnych opatrení formulovaných s cieľom uzákoňovania alebo dosiahnutia uzákonenia návrhu technického predpisu ako technického predpisu, pričom znenie je v štádiu prípravy a je v ňom ešte možné vykonať podstatné zmeny;"

3. Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a) k odseku 1 sa vkladá tento pododsek:

"Výbor sa schádza v osobitnom zložení, aby preskúmal otázky týkajúce sa služieb informačnej spoločnosti.";

b) vkladá sa tento odsek:

"8. O otázkach týkajúcich sa pravidiel o službách môžu Komisia a výbor viesť konzultácie s fyzickými alebo právnickými osobami z priemyselného alebo akademického sektoru a, pokiaľ to je možné, s ich zastupujúcimi orgánmi, schopnými poskytnúť odborné stanovisko o sociálnych a spoločenských cieľoch a dôsledky akýchkoľvek návrhov pravidiel o službách a vždy, keď sa Komisii a výboru odporučí, zoberú ich názor na vedomie.".

4. Šiesty pododsek článku 8 ods. 1 sa nahrádza takto:

"V prípade technických špecifikácií alebo iných požiadaviek alebo pravidiel o službách uvedených v tretej zarážke druhého pododseku bodu 11 článku 1 môžu byť podrobné stanoviská Komisie alebo členských štátov vyjadrené iba k tým aspektom, ktoré môžu prekážať obchodu alebo ktoré v súvislosti s pravidlami o službách bránia voľnému pohybu služieb alebo slobode usadiť sa poskytovateľov služieb, nie však k fiškálnym alebo finančným aspektom navrhovaného opatrenia.".

5. Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a) Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

"2. Členské štáty odložia:

- prijatie návrhu technického predpisu vo forme nezáväznej dohody v zmysle druhej zarážky druhého pododseku bodu 11 článku 1 o štyri mesiace a

- bez vplyvu na odseky 3, 4, a 5 prijatie akéhokoľvek iného návrhu technického predpisu (s výnimkou návrhu pravidiel o službách) o šesť mesiacov

odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 8 ods. 1, ak im Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát poskytnú do troch mesiacov od toho dátumu podrobné stanovisko, z ktorého by vyplývalo, že predpokladané opatrenia by mohli predstavovať prekážku pre voľný pohyb tovaru v rámci vnútorného trhu;

- bez vplyvu na odseky 4 a 5 prijatie akéhokoľvek návrhu pravidiel o službách o štyri mesiace odo dňa, keď Komisia obdrží oznámenie uvedené v článku 8 ods. 1, ak Komisia alebo iný členský štát poskytnú do troch mesiacov od toho dátumu podrobné stanoviská, z ktorých by vyplývalo, že predpokladané opatrenia by mohli predstavovať prekážku pre voľný pohyb služieb alebo slobodu usadiť sa poskytovateľovi služieb v rámci vnútorného trhu.

V prípade návrhov pravidiel o službách nesmú mať podrobné stanoviská Komisie alebo členských štátov vplyv na žiadne opatrenia prijímané v rámci kultúrnej politiky, najmä v audiovizuálnej oblasti, ktoré členské štáty prípadne prijmú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi spoločenstva, zohľadňujúc pri tom svoju jazykovú rôznorodosť, osobitné národné a regionálne charakteristiky a svoje kultúrne dedičstvo.

Príslušné členské štáty Komisiu oboznámia s krokmi, ktoré na základe takého podrobného stanoviska Komisie navrhujú uskutočniť. Komisia prednesie k takejto reakcii pripomienky.

Pri pravidlách o službách príslušný členský štát tam, kde je to vhodné, naznačí dôvody, pre ktoré podrobné stanovisko nemožno zohľadňovať.

