EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0216

Nariadenie Komisie (ES) č. 216/9 z 5. februára 1996, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

OJ L 28, 6.2.1996, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 221 - 223
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 116 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; Zrušil 32017R1430 . Latest consolidated version: 27/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/216/oj

31996R0216Úradný vestník L 028 , 06/02/1996 S. 0011 - 0013


Nariadenie Komisie (ES) č. 216/9

z 5. februára 1996,

ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1994 o ochrannej známke spoločenstva, [1] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3288/94, [2] a najmä na jeho článok 140 ods. 3,

keďže nariadenie (ES) č. 40/94 (ďalej len "nariadenie") vytvára nový systém ochranných známok, ktorý umožňuje získať ochrannú známku platnú na celom území spoločenstva na základe žiadosti podanej Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) ("úrad");

keďže na tento účel toto nariadenie obsahuje najmä nevyhnutné ustanovenia týkajúce sa konania o registrácii ochranných známok spoločenstva, ako aj spravovania ochranných známok spoločenstva, odvolaní voči rozhodnutiam úradu a konaní o zrušení alebo neplatnosti ochrannej známky spoločenstva;

keďže podľa článku 130 nariadenia sú odvolacie senáty zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach uplatnených voči rozhodnutiam prieskumových pracovníkov patentových úradov, námietkových oddelení, správe ochranných známok a právnych a zrušovacích oddelení;

keďže hlava VII nariadenia obsahuje základné zásady týkajúce sa odvolaní voči rozhodnutiam prieskumových pracovníkov, námietkových oddelení, správe ochranných známok a právnych a zrušovacích oddelení;

keďže hlava X nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, [3] obsahuje pravidlá vykonávania hlavy VII nariadenia;

keďže toto nariadenie dopĺňa tieto pravidlá, najmä pokiaľ ide o organizáciu odvolacích senátov a ústne konanie;

keďže pred začiatkom každého pracovného roku by mal orgán vytvorený na tento účel zostaviť plán rozdelenia pracovnej agendy medzi odvolacie senáty; keďže na tento účel by mal uvedený orgán uplatňovať objektívne kritériá, ako sú triedy výrobkov a služieb alebo začiatočné písmená mien prihlasovateľov;

keďže s cieľom uľahčiť manipuláciu a vybavovanie odvolaní by sa mal pre každý prípad určiť spravodajca, ktorý by bol, okrem iného, zodpovedný za prípravu rokovaní so stranami a za prípravu návrhov rozhodnutí;

keďže strany konania pred odvolacími senátmi nesmú byť v stave alebo nemusia byť ochotné upozorniť odvolacie senáty na otázky všeobecnej významnosti k doteraz prerokúvanému prípadu; keďže by preto mali odvolacie senáty mať právomoc, z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti predsedu, vyzvať predsedu úradu predložiť pripomienky k otázkam všeobecného záujmu týkajúce sa prípadu doteraz prerokúvaného pred odvolacím senátom;

keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 141 nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozdelenie povinností a orgán zodpovedný za ich rozdeľovanie

1. Pred začatím každého pracovného roku sa odvolacím senátom rozdelia povinnosti na základe objektívnych kritérií a vymenujú sa členovia každého senátu a ich náhradníci. Každý člen odvolacieho senátu môže byť menovaný do niekoľkých odvolacích senátov ako člen alebo ako náhradník. Tieto opatrenia môžu byť v prípade potreby v priebehu daného pracovného roka zmenené.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 prijíma orgán zložený z predsedu úradu vo funkcii predsedu, z podpredsedu úradu zodpovedného za odvolacie senáty, z predsedov odvolacích senátov a troch ďalších členov odvolacích senátov zvolených ako plnoprávnych členov týchto senátov, okrem predsedov, pre daný pracovný rok. Orgán je uznášaniaschopný, iba ak je prítomných minimálne päť členov, vrátane predsedu alebo podpredsedu úradu a dvoch predsedov odvolacích senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinovým hlasovaním. V prípade nerozhodného počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu. Orgán si môže vypracovať svoj vnútorný rokovací poriadok.

3. Orgán stanovený v odseku 2 rozhoduje v sporoch týkajúcich sa rozdeľovania povinností medzi rôzne odvolacie senáty.

4. Kým nebudú zriadené viac ako tri odvolacie senáty, orgán uvedený v odseku 2 bude pozostávať z predsedu úradu, ktorý bude konať ako predseda, z podpredsedu úradu zodpovedného za odvolacie senáty, z predsedu alebo predsedov odvolacích senátov, ktoré už boli zriadené, a z ďalších členov odvolacích senátov, ktorí boli zvolení za plnoprávnych členov senátu, okrem predsedu alebo predsedov, pre daný pracovný rok. Orgán môže právoplatne rokovať, iba ak sú prítomní najmenej traja jeho členovia, vrátane predsedu alebo podpredsedu úradu.

Článok 2

Nahradenie členov

1. Dôvodmi nahradenia náhradníkmi sú najmä dovolenka, choroba, nevyhnutné záväzky a dôvody vylúčenia stanovené v článku 132 nariadenia.

2. Každý člen, ktorý požaduje, aby bol nahradený náhradníkom, musí bezodkladne informovať predsedu príslušného senátu o svojej nedostupnosti.

Článok 3

Vylúčenie a námietka

1. Ak senát pozná možný dôvod na vylúčenie alebo namietnutie podľa článku 132 ods. 3 nariadenia, ktorý nepochádza od člena a ani od žiadnej strany konania, uplatní sa postup uvedený v článku 132 ods. 4 nariadenia.

