Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0101

Rozhodnutie Rady z 27. januára 1997 ktorým sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v rámci členských štátov

OJ L 35, 5.2.1997, p. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; Zrušil 32008L0050

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/101(1)/oj

31997D0101

Rozhodnutie Rady z 27. januára 1997 ktorým sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v rámci členských štátov

Úradný vestník L 035 , 05/02/1997 S. 0014 - 0022
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 03 S. 116 - 124
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 03 S. 116 - 124
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 03 S. 116 - 124
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 03 S. 116 - 124
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 03 S. 116 - 124
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 03 S. 116 - 124
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 03 S. 116 - 124
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 03 S. 116 - 124
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 03 S. 116 - 124


Rozhodnutie Rady

z 27. januára 1997

ktorým sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v rámci členských štátov

(97/101/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 130s ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

v súlade s postupom ustanoveným v článku 189c zmluvy [3],

(1) keďže piaty akčný program Európskeho spoločenstva pre životné prostredie [4] požaduje zberať základné údaje o životnom prostredí a zlepšovať ich zlučiteľnosť, porovnateľnosť a priehľadnosť;

(2) keďže ciele a úlohy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) sú ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete [5];

(3) keďže je potrebné vytvoriť postup výmeny informácií o kvalite ovzdušia a tým pomôcť v boji proti jeho znečisťovaniu a zhoršovaniu so zámerom zlepšovať kvalitu života a životného prostredia v celom spoločenstve a prostredníctvom sledovania dlhodobých trendov a zlepšení vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov spoločenstva bojovať so znečisťovaním ovzdušia;

(4) keďže by sa malo zabrániť duplicite pri poskytovaní informácií, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytovať Európskej environmentálnej agentúre a Komisii;

(5) keďže skúsenosti získané počas výmeny informácií vykonávanej podľa rozhodnutia Rady 75/441/EHS z 24. júna 1975, ktorým sa zavádza spoločný postup výmeny informácií medzi dozornou a monitorovacou sieťou založenej na údajoch týkajúcich sa znečisťovania atmosféry spôsobeného určitými zlúčeninami a rozptýlenými časticami [6] a podľa rozhodnutia Rady 82/459/EHS z 24. júna 1982, ktorým sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie ovzdušia v rámci členských štátov [7], umožňujú zaviesť úplnejšiu a reprezentatívnejšiu výmenu informácií zväčšením počtu monitorovaných znečisťujúcich látok a zahrnutím sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší;

(6) keďže by sa malo rozlišovať medzi informáciami, ktoré sa musia poskytovať stále, najmä tými, ktoré sa vzťahujú na smernicu Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o posudzovaní a kontrole kvality voľného ovzdušia [8] (ďalej len "smernica o kvalite ovzdušia") a informáciami, ktoré sa musia predkladať vtedy, keď sú k dispozícii;

(7) keďže zberané informácie musia byť dostatočne reprezentatívne, aby umožnili mapovať úrovne znečistenia v celom spoločenstve;

(8) keďže používaním spoločných pravidiel validácie a spracovania výsledkov meraní sa zlepší zlučiteľnosť a porovnateľnosť posielaných údajov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Ciele

1. Týmto sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší, ďalej len "vzájomná výmena". Vzťahuje sa na:

- siete a stanice, ktoré obsahujú podrobné informácie popisujúce siete a stanice pre monitorovanie znečistenia ovzdušia pôsobiace v členských štátoch,

- merania kvality ovzdušia získané zo staníc: výmena sa týka údajov počítaných v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy I z meraní znečistenia ovzdušia, ktoré vykonávajú stanice v členských štátoch.

2. Za fungovanie vzájomnej výmeny je zodpovedná Komisia a subjekty uvedené v článku 6. Kvôli využívaniu skúsenosti, ktoré získala Európska environmentálna agentúra, a v rámci svojej právomoci bude Komisia konzultovať s Environmentálnou agentúrou, okrem iného, pokiaľ ide o prevádzku a praktickú realizáciu informačného systému.

