EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0017

Smernica Komisie 97/17/ES zo 16. apríla 1997, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkamiText s významom pre EHP.

OJ L 118, 7.5.1997, p. 1–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 9 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 9 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2011; Zrušil 32010R1059 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/17/oj

31997L0017

Smernica Komisie 97/17/ES zo 16. apríla 1997, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkamiText s významom pre EHP.

Úradný vestník L 118 , 07/05/1997 S. 0001 - 0025
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 018 S. 287 - 311
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 018 S. 287 - 311
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 018 S. 287 - 311
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 018 S. 287 - 311
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 018 S. 287 - 311
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 018 S. 287 - 311
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 018 S. 287 - 311
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 018 S. 287 - 311
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 018 S. 287 - 311


Smernica Komisie 97/17/ES

zo 16. apríla 1997,

ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch [1] a najmä na jej články 9 a 12,

keďže elektrina pri používaní umývačiek riadu tvorí významnú časť celkovej spotreby energie spoločenstva; keďže zníženie spotreby energie týchto spotrebičov má veľký dosah;

keďže lepšia čistiaca a sušiaca účinnosť si často vyžaduje vyššiu spotrebu vody a energie; keďže informácia o čistiacej alebo sušiacej účinnosti zariadenia je prospešná pri vyhodnotení informácie o jeho spotrebe energie a vody; keďže toto pomôže spotrebiteľom vybrať si spotrebič, ktorý je zlučiteľný s racionálnym využívaním energie;

keďže spoločenstvo, potvrdzujúc svoj záujem na medzinárodnom systéme normalizácie spôsobilom vytvárať normy, ktoré skutočne používajú všetci partneri v medzinárodnom obchode, a na splnení požiadaviek politiky spoločenstva, vyzýva európske normalizačné organizácie, aby pokračovali v spolupráci s medzinárodnými normalizačnými organizáciami;

keďže Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v oblasti elektrotechniky (Cenelec) sú orgánmi uznávanými za kompetentné na prijímanie harmonizovaných noriem v súlade so všeobecnými smernicami pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito dvomi orgánmi podpísanými 13. novembra 1984; keďže v zmysle tejto smernice harmonizovaná norma je technická špecifikácia (európska norma alebo harmonizačný dokument) prijatá Cenelecom na základe postúpenia (mandátu) z komisie v súlades ustanoveniami smernice Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov [2], naposledy zmenenej a doplnenej rozhodnutím Komisie 96/139/ES [3], a na základe uvedených všeobecných smerníc;

keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného podľa článku 10 smernice 92/75/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa vzťahuje na domáce umývačky riadu so sieťovým napájaním. Spotrebiče, ktoré môžu používať tiež iné zdroje energie, sú vylúčené.

2. Údaje požadované touto smernicou sa zmerajú v súlade s harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a ku ktorým členské štáty uverejnili referenčné čísla národných noriem vykonávajúcich uvedené harmonizované normy. Keď sa v tejto smernici vyžaduje uvedenie údajov o hluku, tieto platia, len keď sa takéto údaje požadujú podľa článku 3 smernice Rady 86/594/EHS [4]. Keď sa tieto údaje požadujú, musia sa zmerať v súlade s uvedenou smernicou.

3. Harmonizované normy uvedené v odseku 2 sa zostavia z poverenia komisie v súlade so smernicou 83/189/EHS.

4. Výrazy použité v tejto smernici, pokiaľ nie je ustanovené inak, majú rovnaký význam ako v smernici 92/75/EHS.

Článok 2

1. Technická dokumentácia uvedená v článku 2 ods. 3 smernice 92/75/EHS obsahuje:

- názov a adresu dodávateľa,

- všeobecný popis modelu, postačujúci na jeho jednoznačné rozpoznanie,

- informácie vrátane výkresov, ak sú dôležité, o hlavných konštrukčných vlastnostiach modelu a najmä položkách, ktoré významne ovplyvňujú jeho energetickú spotrebu,

- správy o príslušných meracích testoch vykonaných podľa skúšobných postupov harmonizovaných noriem uvedených v článku 1 ods. 2 tejto smernice,

- návod na obsluhu, ak je.

