Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2494

Nariadenie Komisie (ES) č. 2494/1995 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien

OJ L 257, 27.10.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; Zrušil a nahradil 32016R0792

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2494/oj

31995R2494Úradný vestník L 257 , 27/10/1995 S. 0001 - 0004


Nariadenie Komisie (ES) č. 2494/1995

z 23. októbra 1995

o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 213,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho menového inštitútu [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže článok 109j Zmluvy žiada, aby Komisia a EMI podávali Rade správy o pokroku, ktorý dosiahli členské štáty pri plnení svojich záväzkov týkajúcich sa dosiahnutia hospodárskej a menovej únie vzhľadom na vysoký stupeň cenovej stability,

keďže článok 1 Protokolu o kritériách aproximácie, na ktoré sa odvoláva článok 109j Zmluvy, uvádza, že požadovaná udržateľná cenová výkonnosť pre členské štáty by mala byť z hľadiska inflácie meranej pomocou indexu spotrebiteľských cien na porovnateľnom základe, berúc do úvahy rozdiely v národných definíciách, keďže existujúce indexy spotrebiteľských cien sa nezostavujú na priamo porovnateľnom základe,

keďže spoločenstvo a najmä jeho fiškálne a menové orgány potrebujú mať pravidelné a včasné indexy spotrebiteľských cien pre účely poskytovania porovnania inflácie v makroekonomických a medzinárodných súvislostiach ako odlišné od indexov pre národné a mikroekonomické účely,

keďže sa uznáva, že inflácia je jav prejavujúci sa vo všetkých formách trhových transakcií vrátane kapitálových nákupov, nákupov vlády, platieb pracovným silám ako aj nákupov spotrebiteľov, keďže sa uznáva, že celý rad štatistík, z ktorých indexy spotrebiteľských cien tvoria základnú časť, je dôležitý pre pochopenie inflačného procesu na národnej úrovni a medzi členskými štátmi,

keďže porovnateľné indexy spotrebiteľských cien sa môžu tvoriť namiesto, alebo popri podobných indexoch spotrebiteľských cien, ktoré sa už tvoria alebo majú tvoriť v budúcnosti v členských štátoch,

keďže tvorba porovnateľných indexov bude obsahovať náklady, ktoré sa majú rozdeliť medzi spoločenstvo a členské štáty,

keďže podľa zásady subsidiarity (poskytovania pomoci a podpory) tvorba spoločných štatistických kritérií pre indexy spotrebiteľských cien je úlohou, ktorou sa možno efektívne zaoberať len na úrovni spoločenstva a keďže zber údajov a porovnateľné indexy spotrebiteľských cien sa budú tvoriť v každom členskom štáte pod záštitou organizácií a inštitúcií zodpovedných za tvorbu oficiálnych štatistík na národnej úrovni,

keďže s ohľadom na dosiahnutie hospodárskej a menovej únie, index spotrebiteľských cien bude potrebný pre spoločenstvo ako celok,

keďže Výbor pre štatistický program (VŠP) zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [5] poskytol svoje priaznivé stanovisko k návrhu nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť štatistické základne potrebné k tomu, aby sa dosiahli výpočty porovnateľných indexov spotrebiteľských cien na úrovni spoločenstva.

Článok 2

Definície

Pre účely tohto nariadenia platia nasledovné definície:

a) harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP): porovnateľný index spotrebiteľských cien vytvorený každým členským štátom,

b) európsky index spotrebiteľských cien (EICP): index spotrebiteľských cien vytvorený Komisiou (Eurostatom) za spoločenstvo na základe HICP členských štátov,

c) index spotrebiteľských cien menovej únie (MUICP): index spotrebiteľských cien vytvorený Komisiou (Eurostatom) v kontexte Hospodárskej a menovej únie a na základe HICP členských štátov, bez zrušenia podľa článku 109k Zmluvy, pokiaľ takéto zrušenie existuje.

Článok 3

Rozsah

HICP sú založené na cenách tovarov a služieb, ktoré sú dostupné na nákup v hospodárskom území členského štátu pre účely priameho uspokojovania potreby spotrebiteľa. O otázkach týkajúcich sa stanovovania váh rozhodne Komisia podľa postupu stanoveného v článku 14.

Článok 4

Porovnateľnosť

HICP sa pokladajú za porovnateľné, ak odrážajú len rozdiely v cenových zmenách alebo vzorkách spotreby medzi krajinami.

HICP, ktoré sa odlišujú kvôli rozdielom v koncepciách, metódach alebo praktikách používaných pri ich definíciách a tvorbe sa nepokladajú za porovnateľné.

Komisia (Eurostat) príjme pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pri zabezpečení porovnateľnosti HICP podľa postupu stanoveného v článku 14.