3. S výnimkou pravidiel, ktoré sa vzťahujú na služby členské štáty oddialia prijatie návrhu technického predpisu o 12 mesiacov odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 8 ods. 1, ak Komisia do troch mesiacov od toho dátumu oznámi svoj úmysel navrhnúť alebo prijať k danej záležitosti v súlade s článkom 189 zmluvy smernicu, nariadenie alebo rozhodnutie.".

b) Odsek 7 sa nahrádza takto:

"7. Odseky 1 až 5 sa nevzťahujú na prípady, v ktorých:

- je členský štát z naliehavých dôvodov spôsobených vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti, ochranou zvierat alebo rastlín, ako aj kvôli pravidlám o službách a kvôli verejnej politike, najmä kvôli ochrane mladistvých, nútený pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom čase tak, aby ich mohol ihneď uzákoniť a zaviesť, čo neumožňuje uskutočniť konzultácie, alebo

- je členský štát z naliehavých dôvodov, spôsobených vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou bezpečnosti a celistvosti finančného systému, najmä ochranou vkladateľov, investorov a poistencov, okamžite nútený uzákoniť pravidlá vzťahujúce sa na finančné služby.

V oznámení podľa článku 8 uvedie členský štát dôvody, ktoré oprávňujú naliehavosť uskutočnených opatrení. Komisia poskytne svoje stanovisko k oznámeniu v čo možno najkratšom čase. V prípadoch zneužitia tohto postupu vykoná Komisia príslušné opatrenia. Komisia bude neustále informovať Európsky parlament.".

6. Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a) prvá a druhá zarážka odseku 1 sa nahrádzajú takto:

"— sa prispôsobujú takým záväzným právnym normám spoločenstva, výsledkom ktorých je prijatie technických špecifikácií alebo pravidiel o službách,

— plnia povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd, výsledkom ktorých je prijatie spoločných technických špecifikácií alebo pravidiel o službách v rámci spoločenstva,"

b) šiesta zarážka odseku 1 sa nahrádza takto:

"— sa členské štáty obmedzujú, v súlade s požiadavkou Komisie, na zmenu a doplnenie technického predpisu v zmysle bodu 11 článku 1, cieľom ktorých je odstránenie prekážky obchodu, alebo v prípade pravidiel o službách, voľný pohyb služieb alebo sloboda usadiť sa poskytovateľovi služieb.";

c) odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto.

"3. Odseky 3 až 6 článku 9 sa nevzťahujú na nezáväzné dohody podľa druhej zarážky druhého pododseku bodu 11 článku 1.

4. Článok 9 sa nevzťahuje na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách podľa tretej zarážky druhého pododseku bodu 11 článku 1.";

7. Vkladajú sa prílohy V a VI uvedené v prílohe tejto smernice.

Článok 2

1. Do 5. augusta 1999 uvedú členské štáty do platnosti nariadenia a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Budú o tom ihneď informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo budú takýmto odkazom sprevádzané pri svojom oficiálnom uverejnení. Spôsob, akým sa vykonanie takéhoto odkazu uskutoční, stanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii hlavné ustanovenia svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Najneskôr do dvoch rokov od dátumu, uvedeného v prvom pododseku článku 2 ods. 1, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade vyhodnotenie uplatňovania smernice 98/34/ES, najmä čo sa týka vývoja technológií a trhov súvisiacich so službami podľa bodu 2 článku 1. Najneskôr do troch rokov od dátumu uvedeného v prvom pododseku článku 2 ods. 1 navrhne Komisia v prípade potreby Európskemu parlamentu a Rade preskúmanie tejto smernice.

Komisia na tento účel zohľadní všetky pripomienky, ktoré jej oznámia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobudne účinnosť v deň svojho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. júla 1998

Za Európsky parlament

Predseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

predseda

W. Molterer

[1] Ú. v. ES C 307, 16.10.1996, s. 11 aÚ. v. ES C 65, 28.2.1998, s. 12.

[2] Ú. v. ES C 158, 26.5.1997, s. 1.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo dňa 16. mája 1997 (Ú. v. ES C 167, 2.6.1997, s. 238), spoločný postoj Rady zo dňa 26. januára 1998 (Ú. v. ES C 62, 26.2.1998, s. 48) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo dňa 14. mája 1998 (Ú. v. ES C 167, 1.6.1998). Rozhodnutie Rady zo dňa 29. júna 1998.

[4] Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

[5] Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 117, 7.5.1997, s. 15.