Článok 2

Znečisťujúce látky

1. Vzájomná výmena sa týka látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici o kvalite ovzdušia.

2. Členské štáty budú v rámci vzájomnej výmeny podávať správy aj o látkach znečisťujúcich ovzdušie, ktoré sú uvedené v bode 2 prílohy I v takom rozsahu, aby boli príslušné údaje k dispozícii subjektom uvedeným v článku 6 a aby boli v členských štátoch nepretržite merané.

Článok 3

Stanice

Vzájomná výmena v zmysle článku 1 sa týka staníc:

- ktoré sa používajú v rámci vykonávania smerníc prijatých v súlade s článkom 4 smernice o kvalite ovzdušia,

- ktorých sa netýkajú smernice uvedené v prvej zarážke, ale členské štáty ich vyberú na tento účel spomedzi existujúcich vnútroštátnych staníc s cieľom odhadovať úrovne miestneho znečistenia látkami uvedenými v bode 2 prílohy I a úrovne regionálneho znečistenia (takzvané "úrovne pozadia") všetkými látkami uvedenými v prílohe I,

- ktoré sa, pokiaľ je to možné, zúčastňovali na vzájomnej výmene informácií zavedenej na základe rozhodnutia 82/459/EHS za predpokladu, že nespadajú pod druhú zarážku.

Článok 4

Požadované informácie o sieťach a staniciach

1. Informácie, ktoré treba oznamovať Komisii, sa týkajú charakteristík meracích staníc, meracích zariadení a prevádzkových postupov, ktoré sa v týchto staniciach dodržiavajú a štruktúry a organizácie siete, do ktorej patria. Tieto informácie sa odovzdávajú, pokiaľ už neboli poskytnuté Komisii, v rámci existujúcich právnych predpisov o kvalite ovzdušia. Požadované informácie sú určené na idnikatívnom základe v prílohe II. V súlade s postupom ustanoveným v článku 7 Komisia stanoví minimálny rozsah informácií, ktoré jej budú členské štáty posielať.

2. Pokiaľ ide o stanice uvedené v prvej zarážke článku 3, vzájomná výmena začne platiť hneď po nadobudnutí účinnosti právnych predpisov uvedených v článku 4 smernice o kvalite ovzdušia.

3. Najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia Komisia poskytne členským štátom existujúcu databázu obsahujúcu informácie, ktoré už zhromaždili jej služby o danom predmete a softvér, ktorý ju umožní používať a aktualizovať. Členské štáty tieto informácie opravia, zmenia a/alebo doplnia. Aktualizované počítačové súbory sa budú posielať Komisii počas druhého roku po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia, najneskôr však do 1. októbra.

Tieto informácie budú prístupné verejnosti prostredníctvom informačného systému vytvoreného Európskou environmentálnou agentúrou; agentúra alebo členské štáty ich tiež môžu poskytovať na požiadanie.

4. V súlade s postupom ustanoveným v článku 7 Komisia stanoví technické postupy poskytovania informácií, pričom zohľadní ustanovenia článku 1 ods. 2.

5. Keď členské štáty prvýkrát pošlú informácie, Komisia ich zaradí do svojej databázy a každý rok vypracuje technickú správu o zhromaždených informáciách; aktualizovanú databázu "siete — stanice" poskytne členským štátom najneskôr do 1. júla. Členské štáty tieto informácie opravia, zmenia a/alebo doplnia. Aktualizované počítačové súbory pošlú Komisii najneskôr do 1. októbra.

Článok 5

Informácie, ktoré treba poskytovať o údajoch nameraných stanicami

1. Komisii sa budú poskytovať tieto výsledky:

a) údaje definované v bodoch 3 a 4 prílohy I z tých staníc, ktoré sú uvedené v prvej zarážke článku 3 a vybrané podľa kritérií stanovených v smerniciach prijatých v súlade s článkom 4 smernice o kvalite ovzdušia; pri výbere týchto staníc sa musia brať do úvahy rôzne podmienky kvality ovzdušia v každom členskom štáte;

b) najmenej ročné údaje definované v bode 4 prílohy I zo všetkých ostatných staníc uvedených v druhej zarážke článku 3;

c) údaje definované v bodoch 3 a 4 prílohy I zo všetkých staníc uvedených v tretej zarážke článku 3.

