EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0062

Smernica Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997, ktorou sa smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov voľne žijúcich živočíchov a rastlín prispôsobuje vedeckému a technickému pokroku

OJ L 305, 8.11.1997, p. 42–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/62/oj

31997L0062Úradný vestník L 305 , 08/11/1997 S. 0042 - 0065


Smernica rady 97/62/ES

z 27. októbra 1997,

ktorou sa smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov voľne žijúcich živočíchov a rastlín prispôsobuje vedeckému a technickému pokroku

RADA EURÓPSKE ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu 92/43/EHS [1], najmä na prvý odsek jej článku 19,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže určité prirodzené biotopy a druhy uvedené v prílohách I a II smernice 92/43/EHS by mali byť prispôsobené vedeckému a technickému pokroku;

keďže Výkladová príručka biotopov Európskej únie (EUR 15, verzia z apríla 1996) obsahuje nové kódy Natury 2000, ktoré identifikujú každý typ prirodzeného biotopu; keďže odkaz na kód Corine použitý v prílohe I smernice 92/43/EHS by mal byť nahradený odkazom na kód Natura 2000,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I a II smernice 92/43/EHS sa nahrádzajú textom v prílohe tejto smernice.

Článok 2

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1997. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobudne účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 27. októbra 1997

Za Radu

predseda

R. Goebbels

[1] Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA I

PRIRODZENÉ BIOTOPY EURÓPSKEHO VÝZNAMU, KTORÝCH OCHRANA VYŽADUJE VYMEDZENIE OSOBITNÝCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Vysvetlivky

Návod na interpretáciu prírodných lokalít je uvedený vo "Výkladovej príručke európskych prírodzených biotopov" (Interpretation Manual of European Habitats) schválenej výborom ustanoveným v súlade s článkom 20 ("Výborom pre biotopy") a vydaný Európskou Komisiou [1].

Kód je zhodný s kódom Natura 2000.

Označenie "*" označuje prioritný typ biotopu.

1. POBREŽNÉ A HALOFYTNÉ BIOTOPY

11. Otvorené more a prílivové a odlivové plochy

1110 Pieskové brehy, ktoré sú trvalo zaliate malou vrstvou morskej vody

1120 * Biotopy rodu Posidonia (Posidonia oceanicae)

1130 Ústia

1140 Bahnité a pieskové ploché brehy, ktoré nie sú počas odlivu zaliate morskou vodou

1150 * Pobrežné lagúny

1160 Veľké plytké zátoky a zálivy

1170 Útesy

1180 Podmorské štruktúry vytvorené unikajúcimi plynmi

12. Morské skaly a štrkové alebo kamenisté pláže

1210 Ročná vegetácia driftového pásma (línie)

1220 Trvalá vegetácia kamenistých brehov

1230 Zarastené morské skaly pobrežia pobrežia Atlantického oceánu a Baltského mora

1240 Morské skaly pobrežia Stredozemného mora zarastené endemickým Limonium spp .

1250 Morské skaly makaronézskeho pobrežia zarastené endemickou flórou

13. Atlantické a kontinentálne slané močiare a slané lúky

1310 Salicornia a iné trvalé druhy kolonizujúce bahno a piesok

1320 Porasty Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Atlantické slané lúky (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340 * Vnútrozemské slané lúky

14. Stredozemné a teplé atlantické slané močiare a slané lúky

1410 Stredozemné slané močiare a slané lúky (Juncetalia maritimi)

1420 Stredozemné a teplé atlantické halofilné kroviny (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Halo-nitrofilné kroviny (Pegano-Salsoletea)

15. Slané stepi a stepi na sadrovcoch

1510 * Stredozemné slané stepi (Limonietalia)

1520 * Iberská vegetácia na sadrovcoch (Gypsophiletalia)

1530 * Panónske slané stepi a slané močiare

16. Boreálne baltské súostrovie, pobrežné a landufeválne územia

1610 Bbaltské morénové ostrovy s vegetáciou rastúcou na pieskových, kamenistých a štrkových plážach a so sublitorálnou vegetáciou

