Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0033

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/33/ES z 22. júna 1998, ktorou sa mení a dopĺňa článok 12 smernice Rady 77/780/EHS o začatí a výkone činnosti úverových inštitúcií, článkov 2, 5, 6, 7, 8 a príloh II a III k smernici Rady 89/647/EHS o kapitálovej primeranosti úverových inštitúcií a článku 2 a prílohy II k smernici Rady 93/6/EHS o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií

OJ L 204, 21.7.1998, p. 29–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 52 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 52 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2006; Nepriamo zrušil 32006L0049

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/33/oj

31998L0033Official Journal L 204 , 21/07/1998 P. 0029 - 0036


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/33/ES

z 22. júna 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa článok 12 smernice Rady 77/780/EHS o začatí a výkone činnosti úverových inštitúcií, článkov 2, 5, 6, 7, 8 a príloh II a III k smernici Rady 89/647/EHS o kapitálovej primeranosti úverových inštitúcií a článku 2 a prílohy II k smernici Rady 93/6/EHS o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä prvú a tretiu vetu jej článku 57 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie1),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru2),

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 189b zmluvy3),

(1) keďže prvá smernica Rady (77/780/EHS) z 12. decembra 1977 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa začatia a výkonu činností úverových inštitúcií4) povoľuje výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a niektorými ďalšími úradmi alebo orgánmi členského štátu alebo medzi členskými štátmi; keďže uvedená smernica taktiež povoľuje, aby členské štáty medzi sebou uzatvorili dohody o spolupráci obsahujúce opatrenia o výmene informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín; keďže z dôvodu konzistencie by sa malo toto povolenie uzatvárať dohody o výmene informácií s tretími krajinami rozšíriť tak, aby sa týkalo aj výmeny informácií s niektorými ďalšími úradmi alebo orgánmi v týchto krajinách, za predpokladu, že zverejnenie informácií podlieha primeraným zárukám služobného tajomstva;

(2) keďže smernica Rady 89/647/EHS z 18. decembra 1989 o kapitálovej primeranosti úverových inštitúcií5 váži aktíva a mimobilančné položky podľa stupňa ich úverového rizika;

(3) keďže cirkvi a náboženské komunity, ktoré majú podľa verejného práva formu právnickej osoby a ktoré vyberajú dane v súlade so zákonmi, ktoré im toto právo vyberať dane umožňujú, predstavujú úverové riziko podobné úverovému riziku regionálnych vlád a miestnych orgánov; keďže je preto možné, aby mali príslušné orgány možnosť riešiť nároky na cirkvi a náboženské komunity rovnakým spôsobom ako nároky na regionálne vlády a miestne orgány, ak tieto cirkvi a náboženské komunity vyberajú dane; keďže však možnosť uplatňovať 0 % váhu na nároky na regionálne vlády a miestne orgány nemá platiť aj pre nároky na cirkvi a náboženské komunity len na základe práva vyberať dane;

(4) keďže smernica Komisie 94/7/ES z 15. marca 1994 upravujúca smernicu Rady 89/647/EHS o ukazovateľoch platobnej a úverovej schopnosti úverových inštitúcií, čo sa týka technickej definície "multilaterálnych rozvojových bánk"6, zahrnula do tejto definície aj Európsky investičný fond; keďže tento fond predstavuje novú a jedinečnú štruktúru spolupráce v Európe s cieľom prispieť k posilňovaniu vnútorného trhu, podpore ekonomickej obnovy v Európe a ďalšej ekonomickej a sociálnej súdržnosti;

(5) keďže v zmysle článku 6 ods. 1 písm. d) a bodu 7 smernice 89/647/EHS by sa mala stopercentná váha použiť na nesplatenú časť kapitálu, ktorý úverové inštitúcie upísali Európskemu investičnému fondu;