Tieto údaje sa odovzdávajú, pokiaľ už neboli poskytnuté Komisii podľa existujúcich právnych predpisov o kvalite ovzdušia.

2. Členské štáty sú zodpovedné za validáciu údajov, ktoré sa poskytujú alebo používajú na výpočty hodnôt poskytovaných v súlade so všeobecnými pravidlami ustanovenými v prílohe III. Akékoľvek zoskupovanie údajov a štatistické výpočty, ktoré vykonáva členský štát, musia byť v súlade s kritériami, ktoré sú aspoň také prísne ako kritériá uvedené v prílohe IV.

3. Členské štáty budú poskytovať výsledky za kalendárny rok najneskôr do 1. októbra nasledujúceho roku; prvé údaje budú poskytnuté za kalendárny rok 1997.

4. Pokiaľ je to možné, členské štáty poskytnú Komisii informácie zhromaždené za obdobie od 1. októbra 1989 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia zo staníc, ktoré sa zúčastňovali na vzájomnej výmene informácií zavedenej rozhodnutím 82/459/EHS.

5. V súlade s postupom ustanoveným v článku 7 Komisia stanoví technické postupy poskytovania výsledkov, pričom zohľadní ustanovenia článku 1 ods. 2.

6. Komisia zaradí poskytnuté údaje do svojej databázy, každý rok vypracuje technickú správu o zhromaždených informáciách a aktualizovanú databázu "výsledky" poskytne členským štátom.

Tieto informácie budú prístupné verejnosti prostredníctvom informačného systému vytvoreného Európskou environmentálnou agentúrou; agentúra ich tiež môže dodávať na požiadanie.

Tieto informácie, či už sú prístupné, dodané, alebo zaradené do správy, budú založené iba na validovaných údajoch.

7. Komisia vypracuje všeobecnú správu pre verejnosť, v ktorej zhrnie zhromaždené údaje a stručne popíše základné trendy kvality ovzdušia v Európskej únii.

8. Komisia po dohode s členskými štátmi zabezpečí poskytovanie vybraných údajov, potrebných na účely rôznych medzinárodných programov, medzinárodným orgánom.

Článok 6

Každý členský štát určí jeden alebo niekoľko subjektov zodpovedných za zavedenie a fungovanie vzájomnej výmeny informácií a bezodkladne o tom bude informovať Komisiu.

Článok 7

V súlade s postupom ustanoveným v článku 12 smernice o kvalite ovzdušia Komisia určí, ak je to vhodné:

- vypracovanie a aktualizáciu predpisov týkajúcich sa poskytovania údajov a informácií,

- kontakt s činnosťami, ktoré vykonáva Európska environmentálna agentúra v oblasti znečisťovania ovzdušia,

- zmeny a doplnenia bodov 2, 3 a 4 prílohy I, prílohy II, prílohy III a prílohy IV,

- ako brať do úvahy nové koncepcie meracích metód v postupe vzájomnej výmeny,

- rozšírenie postupu aj na údaje a informácie od tretích krajín.

Článok 8

Najneskôr do konca päťročného obdobia po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia Komisia predloží Rade správu o jeho vykonávaní. Túto správu bude sprevádzať akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie tohto rozhodnutia, ktorý bude Komisia pokladať za vhodný.

Článok 9

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 1997.

Článok 10

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 27. januára 1997

Za Radu

predseda

G. Zalm

[1] Ú. v. ES C 281, 7.10.1994, s. 9.

[2] Ú. v. ES C 110, 2.5.1995, s. 3.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 16. júna 1995 (Ú. v. ES C 166, 3.7.1996, s. 177), spoločná pozícia Rady z 26. februára 1996 (Ú. v. ES C 219, 27.7.1996, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. septembra 1996 (Ú. v. ES C 320, 28.10.1996, s. 74).

[4] Ú. v. ES C 138, 17.5.1993, s. 5.

