EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0084

Smernica 96/84/ES Európskeho Parlamentu A Rady z 19. decembra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/398/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie

OJ L 48, 19.2.1997, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 258 - 259
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 258 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2009; Nepriamo zrušil 32009L0039

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/84/oj

31996L0084Úradný vestník L 048 , 19/02/1997 S. 0020 - 0021


Smernica 96/84/ES Európskeho Parlamentu A Rady

z 19. decembra 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/398/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b zmluvy [3],

keďže článok 4 smernice Rady 89/398/EHS [4] stanovuje, že osobitné ustanovenia uplatniteľné na skupiny potravín nachádzajúce sa v jej prílohe I sa musia stanoviť prostredníctvom osobitných smerníc Komisie;

keďže 20. decembra 1994 bol medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou uzavretý modus vivendi o opatreniach na implementáciu aktov prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 189b zmluvy [5];

keďže osobitné smernice odrážajú stav poznania v čase ich prijatia; keďže preto každá zmena a doplnenie povoľujúce inovácie na základe vedeckého a technického pokroku sa po porade s Vedeckým výborom pre potraviny, ktorý bol založený rozhodnutím 95/273/ES [6], musí schváliť podľa postupu stanoveného v článku 13 smernice 89/398/EHS;

keďže sa musí stanoviť postup, ktorý umožní dočasné umiestnenie na trh potravín, ktoré sú výsledkom takýchto technologických inovácií, aby sa z výsledkov priemyselného výskumu odvodil zodpovedajúci úžitok ešte predtým, ako sa príslušná osobitná smernica zmení a doplní;

keďže však z dôvodu ochrany zdravia spotrebiteľa sa povolenie na uvedenie na trh môže udeliť iba po porade s Vedeckým výborom pre potraviny;

keďže povolenie sa môže udeliť iba vtedy, ak daný výrobok nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 4 smernice 89/398/EHS sa dopĺňa tento odsek:

"1a. S cieľom umožniť rýchle umiestnenie na trh potravín, ktoré sú určené na osobitné výživové účely a ktoré sú výsledkom vedeckého a technologického pokroku, môže Komisia po porade s Vedeckým výborom pre potraviny a v súlade s postupom stanoveným v článku 13 povoliť dvojročné obdobie pre umiestnenie na trh potravín, ktoré z hľadiska zloženia nedosiahli súlad s pravidlami stanovenými osobitnými smernicami uvedenými v prílohe I.

V prípade potreby môže Komisia do povolenia doplniť rozhodnutie s vyznačením pravidiel vzťahujúcich sa na zmenu v zložení."

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. septembra 1997. Okamžite budú o tom informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, musia v čase svojho oficiálneho uverejnenia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musia byť sprevádzané takýmto odkazom. Členské štáty prijmú postup pre formuláciu takéhoto odkazu.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 1996

Za Európsky parlament

predseda

K.Hänsch

Za Radu

predseda

S. Barrett

[1] Ú. v. ES C 389, 31.12.1994, s. 21 a Ú. v. ES C 41, 13.2.1996, s. 13.

[2] Ú. v. ES C 256, 2.10.1995, s. 1.

[3] Stanovisko doručené 11. októbra 1995 (Ú. v. ES C 287, 30.10.1995, s. 108). Spoločná pozícia Rady z 18. júna 1996 (Ú. v. ES C 315, 24.10.1996, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 1996 (Ú. v. ES C 347, 18.11.1996). Rozhodnutie Rady z 9. decembra 1996.

[4] Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27.

[5] Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 167, 18.7.1995, s. 22.

--------------------------------------------------

Top