(6) keďže kapitál Európskeho investičného fondu vyhradený na upisovanie finančnými inštitúciami je limitovaný do výšky 30 %, z ktorých 20 % sa má splatiť na začiatku v štyroch ročných splátkach, každá po 5 %; keďže podľa toho sa 80 % nemá splatiť a zostáva ako podmienený záväzok členov fondu; keďže so zreteľom na cieľ stanovený Európskou radou pri vytváraní fondu, a to nabádanie komerčných bánk na účasť, takáto účasť by sa nemala penalizovať, a keďže preto by bolo vhodnejšie uplatňovať 20 % váhu na nesplatenú časť upísaného kapitálu;

(7) keďže príloha I k smernici 89/647/EHS, ktorá sa zaoberá klasifikáciou mimobilančných položiek, klasifikuje určité položky ako úplné riziko, a preto uplatňuje 100 % váhu; keďže článok 6 ods. 4 uvedenej smernice ustanovuje, že "ak sa na mimobilančné položky vzťahujú explicitné záruky, majú sa vážiť, ako keby boli prevzaté v mene ručiteľa, a nie protistranou. Ak je potenciálna miera rizika vyplývajúca z mimobilančných transakcií riadne a úplne zabezpečená k spokojnosti príslušných orgánov ktoroukoľvek položkou aktív, ktoré sú v ods. 1 písm. a) bodu 7 alebo ods. 1 písm. b) bodu 11 uznané ako záruka, uplatnia sa váhy 0 % alebo 20 % v závislosti od príslušnej záruky";

(8) keďže v určitých členských štátoch zohráva dôležitú úlohu obchodovanie s odvodenými investičnými nástrojmi mimo hlavnej burzy prostredníctvom zúčtovacích ústavov, ktoré vystupujú ako ústredná protistrana; keďže by bolo vhodné uznať prínos takéhoto zúčtovania, pokiaľ ide o zníženie úverového rizika a s ním súvisiaceho systémového rizika pri obozretnom zaobchádzaní s úverovým rizikom; keďže pre terajšie a budúce miery rizika vyplývajúce z obchodov uzavieraných prostredníctvom zúčtovacieho ústavu je potrebné, aby boli obchody úplne zabezpečené zárukou, a je potrebné eliminovať riziko vzniku rizika pre zúčtovací ústav, ktoré by presahovali trhovú hodnotu poskytnutej záruky, aby bolo možné zaobchádzať s odvodenými nástrojmi obchodovanými mimo burzy počas prechodného obdobia rovnako obozretne ako s odvodenými nástrojmi obchodovanými na burze; keďže príslušné orgány sa musia presvedčiť o úrovni vyžadovaných počiatočných marží a variačných marží a o kvalite a úrovni ochrany poskytnutou zárukou;

(9) keďže by bolo potrebné venovať pozornosť aj prípadu, keď je záruka zabezpečená skutočnou zárukou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) bodu 1, čo sa týka mimobilančných položiek, ktoré sú zárukami alebo garanciami, ktoré majú charakter úverových substitútov (teda sú navzájom zastupiteľné);

(10) keďže v zmysle bodov 2, 4 a 7 článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/647/EHS sa nulová váha uplatňuje na aktíva predstavujúce pohľadávky ústredných vlád a centrálnych bánk Zóny A alebo ktoré sú nimi explicitne zaručené, a na aktíva zabezpečené zárukou vo forme cenných papierov ústredných vlád alebo centrálnych bánk Zóny A; keďže v zmysle článku 7 ods. 1 uvedenej smernice môžu členské štáty za určitých podmienok uplatňovať nulovú váhu na aktíva predstavujúce pohľadávky svojich vlastných regionálnych vlád a miestnych orgánov a pohľadávky tretích osôb a mimobilančné položky vedené v mene tretích osôb a zaručené týmito regionálnymi vládami a miestnymi orgánmi;

(11) keďže článok 8 ods. 1 smernice 89/647/EHS stanovuje, že členské štáty môžu uplatňovať 20 % váhu na aktíva, ktoré sú k spokojnosti príslušných orgánov zabezpečené zárukou vo forme cenných papierov vydaných regionálnymi vládami a miestnymi orgánmi Zóny A; keďže záruka vo forme cenných papierov vydaných regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členských štátov by mala byť považovaná za zaručenú týmito regionálnymi vládami a miestnymi orgánmi v zmysle článku 7 ods. 1 s cieľom umožniť príslušným orgánom uplatňovať nulovú váhu na aktíva a mimobilančné položky zabezpečené takouto zárukou opäť pod podmienkou splnenia podmienok ustanovených v tomto odseku;

