EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0527

Rozhodnutie Komisie z 24. júla 1998 o účtovaní daňových podvodov v oblasti DPH na účely národného účtovníctva (nezrovnalosti medzi teoretickými príjmami z DPH a skutočnými príjmami z DPH) (oznámené ako dokument číslo C(1998) 2202) (Text na úrovni platnosti EHP)

OJ L 234, 21.8.1998, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 30 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 30 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 56 - 59

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/527/oj

31998D0527Úradný vestník L 234 , 21/08/1998 S. 0039 - 0042


Rozhodnutie Komisie

z 24. júla 1998

o účtovaní daňových podvodov v oblasti DPH na účely národného účtovníctva (nezrovnalosti medzi teoretickými príjmami z DPH a skutočnými príjmami z DPH)

(oznámené ako dokument číslo C(1998) 2202)

(Text na úrovni platnosti EHP)

(98/527/ES Euratom)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na smernicu rady 89/130/EHS Euratom z 13. februára 1989 o harmonizácii zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách [1], a predovšetkým na jej článok 1,

keďže rozhodnutie komisie 94/168/ES Euratom z 22. februára 1994 o opatreniach, ktoré majú byť prijaté na vykonanie smernice rady 89/130/EHS Euratom o harmonizácii zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách [2] sa týka predovšetkým daňových únikov, pričom však výslovne nepopisuje, ako sa majú riešiť daňové úniky v oblasti DPH; keďže je preto vhodné popísať, ako sa takéto úniky majú riešiť;

keďže s cieľom zabezpečiť vyčerpávajúci charakter odhadov HDP a HNP v súlade so smernicou 89/130/EHS Euratom, členské štáty musia upraviť tieto odhady tak, aby zohľadňovali daňové úniky v oblasti DPH;

keďže takáto úprava sa týka tej časti nezrovnalostí medzi teoretickými príjmami z DPH a skutočnými príjmami z DPH súvisiacich s únikmi, ktoré nezahŕňajú úmyselné prehliadnutie zo strany kupujúceho ("bez spoluúčasti");

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 6 smernice 89/130/EHS Euratom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty vypočítajú výšku daňového úniku v oblasti DPH "bez spoluúčasti" pomocou metód uvedených v prílohe tohto rozhodnutia.

Na účely horeuvedeného výpočtu členské štáty určia teoretické príjmy z DPH a skutočné príjmy z DPH a vypočítajú rozdiel medzi týmito dvomi sumami podľa nasledovného vzorca:

+++++ TIFF +++++

Členské štáty v prípade potreby upravia sumu pridanej hodnoty zahrnutej v ich odhadoch HDP a HNP vypracovaných podľa smernice 89/130/EHS Euratom tak, že k nej pripočítajú hodnotu úniku "bez spoluúčasti" vypočítanú podľa horeuvedeného vzorca.

Článok 2

Pre vykonanie úpravy podľa článku 1 môžu členské štáty použiť metódu ekvivalentnú metóde popísanej v prvom odseku článku 1 a ktorá vedie k porovnateľným výsledkom.

Článok 3

Členské štáty najneskôr do 1. októbra 1998 predložia komisii vysvetlenie zdrojov a použitých metód a uvedú hodnotu vykonaných úprav. Komisia v súlade s článkom 19 nariadenia rady (EHS, Euratom) č. 1552/89 [3] preskúma platnosť zdrojov a použitých metód a vykonaných úprav, ako aj porovnateľnosť dosiahnutých výsledkov, predovšetkým v prípadoch, kde v súlade s článkom 2 nebola použitá metóda popísaná v prvom odseku článku 1.

Termín pre nové členské štáty (Rakúsko, Fínsko a Švédsko) je stanovený na 1. október 1999.

Článok 4

Ak členský štát môže preukázať komisii, že ekvivalentný výpočet je už zohľadnený v jeho účtoch, neplatí článok 1 Ktorýkoľvek členský štát, ktorý zamýšľa použiť tento spôsob, musí komisii poskytnúť úplnú dokumentáciu do 1. októbra 1998 (pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko: 1. október 1999).

Komisia informuje výbor pre HNP o výsledku vykonávania tohto rozhodnutia a predovšetkým o metódach, ktoré použili členské štáty.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 24. júla 1998

Za Komisiu

Yves-Thibault De Silguy

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26.

[2] Ú. v. ES L 77, 19.3.1994, s. 51.

[3] Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Výška daňového úniku v oblasti DPH, ktorá neobsahuje úmyselné prehliadnutie zo strany kupujúceho ("bez spoluúčasti"), sa vypočíta pomocou dvoch nasledovných premenných:

1. Výška teoretických príjmov z DPH;

2. Rozdiely medzi teoretickými príjmami z DPH a skutočne vybranými príjmami z DPH za dané obdobie.

Výpočet teoretických príjmov z DPH

Teoretické príjmy z DPH sú sumy DPH, ktoré by boli inkasované, keby všetci daňovníci DPH uhradili zákonom požadovanú sumu.

