Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0423

Rozhodnutie Komisie z 30. júna 1998 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Falklandských ostrovov (oznámené pod číslom dokumentu C(1998) 1850)Text s významom pre EHP

OJ L 190, 4.7.1998, p. 76–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 179 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 179 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 179 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 179 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 179 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 179 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 179 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 179 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 179 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 221 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 221 - 225

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Zrušil 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/423/oj

31998D0423Úradný vestník L 190 , 04/07/1998 S. 0076 - 0080


Rozhodnutie Komisie

z 30. júna 1998

ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Falklandských ostrovov

(oznámené pod číslom dokumentu C(1998) 1850)

(Text s významom pre EHP)

(98/423/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 ustanovujúcu veterinárne podmienky pre produkciu a umiestňovanie produktov rybolovu na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú Zmluvou o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, a najmä jej článok 11,

keďže odborník z Komisie uskutočnil inšpekčnú návštevu na Falklandských ostrovoch, aby si overil podmienky, v akých sa vyrábajú, uskladňujú a odosielajú do spoločenstva produkty rybolovu;

keďže legislatívne ustanovenia Falklandských ostrovov o veterinárnej kontrole a monitorovaní produktov rybolovu sa môžu považovať za také, ktoré zodpovedajú ustanoveniam ustanoveným v smernici 91/493/EHS;

keďže Veterinárna služba (VS) Ministerstva poľnohospodárstva na Falklandských ostrovoch dokáže účinne overovať uplatňovanie platných zákonov;

keďže postup pre získanie veterinárneho osvedčenia uvedeného v článku 11 ods. 4 písm. a) smernice 91/493/EHS musí tiež obsahovať definíciu vzorového osvedčenia, minimálne požiadavky týkajúce sa jazyka (jazykov), v ktorom (ktorých) musí byť zostavený a pracovné zaradenie osoby, ktorá má oprávnenie na jeho podpísanie;

keďže podľa článku 11 ods. 4 písm. b) smernice 91/493/EHS by na obaly produktov rybolovu mala byť pripevnená značka s uvedením názvu tretej krajiny a schvaľovacieho/registračného čísla prevádzkarne, továrenského plavidla, chladiarne alebo mraziarenského plavidla pôvodu;

keďže podľa článku 11 ods. 4 písm. c) smernice 91/493/EHS musí byť vypracovaný zoznam schválených/registrovaných prevádzkarní, továrenských plavidiel alebo chladiarní; keďže musí byť vypracovaný zoznam mraziarenských plavidiel registrovaných v zmysle smernice 92/48/EHS [2]; keďže tieto zoznamy musia byť vypracované na základe oznámenia VS komisii; keďže má VS z toho dôvodu zabezpečiť zhodu s ustanoveniami s ustanoveniami uvedenými v tomto zmysle v článku 11 ods. 4 smernice 91/493/EHS;

keďže VS poskytla úradné záruky týkajúce sa zhody s pravidlami ustanovenými v kapitole V prílohy k smernici 91/493/EHS a týkajúce sa splnenia požiadaviek zodpovedajúcich požiadavkám ustanovených touto smernicou pre schvaľovanie alebo registráciu prevádzkarní, továrenských plavidiel, chladiarní alebo mraziarenských plavidiel pôvodu;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Veterinárna služba Ministerstva poľnohospodárstva je kompetentným orgánom na Falklandských ostrovoch pre overovanie a potvrdzovanie zhody produktov rybolovu a produktov akvakultúry s požiadavkami smernice 91/493/EHS.

Článok 2

Produkty rybolovu a produkty akvakultúry pochádzajúce z Falklandských ostrovov musia spĺňať tieto podmienky:

1. každá zásielka musí byť sprevádzaná očíslovaným originálom veterinárneho osvedčenia, riadne vyplneným, podpísaným, datovaným a pozostávajúcim z jediného listu v súlade so vzorom v prílohe A k tomuto dokumentu;

2. produkty musia pochádzať zo schválených prevádzkarní, továrenských plavidiel, chladiarní alebo registrovaných mraziarenských plavidiel uvedených v prílohe B k tomuto dokumentu;

3. s výnimkou mrazených produktov rybolovu voľne uložených a určených na výrobu konzervovaných potravín, všetky obaly musia obsahovať slovo "FALKLANDSKÉ OSTROVY" a schvaľovacie/registračné číslo prevádzkarne, továrenského plavidla, chladiarne alebo mraziarenského plavidla pôvodu napísané nezmazateľným písmom.

Článok 3

1. Osvedčenia uvedené v článku 2 ods. 1 musia byť napísané v aspoň jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa vykonávajú kontroly.

2. Osvedčenia musia obsahovať meno, oprávnenie a podpis zástupcu VS a úradnú pečiatku VS odlišnej farby ako sú farby iných schválení.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 30. júna 1998

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Ú. v. ES L 187, 7.7.1992, s. 41.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH TOVÁRENSKÝCH PLAVIDIEL

Číslo | Názov | Prístav |

1001 | Petrel | Stanley |

1002 | Argos Pereira | Stanley |

1004 | De Giosa T | Stanley |

1005 | Capricorn | Stanley |

1006 | Beagle F1 | Stanley |

1007 | Argos Galicia | Stanley |

1008 | Igueldo | Stanley |

1009 | Golden Touza | Stanley |

1010 | Golden Chicha | Stanley |

1011 | Polar Fury | Stanley |

1012 | John Cheek | Stanley |

1013 | Heroya Primero | Stanley |

1014 | Sil | Stanley |

1016 | Jacqueline (Quark Fishing Stanley Company) | Stanley |

--------------------------------------------------

Top