[8] Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23, naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 1)";

[9] Ú. v. ES L 192, 24.7.1990, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 97/51/ES (Ú. v. ES L 295, 29.10.1997, s. 23);

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA V

Príklady služieb, na ktoré sa nevzťahuje druhý pododsek bodu 2 článku 1

1. Služby, ktoré nie sú poskytované "na diaľku"

Služby poskytované za fyzickej prítomnosti poskytovateľa a príjemcu, i keď sa pri nich používajú elektronické prístroje

a) lekárska prehliadka alebo ošetrenie v lekárskej ambulancii za použitia elektronického zariadenia, pri ktorých je pacient fyzicky prítomný;

b) nahliadnutie do elektronického katalógu v predajni, ak sa v nej zákazník nachádza;

c) rezervácia letenky v cestovnej kancelárii za fyzickej prítomnosti klienta, uskutočnené prostredníctvom počítačovej siete;

d) elektronické hry sprístupňované v herni elektronických hier (video-arcade), ak je zákazník fyzicky prítomný.

2. Služby, ktoré nie sú poskytované "elektronickým spôsobom"

- Služby s materiálnym obsahom, aj keď sú poskytované prostredníctvom elektronických zariadení:

a) automaty na vydávanie hotovosti alebo cestovných lístkov (bankovky, železničné cestovné lístky);

b) prístup do cestnej siete, na parkoviská a pod. umožňovaný za úhradu, aj keď sa na vstupe/výstupe nachádzajú elektronické zariadenia, ktoré kontrolujú vstup resp. zabezpečujú správnosť úhrady;

- off-line služby: distribuovanie CD romov alebo softvérov na disketách,

- služby, ktoré sa neposkytujú prostredníctvom elektronických spracovávacích/inventarizačných systémov:

a) hlasové telefonické služby;

b) telefaxové/telexové služby;

c) služby poskytované prostredníctvom hlasového telefónu alebo faxu;

d) konzultácie s lekárom prostredníctvom telefónu/faxu;

e) konzultácie s právnikom prostredníctvom telefónu/faxu;

f) priamy predaj prostredníctvom telefónu/telefaxu.

3. Služby, ktoré nie sú poskytované "na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb"

Služby poskytované bez individuálneho požiadania prostredníctvom vysielania údajov a určené na súčasný príjem neobmedzeným počtom jednotlivých prijímačov (prenos z jedného bodu do viacnásobných bodov):

a) služby televízneho vysielania (vrátane výberu z videotéky na základe požiadavky) spadajúce pod bod a) článku 1 smernice 89/552/EHS;

b) služby rozhlasového vysielania;

c) (televíziou prenášaný) teletext.

PRÍLOHA VI

Príklady finančných služieb, na ktoré sa vzťahuje tretí pododsek bodu 5 článku 1

- investičné služby

- poisťovacie a zaisťovacie operácie

- bankové služby

- operácie, ktoré sa vzťahujú na penzijné fondy

- služby, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s termínovanými obchodmi a opciami

Takéto služby zahŕňajú najmä:

a) investičné služby uvedené v prílohe smernice 93/22/EHS [1]; služby podnikov, sprostredkujúcich kolektívne investovanie;

b) služby spadajúce pod činnosti podliehajúce vzájomnému uznávaniu uvedenému v prílohe smernice 89/646/EHS9 [2];

c) operácie spadajúce pod poisťovacie a zaisťovacie činnosti podľa:

- článku 1 smernice 73/239/EHS [3],

- prílohy smernice 79/267/EHS [4],

- smernice 64/225/EHS [5],

- smernice 92/49/EHS [6] a 92/96/EHS [7].

"

[1] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27.

[2] Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 1. Smernica zmenená smernicou 92/30/EHS (Ú. v. ES L 110, 28.4.1992, s. 52).

[3] Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3. Smernica naposledy zmenená smernicou 92/49/EHS (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1).

[4] Ú. v. ES L 63, 13.3.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená smernicou 90/619/EHS (Ú. v. ES L 330, 29.11.1990, s. 50).

[5] Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 878/64. Smernica zmenená Aktom o pristúpení z roku 1973.

[6] Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

Top