1620 Boreálne baltské ostrovčeky a malé ostrovy

1630 * Boreálne baltské pobrežné lúky

1640 Boreálne baltské pieskové pláže s trvalou vegetáciou

1650 Boreálne baltské úzke zátoky

2. POBREŽNÉ A VNÚTROZEMNÉ PIESKOVÉ DUNY

21. Morské duny pobrežia Atlantického oceánu, Severného a Baltského mora

2110 Posúvajúce sa duny v začiatočnom štádiu

2120 Duny posúvajúce sa pozdĺž pobrežnej čiary s Ammophila arenariaI ("biele duny")

2130 * Stále pobrežné duny s bylinnou vegetáciou ("sivé duny")

2140 * Odvápnené stále duny s Empetrum nigrum

2150 * Atlantické odvápnené stále duny (Calluno-Ulicetea)

2160 Duny s Hippophaë rhamnoides

2170 Duny so Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Zalesnené duny atlantického, kontinentálneho a baltského regiónu

2190 Vlhké dunové preliačiny

21A0 Machéry (* v Írsku)

22. Morské duny pobrežia Stredozemného mora

2210 Crucianellion maritimae stále plážové duny

2220 Duny s Euphorbia terracina

2230 Malcolmietalia dunové trávne spoločenstvá

2240 Brachypodietalia dunové trávne spoločenstvá s jednoročnými rastlinami

2250 * Pobrežné duny s Juniperus spp.

2260 Cisto-Lavenduletalia dunové sklerofilné kroviny

2270 * Zalesnené duny s Pinus pinea a/alebo Pinus pinaster

23. Vnútrozemské duny, staré alebo odvápnené

2310 Suché pieskové vresoviská s Calluna a Genista

2320 Suché pieskové vresoviská s Calluna a Empetrum nigrum

2330 Vnútrozemské duny s otvorenými Corynephorus a Agrostis trávnymi porastami

2340 * Panónske vnútrozemské duny

3. SLADKOVODNÉ BIOTOPY

31. Stojatá voda

3110 Oligotrofné vody na pieskových rovinách obsahujúce veľmi málo minerálov (Littorelletalia uniflorae)

3120 Oligotrofné vody všeobecne na pieskových pôdach západného Stredomoria obsahujúce veľmi málo minerálov s Isoetes spp.

3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou Litorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea

3140 Tvrdé oligo-mezotrofné vody s vegetáciou bentosu Chara spp.

3150 Eutrofické jazerá s typom vegetácie – Magnopotamion alebo Hydrocharition

3160 Prírodné dystrofické jazerá a rybníky

3170 * Dočasné nádrže oblasti Stredozemného mora

3180 * Turlofy

32. Tečúca voda – časti vodných tokov s prírodnou alebo poloprírodnou dynamikou (malé, priemerné a veľké korytá), kde kvalita vody nevykazuje žiadne výrazné zhoršenie

3210 Fenoskandské prírodné rieky

3220 Alpské rieky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov

3230 Alpské rieky a ich vegetácia stromov a krov s Myricaria germanica

3240 Alpské rieky a ich vegetácia stromov a krov so Salix elaeagnos

3250 Trvalo tečúce stredozemné rieky s Glaucium flavum

3260 Vodné toky nížin až po horský stupeň s vegetáciou Ranunculion fluitantis a Ca llitricho-Batrachion

3270 Rieky s bahnitými brehmi s Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. vegetáciou

3280 Trvalo tečúce stredozemné rieky s Paspalo-Agrostidion druhmi a s visiacimi konármi Salix a Populus alba

3290 Prerušovane tečúce rieky oblasti Stredomoria s Paspalo-Agrostidion

4. VRESOVISKÁ A KROVINY MIERNEJ KLÍMY

4010 Mokré vresoviská pri severnom Atlantiku s Erica tetralix

4020 * Mierne a mokré vresoviská pri severnom Atlantiku s Erica ciliaris a Erica tetralix

4030 Európske suché vresoviská

4040 * Suché vresoviská na pobreží Atlantiku s Erica vagans

4050 * Endemické makaronézske vresoviská

4060 Alpské a boreálne vresoviská

4070 * Kroviny s Pinus mugo a Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Sub-arktické kroviny so Salix spp.