(12) keďže príloha II k smernici 89/647/EHS ustanovuje nakladanie s mimobilančnými položkami zvyčajne označovanými ako OTC deriváty, pokiaľ ide o úrokové sadzby a výmenné devízové kurzy v súvislosti s výpočtom požiadaviek na kapitál úverových inštitúcií;

(13) keďže článok 2 ods. 1 písm. a), článok 2 ods. 2, článok 2 ods. 3 písm. b), článok 2 ods. 6 a článok 3 ods. 1 a 2 tejto smernice a jej prílohy sú v súlade s prácou medzinárodného fóra bankového dozoru týkajúcou sa zdokonalenia a v niektorých aspektoch prísnejšieho dohľadu nad úverovými rizikami, ktoré sú vlastné OTC derivátom, a najmä s rozšírením povinného kapitálu aj na OTC deriváty týkajúce sa iných základných východiskových nástrojov ako úrokové sadzby a výmenné devízové kurzy a možnosti zohľadniť efekty znižujúce riziko vyplývajúce zo zmluvných dohôd vzájomného započítania, uznávaných príslušnými orgánmi pri výpočte požiadaviek na kapitál pre potenciálne budúce úverové riziká súvisiace s OTC derivátmi;

(14) keďže pre medzinárodne činné úverové inštitúcie a skupiny úverových inštitúcií v celom rade tretích krajín, ktoré konkurujú úverovým inštitúciám spoločenstva, budú mať pravidlá prijaté na širšej medzinárodnej úrovni za následok lepší dohľad nad OTC derivátmi; keďže tieto zlepšenia majú za následok vhodnejšie povinné kapitálové krytie pri zohľadnení efektov znižujúcich riziko, ktoré vyplývajú zo zmluvných dohôd vzájomného započítania o potenciálnych budúcich úverových rizikách, ktoré dohľad uznal;

(15) keďže pre úverové inštitúcie spoločenstva je možné dosiahnuť podobné zlepšenie dohľadu nad OTC derivátmi vrátane možnosti zohľadnenia efektov znižujúcich riziká, ktoré vyplývajú zo zmluvných dohôd vzájomného započítania o potenciálnych úverových rizikách uznaných dohľadom, len zmenou a doplnením smernice 89/647/EHS;

(16) keďže na zabezpečenie rovnakých podmienok činnosti medzi úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktoré si v spoločenstve konkurujú, je potrebná konzistentnosť v dohľade nad ich činnosťou v oblasti OTC derivátov, ktorú možno dosiahnuť len úpravou smernice Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (1);

(17) keďže táto smernica je najvhodnejším prostriedkom na dosiahnutie stanovených cieľov a nezachádza nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V smernici 77/780/EHS sa článok 12 ods. 3 nahrádza takto:

"3. Členské štáty môžu uzatvoriť dohody o spolupráci obsahujúce ustanovenia o výmene informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo s úradmi alebo orgánmi tretích krajín, ktoré sú definované v odsekoch 5 a 5a, len vtedy, ak poskytované informácie podliehajú zárukám na ochranu služobného tajomstva rovnajúcim sa minimálne tým zárukám, ktoré sú uvedené v tomto článku. Takáto výmena informácií musí slúžiť na účely vykonávania úloh súvisiacich s dohľadom uvedených úradov alebo orgánov.

Ak informácie pochádzajú z iného členského štátu, nie je možné ich poskytnúť bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré dali tieto orgány súhlas."