[5] Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 32. Rozhodnutie zrušené rozhodnutím 82/459/EHS (Ú. v. ES L 210, 19.7.1982, s. 1).

[7] Ú. v. ES L 210, 19.7.1982, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, str. 55.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE A MERACIE JEDNOTKY

1. Znečisťujúce látky uvedené v prílohe I k smernici o kvalite ovzdušia

2. Znečisťujúce látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k smernici o kvalite ovzdušia

CS2 | sírouhlík |

C6H5 - CH3 | toluén |

C6H5.CH = CH2 | styrén |

CH2 = CH-KN | akrylonitril |

HCHO | formaldehyd |

C2HCl3 | trichlóretylén |

C2Cl4 | tetrachlóretylén |

CH2Cl2 | dichlórmetán |

BaP | benzo[a]pyrén |

VC | vinylchlorid |

VOCs (NM) | prchavé organické zlúčeniny (celkové množstvo bez metánu) |

VOCs (T) | prchavé organické zlúčeniny (celkové množstvo) |

PAN | dusičnan peroxyacetylu |

NOx | oxidy dusíka |

N-dep. | mokrý záchyt dusíka |

S-dep. | mokrý záchyt síry |

AD | kyslý záchyt |

CH2 = CH-CH = CH2 | 1,3 butadién |

H2 S | sírovodík |

Cr | chróm |

Mn | mangán |

NH3 | amoniak |

3. Údaje, meracie jednotky a intervaly priemerovania

Znečisťujúca látka | Priemer za | Vyjadrený ako |

| |

1.SO2 | oxid siričitý | 24 hodín |

2.AD | kyslý záchyt | 1 mesiac | |

3.SA | silná kyslosť | 24 hodín | ekvivalent SO2 |

4.SPM | rozptýlené častice (celkové množstvo) | 24 hodín | |

5.PM10 | rozptýlené častice (< 10 μm) | 24 hodín | |

6.BS | dym so sadzami | 24 hodín | |

7.O3 | ozón | 1 hodina | |

8.NO2 | oxid dusičitý | 1 hodina | |

9.NOx | oxidy dusíka | 1 hodina | ekvivalent NO2 |

10.CO | oxid uhoľnatý | 1 hodina | |

11.H2S | sírovodík | 24 hodín | |

12.Pb | olovo | 24 hodín | |

13.Hg | ortuť | 24 hodín | |

14.Cd | kadmium | 24 hodín | |

15.Ni | nikel | 24 hodín | |

16.Cr | chróm | 24 hodín | |

17.Mn | mangán | 24 hodín | |

18.As | arzén | 24 hodín | |

19.CS2 | sírouhlík | 1 hodina | |

20.C6H6 | benzén | 24 hodín | |

21.C6H5 - CH3 | toluén | 24 hodín | |

22.C6H5.CH = CH2 | styrén | 24 hodín | |

23.CH2 = CH-KN | akrylonitril | 24 hodín | |

24.CH2 = CH-CH = CH2 | 1,3 butadién | 24 hodín | |

25.HCHO | formaldehyd | 1 hodina | |

26.C2HCl3 | trichlóretylén | 24 hodín | |

27.C2Cl4 | tetrachlóretylén | 24 hodín | |

28.CH2Cl2 | dichlórmetán | 24 hodín | |

29.BaP | benzo[a]pyrén | 24 hodín | |

30.PAH | polyaromatické uhľovodíky | 24 hodín | |

31.VC | vinylchlorid | 24 hodín | |

32.VOCs (NM) | prchavé organické zlúčeniny (celkové množstvo bez metánu) | 24 hodín | |

33.VOCs (T) | prchavé organické zlúčeniny (celkové množstvo) | 24 hodín | |

34.PAN | dusičnan peroxyacetylu | 1 hodina | |

35.NH3 | amoniak | 24 hodín | |

36.N-dep. | mokrý záchyt dusíka | 1 mesiac | ekvivalent N |

37.S-dep. | mokrý záchyt síry | 1 mesiac | ekvivalent S |

4. Údaje, počítané za kalendárny rok, ktoré treba poskytovať Komisii:

