EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0500

Rozhodnutie Komisie z 20. mája 1998 o zriadení Výborov pre medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni (oznámené dokumentom číslo C(1998) 2334) (Text s významom pre EHP)

OJ L 225, 12.8.1998, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 101 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 101 - 102
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 142 - 143

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/500/oj

31998D0500Official Journal L 225 , 12/08/1998 P. 0027 - 0028


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. mája 1998

o zriadení Výborov pre medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni

(oznámené dokumentom číslo C(1998) 2334)

(Text s významom pre EHP)

(98/500/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže podľa článku 118b zmluvy sa Komisia má snažiť o rozvoj dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni, ktorý by mohol, ak to obidve strany považujú za potrebné, viesť k vzťahom založeným na dohode;

keďže podľa bodu 12 Charty základných sociálnych práv pracovníkov spoločenstva by zamestnávatelia alebo organizácie zamestnávateľov na jednej strane a organizácie pracovníkov na strane druhej mali mať právo na vyjednávanie a uzatváranie kolektívnych zmlúv za podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. Dialóg medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni, ktorý sa musí rozvíjať, môže vyústiť, ak to strany považujú za potrebné, do zmluvnej úpravy vzťahov, najmä na medziprofesijnej a sektorovej úrovni;

keďže Komisia ako reakciu na oznámenie z 18. septembra 1996 týkajúce sa rozvoja sociálneho dialógu na úrovni Spoločenstva1 dostala silnú podporu všetkých dotknutých strán pre jej návrh na posilnenie odvetvového sociálneho dialógu;

keďže Európsky parlament vo svojej rezolúcii z 18. júla 19972 reagujúc na oznámenie Komisie pripisuje špecifický význam odvetvovému sociálnemu dialógu, pretože dosah regulácie a/alebo deregulácie na zamestnanosť v hospodárskych odvetviach sa môže najlepšie hodnotiť v rámci odvetvového dialógu;

keďže Hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku z 29. januára 19973 reagujúc na oznámenie Komisie vyhlásil, že sociálny dialóg musí byť účelný, efektívny a cieľovo zameraný;

keďže situácia v rôznych štátoch jasne demonštruje potrebu aktívnej účasti oboch strán v diskusii o zlepšení životných a pracovných podmienok v ich odvetví; keďže Výbor pre odvetvový dialóg pripojený ku Komisii je najvhodnejším prostriedkom zabezpečenia takejto účasti tým, že sa na úrovni spoločenstva vytvorí reprezentatívne fórum pre príslušné sociálno-hospodárske záujmy;

keďže Komisia by sa mala usilovať zabezpečiť, aby členovia a činnosti Výborov pre medziodvetvový dialóg prospeli k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi;

keďže existujúce spoločné výbory by mali byť nahradené Výbormi pre medziodvetvový dialóg; keďže rozhodnutia zakladajúce tieto výbory by sa mali zrušiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa vytvárajú Výbory pre medziodvetvový dialóg (ďalej len "výbory") v tých odvetviach, v ktorých sociálni partneri spoločne požiadali o účasť na dialógu na európskej úrovni a v ktorých organizácie zastupujúce obe strany spĺňajú nasledovné kritériá:

a) vzťahujú sa k špecifickým odvetviam alebo kategóriám a sú organizované na európskej úrovni;

b) skladajú sa z organizácií, ktoré samotné sú neoddeliteľnou a uznanou časťou štruktúr sociálnych partnerov členských štátov a môžu rokovať o dohodách a ktoré zastupujú niekoľko členských štátov;

c) majú primeranú štruktúru na zabezpečenie ich účinnej účasti na práci výborov.

Článok 2

Každý výbor by mal v odvetví, v ktorom je zriadený:

a) byť vypočutý pri rozhodnutiach o rozvoji na úrovni spoločenstva, ktoré majú sociálny dosah;

b) rozvíjať a podporovať sociálny dialóg na odvetvovej úrovni.

Článok 3

Počet zástupcov sociálnych partnerov zúčastňujúcich sa zasadaní každého výboru je celkovo maximálne 40, s rovnakým počtom zástupcov delegácií zamestnávateľov a zamestnancov.