Článok 2

Smernica 89/647/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a) V odseku 1 sa dopĺňa táto zarážka:

" ,uznané burzy znamenajú burzy uznané príslušnými orgánmi, ktoré:

i) fungujú pravidelne;

ii) majú pravidlá, ktoré sú vydané alebo schválené príslušnými orgánmi domovskej krajiny výmeny a ktoré definujú podmienky na vykonanie výmeny, podmienky prístupu k výmene, ako aj podmienky, ktoré musí spĺňať zmluva skôr, ako skutočne dôjde k výmene;

iii) majú zúčtovací mechanizmus, ktorý ustanovuje, aby kontrakty uvedené v prílohe III spĺňali denné požiadavky na maržu, ktoré podľa stanoviska príslušných orgánov zabezpečia vhodnú ochranu."

a) V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

"Príslušné orgány môžu taktiež zahrnúť pod pojem regionálne vlády a miestne orgány aj cirkvi a náboženské komunity zriadené vo forme právnickej osoby podľa verejného práva, pokiaľ vyberajú dane v súlade s právnymi predpismi, ktoré im priznávajú právo vyberať dane. V tomto prípade však neplatí alternatíva uvedená v článku 7."

2. V článku 5 ods. 3 sa prvá veta nahrádza týmto znením:

"3. V prípade mimobilančných položiek uvedených v článku 6 ods. 3 sa potenciálne náklady na nahradenie kontraktov v prípade neplnenia protistrany vypočítavajú pomocou použitia jednej z dvoch metód uvedených v prílohe II."

3. Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a) V odseku 2 sa dopĺňa táto veta:

"Časť nesplateného kapitálu, ktorý bol upísaný Európskemu investičnému fondu, sa môže vážiť 20 %."

b) Odsek 3 sa nahrádza týmto textom:

"3. Metódy uvedené v prílohe II sa uplatnia na mimobilančné položky uvedené v prílohe III s výnimkou:

- kontraktov obchodovaných na uznávaných burzách,

- devízových kontraktov (s výnimkou kontraktov týkajúcich sa zlata) s pôvodným dátumom splatnosti 14 kalendárnych dní a menej.

Do 31. decembra 2006 môžu príslušné orgány členských štátov udeliť výnimku z uplatňovania metód uvedených v prílohe II na kontrakty obchodované na pokladničnom trhu (OTC), clearované clearingovým domom, kde clearingový dom vystupuje ako právna protistrana a všetci účastníci v plnom rozsahu ručia denne mierou rizika, ktorú predstavujú pre clearingový dom, čím poskytujú ochranné krytie tak súčasnej miere rizika, ako aj potenciálnej budúcej miere rizika. Príslušné orgány sa musia presvedčiť, že poskytnutá záruka zabezpečuje rovnakú úroveň ochrany ako záruka, ktorá je v súlade s ods. 1 písm. a) bodom 7, a že sa vylúčilo nebezpečenstvo vzniku rizika clearingového domu presahujúceho trhovú hodnotu poskytnutej záruky. Členské štáty oznámia Komisii, ako túto možnosť využijú."

c) V ods. 4 sa dopĺňa tento pododsek:

"Členské štáty uplatnia 50 váhu na mimobilančné položky, ktoré sú zárukami alebo garanciami, ktoré majú charakter úverových substitútov (navzájom sú zastupiteľné) a ktoré sú k spokojnosti príslušných orgánov v plnom rozsahu zaručené hypotékami spĺňajúcimi podmienky ustanovené v ods. 1 písm. c) bode 1 pod podmienkou, že ručiteľ má priame právo na takúto záru ku. "

4. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a) v ods. 1 sa za slová "miestne orgány" dopĺňa toto:

"alebo k spokojnosti príslušných orgánov zabezpečené zárukou vo forme cenných papierov vydaných týmito regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi";

b) v odseku 2 sa za slová "posledne uvedený" dopĺňa toto:

"vrátane záruky vo forme cenných papierov".

5. Článok 8 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 1, môžu členské štáty uplatňovať 20 % váhu na položky aktív, ktoré sú k spokojnosti príslušných orgánov zabezpečené zárukou vo forme cenných papierov emitovaných regionálnymi vládami a lokálnymi orgánmi Zóny A, vkladmi iných úverových inštitúcií Zóny A, ako sú inštitúcie poskytujúce pôžičky, alebo prostredníctvom depozitných osvedčení, alebo podobnými listinami vydanými takýmito úverovými inštitúciami."