2. Príslušný člen bude vyzvaný predniesť svoje pripomienky k dôvodom vylúčenia alebo námietky.

3. Do prijatia rozhodnutia o žalobe, ktoré sa musí prijať na základe článku 132 ods. 4 nariadenia, sa v konaní nesmie pokračovať.

Článok 4

Spravodajcovia

1. Predseda každého senátu menuje pri každom odvolaní člena svojho senátu alebo seba samého do funkcie spravodajcu.

2. Spravodajca predbežne preštuduje odvolanie. Pod vedením predsedu senátu môže vypracovať oznámenia pre strany. Oznámenia podpíše spravodajca v mene senátu.

3. Spravodajca pripravuje interné zasadania senátu a ústne konania.

4. Spravodajca vypracováva návrhy rozhodnutí.

Článok 5

Registre

1. Pre odvolacie senáty sa zriaďujú registre. Za fungovanie registrov sú zodpovední registrátori. Jeden z registrátorov môže byť vymenovaný za hlavného registrátora.

2. Orgán uvedený v článku 1 ods. 2 môže poveriť registrátorov výkonom funkcií, s ktorými nie sú spojené žiadne právnické alebo technické ťažkosti, najmä pokiaľ ide o zastupovanie, predkladanie prekladov, kontrola spisov a oznamovanie.

3. Registrátor predkladá predsedovi príslušného senátu správu o prípustnosti každého nového odvolania.

4. Protokoly o ústnom konaní a o evidencii vypracováva registrátor alebo, so súhlasom predsedu úradu, niektorý iný úradník úradu, ktorého môže určiť predseda senátu.

Článok 6

Zmena v zložení senátu

1. Ak sa po ústnom konaní zmení zloženie senátu, strany konania budú informované o tom, že na žiadosť ktorejkoľvek strany prebehne nové ústne konanie pred senátom v jeho novom zložení. Nové ústne konanie sa uskutoční aj vtedy, ak si to bude žiadať nový člen a ak ostatní členovia senátu s tým budú súhlasiť.

2. Nový člen je viazaný už prijatým rozhodnutím v rovnakom rozsahu ako ostatní členovia.

3. Ak jeden z členov senátu nemôže konať a keď už senát prijal konečné rozhodnutie, nemôže byť tento člen nahradený náhradníkom. Ak nemôže konať predseda, podpíše rozhodnutie v jeho mene služobne najstarší člen alebo pokiaľ majú členovia za sebou rovnakú dĺžku výkonu služby, tak najstarší člen.

Článok 7

Zlučovanie odvolacích konaní

1. Ak sa voči niektorému rozhodnutiu podá niekoľko odvolaní, tieto odvolania sa prerokúvajú v tom istom konaní.

2. Ak sa odvolania podajú voči rôznym rozhodnutiam a pokiaľ všetky odvolania majú byť preskúmané rovnakým senátom s rovnakým zložením, môže tento senát pojednávať o týchto odvolaniach so súhlasom strán v rámci spoločného konania.

Článok 8

Vrátenie prvej inštancii

Ak je pre základné nedostatky napadnuté konanie prvej inštancie, ktorej rozhodnutie je predmetom odvolania, zruší senát dané rozhodnutie a vráti ho tejto inštancii alebo rozhodne vo veci samej, pokiaľ nie sú dôvody proti.

Článok 9

Ústne konanie

1. V prípade ústneho konania senát zabezpečí, aby strany ešte pre vypočutím predložili všetky potrebné informácie a dokumenty.

2. Pri predvolávaní strán v ústnom konaní môže senát týmto stranám naznačiť body, ktoré môžu byť významné, alebo skutočnosť, že sa niektoré otázky nezdajú problematické, alebo vzniesť námietky, ktoré môžu pomôcť sústrediť sa v priebehu ústneho konania na podstatné veci.

3. Senát zabezpečí, aby bol v čase ukončenia ústneho konania prípad pripravený na rozhodnutie, pokiaľ neexistujú žiadne mimoriadne dôvody, ktoré by boli proti.

Článok 10

Informovanie strán

Ak senát považuje za vhodné informovať strany vzhľadom na možné posúdenie podstatných alebo právnych záležitostí, vykoná to takým spôsobom, aby tieto informácie nemohli byť chápané, že senát je akýmkoľvek spôsobom nimi viazaný.

Článok 11

Pripomienky k otázkam všeobecného záujmu

Senát môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomne odôvodnenej žiadosti vyzvať predsedu úradu, aby písomne alebo ústne pripomienkoval otázky všeobecného záujmu, ktoré vyvstávajú v rámci prebiehajúceho konania pred senátom. Strany sú oprávnené predkladať svoje stanoviská k pripomienkam predsedu.

Článok 12

Porada pred rozhodnutím

Spravodajca predloží ostatným členom senátu návrh rozhodnutia, ktoré má byť prijaté, a stanoví im primeraný časový limit na podanie odporu alebo žiadosti o zmenu. Senát zasadá, aby sa poradil o rozhodnutí, ktoré má byť prijaté, pokiaľ sa zdá, že všetci členovia senátu nemajú rovnaký názor. Porady sa zúčastnia iba členovia daného senátu; predseda senátu však môže schváliť aj účasť iných úradníkov, ako aj registrátorov alebo tlmočníkov. Porada je tajná.

Článok 13

Hlasovací poriadok

1. Počas porady medzi členmi senátu bude ako prvý vypočutý názor spravodajcu a názor predsedu ako posledný, pokiaľ sám nie je spravodajcom.

2. Ak je potrebné hlasovať, hlasy sa odovzdávajú v rovnakom poradí, okrem prípadu, keď je predseda aj spravodajcom, ktorý v takomto prípade hlasuje ako posledný. Nikto sa nesmie zdržať hlasovania.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. februára 1996

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 83.

[3] Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 1.

--------------------------------------------------

Top