2. Štítok uvedený v článku 2 ods. 1 smernice 92/75/EHS sa vyhotoví tak, ako určuje príloha I k tejto smernici. Štítok sa umiestni na vonkajšej prednej alebo hornej strane spotrebiča takým spôsobom, aby bol jasne viditeľný a nezakrytý.

3. Obsah a formát katalógového listu uvedeného v článku 2 ods. 1 smernice 92/75/EHS musí byť podľa špecifikácie v prílohe II k tejto smernici.

4. Za okolností uvedených v článku 5 smernice 92/75/EHS a v prípade, že ponuka na predaj, prenajatie alebo kúpu na splátky je poskytnutá prostredníctvom tlačoviny, akou je napríklad zásielkový katalóg, táto tlačovina musí obsahovať všetky informácie uvedené v prílohe III k tejto smernici.

5. Triedy energetickej účinnosti, čistiacej účinnosti a sušiacej účinnosti sa určia v súlade s prílohou IV.

Článok 3

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že všetci dodávatelia a obchodníci zriadení na ich území si splnia povinnosti podľa tejto smernice.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú a uverejnia právne a správne predpisy potrebné na splnenie tejto smernice do 15. júna 1998. Ihneď o tom informujú komisiu. Uvedené predpisy sa uplatňujú od 1. júla 1998.

Členské štáty však až do 31. decembra 1998 povolia:

- umiestňovanie na trhu, obchodovanie a/alebo vystavovanie výrobkov, a

- rozširovanie tlačovín uvedených v článku 2 ods. 4,

ktoré nie sú v súlade s touto smernicou.

Pri prijímaní týchto predpisov členské štáty priamo v nich uvedú odkaz na túto smernicu, alebo ho uvedú v čase ich úradného uverejnenia. Spôsob odkazu schvália členské štáty.

2. Členské štáty oznámia komisii znenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 5

Táto smernica nadobudne účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 16. apríla 1997

Za Komisiu

Christos papoutsis

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8.

[3] Ú. v. ES L 32, 10.2.1996, s. 31.

[4] Ú. v. ES L 334, 6.12.1986, s. 24.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ŠTÍTOK

Vzor štítku

1. Štítok sa vyhotoví v príslušnom jazyku podľa nasledujúceho vyobrazenia:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. Nasledujúce poznámky stanovia, ktoré údaje sa uvedú na štítku:

Poznámka:

I. Názov dodávateľa alebo obchodná značka.

II. Názov alebo označenie modelu dodávateľa.

III. Trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s prílohou IV. Ukazovateľ s týmto písmenom musí byť umiestnený na tej istej úrovni ako príslušná šípka.

IV. Bez vplyvu na požiadavky podľa schémy eko-štítku spoločenstva, keď bol modelu udelený "eko-štítok spoločenstva" podľa nariadenia Rady (EHS) č. 880/92 [1], na tomto mieste sa môže pridať kópia eko-štítku.

V. Spotreba energie v kWh na jeden cyklus pri použití štandardného cyklu určená v súlade s testovacími postupmi harmonizovaných noriem uvedených v článku 1 ods. 2

VI. Trieda čistiacej účinnosti určená podľa prílohy IV.

VII. Trieda sušiacej účinnosti určená podľa prílohy IV.

VIII. Kapacita zariadenia pri štandardnom naplnení určená v súlade s harmonizovanými normami uvedenými v článku 1 ods. 2

IX. Spotreba vody v litroch na úplný pracovný cyklus pri použití štandardného cyklu, určená v súlade s testovacími postupmi harmonizovaných noriem uvedených v článku 1 ods. 2

X. Keď je to použiteľné, hluk v priebehu štandardného cyklu určený v súlade so smernicou Rady 86/594/EHS [2].

Poznámka:

Výrazy v iných jazykoch, ktoré zodpovedajú výrazom uvedeným v predchádzajúcom texte, sú uvedené v prílohe V.

Tlačenie

3. Údaje pre tlač štítku:

+++++ TIFF +++++

Použité farby:

CMYK zelenomodrá, purpurová, žltá, čierna.