- Pre znečisťujúce látky 1 až 35:

aritmetický priemer, medián, percentily 98 (a 99,9, ktoré možno dobrovoľne poskytovať pre znečisťujúce látky, pre ktoré sa priemer počíta za 1 hodinu) a maximálna hodnota, všetko počítané z nespracovaných údajov, ktoré zodpovedajú odporúčaným intervalom priemerovania uvedeným vo vyššie spomínanej tabuľke; pre znečisťujúcu látku č. 7 (ozón) by sa mali štatistické ukazovatele počítať tiež z priemerných hodnôt za 8 hodín;

- Pre znečisťujúce látky 2, 36 a 37:

aritmetický priemer počítaný z nespracovaných údajov, ktoré zodpovedajú odporúčaným intervalom priemerovania uvedeným vo vyššie spomínanej tabuľke.

x - tý percentil by sa mal počítať zo skutočne nameraných hodnôt. Všetky tieto hodnoty by sa mali uvádzať vo vzostupnom poradí:

X1 < = X2 < = X3 < = … < = Xk < = … < = XN-1 < = XN

x - tý percentil je hodnota k, ktorá sa vypočíta takto:

k = (q * N)

kde q sa rovná x/100 a N je počet skutočne nameraných hodnôt. Hodnota (q * N) by sa mala zaokrúhľovať na najbližšie celé číslo.

Všetky výsledky by sa mali vyjadrovať v μg/m3 (v podmienkach teploty a tlaku: 293 oK a 101,3 kPa) okrem znečisťujúcich látok 2, 36 a 37, pre ktoré by sa mali výsledky vyjadrovať v g/m2/rok.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SIETÍ, STANÍC A MERACÍCH METÓD

Pokiaľ je to možné, o nasledujúcich bodoch by sa malo poskytovať čo možno najväčšie množstvo informácií:

I. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SIETÍ

- Názov,

- Skratka,

- Zemepisný rozsah (miestne priemyselné podniky, mesto/veľkomesto, mestská oblasť/mestská aglomerácia, okres, región, celá krajina),

- Orgán zodpovedný za správu siete

- názov,

- meno zodpovednej osoby,

- adresa,

- číslo telefónu a faxu,

- Referenčná časová základňa (GMT, miestny čas)

II. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA STANÍC

1. Všeobecné informácie

- Názov,

- Referenčné číslo alebo kód,

- Názov technického orgánu zodpovedného za stanicu (ak je to iný orgán ako ten, ktorý je zodpovedný za sieť),

- Typ stanice

- doprava,

- priemysel,

- pozadie,

- Účel stanice (miestna, celoštátna, EU dir., GEMS, OECD, EMEP,…)

- Zemepisné súradnice,

- Nadmorská výška,

- Úroveň NUTS III,

- Merané znečisťujúce látky,

- Merané meteorologické ukazovatele,

- iné príslušné informácie: prevládajúci smer vetra, pomer vzdialenosti najbližších prekážok k ich výške,.…

2. Miestne prostredie/morfológia krajiny

- Typ zóny

- mestská,

- predmestská,

- vidiecka,

- Charakteristika zóny

- obytná,

- obchodná,

- priemyselná,

- poľnohospodárska,

- prírodná,

- Počet obyvateľov zóny.

3. Hlavné zdroje emisií

- verejné elektrárne, spoločná výroba elektriny a tepla a diaľkové vykurovanie,

- spaľovanie odpadov z obchodov, kancelárskych odpadov a odpadov z domácností,

- priemyselné spaľovanie,

- výrobné procesy,

- ťažba a distribúcia fosílnych palív,

- používanie rozpúšťadiel,

- cestná doprava,

- iné mobilné zdroje a stroje (treba presne uviesť)

- spracovanie a likvidácia odpadov,

- poľnohospodárstvo,

- príroda.

