Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1467

Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku

OJ L 209, 2.8.1997, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 32 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj

31997R1467Úradný vestník L 209 , 02/08/1997 S. 0006 - 0011


Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97

zo 7. júla 1997

o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na druhý pododsek článku 104c ods. 14,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho menového inštitútu,

(1) keďže je potrebné urýchliť a objasniť postup pri nadmernom schodku podľa článku 104c Zmluvy s cieľom zabrániť nadmerným schodkom všeobecnej vlády a v prípade ich výskytu zabezpečiť ich urýchlenú korekciu; keďže ustanovenia tohto nariadenia, ktoré boli za týmto účelom prijaté podľa článku 104c ods. 14 druhý pododsek, tvoria spolu s článkami protokolu (č. 5) k Zmluve, nový integrovaný súbor pravidiel pre vykonávanie článku 104c;

(2) keďže Pakt o stabilite a raste je založený na podstate zdravých vládnych financií ako prostriedkov posilňovania podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu vhodného na vytváranie zamestnanosti;

(3) keďže Pakt o stabilite a raste sa skladá z tohto nariadenia, z nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 [3], ktoré smeruje k posilneniu sledovania rozpočtového stavu a sledovania a koordinácie hospodárskych politík a z rezolúcie Európskej rady zo 17. júna 1997 o Pakte stability a rastu [4], v ktorom sú, v súlade s článkom D Zmluvy o Európskej únii, stanovené pevné politické usmernenia s cieľom jeho presného a včasného vykonávania a najmä s cieľom dodržania strednodobého cieľa stavov rozpočtu pri bilancii alebo pri prebytku, k čomu sa zaviazali všetky členské štáty, a s cieľom prijatia opravného rozpočtového zásahu, ktorý považujú za potrebný pre splnenie cieľov ich stability a konvergencie programov, kedykoľvek majú informácie naznačujúce skutočnú alebo očakávanú podstatnú odchýlku od strednodobého rozpočtového cieľa;

(4) keďže na treťom stupni Hospodárskej a menovej únie (HMU) sú členské štáty jednoznačne zmluvne zaviazané podľa článku 104c Zmluvy vyhnúť sa nadmerným vládnym schodkom; keďže podľa článku 5 protokolu (č. 11) k Zmluve, odseky 1, 9 a 11 článku 104c neplatia na Spojené Kráľovstvo, pokiaľ sa neposunie na tretí stupeň; keďže záväzok podľa článku 109e ods. 4 o úsilí vyhnúť sa nadmerným schodkom bude naďalej platiť pre Spojené Kráľovstvo;

(5) keďže Dánsko odvolávajúc sa na odsek 1 protokolu (č. 12) zmluvy v kontexte s edinburgským rozhodnutím z 12. decembra 1992 oznámilo, že sa nezúčastní na treťom stupni; keďže preto v súlade s odsekom 2 uvedeného protokolu, odseky 9 a 11 článku 104c neplatia na Dánsko;

(6) keďže na treťom stupni HMU ostávajú členské štáty podľa ustanovení zmluvy zodpovedné za ich národnú rozpočtovú politiku; keďže členské štáty príjmu nevyhnutné opatrenia s cieľom splnenia svojej zodpovednosti v súlade s ustanoveniami zmluvy;

(7) keďže zachovanie strednodobého cieľa stavov rozpočtu pri bilancii alebo pri prebytku, k čomu sa zaviazali všetky členské štáty, prispieva k tvorbe podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu vhodného na vytváranie zamestnanosti vo všetkých členských štátoch a umožní im zvládnuť bežné pravidelné fluktuácie pri udržaní vládneho schodku v rozmedzí 3 % referenčnej hodnoty HDP;

(8) keďže aby HMU mohol náležite fungovať, je potrebné, aby konvergencia hospodárskej a rozpočtovej výkonnosti členských štátov, ktoré prijali jednotnú menu, ďalej len "účastnícke členské štáty", sa preukázala ako stabilná a trvalá; keďže rozpočtová disciplína na treťom stupni HMU je potrebná na zabezpečenie cenovej stability;

(9) keďže podľa článku 109k ods. 3 len články 104c ods. 9 a 11 platia pre účastnícke členské štáty;

(10) keďže je potrebné definovať koncept mimoriadneho a dočasného prekročenia referenčnej hodnoty ako je uvedené v článku 104c ods. 2 písm. a); keďže Rada by mala v tomto kontexte okrem iného vziať do úvahy mnohoročné rozpočtové prognózy poskytované Komisiou;