6. Prílohy II a III sa menia a dopĺňajú alebo nahrádzajú v súlade s časťami A a B prílohy k tejto smernici.

Článok 3

Smernica 93/6/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 ods. 10 sa nahrádza nasledujúcim textom:

"10. ,odvodené nástroje obchodovania mimo hlavnej burzy (OTC) znamenajú mimobilančné položky, na ktoré sa v súlade s prvým pododsekom článku 6 ods. 3 smernice 89/647/EHS vzťahujú metódy uvedené v prílohe II k uvedenej smernici."

2. V prílohe II sa bod 5 nahrádza takto:

"5. Na výpočet kapitálových požiadaviek v súvislosti s odvodenými nástrojmi obchodovania mimo hlavnej burzy budú inštitúcie uplatňovať prílohu II k smernici 89/647/EHS. Váženie rizík, ktoré má uplatňovať na príslušné zmluvné strany, sa určia v súlade s článkom 2 ods. 9 tejto smernice.

Do 31. decembra 2006 môžu príslušné orgány členských štátov udeliť výnimku z uplatňovania metód uvedených v prílohe II na zmluvy obchodované mimo burzy zúčtovacím ústavom, ak zúčtovací ústav vystupuje ako zmluvná protistrana a všetci účastníci v plnom rozsahu určia denne mieru rizika, ktorú predstavujú pre zúčtovací ústav, čím poskytujú ochranné krytie tak súčasnej miere rizika, ako aj potenciálnej budúcej miere rizika. Príslušné orgány sa musia presvedčiť, že poskytnutá záruka zabezpečuje rovnakú úroveň ochrany ako záruka, ktorá je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) bodom 7 smernice 89/647/EHS, a že sa vylúčilo nebezpečenstvo vzniku rizika zúčtovacieho ústavu presahujúceho trhovú hodnotu poskytnutej záruky. Členské štáty oznámia Komisii, ako túto možnosť využijú."

Článok 4

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Ak členské štáty prijmú takéto opatrenia, uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Táto smernica nadobudne účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskychspoločenstiev.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 22. júna 1998

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

PRÍLOHA

A. Príloha II k smernici 89/647/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Názov sa mení takto:

"PRÍLOHA II

SPRACOVANIE MIMOBILANČNÝCH POLOŽIEK";

2. Bod 1 sa nahrádza takto:

"1. Výber metódy

Na meranie úverových rizík súvisiacich so zmluvami uvedenými v bodoch 1 a 2 prílohy III si môžu úverové inštitúcie vybrať jednu z nižšie uvedených metód, pričom na to potrebujú súhlas príslušných orgánov. Úverové inštitúcie, ktoré musia spĺňať článok 6 ods. 1 smernice 93/6/EHS, musia používať metódu 1, ktorá je uvedená nižšie. Na meranie úverových rizík súvisiacich so zmluvami uvedenými v bode 3 prílohy III musia všetky úverové inštitúcie používať uvedenú metódu 1."

3. V bode 2 sa tabuľka 1 nahrádza takto:

"TABUĽKA a) b)

Ostávajúca doba do splatnosti c) Kontrakty o úrokových sadzbách Kontrakty týkajúce sa devízových kurzov a zlata Kontrakty týkajúce sa kmeňových akcií Kontrakty týkajúce sa vzácnych kovov s výnimkou zlata Kontrakty týkajúce sa iných komodít, nie vzácnych kovov

Jeden rok a menej 0 % 1 % 6 % 7 % 10 %

Viac ako jeden rok, menej ako päť rokov 0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 %

Viac ako päť rokov 1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 %

a) Kontrakty, ktoré nepatria do žiadnej z piatich kategórií uvedených v tejto tabuľke, sa považujú za kontrakty týkajúce sa iných komodít ako vzácne kovy. b) Pre kontrakty s viacnásobnou výmenou istiny sa percentá musia vynásobiť počtom ostávajúcich platieb, ktoré je potrebné uskutočniť podľa kontraktu. c) Pre kontrakty, ktoré sú štruktúrované tak, aby zohľadňovali zostávajúce riziko podľa stanovených platobných dní, a ak sú podmienky stanovené tak, že trhová hodnota v uvedených dňoch je nulová, ostávajúca doba splatnosti by sa rovnala dobe až po nasledujúci dátum znovunastavenia. V prípade kontraktov na úrokové sadzby, ktoré spĺňajú tieto kritériá a majú dobu splatnosti dlhšiu než jeden rok, hodnota nesmie byť nižšia ako 0,5 %.