Príklad 07X0: 0 % zelenomodrá, 70 % purpurová, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

A : X0X0

B : 70X0

C : 30X0

D : 00X0

E : 03X0

F : 07X0

G : 0XX0

Obrysová farba X070.

Celý text je čiernej farby. Pozadie je biele.

[1] Ú. v. ES L 99, 11.4.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 344, 6.12.1986, s. 24. Príslušnými normami sú EN 60704-2-3 (meranie hluku) a EN 60704-3 (skúšanie).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

KATALÓGOVÝ LIST

Katalógový list obsahuje nasledujúce údaje. Tieto údaje môžu byť uvedené vo forme tabuľky vzťahujúcej sa k viacerým modelom toto istého dodávateľa. Údaje musia byť uvedené v poradí špecifikovanom ďalej v texte, pokiaľ nie sú obsiahnuté vo všeobecnejšom popise spotrebiča:

1. Obchodná značka dodávateľa.

2. Názov alebo označenie modelu dodávateľa.

3. Trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s prílohou IV. Vyjadrená ako "Trieda energetickej účinnosti… na stupnici od A (väčšia účinnosť) po G (menšia účinnosť)". Keď je táto informácia uvedená v tabuľke, môže byť vyjadrená pomocou iných prostriedkov za predpokladu, ak je zrejmé, že stupnica je od A (väčšia účinnosť) po G (menšia účinnosť).

4. Keď je táto informácia uvedená v tabuľke a keď niektorým spotrebičom uvedeným v tabuľke bol udelený "eko-štítok spoločenstva" podľa nariadenia (EHS) č. 880/92, táto informácia môže byť zahrnutá na tomto mieste. V tomto prípade musí titulný riadok uvádzať "eko-štítok spoločenstva" a tento záznam musí byť tvorený kópiou značky eko-štítku. Toto ustanovenie nemá vplyv na požiadavky podľa schémy eko-štítku EÚ.

5. Výrobcov názov, kód alebo označenie "štandardného" cyklu, ku ktorému sa vzťahujú údaje na štítku, alebo v katalógovom liste.

6. Spotreba energie v kWh na jeden cyklus pri použití štandardného cyklu určená v súlade s testovacími metódami harmonizovaných noriem uvedených v článku 1 ods. 2 a opísaná ako "spotreba energie XYZ kWh na jeden štandardný skúšobný cyklus s použitím náplne studenej vody. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa bude zariadenie používať".

7. Trieda čistiacej účinnosti určená v súlade s prílohou IV. Vyjadrená ako "trieda čistiacej účinnosti… na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia)". Toto môže byť vyjadrené pomocou iných prostriedkov za predpokladu, ak je zrejmé, že táto stupnica je od A (vyššia) po G (nižšia).

8. Trieda sušiacej účinnosti určená v súlade s prílohou IV. Vyjadrená ako "sušiaca účinnosť… na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia)". Toto môže byť vyjadrené pomocou iných prostriedkov za predpokladu, ak je zrejmé, že táto stupnica je od A (vyššia) po G (nižšia).

9. Kapacita zariadenia pri štandardnom naplnení podľa prílohy I poznámka VIII.

10. Spotreba vody na jeden cyklus v litroch pri použití štandardného cyklu, podľa definície v prílohe I poznámka IX.

11. Doba programu pre štandardný cyklus určená v súlade s testovacími postupmi harmonizovaných noriem uvedených v článku 1 ods. 2.

12. Dodávatelia môžu uviesť údaje v bodoch 5 až 14 so zreteľom na ďalšie cykly.

13. Odhadovaná ročná spotreba energie a vody rovnajúca sa 220-násobku spotreby uvedenej v bodoch 6 (energia) a 10 (voda). Toto sa uvedie ako "odhadovaná ročná spotreba (220 cyklov)".

14. Keď je to použiteľné, hluk počas štandardného cyklu v súlade so smernicou Rady (EHS) č. 86/594.

Tieto údaje na štítku môžu byť uvedené farebne, alebo čiernobielo.