4090 Endemické oro-stredomorské vresoviská s kručinkou

5. SKLEROFILNÉ KROVINY (MATORRAL)

51. Kroviny sub-stredomorskej oblasti a miernej klímy

5110 Stabilné xerotermofilné formácie s Buxus sempervirens na skalnatých svahoch (Berberidion p.p.)

5120 Horské formácie Cytisus purgans

5130 Formácie Juniperus communis na vresoviskách alebo vápnomilných trávnych porastoch

5140 * Formácie Cistus palhinhae na morských vlhkých vresoviskách

52. Stromovité tuholisté kroviny

5210 Stromovité tuholisté kroviny s Juniperus spp.

5220 Stromovité tuholisté kroviny so Zyziphus

5230 Stromovité tuholisté kroviny s Laurus nobilis

53. Teplý stredomorský a predstepný krovitý les

5310 Húštiny Laurus nobilis

5320 Nízke formácie Euphorbia blízko pri skalách

5330 Teplé stredomorské a predpúštne kroviny

54. Frygana

5410 Západostredomorské frygany na vrcholoch skál (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Sarcopoterium spinosum frygany

5430 Euphorbio-Verbascion endemické frygany

6. PRÍRODNÉ A POLOPRÍRODNÉ TRÁVNE FORMÁCIE

61. Prírodné trávne spoločenstvá

6110 * Alysso-Sedion albi vápnomilné alebo bázomilné trávne spoločenstvá

6120 Suchomilné vápnomilné trávne spoločenstvá na pieskoch

6130 Violetalia calaminariae kalamínové trávne spoločenstvá

6140 Kremité pyrenejské trávne spoločenstvá Festuca eskia

6150 Kremité alpské a boreálne trávne spoločenstvá

6160 Oro-iberské trávne spoločenstvá Festuca indigesta

6170 Alpské a subalpské vápnomilné trávne spoločenstvá

6180 Makaronézske mezofilné trávne spoločenstvá

62. Poloprírodné suché trávne spoločenstvá a krovité facies

6210 Poloprírodné suché trávne spoločenstvá a krovité facies na vápnitých substrátoch (Festuco-Brometalia) (* dôležité miesta rastu orchideí)

6220 * Pseudostepi s trávami a ročnými rastlinami Thero-Brachipodietea

6230 * Na druhy bohaté Nardus trávne spoločenstvá na kremitých substrátoch v horských oblastiach (a podhorských oblastiach v kontinentálnej Európe)

6240 Subpanónske stepné trávne spoločenstvá

6250 Panónske stepné trávne spoločenstvá na spraši

6260 Panónske stepné trávne spoločenstvá na piesku

6270 Fenoskandské nížinné, na druhy bohaté, suché mesické trávne spoločenstvá

6280 Severské alvarské a prekambrické vápenaté ploché skaly

63. Sklerofilné pastvinné lesy (dehesas)

6310 Dehesas so vždyzelenými Quercus spp.

64. Poloprírodné vlhké lúky s vysokými bylinami

6410 Molinia lúky na vápenatých, rašelinových alebo ílovito-hlinitých ťažkých pôdach (Molinion caeruleae)

6420 Stredozemné vysoké vlhké trávne spoločenstvá Molinio-Holoschoenion

6430 Vlhkomilné okrajové spoločenstvá vysokých bylín na rovinách v horskom až alpínskom stupni

6440 Aluviálne lúky Cnidion dubii v údoliach riek

6450 Severské boreálne aluviálne lúky

65. Mezofilné trávne spoločenstvá

6510 Nížinné kosené lúky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Horské kosené lúky

6530 * Fenoskandské zalesnené lúky

7. HORSKÉ RAŠELINISKÁ (VRCHOVISKÁ), MOČIARE A SLATINY

71. Kyslé rašeliniská s rašelinníkom

7110 * Aktívne horské rašeliniská (vrchoviská)