Na účely výpočtu potenciálnej budúcej miery rizika v súlade s krokom b) môžu príslušné orgány povoliť úverovým inštitúciám, aby do 31. decembra 2006 uplatňovali nasledujúce percentá namiesto percent predpísaných v tabuľke 1 za predpokladu, že inštitúcie využijú alternatívu uvedenú v článku 11a smernice 93/6/EHS na kontrakty v zmysle ods. 3 písm. b) a c) prílohy III:

Tabuľka 1a

Ostávajúca doba do splatnosti Vzácne kovy Základné kovy Poľnohospodárske produkty Ostatné vrátane energií

Jeden rok a menej 2 % 2,5 % 3 % 4 %

Viac ako jeden rok, menej ako päť rokov 5 % 4 % 5 % 6 %

Viac ako päť rokov 7,5 % 8 % 9 % 10 %"

4. V tabuľke 2 sa názov v prvom riadku tretieho stĺpca nahrádza takto:

"Kontrakty týkajúce sa výmenných devízových kurzov a zlata."

5. Na koniec bodu 2 sa pridáva tento odsek:

"Pri metódach 1 a 2 musia príslušné orgány zabezpečiť, aby nominálna hodnota, ktorú je potrebné zobrať do úvahy, bola vhodným porovnávacím meradlom pre riziko súvisiace so zmluvou. Ak je napríklad v kontrakte ustanovené násobenie peňažných tokov, nominálna hodnota musí byť upravená tak, aby zohľadňovala vplyv násobenia na štruktúru rizík takéhoto kontraktu."

6. Do ods. 3 písm. b) sa dopĺňa tento odsek:

"Príslušné orgány môžu uznať za zmluvné dohody vzájomného započítania znižujúce riziká vzťahujúce sa na devízové kontrakty s pôvodnou dobou splatnosti 14 kalendárnych dní alebo menej upísané opcie, alebo podobné mimobilančné položky, na ktoré sa nevzťahuje táto príloha, pretože so sebou nesú len zanedbateľné alebo žiadne úverové riziko. Ak v závislosti od pozitívnej alebo negatívnej trhovej hodnoty týchto kontraktov môže ich zaradenie do inej dohody vzájomného započítania viesť k zvýšeniu alebo zníženiu požiadaviek na kapitál, príslušné orgány musia zaviazať svoje úverové inštitúcie, aby používali jednotný postup."

7. V ods. 3 písm. c) bodu ii) sa prvý odsek a úvodná časť a prvá zarážka druhého odseku nahrádzajú takto:

"ii) Ostatné dohody vzájomného započítania

Pri použití metódy 1:

v kroku a) je možné získať súčasné náklady na nahradenie kontraktov obsiahnutých v dohode vzájomného započítania zohľadnením skutočných hypotetických nákladov za nahradenie vzájomného započítania, ktoré vyplývajú z dohody; v prípade, keď vzájomné započítanie vedie k záväzkom pre úverovú inštitúciu, ktorá vypočítava náklady na nahradenie, náklady na súčasné nahradenie sa počítajú ako ,0;

v kroku b) je možné údaj o potenciálnej budúcej úverovej miere rizika pre všetky kontrakty zahrnuté v dohode vzájomného započítania znížiť podľa tejto rovnice:

PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

kde:

- PCEred = redukovaná hodnota pre potenciálne budúce úrokové riziko pre všetky kontrakty s danou partnerskou stranou vrátane právoplatnej bilaterálnej dohody vzájomného započítania,

- PCEgross = súčet hodnôt potenciálnych budúcich úverových rizík všetkých kontraktov s danou partnerskou stranou, ktoré sú obsiahnuté v právoplatnej dohode vzájomného započítania a sú vypočítané násobením ich nominálnych hodnôt istiny percentuálnymi hodnotami uvedenými v tabuľke 1,

