EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0050

Smernica č. 97/50/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách

OJ L 291, 24.10.1997, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 332 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 332 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 332 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 332 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 332 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 332 - 334
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 332 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 332 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 332 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 243 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 243 - 245

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/50/oj

31997L0050Úradný vestník L 291 , 24/10/1997 S. 0035 - 0037


Smernica č. 97/50/ES Európskeho parlamentu a Rady

zo 6. októbra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä jej články 49, 57 ods. 1 a 2, prvá a tretia veta, a 66,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom [2],

v súlade s postupom ustanoveným v článku 189b zmluvy [3], so zreteľom na spoločný text schválený 28. mája 1997 Zmierovacím výborom,

keďže je nutné zaviesť vhodné postupy na aktualizovanie článkov 5 ods. 3, 7 ods. 2, 26 a 27 smernice č. 93/16/EHS [4], aby sa brali do úvahy časté zmeny v odbornej príprave a označeniach lekárskych špecializácií v rôznych členských štátoch;

keďže používanie týchto postupov, ktoré sú stanovené v rozhodnutí Rady č. 87/373/EHS z 13. júla 1987 ustanovujúcom postupy na výkon výkonných právomocí udelených Komisii [5], by umožnilo zvýšiť účinnosť rozhodovania spoločenstva, aby sa uľahčil účinný výkon práva na usadenie sa a voľné poskytovanie služieb tými lekárskymi odborníkmi, ktorých práva závisia od aktualizovania menovaných ustanovení;

keďže postupy uvedené v rozhodnutí č. 87/373/EHS budú aplikované na základe modus vivendi [6] vzťahujúceho sa na postup výboru, odsúhlaseného Európskym parlamentom, Radou a Komisiou dovtedy, kým sa nevykoná zmena zmlúv v súlade s článkom N ods. 2 zmluvy o Európskej únii;

keďže je nutné aktualizovať články 5 ods. 3 a 7 ods. 2 v súvislosti s lekárskymi špecializáciami, ak sú uznávané dvoma alebo viacerými členskými štátmi, a doplniť tie členské štáty do príslušných zoznamov špecializácií, ak odborná príprava v týchto členských štátoch vyhovuje minimálnym požiadavkám, stanoveným v smernici č. 93/16/EHS;

keďže je nutné v článkoch 26 a 27 menovanej smernice stanoviť minimálnu dĺžku študijných odborov v špecializáciách, ak sa zavádzajú, a aktualizovať iné, ak je to potrebné;

keďže Komisia s pomocou Výboru vyšších úradníkov pre zdravotníctvo zriadeného rozhodnutím č. 75/365/EHS [7] bude môcť v poradnom postavení vykonávať potrebné zmeny článkov 5 ods. 3 a 7 ods. 2;

keďže je vhodné, aby menovaný výbor pôsobil ako riadiaci výbor, keď bude pomáhať Komisii vykonávať zmeny článkov 26 a 27;

keďže Poradný výbor pre vzdelávanie lekárov zriadený v rámci Komisie na základe rozhodnutia č. 75/364/EHS [8] oznamuje Komisii a členským štátom svoje stanovisko a odporúčania v rámci aplikácie smernice č. 93/16/EHS;

keďže pre štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí vlastnia kvalifikácie udelené v tretích krajinách, sa príslušné problémy v kontexte aplikácie sektorových smerníc majú riešiť v rámci všeobecnej úpravy pre uznávanie vysokoškolských diplomov udeľovaných po ukončení odborného vzdelávania a prípravy,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica č. 93/16/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 5 sa dopĺňa odsek 4:

"4. Zoznam označení v odseku 3 sa zmení v súlade s postupom uvedeným v článku 44a ods. 2";

2. v článku 7 sa dopĺňa tento odsek 3:

"3. Zoznam označení v odseku 2 sa zmení v súlade s postupom uvedeným v článku 44a ods. 2";

3. v článkoch 26 a 27 sa dopĺňa tento odsek:

"Zoznam minimálneho trvania špecializovaných kurzov odbornej prípravy uvedený v tomto článku sa zmení v súlade s postupom uvedeným v článku 44a ods. 3.";

4. dopĺňa sa tento článok:

"Článok 44a

1. V prípadoch, keď sa treba spravovať postupom uvedeným v tomto článku, bude Komisii pomáhať Výbor vyšších úradníkov pre zdravotníctva zriadený rozhodnutím č. 75/365/EHS [9].

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré treba prijať. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže určiť predseda podľa súrnosti záležitosti, v prípade potreby hlasovaním.

Stanovisko bude zaznamenané v zápisnici; okrem toho, každý členský štát bude mať právo požiadať, aby sa jeho stanovisko zaznamenalo do zápisnice.

Komisia bude čo najviac zohľadní stanovisko výboru. Informuje výbor o spôsobe, akým sa jeho stanovisko zohľadnilo.

3. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré treba prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže určiť predseda podľa súrnosti záležitosti. Stanovisko prijme väčšinou hlasov uvedenou v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré Rada prijíma na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov sa v rámci výboru vážia spôsobom stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme opatrenia, ktoré sa okamžite uplatňujú. Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne oznámi Rade.

V tomto prípade:

a) Komisia odloží uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, na dobu dvoch mesiacov odo dňa takéhoto oznámenia;

b) Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať iné rozhodnutie v rámci lehoty uvedenej v písmene a)."

Článok 2

Táto smernica nadobudne platnosť v deň po jej zverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 6. októbra 1997

Za Európsky parlament

predseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

predseda

J. Poos

[1] Ú. v. ES C 389, 31.12.1994, s. 19 a Ú. v. ES C 28, 1.2.1996, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 133, 31.5.1995, s. 10.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. júna 1995 (Ú. v. ES C 183, 17.7.1995, s. 24), spoločné stanovisko Rady z 18. júna 1996 (Ú. v. ES C 248, 26.8.1996, s. 71) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. októbra 1996 (Ú. v. ES C 347, 18.11.1996, s. 31). Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. júla 1997. Rozhodnutie Rady z 24. júla 1997.

[4] Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[5] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

[6] Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 80/157/EHS (Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 15).

[8] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 17.

[9] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 80/157/EHS (Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 15).

--------------------------------------------------

Vyhlásenie Komisie

Vyhlásenie Komisie k (novému) recitálu 7b

Komisia zdôrazňuje, že jedným z problémov, ktorým sa bude treba zaoberať, je stanovenie rovnocennosti lekárskych diplomov získaných mimo Európskej únie.

--------------------------------------------------

Top