Poznámka:

Výrazy v iných jazykoch zodpovedajúce výrazom uvedeným v predchádzajúcom texte sú uvedené v prílohe V.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÝ PREDAJ NA DIAĽKU

Katalógy pre zásielkový predaj a ostatné tlačoviny uvedené v článku 2 (4) musia obsahovať nasledujúce informácie uvedené v predpísanom poradí:

1. Trieda energetickej účinnosti (príloha II bod 3).

2. Názov štandardného cyklu (príloha II bod 5).

3. Spotreba energie (príloha II bod 6).

4. Trieda čistiacej účinnosti (príloha II bod 7).

5. Trieda sušiacej účinnosti (príloha II bod 8).

6. Kapacita (príloha I, poznámka VIII).

7. Spotreba vody (príloha II, poznámka IX).

8. Odhadovaná ročná spotreba (220 cyklov) (príloha II, bod 13).

9. Hluk, keď je to použiteľné.

Keď sa poskytujú ďalšie informácie uvedené v katalógovom liste, musia byť v tvare špecifikovanom v prílohe II a musia byť zahrnuté v predchádzajúcej tabuľke v poradí požadovanom pre katalógový list.

Poznámka:

Výrazy v iných jazykoch zodpovedajúce výrazom uvedeným v predchádzajúcom texte sú uvedené v prílohe V.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

1. Trieda energetickej účinnosti spotrebiča sa určí takto:

Štandardná spotreba CR sa vypočíta podľa nasledujúceho:

CR = 1,35 + 0,025 x S | keď S ≥10 |

CR = 0,45 + 0,09 x S | keď S ≤ 9 |

kde S je kapacita zariadenia pri štandardnom naplnení (príloha I poznámka VIII).

Index energetickej účinnosti EI sa potom stanoví ako

E

=

,

kde C je spotreba energie zariadenia (príloha I poznámka V).

Trieda energetickej účinnosti sa potom určí podľa tabuľky 1:

Tabuľka 1

Trieda energetickej účinnosti | Index energetickej účinnosti EI |

A | EI <0,64 |

B | 0,64 ≤ EI < 0,76 |

C | 0,76 ≤ EI < 0,88 |

D | 0,88 ≤ EI < 1,00 |

E | 1,00 ≤ EI < 1,12 |

F | 1,12 ≤ EI < 1,24 |

G | EI ≥ 1,24 |

2. Trieda čistiacej účinnosti spotrebiča sa určí podľa tabuľky 2:

Tabuľka 2

Trieda čistiacej účinnosti | Index čistiacej účinnosti PC podľa definície v harmonizovaných normách, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2, pri použití štandardného cyklu |

A | PC > 1,12 |

B | 1,12 ≥ PC > 1,00 |

C | 1,00 ≥ PC > 0,88 |

D | 0,88 ≥ PC > 0,76 |

E | 0,76 ≥ PC > 0,64 |

F | 0,64 ≥ PC > 0,52 |

G | 0,52 ≥ PC |

3. Trieda sušiacej účinnosti zariadenia sa určí podľa tabuľky 3:

Tabuľka 3

Trieda sušiacej účinnosti | Index sušiacej účinnosti PD podľa definície v harmonizovaných normách uvedených v článku 1 ods. 2 |

A | PD > 1,08 |

B | 1,08 ≥ PD > 0,93 |

C | 0,93 ≥ PD > 0,78 |

D | 0,78 ≥ PD > 0,63 |

E | 0,63 ≥ PD > 0,48 |

F | 0,48 ≥ PD > 0,33 |

G | 0,33 ≥ PD |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

PREKLAD VÝRAZOV POUŽÍVANÝCH NA ŠTÍTKOCH A V KATALÓGOVÝCH LISTOCH

Výrazy rovnocenné s anglickými výrazmi uvedenými v predchádzajúcom texte sú nasledovné:

Note | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SV |

Label | Fiche | Mail order |

Annex I | Annex II | Annex III |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Dishwasher | Lavavajillas | Opvaskemaskine | Geschirrspüler | Πλυντήριο πιάτων | Lave-vaisselle | Lavastoviglie | Afwasmachine | Máquina de lavar loiça | Astianpesukone | Diskmaskin |