4. Charakteristika dopravy

(iba pre stanice orientované na meranie dopravných emisií)

- široká ulica s

- veľkou intenzitou dopravy (viac než 10000 vozidiel za deň),

- miernou intenzitou dopravy (medzi 2000 a 10000 vozidlami za deň),

- nízkou intenzitou dopravy (menej než 2000 vozidiel za deň),

- úzka ulica s

- veľkou intenzitou dopravy (viac než 10000 vozidiel za deň),

- miernou intenzitou dopravy (medzi 2000 a 10000 vozidlami za deň),

- nízkou intenzitou dopravy (menej než 2000 vozidiel za deň),

- ulica kaňonového typu (úzka s vysokými domami) s

- veľkou intenzitou dopravy (viac než 10000 vozidiel za deň),

- miernou intenzitou dopravy (medzi 2000 a 10000 vozidlami za deň),

- nízkou intenzitou dopravy (menej než 2000 vozidiel za deň),

- cesta s

- veľkou intenzitou dopravy (viac než 10000 vozidiel za deň),

- miernou intenzitou dopravy (medzi 2000 a 10000 vozidlami za deň),

- nízkou intenzitou dopravy (menej než 2000 vozidiel za deň),

- iné: križovatka, semafory, parkovisko, zastávka autobusov, stanovisko taxíkov,…

III. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA MERACÍCH METÓD

- Zariadenie

- názov,

- analytický princíp,

- Charakteristiky odberu vzoriek

- umiestnenie bodu odberu vzoriek (fasáda budovy, chodník, obrubník chodníka, dvor),

- výška bodu odberu vzoriek,

- dĺžka odberného potrubia,

- doba integrácie výsledku,

- perióda vzorkovania,

- Kalibrácia

- typ: automatická, ručná, automatická a ručná,

- metóda,

- frekvencia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

POSTUP VALIDÁCIE ÚDAJOV A KÓDY KVALITY

1. Postup validácie

Postup validácie by mal:

- zohľadňovať napríklad poruchy spôsobené údržbou, kalibráciou alebo technickými problémami, merania mimo rozsahu a údaje vykazujúce rýchle zmeny ako sú príliš veľké poklesy alebo nárasty hodnôt,

Údaje by sa tiež mali korigovať podľa kritérií založených na znalostiach klimatických a meteorologických vplyvov špecifických pre danú lokalitu počas merania a

- umožniť zisťovať chybné merania takými metódami, ako je porovnanie s predchádzajúcimi mesiacmi a s inými znečisťujúcimi látkami a analýza pomocou smerodajnej odchýlky.

Aj validačný zoznam vytvorený počas označovania údajov by sa mal skúmať a overovať.

2. Kódy kvality

Všetky poskytované údaje sa pokladajú za platné okrem tých, ku ktorým je priradený kód T alebo N definovaný ďalej:

Kód T : zodpovedá údajom, ktoré neprešli (alebo ešte neprešli) postupom validácie uvedeným v bode 1.

Kód N : zodpovedá údajom, ktoré boli v priebehu postupu validácie uvedeného v bode 1 charakterizované ako chybné alebo problematické.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

KRITÉRIÁ PRE ZOSKUPOVANIE ÚDAJOV A VÝPOČTY ŠTATISTICKÝCH UKAZOVATEĽOV

a) Zoskupovanie údajov

Kritériá pre výpočty hodinových a 24 — hodinových hodnôt z údajov s kratším intervalom priemerovania sú:

—pre hodinové hodnoty: | najmenej 75 % platných údajov; |

—pre 24-hodinové hodnoty: | viac než 50 % platných hodinových údajov a najviac 25 % po sebe idúcich údajov neakceptovaných (kód N). |

b) Výpočty štatistických ukazovateľov

—pre priemer a medián: | viac než 50 % akceptovaných údajov; |

—pre percentily 98, 99,9 a maximálnu | viac než 75 % akceptovaných údajov.hodnotu: |

Pomer počtu platných údajov pre uvažované dve ročné obdobia nemôže byť vyšší než 2, pričom tými dvomi ročnými obdobiami sú zima (od januára do marca vrátane a od októbra do decembra vrátane) a leto (od apríla do septembra vrátane).

--------------------------------------------------

Top