EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0161

Rozhodnutie Komisie zo 17.februára 1997 o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o kovové injektážne kotvy do betónu používané na upevnenie ľahkých systémovText s významom pre EHP.

Ú. v. ES L 62, 4.3.1997, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/161/oj

31997D0161Úradný vestník L 062 , 04/03/1997 S. 0041 - 0042


Rozhodnutie Komisie

zo 17.februára 1997

o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o kovové injektážne kotvy do betónu používané na upevnenie ľahkých systémov

(Text s významom pre EHP)

(97/161/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [1] zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS [2], najmä na jej článok 13 ods. 4,

keďže sa požaduje, aby Komisia podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS vybrala z dvoch postupov preukazovania zhody výrobku „najmenej závažný postup prichádzajúci do úvahy v súlade s bezpečnosťou“; keďže to znamená, že je potrebné rozhodnúť či pre daný výrobok, alebo skupinu výrobkov je systém vnútropodnikovej kontroly, za ktorý je zodpovedný výrobca nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou pre preukázanie zhody alebo z dôvodov spojených s plnením kritérií uvedených v článku 13 ods. 4 je potrebné zapojenie schváleného certifikačného orgánu;

keďže článok 13 ods. 4 požaduje, aby postup takto určený bol uvedený v pokynoch a v technických špecifikáciách; keďže je preto potrebné definovať pojem “ výrobky alebo skupina výrobkov“ pre použitie v pokynoch a v technických špecifikáciách;

keďže dva postupy uvedené v článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III smernice 89/106/EHS; keďže je preto potrebné jasne špecifikovať metódy, akými sa musia tieto dva postupy uplatňovať, s ohľadom na prílohu III pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, pretože príloha III uprednostňuje určité systémy;

keďže postup uvedený v písm. a) článku 13 ods. 3 zodpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti bez priebežného dohľadu, druhej a tretej možnosti bodu ii) časti 2 prílohy III a postup uvedený v písm. b) článku 13 ods. 3 zodpovedá postupom v bode i) časti 2 prílohy III, a v prvej možnosti s priebežným dohľadom bodu ii) časti 2 prílohy III;

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zhoda výrobkov stanovených v prílohe I sa musí preukazovať postupom, pri ktorom navyše k vnútropodnikovej kontrole výroby vykonávanej výrobcom, do preukazovania zhody a dohľadu nad kontrolou výroby alebo výrobkom samotným je zapojený ešte schválený certifikačný orgán.

Článok 2

Postup preukazovania zhody stanovený v prílohe II musí byť uvedený v pokynoch pre európske technické osvedčenie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 3.júla 1998

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

[2] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 11.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Kovové kotvy do betónu na upevnenie ľahkých systémov: určené na použitie v doplnkových systémoch na upevnenie a/alebo podporu prvkov, ako sú napríklad ľahké zavesené stropné podhľady a tiež ich inštalácia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

SKUPINA VÝROBKOV

Kovové kotvy do betónu používané na upevnenie ľahkých systémov (1/1)

Postupy preukazovania zhody

Pre nižšie uvedený výroboky) a ich predpokladané použitie(ia) sa požaduje od Európskej organizácie pre technické osvedčovanie (EOTA), aby špecifikovala nasledovné postupy preukazovania zhody v príslušných pokynoch pre európske technické osvedčenie:

Systém 2+:

Pozri prílohu III, oddiel 2 bod ii) smernice 89/106/EHS, prvá možnosť, v ktorej sa hovorí o certifikácii výrobnej kontroly schváleným orgánom na základe prvotnej inšpekcie u výrobcu a inšpekcie výrobnej kontroly, ako aj priebežného dohľadu, hodnotenia a schvaľovania výrobnej kontroly.

Výroboky) | Predpokladané použitiea) | Stupeň(ne) alebo trieday) | Postupy) preukazovania zhody |

Kovové kotvy do betónu (typ určený pre ľahké systémy) | použitie v staticky neurčitých systémoch na upevnenie a/alebo na podopretie do betónu takých prvkov, ako sú ľahké závesné stropné podhľady a tiež ich inštalácia | | 2+ |

Špecifikácia postupov by mali byť taká, aby sa dala realizovať aj tam, kde sa pre určitú vlastnosť nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá z právneho hľadiska žiadne požiadavky na túto vlastnosť(pozri článok 21 smernice 89/106/EHS a, ak je to vhodné, klauzulu 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takých prípadoch overovanie takejto vlastnosti nesmie byť výrobcovi uložené, ak si on sám neželá v tomto ohľade oznámiť vlastnosť výrobku.

--------------------------------------------------

Top