I | 1 | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | 2 | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Περισσότερο αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Λιγότερο αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energi-forbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από Α (περισσότερο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό) | Classe d'efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntie-klasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka… astei-kolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitets-klass… på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | | | Energy consumption | Consumo de energía | Energiforbrug | kWh/Programm | Κατανάλωση ενέργειας | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | | | kWh/cycle | kWh/ciclo | kWh/opvask | kWh | kWh/πρόγραμμα | kWh | kWh/ciclo | kWh/cyclus | kWh/ciclo | kWh/ohjelma | kWh/diskomgång |

| 6 | 3 | Energy consumption XYZ kWh per standard test cycle, using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used | Consumo de XYZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obte-nido en un ciclo normalizado utili-zando una carga con agua fría. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. | Energiforbrug XYZ kWh pr. opvask på grundlag af stan-dardtest på nor-malprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske energiforbrug vii bero på, hvordan opvaskemaskinen bruges. | Energieverbrauch XYZ in kWh pro Standardprüfprogramm bei Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab | Κατανάλωση ενέργειας ΧΥΖ kWh στο τυπικό πρό-γραμμα με χρήση κρύου νερού. Η πραγματική κατα-νάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής | Consommation d'énergie XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | Consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipend-erà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchio | Energieverbruik XYZ kWh per standaard-test-cyclus, met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | Consumo de energia XYZ kWh por ciclo padråo, com enchimento a água fria. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Energiankulutus XYZ kWh peru-sohjelmaa kohden kylmävesiliitännäs-sä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötav-oista | Energiförbrukning XYZ kWh per diskomgång vid kallvattenanslut-ning. Den faktiska energiförbruk-ningen beror på hur maskinen används |

+++++ TIFF +++++

| | | (Based on test results for manufacturer's standard cycle, using cold fill) | (basado en los re-sultados obtenidos en las pruebas realizadas por el fa-bricante en un ciclo normalizado utilizando carga fría) | (På grundlag af testresultater for normalprogram med tilslutning til koldt vand) | (ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardpro-gramm, bei Kaltwasserbefüllung) | (με βάση τα αποτε-λέσματα δοκιμών επί του τυπικού προγράμματος με κρύο νερό) | (Sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant) | (in base ai risultati di prove di cicli normali di lavaggio con acqua fredda) | (Gebaseerd op de resultaten van een standaardcyclus, met toevoer van koud water) | (Com base nos resultados dos ensaios para o ciclo padrão recomendado pelo fabricante, com enchimento a água fria) | (perustuu mittaus-tuloksiin, jotka on saatu tavaran-toimittajan ilmoittamalla perusohjelmalla kylmäve-siliitännässä) | (Baserat på resultat från provning med tillverkarens nor-malprogram vid kallvattenanslut-ning) |

+++++ TIFF +++++

| | | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes appa-ratet benyttes | Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab | Η πραγματική κα-τανάλωση εξαρτά-ται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato | Het werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do apa-relho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Den faktiska förbrukningen beror på hur apparaten används |

VI | | | Cleaning performanceAhigherGlower | Eficacia de lavadoAmás altoGmás bajo | OpvaskeevneAhøjGlav | ReinigungswirkungAbesserGschlechter | Βαθμός πλυσίματοςAυψηλότερηGχαμηλότερη | Efficacité de lavageAplus élevéeGplus faible | Efficacia di lavaggioAaltaGbassa | AfwasresultaatAgoedGmatig | Eficiência de lavagemAmais elevadaGmais baixa | PesutulosAhyväGhuono | DiskeffektAbättreGsämre |

| 7 | 4 | Cleaning performance class… on a scale of A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de lavado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Opvaskeevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Reinigungs-wirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Βαθμός πλυσίματος… σε μία κλίμακα από Α (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλότερη από-δοση) | Classe d'efficacité de lavage… sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di lavaggio… su una scala da A (alta) a G (bassa) | Afwasresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de lavagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Pesutulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) | Diskeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