(11) keďže správa Komisie v súlade s článkom 104c ods. 3 má tiež brať do úvahy, či schodok vlády presahuje investičné výdavky vlády a taktiež zvážiť všetky príslušné faktory, vrátane strednodobých hospodárskych a rozpočtových stavov členských štátov;

(12) keďže je potrebné stanoviť uzávierku vykonávania postupu pri nadmernom schodku, s cieľom zabezpečiť jeho pohotové a efektívne vykonávanie; keďže v tomto kontexte je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že rozpočtový rok v Spojenom Kráľovstve nie je v súlade s kalendárnym rokom;

(13) keďže je potrebné špecifikovať, aké sankcie by mohli byť uložené v zmysle článku 104c s cieľom zabezpečenia efektívneho vykonávania postupu pri nadmernom schodku;

(14) keďže zvýšený dohľad podľa nariadenia Rady (ES) č 1466/97 spolu s monitorovaním rozpočtových stavov Komisiou v súlade s odsekom 2 článku 104c by mal uľahčiť efektívne a rýchle vykonávanie postupu pri nadmernom schodku;

(15) keďže v zmysle predchádzajúceho, ak účastnícky členský štát neprijme efektívne opatrenia na korekciu nadmerného schodku, celkové maximálne obdobie desiatich mesiacov od správy označujúcej existenciu nadmerného schodku, až do rozhodnutia o uvalení sankcií sa zdá byť prijateľné a vhodné na uplatnenie tlaku na príslušný účastnícky členský štát, aby prijal takéto opatrenie; v tomto prípade a ak tlak začne v marci, to povedie k uvaleniu sankcií počas kalendárneho roka v ktorom posun začal;

(16) keďže odporúčanie Rady na korekciu nadmerného schodku alebo posledných krokov postupu pri nadmernom schodku, by mal očakávať príslušný členský štát, ktorý bol už predtým upozornený; keďže vážnosť nadmerného schodku na treťom stupni by mal znamenať urýchlenú činnosť všetkých zainteresovaných;

(17) keďže je vhodné zadržať postup pri nadmernom schodku dočasne neplatný, ak príslušný členský štát prijme vhodné opatrenia ako odpoveď na odporúčanie podľa článku 104c ods. 7 alebo oznámenie vydané podľa článku 104c ods. 9 s cieľom podnetu pre členský štát, aby podľa toho konal; keďže časové obdobie, počas ktorého by mal byť postup dočasne neplatný, by nemal byť zahrnutý do maximálneho obdobia desiatich mesiacov medzi dátumom označujúcim existenciu nadmerného schodku a uvalením sankcií; vzhľadom na to, že je vhodné znovu zaviesť postup, ak nebolo predpokladané opatrenie zavedené, alebo ak jeho zavádzanie do praxe sa ukáže ako neadekvátne;

(18) keďže s cieľom zabezpečiť, aby postup pri nadmernom schodku mal dostatočný odstrašujúci efekt, by sa mal požadovať vhodne veľký bezúročný depozit od účastníckeho členského štátu, kedykoľvek sa Rada rozhodne uvaliť sankciu;

(19) keďže definícia sankcií v predpísanom rozmere navádza na právnu istotu; keďže je vhodné odvodiť výšku depozitu podľa HDP príslušného zúčastneného členského štátu;

(20) keďže, ak uvalenie bezúročného depozitu neprinúti príslušný zúčastnený členský štát ku korekcii nadmerného schodku v požadovanom čase, je vhodné zintenzívniť sankcie; keďže potom je vhodné transformovať depozit na pokutu;

(21) keďže vhodné opatrenia príslušného zúčastneného členského štátu na korekciu nadmerného schodku v prvom kroku smerujú k zrušeniu sankcií; keďže značný progres v korekcii nadmerného schodku by mal umožniť prerušenie sankcií v súlade s odsekom 12 článku 104c; keďže zrušenie všetkých neuhradených sankcií sa má uskutočniť len po úplnej korekcii nadmerného schodku;

(22) keďže nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva [5], obsahuje podrobné pravidlá pre hlásenia rozpočtových údajov členskými štátmi;

(23) keďže podľa článku 109f ods. 8 tam, kde Zmluva ustanovuje konzultačnú rolu pre Európsku centrálnu banku (ECB), odkazy na ECB sa majú pred jej zriadením chápať ako odkazy na Európsky menový inštitút,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ODDIEL 1

DEFINÍCIE A OHODNOTENIA

Článok 1

1. Toto nariadenie stanovuje ustanovenia na urýchlenie a objasnenie postupu pri nadmernom schodku, ktoré má za cieľ zabrániť nadmerným schodkom všeobecnej vlády a v prípade ich výskytu vyvolať ich urýchlenú korekciu.