7120 Degradované horské rašeliniská (vrchoviská) schopné prirodzenej regenerácie

7130 Kryté horské rašeliniská (vrchoviská)(* ak sú aktívne)

7140 Prechodné močiare a trasoviská (quaking bog)

7150 Depresie na rašelinových substrátoch s Rhynchosporion

7160 Fenoskandské na minerály bohaté pramene a pramenné oblasti

72. Vápnité slatiny

7210 * Vápnité slatiny s Cladium mariscus a druhmi Caridion davallianae

7220 * Mineralizujúce pramene s tufovými formáciami (Cratoneurion)

7230 Zásadité slatiny

7240 * Alpínske priekopnícke formácie Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Boreálne močiare

7310 * Močiare Aapa

7320 * Palsové močiare

8. BIOTOPY NA SKALÁCH A V JASKYNIACH

81. Sutiny

8110 Kremité sutiny od horského až po stupeň trvalého snehu (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

8120 Vápenaté sutiny od horského až po alpínsky stupeň (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Západostredomorské a teplomilné sutiny

8140 Východostredomorské sutiny

8150 Stredoeurópske vrchovinové kremité sutiny

8160 * Stredoeurópske vápenaté sutiny pahorkatinného a horského stupňa

82. Skalnaté svahy s chazmofytickou vegetáciou

8210 Vápenaté skalnaté svahy s chazmofytickou vegetáciou

8220 Kremité skalnaté svahy s chazmofytickou vegetáciou

8230 Kremité skaly s priekopníckou vegetáciou Sedo-scleranthion alebo Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 * Vápencové bloky

83. Ostatné biotopy na skalách

8310 Jaskyne, ktoré nie sú verejnosti prístupné

8320 Lávové polia a prírodné priehlbiny

8330 Ponorené a čiastočne ponorené morské jaskyne

8340 Trvalé ľadovce

9. LESY

(Sub)prírodná lesná vegetácia obsahujúca pôvodné druhy formujúce lesy z vysokých stromov, s typickým podrastom a spĺňajúce nasledovné kritériá: vzácne, reziduálne druhy a/alebo druhy s hromadným výskytom, ktoré sú v záujme spoločenstva.

90. Lesy boreálneho pásma Európy

9010 * Západná tajga

9020 * Fenoskandské hemiboreálne prírodné listnaté opadavé lesy (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus alebo Ulmus) bohaté na epifyty

9030 * Prírodné lesy v prvotných štádiách sukcesie na landufeválnom pobreží

9040 Severské subalpínske/subarktické lesy s Betula pubescens spp. czerepanovii

9050 Fenoskandské na byliny bohaté lesy s Picea abies

9060 Ihličnaté lesy na alebo spojené s glaciofluviálnymi morénami

9070 Fenoskandské zalesnené pastviny

9080 * Fenoskandské opadavé podmáčané lesy

91. Lesy mierneho pásma Európy

9110 Luzulo-Fagetum bukové lesy

9120 Atlantické acidofilné bukové lesy s Ilex a niekedy tiež Taxus v podraste (Quercion robori-petraeae alebo Ilici-Fagenion)

9130 Asperulo-Fagetum bukové lesy

9140 Stredoeurópske subalpínske bukové lesy s Acer a Rumex arifolius

9150 Stredoeurópske bukové lesy na vápencoch spoločenstva Cephalanthero-Fagion

9160 Sub-atlantické a stredoeurópske dubové alebo dubovo-hrabové lesy spoločenstva Carpinion betuli

9170 Galio-Carpinetum dubovo-hrabové lesy

9180 *Tilio-Acerion lesy na svahoch, sutinách a stržiach

9190 Staré acidofilné dúbravy s Quercus robur na pieskových rovinách

91A0 Staré porasty duba zimného s Ilex a Blechnum na Britských ostrovoch

91B0 Teplomilné porasty Fraxinus angustifolia

91C0 * Kaledónske lesy

91D0 * Rašeliniskové lesy

91E0 * Aluviálne lesy s Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Lužné zmiešané lesy s Quercus robur, Ulmus laevis a Ulmus minor, Fraxinus excelsior alebo Fraxinus angustifolia pozdĺž veľkých riek (Ulmenion minoris)

91G0 * Panónske lesy s Quercus petraea a Carpinus betulus

91H0 * Panónske lesy s Quercus pubescens

91I0 * Eurosibírske stepné porasty s Quercus spp.