VII | | | Drying performanceAhigherGlower | Eficacia de secadoAmás altoGmás bajo | TørreevneAhøjGlav | TrockenwirkungAbesserGschlechter | … Βαθμός στεγνώματοςΑυψηλότερηGχαμηλότερη | Efficacité de séchageAplus élevéeGplus faible | Efficacia di asciugaturaAaltaGbassa | DroogresultaatAgoedGmatig | Eficiência de secagemAmais elevadaGmais baixa | KuivaustulosAhyväGhuono | Torkeffekt…AbättreGsämre |

| 8 | 5 | Drying performance… on a scale of: A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de secado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Tørreevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Trockenwirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | … Βαθμός στεγνώματος… σε μία κλίμακα από Α (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλόρερη απόδοση) | Classe d'efficacité de séchage…, sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di asciugatura… su una scala da A (alta) a G (bassa) | Droogresultaat… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de secagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Kuivaustulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) | Torkeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

VIII | 9 | 6 | Standard place settings | Cubiertos | Standardkuverter | Standardbefüllung | Σκεύη τοποθετημέ-να κανονικά | Nombre de couverts | Coperti | Standaardcouverts | Services de loiça padrão | Täyttömäärä (standardiastiastoja) | Standardkuvert |

IX | 10 | 7 | Water consumption l/cycle | Consumo de agua l/ciclo | Vandforbrug l/opvask | Wasserverbrauch l/Programm | Κατανάλωση νερού 1/πρόγραμμα | Consommation d'eau l/cycle | Consumo di acqua l/ciclo | Waterverbruik (l/cyclus) | Consumo de água l/ciclo | Vedenkulutus l/ohjelma | Vattenförbrukning l/diskomgång |

| 11 | | Programme time | Tiempo del programa | Varighed af normalprogram | Für Standardprogramm erforderliche Zeit | Διάρκεια κανονικού προγράμματος | Durée du programme | Durata del programma | Programmaduur | Duração do programa | Ohjelman kestoaika | Tid per diskomgång |

| 13 | 8 | Estimated annual consumption (220 cycles) | Consumo anual estimado (220 ciclos) | Anslået årligt forbrug (220 opvaske) | Geschätzter Jahresverbrauch (220 Standard-programme) | Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για εκτέλεση του τυπι-κού προγράμματος 220 φορές | Consommation annuelle estimée (220 cycles) | Consumo stimato annuo (220 cicli) | Geschat jaarlijks verbruik (220 cycli) | Consumo anual estimado (220 ciclos) | Arvioitu vuotuinen kulutus (220 perukertaa) | Beräknad förbrukning per år (220 diskom-gångar) |

X | 14 | 9 | Noise [dB(A) re 1 pW] | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumorosità [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | Nível de ruído [dB(A) re 1 p W] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller (dB(A) re 1 pW) |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada nr folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschy-rerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 50242 | Norma EN 50242 | Standard: EN 50242 | Norm EN 50242 | Πρότυπο ΕΝ 50242 | Norme EN 50242 | Norma EN 50242 | Norm EN 50242 | Norma EN 50242 | Standardi EN 50242 | Standard EN 50242 |

+++++ TIFF +++++

| | | Dishwasher Label Directive 97/17/EC | Directiva 97/17/CE sobre etiquetado de lavavajillas | Direktiv 97/17/EF om energi-mærkning af opvaskemaskiner | Richtlinie 97/17/EG Geschirrspületik-ett | Οδηγία 97/17/ΕΚ για την ετικέτα πλυντηρίων πιάτων | Directive 97/17/CE relative à l'étiquetage des lave-vaisselle | Direttiva 97/17/CE sull'etichettatura delle lavastoviglie | Richtlijn 97/17/EG: etikettering afwasmachines | Directiva 97/17/CE relativa à etiquetagem das máquinas de lavar loiça | Direktiivi 97/1 7/EY astianpesukoneiden energiamerkinnästä | Direktiv 97/17/EG om märkning av diskmaskiner |

--------------------------------------------------

Top