2. S cieľom tohto nariadenia sa za "účastnícke členské štáty" považujú tie členské štáty, ktoré prijali jednotnú menu v súlade so zmluvou a za "neúčastnícke členské štáty" sa považujú tie, ktoré neprijali jednotnú menu.

Článok 2

1. Prekročenie verejného schodku nad referenčnú hodnotu sa považuje za výnimočné a dočasné podľa druhého odseku článku 104s ods. 2, písm. a), druhá odrážka ako dôsledok mimoriadnej udalosti mimo kontroly príslušného členského štátu s veľkým dopadom na finančnú pozíciu verejnej správy alebo ako výsledok ťažkého hospodárskeho poklesu.

Okrem toho prekročenie nad referenčnú hodnotu sa považuje za dočasné, ak rozpočtové predpovede poskytované Komisiou indikujú, že schodok poklesne pod referenčnú hodnotu po pominutí nezvyčajných udalostí alebo ťažkého hospodárskeho poklesu.

2. Komisia pri príprave správy podľa článku 104c ods. 3 podľa pravidla posúdi prekročenie nad referenčnú hodnotu vyplývajúce z ťažkého hospodárskeho poklesu, ktoré je výnimočné len ak sa jedná o ročný pokles reálneho HDP o najmenej 2 %.

3. Rada pri posudzovaní existencie nadmerného schodku podľa článku 104c ods. 6 pri svojom celkovom ohodnocovaní vezme do úvahy každé pozorovanie vykonané členským štátom ukazujúce, že ročný pokles reálneho HDP o menej ako 2 % je napriek tomu výnimočné vo svetle ďalších podporných dôkazov hlavne o prudkosti poklesu alebo o akumulovaných stratách výkonov v porovnaní s minulými trendmi.

ODDIEL 2

URÝCHĽOVANIE POSTUPU PRI NADMERNOM SCHODKU

Článok 3

1. Do dvoch týždňov po tom, ako Komisia prijala správu vydanú v súlade s článkom 104c ods. 3, Hospodársky a finančný výbor vypracuje stanovisko v súlade s článkom 104c ods. 4.

2. Berúc plne do úvahy stanovisko uvedené v odseku 1, Komisia po zvážení existencie nadmerného schodku zašle v súlade s článkom 104c ods. 5 a 6 stanovisko a odporúčania Rade.

3. Rada rozhodne o existencii nadmerného schodku v súlade s článkom 104c ods. 6, do troch mesiacov od termínov výkazníctva uvedených v článku 4 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 3605/93. Keď v súlade s článkom 104c ods. 6 Rada rozhodne, že nadmerný schodok existuje, vydá urýchlene odporúčania príslušnému členskému štátu v súlade s článkom 104c ods. 7.

4. Odporúčania Rady vykonané v súlade s článkom 104c ods. 7 stanovia hraničný termín štyroch mesiacov, počas ktorého má príslušný členský štát prijať väčšinu efektívnych opatrení. Odporúčania Rady stanovia tiež hraničný termín na korekciu nadmerného schodku, ktorá, pokiaľ sa nejedná o zvláštny prípad, má byť ukončená v nasledujúcom roku po jeho identifikovaní.

Článok 4

1. Akékoľvek rozhodnutie Rady o uverejnení jej odporúčaní, ak je evidentné, že neboli prijaté žiadne efektívne opatrenia v súlade s článkom 104c ods. 8, sa prijme okamžite po uplynutí hraničného termínu stanoveného v súlade s článkom 3 ods. 4 tohto nariadenia.

2. Rada pri zvažovaní, či na jej odporúčanie bolo prijaté efektívne opatrenie v súlade s článkom 104c ods. 7, svoje rozhodnutie založí na verejne oznámenom rozhodnutí vlády príslušného členského štátu.

