Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1312

Nariadenie Komisie (ES) č. 1312/96 z 8. júla 1996, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III nariadenia Rady (EHS) 2377/90 ustanovujúceho postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu

OJ L 170, 9.7.1996, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Nepriamo zrušil 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1312/oj

31996R1312Úradný vestník L 170 , 09/07/1996 S. 0008 - 0010


Nariadenie Komisie (ES) č. 1312/96

z 8. júla 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III nariadenia Rady (EHS) 2377/90 ustanovujúceho postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) 2377/90 z 26. júna 1990 ustanovujúce postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 1311/22//96 [2], najmä na jeho články 7 a 8,

keďže v súlade s nariadením (EHS) 2377/90 sa musia postupne stanoviť maximálne hranice rezíduí na všetky farmakologicky účinné látky, ktoré sa v Spoločenstve používajú vo veterinárnych liečivách určených na podávanie zvieratám určeným na výrobu potravín;

keďže maximálne hranice rezíduí by sa mali stanoviť až po preskúmaní v rámci Výboru pre veterinárne liečivá všetkých dôležitých informácií týkajúcich sa bezpečnosti rezíduí príslušnej látky pre spotrebiteľa potravín živočíšneho pôvodu a účinku rezíduí na priemyselné spracovanie potravín;

keďže pri stanovovaní maximálnych hraníc rezíduí na rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu je potrebné špecifikovať pri druhoch zvierat, u ktorých môžu byť prítomné rezíduá, úroveň, ktorá môže byť prítomná v každom príslušnom mäsovom tkanive získanom z ošetrených zvierat (cieľové tkanivo) a povahu rezíduí, ktorá je významná na sledovanie rezíduí (indikátorové rezíduum);

keďže na kontrolu rezíduí, ako je stanovená v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva, by mali byť zvyčajne stanovené maximálne hranice rezíduí na cieľové tkanivá pečene alebo obličiek; keďže však pečeň a obličky sú často odstránené z porážaných zvierat, ktoré sú predmetom medzinárodnéhoobchodu, a preto by sa mali tiež vždy stanoviť maximálne hranice rezíduí na svalové alebo tukové tkanivá;

keďže v prípade veterinárnych liečiv, určených na použitie pre vtáky znášajúce vajcia, zvieratá produkujúce mlieko alebo medonosné včely, sa musia tiež stanoviť maximálne reziduálne hranice rezíduí na vajcia, mlieko alebo med;

keďže s cieľom umožniť ukončenie vedeckých štúdií by sa mal do prílohy III nariadenia (EHS) 2377/90 zaradiť clenbuterol hydrochlorid;

keďže smernica Rady 96/22/ES [3], ktorá sa týka zákazu používania určitých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a účinkom beta-antagonistov pri chove dobytka, zakazuje používanie clenbuterolu pre všetky hospodárske zvieratá s výnimkou niektorých terapeutických zákrokov u koní a kráv;

keďže by sa malo povoliť obdobie 60 dní pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia s cieľom umožniť členským štátom vykonať akúkoľvek úpravu, ktorá môže byť potrebná, pokiaľ ide o povolenie uviesť príslušné veterinárne liečivá na trh, ktoré bolo udelené v súlade so smernicou Rady 81/851/EHS [4], naposledy zmenenou a doplnenou smernicou Komisie 93/40EHS [5], s cieľom zohľadniť ustanovenia tohto nariadenia;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne liečivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (EHS) 2377/90 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť šesťdesiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 1996

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

[2] Ú. v. ES. L 170, 9.7.1996, s. 4.

[3] Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3.

[4] Ú. v. ES L 317, 6.11.1981, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 214, 24.8.1993, s. 31.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

A. Príloha III sa mení takto:

3. Látky pôsobiace na nervový systém

3.2. Látky pôsobiace na autonómny nervový systém

3.2.2. Beta-2-sympatomimetické látky

Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Marker rezídua | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

3.2.2.1.Clenbuterol hydrochlorid | Clenbuterol | Hovädzí dobytok | 0,5 μg/kg | Pečeň, obličky | Platnosť predbežných MHR sa skončí 1. 7. 2000. |

0,1 μg/kg | Sval | Indikácia: Výlučne na tokolýzu u kráv |

0,05 μg/kg | Mlieko | |

Kone | 0,5 μg/kg | Pečeň, obličky | Platnosť predbežných MRL sa skončí 1. 7. 2000 |

0,1 μg/kg | Sval | Indikácia: Tokolýza a liečba respiračných ochorení |

--------------------------------------------------

Top