Článok 4

Komisia vyzve zástupcov k účasti na zasadaniach výborov o návrhu organizácií sociálneho partnera jednotlivých odvetví, ktoré predložili žiadosť podľa článku 1.

Článok 5

1. Každý výbor si spoločne s Komisiou stanoví svoj vlastný rokovací poriadok.

2. Výboru predsedá zástupca delegácie zamestnávateľov alebo zamestnancov alebo, na základe spoločnej žiadosti, zástupca Komisie.

3. Výbory sa schádzajú minimálne raz za rok. Maximálne 30 zástupcov sociálnych partnerov, ktorí sa zúčastnia zasadania výboru, dostane diéty a úhradu cestovných nákladov.

4. Komisia v spolupráci so sociálnymi partnermi pravidelne preveruje fungovanie odvetvových výborov a sledovanie ich činnosti v rôznych odvetviach.

Článok 6

Ak Komisia informovala výbor, že sa diskutovaný predmet týka záležitosti dôverného charakteru, členovia výboru sú zaviazaní, bez dosahu na uplatňovanie ustanovení článku 214 zmluvy, neposkytovať žiadnu informáciu, o ktorej sa dozvedeli na zasadaní výboru alebo jeho sekretariátu.

Článok 7

1. Výbory pre odvetvový dialóg nahradia existujúce spoločné výbory, konkrétne:

a) Spoločný výbor pre námornú dopravu zriadený rozhodnutím Komisie 87/467/EHS4;

b) Spoločný výbor pre civilné letectvo zriadený rozhodnutím Komisie 90/449/EHS5;

c) Spoločný výbor pre vnútrozemskú plavbu zriadený rozhodnutím Komisie 80/991/EHS6;

d) Spoločný výbor pre cestnú dopravu zriadený rozhodnutím Komisie 85/516/EHS7;

e) Spoločný výbor pre železnice zriadený rozhodnutím Komisie 85/13/EHS8;

f) Spoločný výbor pre telekomunikačné služby zriadený rozhodnutím Komisie 90/450/EHS9;

g) Spoločný výbor pre sociálne problémy poľnohospodárskych pracovníkov zriadený rozhodnutím Komisie 74/442/EHS10;

h) Spoločný výbor pre sociálne problémy v námornom rybolove zriadený rozhodnutím Komisie 74/441/EHS11;

i) Spoločný výbor pre poštové služby zriadený rozhodnutím Komisie 94/595/EHS12.

Výbory zriadené týmito rozhodnutiami však pokračujú vo svojej činnosti, až kým ich prácu neprevezmú odvetvové výbory zriadené týmto rozhodnutím, ale v každom prípade najneskôr do 31. decembra 1998.

2. S výhradou ustanovení článku 1, Výbory pre odvetvový dialóg nahradia aj ostatné neformálne pracovné skupiny, pomocou ktorých Komisia podporovala sociálny dialóg v niektorých odvetviach, pre ktoré neplatilo rozhodnutie Komisie zriaďujúce spoločný výbor.

3. Rozhodnutia uvedené v písmenách a) až i) odseku 1 sa rušia s účinnosťou od 1. januára 1999.

V Bruseli 20. mája 1998

Za Komisiu

Pádraig FLYNN

člen Komisie

1 COM(96) 448 final.

2 Ú. v. ES C 286, 22.9.1997, s. 338.

3 Ú. v. ES C 89, 19.3.1997, s. 27.

4 Ú. v. ES L 253, 4.9.1987, s. 20.

5 Ú. v. ES L 230, 24.8.1990, s. 22.

6 Ú. v. ES L 297, 6.11.1980, s. 28.

7 Ú. v. ES L 317, 28.11.1985, s. 33.

8 Ú. v. ES L 8, 10.1.1985, s. 26.

9 Ú. v. ES L 230, 24.8.1990, s. 25.

10 Ú. v. ES L 243, 5.9.1974, s. 22.

11 Ú. v. ES L 243, 5.9.1974, s. 19.

12 Ú. v. ES L 225, 31.8.1994, s. 31.

Top