Článok 5

Akékoľvek rozhodnutie rady upozorniť príslušný účastnícky členský štát, aby prijal opatrenia na zníženie schodku v súlade s článkom 104c ods. 9, sa prijme do jedného mesiaca od zistenia Rady, že nebolo prijaté žiadne efektívne opatrenie v súlade s článkom 104c ods. 8.

Článok 6

Keď sú splnené podmienky článku 104c ods.11, Rada uvalí sankcie v súlade s článkom 104c ods.11. Akékoľvek takéto rozhodnutie sa prijme najneskôr do dvoch mesiacov po rozhodnutí Rady o zaslaní upozornenia príslušnému účastníckemu členskému štátu, aby prijal opatrenia v súlade s článkom 104c ods.9.

Článok 7

Ak účastnícky členský štát nekoná podľa opakovaných rozhodnutí Rady v súlade s článkom 104c ods. 7 a 9, Rada prijme do desiatich mesiacov rozhodnutie o uvalení sankcií v súlade s odsekom 11 článku 104c od termínu predloženia údajov v zmysle nariadenia (ES) č. 3605/93 ako je uvedené v článku 3 ods. 3 tohto nariadenia. Urýchlený postup sa použije v prípade úmyselne plánovaného schodku, ktorý Rada uzná za nadmerný.

Článok 8

Akékoľvek rozhodnutie Rady o zintenzívnení sankcií, v súlade s článkom 104c ods. 11, mimo zmeny depozitu na pokutu podľa článku 14 tohto nariadenia, sa prijme do dvoch mesiacov od termínu predloženia údajov v zmysle nariadenia (ES) č. 3605/93. Akékoľvek rozhodnutie Rady o zrušení niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí v súlade s článkom 104c ods. 12, sa prijme čo najskôr a v žiadnom prípade nie neskôr ako do dvoch mesiacov od termínu predloženia údajov v zmysle nariadenia (ES) č. 3605/93.

ODDIEL 3

DOČASNÁ NEPLATNOSŤ A MONITOROVANIE

Článok 9

1. Postup pri nadmernom schodku sa zadrží ako dočasne neplatný:

- ak príslušný členský štát koná v súlade s odporúčaniami vykonanými v súlade s článkom 104c ods. 7,

- ak príslušný účastnícky členský štát koná v súlade s prijatými upozorneniami v súlade s článkom 104c ods. 9.

2. Obdobie, počas ktorého sa má postup zadržať ako dočasne neplatný sa nezahrnie ani do desaťmesačného obdobia uvedeného v článku 7 ani do dvojmesačného obdobia uvedeného v článku 6 tohto nariadenia.

Článok 10

1. Komisia a Rada monitorujú zavádzanie opatrení prijatých:

- príslušným členským štátom ako odozvu na odporúčania vykonané podľa článku 104c ods. 7,

- príslušným účastníckym členským štátom ako odozvu na prijaté upozornenia podľa článku 104c ods. 9.

2. Ak úkon účastníckeho členského štátu sa nezavádza do praxe alebo z pohľadu Rady nie je adekvátne, Rada okamžite prijme rozhodnutie podľa článku 104c ods. 9 alebo článku 104c ods. 11.

3. Ak skutočné údaje v zmysle nariadenia (ES) č. 3605/93 naznačujú, že účastnícky členský štát nekorigoval nadmerný schodok v určenom termíne stanovenom alebo v odporúčaniach vydaných podľa článku 104c ods. 7 alebo v upozorneniach vydaných podľa článku 104c ods. 9, Rada okamžite prijme rozhodnutie podľa článku 104c ods. 9 alebo článku 104c ods.11.

ODDIEL 4

SANKCIE

Článok 11

Kedykoľvek sa Rada rozhodne uplatniť sankcie voči účastníckemu členskému štátu v súlade s článkom 104c ods. 11, podľa pravidiel sa vyžaduje bezúročný depozit. Rada sa môže rozhodnúť nahradiť depozit opatreniami uvedenými v prvom a druhom odseku článku 104c ods. 11.

Článok 12

1. Ak nadmerný schodok vyplýva z nesúladu s kritériom vzťahujúcim sa na schodok vlády v článku 104c ods.2 písm. a), suma prvého depozitu obsahuje pevnú časť rovnú 0,2 % HDP a pohyblivú časť rovnú jednej desatine rozdielu medzi schodkom ako percentom z HDP v predchádzajúcom roku a referenčnou hodnotou 3 % z HDP.