Prvým krokom pri výpočte teoretických príjmov z DPH je harmonizácia základu DPH so súčasnou legislatívou: inými slovami ide o identifikáciu všetkých transakcií, na ktoré sa vzťahuje neodpočítateľná DPH. Na konečnú spotrebu domácností ako celok sa vzťahuje neodpočítateľná DPH, zatiaľ čo ostatné kategórie spotreby sa musia rozdeliť tak, aby bola určená miera neodpočítateľnosti. Na tento výpočet sa využívajú čo najpodrobnejšie dostupné údaje národných účtov. Základ DPH sa vypočíta s ohľadom na všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa DPH.

Druhým krokom je uplatnenie primeranej sadzby DPH pre každú transakciu, ktorá tvorí základ pre DPH podľa definície uvedenej v predchádzajúcom odseku. Musia sa uplatňovať také sadzby DPH, ktoré boli v platnosti počas roka, za ktorý bol vypočítaný základ DPH. Teoretické príjmy z DPH sa vypočítajú s ohľadom na všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa DPH.

Výpočet rozdielov medzi teoretickými príjmami z DPH a skutočne vybranými príjmami z DPH za sledované obdobie

Rozdiely medzi teoretickými príjmami z DPH vypočítanými s ohľadom na všetky platné zákony a predpisy a skutočne vybranými príjmami z DPH predstavujú tieto štyri komponenty:

1. Časové rozdiely medzi údajmi štátnej pokladnice a údajmi národných účtov;

2. Ad hoc zrušenie určitých pohľadávok v rámci DPH daňovými úradmi v prípadoch platobnej neschopnosti;

3. Úniky zahŕňajúce spoluúčasť zo strany kupujúceho (kupujúci nezaplatí DPH predávajúcemu);

4. Úniky, ktoré nezahŕňajú spoluúčasť zo strany kupujúceho (kupujúci zaplatí DPH predávajúcemu, ale predávajúci ju neuhradí daňovým úradom).

Z toho vyplýva, že výška daňového úniku "bez spoluúčasti" sa zistí odpočítaním úniku "so spoluúčasťou" a zrušením pohľadávok súvisiacich s platobnou neschopnosťou z rozdielov medzi teoretickými príjmami z DPH a skutočnými príjmami z DPH, pričom treba brať do úvahy časové rozdiely medzi transakciou, z ktorej vyplýva DPH a inkasom príjmov z DPH daňovými úradmi.

+++++ TIFF +++++

Skutočné príjmy z DPH sú sumy skutočne inkasované daňovými úradmi počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpočet teoretických príjmov z DPH.

Cieľom úprav o časové rozdiely je úprava príjmov tak, aby odrážala skutočnosť, že niektoré platby DPH realizované v bežnom roku n) sa týkajú predchádzajúceho roka (n – 1) a že DPH splatná v súvislosti s rokom n je v skutočnosti inkasovaná až v nasledujúcom roku (n + 1).

Môžu nastať prípady, kedy platná legislatíva umožňuje daňovým úradom uskutočniť ad hoc zrušenia pohľadávok DPH v prípadoch platobnej neschopnosti. V týchto prípadoch je potrebné hodnotu týchto zrušení odpočítať od rozdielu medzi teoretickými príjmami z DPH a skutočnými príjmami z DPH (ak už neboli zohľadnené pri výpočte teoretických príjmov z DPH).

Pri výpočte výšky daňových únikov "so spoluúčasťou" sa berú do úvahy len tie aktivity, v súvislosti s ktorými bola vykonaná úprava z dôvodov "práce na čierno" (nezaznamenanie ekonomicky aktívnych jednotiek v štatistických súboroch).

Pomocou tejto metódy, t. j. vykonaním úpravy produkcie odvetví ekonomickej činnosti z dôvodu "práce na čierno" a vynásobením zodpovedajúcich objemov dodatočného obratu (nezdanený predaj) príslušnými sadzbami DPH, je možné odhadnúť výšku "chýbajúcich" príjmov z DPH, ktoré neboli uhradené daňovým úradom z dôvodu únikov v oblasti DPH "so spoluúčasťou".

Napríklad: ak sa následne po úprave z dôvodu "práce na čierno" zvýši odhad spotreby určitého produktu bez DPH v domácnosti o 15 % a ak sadzba DPH platná pre nákupy tohto produktu je 18,6 %, vypočíta sa suma dlžná daňovým úradom nasledovne:

Chýbajúce príjmy z DPH z dôvodu úniku "so spoluúčasťou" = hodnota predaja produktu pred úpravou × 15 % × 18,6 %.

--------------------------------------------------

Top