Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0100

Smernica 96/100/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. februára 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/7/EHS o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu

OJ L 60, 1.3.1997, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 62 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2015; Zrušil 32014L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/100/oj

31996L0100Official Journal L 060 , 01/03/1997 P. 0059 - 0060


SMERNICA 96/100/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 17. februára 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/7/EHS o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie1,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru2,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b zmluvy3,

keďže vzhľadom na odlišné umelecké tradície v spoločenstve sa akvarely, gvaše a pastely rozlične považujú buď za maľby, alebo za kresby; keďže kategória 4 prílohy k smernici č. 93/7/EHS4 obsahuje kresby vytvorené výhradne ručne, akoukoľvek technikou a z akéhokoľvek materiálu, a kategória 3 obsahuje obrazy a maľby vytvorené výhradne ručne, akoukoľvek technikou a z akéhokoľvek materiálu; keďže finančné limity, ktoré sa používajú pri týchto dvoch kategóriách, sú odlišné; keďže na vnútornom trhu by to mohlo viesť k závažným rozdielom v prístupe k akvarelom, gvašom a pastelom v závislosti od členského štátu, v ktorom sa nachádzajú; keďže je potrebné rozhodnúť na účely uplatňovania uvedenej smernice, do ktorej kategórie patria, s cieľom zabezpečiť, aby používané finančné limity boli v celom spoločenstve rovnaké;

keďže skúsenosti ukazujú, že ceny za akvarely, gvaše a pastely majú tendenciu byť skôr vyššie ako ceny za kresby a oveľa nižšie ako ceny za olejomaľby a tempery; keďže je preto účelné umiestniť akvarely, gvaše a pastely do novej osobitnej kategórie s limitom 30 000 ECU, ktorý by zabezpečil, aby boli vrátené veľmi významné diela nezákonne vyvezené z územia členského štátu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha k smernici č. 93/7/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v nadpise A:

a) bod 3 sa nahrádza týmto znením:

"3. Obrazy a maľby okrem tých, ktoré sú uvedené v kategórii 3A alebo 4, vytvorené výhradne ručne, akoukoľvek technikou a z akéhokoľvek materiálu (1)";

b) vkladá sa tento bod:

"3A. Akvarely, gvaše a pastely vytvorené výhradne ručne a z akéhokoľvek materiálu (1)";

c) bod 4 sa nahrádza týmto znením:

"4. Mozaiky vytvorené výhradne ručne a akoukoľvek technikou okrem tých, ktoré patria do kategórie 1 alebo 2, a kresby vytvorené výhradne ručne, akoukoľvek technikou a z akéhokoľvek materiálu (1)";

2. v nadpise B:

Vkladá sa táto kategória:

"30 000

- 3A. (Akvarely, gvaše a pastely)".

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do šiestich mesiacov odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri ich úradnom uverejnení. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. februára 1997

Za Európsky parlament Za Radu

Predseda predseda

J. M. GIL-ROBLES G. ZALM

1 Ú. v. ES C 6, 11.1.1996, s. 15.

2 Ú. v. ES C 97, 1.4.1996, s. 28.

3 Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. mája 1996 (Ú. v. ES C 166, 10.6.1996, s. 38), spoločná pozícia Rady z 8. júla 1996 (Ú. v. ES C 264, 11.9.1996, s. 66) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. novembra 1996 (Ú. v. ES C 362, 2.12.1996). Rozhodnutie Rady z 20. decembra 1996.

4 Ú. v. ES L 74, 27.3.1993, s. 74.

Top