2. Každý nasledovný rok, až kým sa nezruší rozhodnutie o existencii nadmerného schodku, Rada ohodnotí, či príslušný účastnícky členský štát prijal efektívne opatrenia ako odozvu na upozornenie Rady v súlade s článkom 104c ods. 9. V tomto ročnom hodnotení Rada rozhodne v súlade s článkom 104c ods. 11 a bez ohľadu na článok 13 tohto nariadenia o zintenzívnení sankcií, pokiaľ príslušný členský štát nekoná v súlade s upozornením Rady. Ak sa rozhodne o ďalšom depozite, tento sa rovná jednej desatine rozdielu medzi schodkom ako percentom z HDP v predchádzajúcom roku a referenčnou hodnotou 3 % z HDP.

3. Akýkoľvek depozit uvedený v odseku 1 a 2 nepresiahne horný limit 0,5 % z HDP.

Článok 13

Podľa pravidla Rada zmení depozit na pokutu v súlade s článkom 104c ods. 11, ak do dvoch rokov po rozhodnutí vyžiadať od príslušného účastníckeho členského štátu depozit, nebol nadmerný schodok z pohľadu Rady korigovaný.

Článok 14

1. V súlade s článkom 104c ods. 12 Rada zruší sankcie uvedené v prvej a druhej zarážke článku 104c ods. 11 podľa významnosti pokroku príslušného účastníckeho členského štátu pri korekcii nadmerného schodku.

Článok 15

V súlade s článkom 104c ods.12 Rada zruší všetky neuhradené sankcie, ak je zrušené rozhodnutie o existencii nadmerného schodku. Uložené pokuty v súlade s článkom 13 tohto nariadenia nebudú príslušnému účastníckemu členskému štátu nahradené.

Článok 16

Depozity uvedené v článkoch 11 a 12 tohto nariadenia sa uložia u Komisie. Úroky z depozitov a pokuty uvedené v článku 13 tohto nariadenia tvoria iné príjmy uvedené v článku 201 zmluvy a rozdelia sa medzi účastnícke členské štáty bez schodku, ktorý je nadmerný ako je stanovené v súlade s článkom 104c ods.6 podľa ich podielu na celkovom HDP oprávnených členských štátov.

ODDIEL 5

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

S cieľom tohto nariadenia a taktiež preto, že Spojené Kráľovstvo má rozpočtový rok, ktorý nie je kalendárnym rokom, ustanovenia častí 2, 3 a 4 tohto nariadenia platia pre Spojené Kráľovstvo v súlade s prílohou.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 1997

Za Radu

predseda

J.-C. Juncker

[1] Ú. v. ES C 368, 6.12.1996, s. 12.

[2] Ú. v. ES C 380, 16.12.1996, s. 29.

[3] Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

[4] Ú. v. ES C 236, 2.8.1997, s. 10.

[5] Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

LIMITY PLATNÉ PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1. S cieľom jednotného posudzovania všetkých členských štátov, Rada pri prijatí rozhodnutí v oddieloch 2, 3 a 4 tohto nariadenia prihliada na rozdielny rozpočtový rok Spojeného Kráľovstva, z pohľadu na prijatie rozhodnutí, aby boli z hľadiska jej rozpočtového roku podobné ako tie rozhodnutia, ktoré boli alebo budú prijaté v prípade ostatných členských štátov.

2. Ustanovenia uvedené v stĺpci 1 dole sa nahradia ustanoveniami uvedenými v stĺpci II.

Stĺpec I | Stĺpec II |

"tri mesiace dátumov podávania správ uvedených v článku 4 ods.2 a 3 nariadenia rady (ES) č. 3605/93" (článok 3, ods.3) | "päť mesiacov po ukončení rozpočtového roka, v ktorom sa vyskytol schodok" |

"rok nasledujúci po svojom označení" (článok 3, ods.4) | "rozpočtový rok nasledujúci po svojom označení" |

"desať mesiacov dátumov podávania správ podľa nariadenia Rady (ES) č. 3605/93 ako je uvedené v článku 3 ods.3 tohto nariadenia" (článok 7) | "dvanásť mesiacov od ukončenia rozpočtového roka, v ktorom sa vyskytol schodok" |

"predchádzajúci rok" (článok 12, ods.1) | "predchádzajúci rozpočtový rok" |

--------------------------------------------------

Top