91J0 * Porasty Taxus baccata na Britských ostrovoch

92. Stredomorské opadavé lesy

9210 * Apeninské bukové lesy s Taxus a Ilex

9220 * Apeninské bukové lesy s Abies alba a bukové lesy s Abies nebrodensis

9230 Galícijsko-portugalské dubové lesy s Quercus robur a Quercus pyrenaica

9240 Quercus faginea a Quercus canariensis iberské lesy

9250 Quercus trojana lesy

9260 Castanea sativa lesy

9270 Grécke bukové lesy s Abies borisii-regis

9280 Quercus frainetto lesy

9290 Cyprusové lesy (Acero-Cupression)

92A0 Salix alba a Populus alba galérie

92B0 Pobrežné formácie na prerušovaných vodných tokoch Stredomoria s Rhododendron ponticum, Salix a inými

92C0 Platanus orientalis a Liquidambar orientalis lesy (Platanion orientalis)

92D0 Južné brehové galérie a húštiny (Nerio-Tamaricetea a Securinegion tinctoriae)

93. Stredozemné sklerofilné lesy

9310 Egejské Quercus brachyphylla lesy

9320 Olea a Ceratonia lesy

9330 Quercus suber lesy

9340 Lesy Quercus ilex a Quercus rotundifolia

9350 Lesy Quercus macrolepis

9360 * Makaronézske vavrínové lesy (Laurus, Ocotea)

9370 * Palmové háje Phoenix

9380 Lesy Ilex aquifolium

94. Horské ihličnaté lesy mierneho pásma

9410 Acidofilné lesy Picea od horského až po alpínsky stupeň (Vaccinio-Piceetea)

9420 Alpínske Larix decidua alebo Pinus cembra lesy

9430 Subalpínske a horské Pinus uncinata lesy (* ak sú na sadrovci alebo vápenci)

95. Stredomorské a makaronézske horské ihličnaté lesy

9510 * Juhoapeninské Abies alba lesy

9520 Lesy Abies pinsapo

9530 * (Sub-) stredomorské borovicové lesy s endemickou borovicou čiernou

9540 Stredozemné borovicové lesy s endemickými mesogeánskymi borovicami

9550 Kanárske endemické borovicové lesy

9560 * Endemické lesy s Juniperus spp.

9570 * Tetraclinis articulata lesy

9580 * Stredomorské porasty Taxus baccata

PRÍLOHA II

ŽIVOČÍŠNE A RASTLINNÉ DRUHY, KTORÉ SÚ V ZÁUJME SPOLOČENSTVA A OCHRANA KTORÝCH VYŽADUJE STANOVENIENIE OSOBITNÝCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Vysvetlivky

a) Príloha II nadväzuje na prílohu I z dôvodu vytvorenia konzistentnej siete osobitných chránených území.

b) Druhy uvedené v tejto prílohe sú označené:

- názvom druhu alebo poddruhu alebo

- všetkými druhmi patriacimi do toho istého taxónu alebo do určenej časti taxónu.

Skratka "spp." pred názvom rodu alebo čeľade označuje všetky druhy patriace do tejto čeľade alebo rodu.

c) Symboly

Hviezdička (*) pred názvom druhu znamená, že ide o prioritný druh.

Väčšina druhov uvedená v tejto prílohe je tiež uvedená v prílohe IV. Keď je druh uvedený v tejto prílohe, ale nie je uvedený buď v prílohe IV alebo prílohe V, za názvom druhu je uvedený symbol o); keď druh, ktorý je uvedený v tejto prílohe je tiež uvedený v prílohe V ale nie v prílohe IV, za jeho názvom je uvedený symbol (V).

a) ŽIVOČÍCHY

STAVOVCE

CICAVCE

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Castoridae

Castor fiber (okrem fínskych a švédskych populácií)