- NGR = ,net-to-gross pomer: podľa uváženia príslušných orgánov buď:

i) jednotlivé výpočty: koeficient čistých nákladov nahradenia všetkých kontraktov obsiahnutých v právoplatnej bilaterálnej dohode vzájomného započítania s danou partnerskou stranou (čitateľ) a hrubých nákladov nahradenia všetkých kontraktov obsiahnutých v právoplatnej bilaterálnej dohode vzájomného započítania s danou partnerskou stranou (menovateľ) alebo

ii) celkový výpočet: koeficient celkovej sumy čistých nákladov nahradenia vypočítaný na bilaterálnej báze pre všetky partnerské strany, berúc do úvahy kontrakty obsiahnuté v právoplatných dohodách vzájomného započítania (čitateľ), a hrubých nákladov nahradenia všetkých kontraktov obsiahnutých v právoplatných dohodách vzájomného započítania (menovateľ).

Ak členské štáty povolia úverovým inštitúciám, aby si vybrali jednu z metód, zvolená metóda sa potom musí používať stále.

Na výpočet potenciálnej budúcej úverovej miery rizika podľa vyššie uvedeného vzorca sa môžu úplne sa zhodujúce kontrakty obsiahnuté v dohode vzájomného započítania považovať za jeden kontrakt s nominálnou hodnotou istiny rovnocennou s čistým príjmom. Úplne zhodujúce sa kontrakty sú forwardové devízové kontrakty alebo podobné kontrakty, v ktorých sa nominálna hodnota istiny rovná poklesu finančných tokov a je splatná k tomu istému dátumu splatnosti a celkove alebo čiastočne v tej istej mene.

Pri uplatnení metódy 2 v kroku a)

- úplne sa zhodujúce kontrakty v dohode vzájomného započítania sa môžu považovať sa jednu zmluvu s nominálnou hodnotou istiny rovnajúcou sa čistým príjmom, výšky nominálnych hodnôt istín sa násobia percentami uvedenými v tabuľke 2. "

Príloha III k smernici 89/647/EHS sa nahrádza takto:

"PRÍLOHA III

TYPY MIMOBILANČNÝCH POLOŽIEK

1. Kontrakty na úrokové miery:

a) jednomenové úrokové swapy;

b) základné swapy;

c) forwardy na úrokovú mieru (FRA);

d) úrokové futures;

e) nakúpené opcie na úrokovú mieru;

f) ostatné zmluvy podobného druhu.

2. Devízové kontrakty a kontrakty týkajúce sa zlata:

a) medzimenové (krížové) úrokové swapy;

b) forwardy na meny;

c) menové futures;

d) nakúpené menové opcie;

e) ostatné zmluvy podobného druhu;

f) kontrakty týkajúce sa zlata podobného druhu ako kontrakty a) až e).

3. Kontrakty podobnej povahy ako kontrakty v bode 1 písm. a) až e) a bode 2 písm. a) až d) týkajúce sa ostatných referenčných položiek alebo indexov, ktoré sa týkajú:

a) vlastníckych podielov;

b) vzácnych kovov s výnimkou zlata;

c) iných komodít ako sú vzácne kovy;

d) ostatné kontrakty podobného druhu."

1) Ú. v. ES C 208, 19.7.1996, s. 8, a Ú. v. ES C 259, 26.8.1997, s. 1.

2) Ú. v. ES C 30, 30.1.1997, s. 13.

3) Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. apríla 1997 (Ú. v. ES C 132, 28.4.1997, s. 234), spoločné stanovisko Rady z 9. marca 1998 (Ú. v. ES C 135, 30.4.1998, s. 32) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. apríla 1998 (Ú. v. ES 152, 18.5.1998). Rozhodnutie Rady z 19. mája 1998.

4) Ú. v. ES L 322, 17.12.1977, s. 30. Smernica zmenená a doplnená smernicou 96/13/ES (Ú. v. ES L 66, 16.3.1996, s. 15).

5) Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 14. Smernica zmenená a doplnená smernicou 98/32/ES (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 29).

6) Ú. v. ES L 89, 6.4.1994, s. 17.

Top