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA

Canidae

*Alopex lagopus

*Canis lupus | (Španielske populácie: len populácie južne od Duero; grécke populácie: len južne od 39. rovnobežky; okrem fínskych populácií |

Ursidae

Ursus arctos (okrem fínskych a švédskych populácií)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx (okrem fínskych populácií)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica o)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus o)

Bovidae

Capra aegagrus (prírodné populácie)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (prírodné populácie – Korzika a Sardínia)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

PLAZY

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii

OBOJŽIVELNÍKY

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (vrátane Discoglossus "jeanneae")

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

RYBY

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. o)

Lampetra fluviatilis (V) (okrem fínskych a švédskych populácií)

Lampetra planeri o) (okrem fínskych a švédskych populácií)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus o) (okrem švédskych populácií)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (prírodné populácie) (V)

Salmo macrostigma o)

Salmo marmoratus o)

Salmo salar (len v sladkej vode) (V) (okrem fínskych a populácií)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých častiach Severného mora)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius o) (okrem fínskych populácií)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei o)

Chondrostoma lusitanicum o)

Chondrostoma polylepis o) (vrátane C. willkommi)

Chalcalburnus chalcoides o)

Chondrostoma soetta o)

Chondrostoma toxostoma o)

Gobio albipinnatus o)

Gobio uranoscopus o)

Iberocypris palaciosi o)

* Ladigesocypris ghigii o)

Leuciscus lucumonis o)

Leuciscus souffia o)

Phoxinellus spp. o)

Rhodeus sericeus amarus o)

Rutilus alburnoides o)

Rutilus arcasii o)

Rutilus frisii meidingeri o)

Rutilus lemmingii o)

Rutilus macrolepidotus o)

Rutilus pigus o)

Rutilus rubilio o)

Scardinius graecus o)

Cobitidae

Cobitis taenia o) (okrem fínskych populácií)

Cobitis trichonica o)

Misgurnus fossilis o)

Sabanejewia aurata o)

Sabanejewia larvata o) (Cobitis larvata a Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus o)

Aphanius fasciatus o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [o) except Zingel asper and Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae o)

Padogobius nigricans o)

Pomatoschistus canestrini o)

SCORPANIFORMES

Cottidae

Cottus gobio o) (okrem fínskych populácií)

Cottus petiti o)

BEZSTAVOVCE

ARTHROPODS

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum o)

Boros schneideri o)

Buprestis splendens

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Corticaria planula o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus o)

Lucanus cervus o)

Macroplea pubipennis o)

Mesosa myops o)

Morimus funereus o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii o)

Pytho kolwensis o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis o)

Stephanopachys substriatus o)

Xyletinus tremulicola o)

Hemiptera

Aradus angularis o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo o)

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria o)

Clossiana improba o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena o)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis o)

Xestia brunneopicta o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas o)

Coenagrion mercuriale o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae o)

MÄKKÝŠE

GASTROPODA

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

* Helicopsis striata austriaca o)

Idiomela (Helix) subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior o)

Vertigo genesii o)

Vertigo geyeri o)

Vertigo moulinsiana o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

b) RASTLINY

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss.

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostal

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (ArŐnes) Dostal

Centaurea vicentina Mariz

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)

Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero – Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys lunulata Parl.

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Primula apennina Widmer

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P.H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Sorbus teodori Liljefors

RUBIACEAE

* Galium litorale Guss.

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

* Linaria ricardoi Cout.

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas

Nižšie rastliny

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. o)

Encalypta mutica (I. Hagen) o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle o)

* Marsupella profunda Lindb. o)

Meesia longiseta Hedw. o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. o)

Orthotrichum rogeri Brid. o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. o)

Riccia breidleri Jur. o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. o)

Sphagnum pylaisii Brid. o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. o)

Tortella rigens (N. Alberts) o)

DRUHY PRE MAKARONÉZIU

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Nižšie rastliny

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio o)

"

[1] "Výkladová príručka prirodzených biotopov Európskej únie, verzia EUR 15" prijatá Výborom pre biotopy 25. apríla 1996, Európska Komisia, DG XI.

--------------------------------------------------

Top