Článok 5

Časový harmonogram a z neho vyplývajúce zrušenia

1. Opatrenia potrebné na dosiahnutie porovnateľných indexov spotrebiteľských cien sa zavedú v nasledovných etapách:

a) Etapa I:

Najneskôr do marca 1996 Komisia (Eurostat) v spolupráci s členskými štátmi vytvorí pre účely správy, na ktorý sa odvoláva článok 109j Zmluvy (kritériá aproximácie), predbežný súbor indexov spotrebiteľských cien za každý členský štát. Tieto indexy budú celé založené na údajoch predstavujúcich existujúce národné indexy spotrebiteľských cien upravené nasledovne:

i) vylúčiť domy a byty obývané vlastníkmi,

ii) vylúčiť zdravotnícke a vzdelávacie služby,

iii) vylúčiť určité ďalšie položky, ktoré nie sú obsiahnuté, alebo spracované inak v niekoľkých členských štátoch.

b) Etapa II:

HICP začne indexom za január 1997. Referenčné obdobie spoločného indexu bude rok 1996. Odhady cenových zmien za dvanásť mesiacov pred januárom 1997 a za následné mesiace sa stanovia na základe indexov za rok 1996.

2. Kde je to potrebné, Komisia (Eurostat) môže na požiadanie členského štátu a po konzultácii s EMI povoliť čiastočné zrušenie ustanovení odseku 1 nepresahujúce obdobie jedného roka vtedy, ak daný členský štát musí urobiť významné úpravy vo svojom štatistickom systéme, aby splnil svoju povinnosť podľa tohto nariadenia.

3. Po konzultácii s EMI a v súlade s postupom stanoveným v článku 14, prijmú sa vykonávacie opatrenia pre toto nariadenie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie porovnateľnosti HICP a na zachovanie a zlepšenie ich spoľahlivosti a významu.

Článok 6

Základné informácie

Základnými informáciami sú tie ceny a váhy tovarov a služieb, ktoré je treba brať do úvahy, aby sa dosiahla porovnateľnosť indexov tak, ako je definovaná v článku 4.

Tieto informácie sa získajú od štatistických jednotiek, ako sú definované v nariadení Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách pre získavanie a analýzu systémov výroby v spoločenstve [6] alebo z iných zdrojov za predpokladu, že sú splnené požiadavky na porovnateľnosť indexov, na ktoré sa odvoláva článok 4 tohto nariadenia.

Článok 7

Zdroje

Štatistické jednotky vyzvané členskými štátmi na spoluprácu pri zbere alebo zabezpečovaní cenových údajov sú povinné povoliť sledovanie cien skutočne účtovaných a poskytnúť čestné a úplné informácie vtedy, keď sa to od nich vyžaduje.

Článok 8

Opakovanie

1. HICP, EICP a MUICP sa zostavujú každý mesiac.

2. Požadovaná frekvencia zberu cien je raz za mesiac. Ak zriedkavejší zber nebráni tvorbe HICP spĺňajúcemu požiadavky na porovnateľnosť, na ktoré sa odvoláva článok 4, Komisia (Eurostat) môže povoliť výnimky z mesačného zberu. Tento odsek nie je prekážkou častejšiemu zberu cien.

3. Váhy HICP sa aktualizujú s frekvenciou dostatočnou na to, aby sa splnila požiadavka na porovnateľnosť stanovená v článku 4. Tento odsek nevyžaduje, aby sa zisťovania rodinných účtov robili častejšie než každých päť rokov, okrem tých členských štátov, ktoré, podľa postupu v článku 14, sú uznané za také, ktoré prechádzajú zmenami v spotrebných vzorkách, takže sú potrebné častejšie zisťovania.

Článok 9

Tvorba výsledkov

Členské štáty spracujú zozbierané údaje s cieľom zostavenia HICP, ktorý bude indexom Laspeyresovho typu, zahŕňajúci kategórie medzinárodnej klasifikácie COICOP (Klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu) [7], ktorý sa upraví podľa postupu v článku 14 tak, aby sa stanovili porovnateľné HICP. Metódy, postupy a vzorce na zabezpečenie splnenia požiadaviek porovnateľnosti sa určia tým istým postupom.

Článok 10

Odoslanie výsledkov

Členské štáty odošlú HICP Komisii (Eurostatu) do termínu, ktorý nepresiahne tridsať dní od konca kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa indexy vzťahujú.

Článok 11

Uverejnenie

HICP, EICP, MUICP a príslušné podindexy za súbor kategórií v rámci tých, na ktoré sa odvoláva článok 9, vybrané postupom uvedeným v článku 14, uverejní Komisia (Eurostat) do termínu, ktorý nepresiahne päť pracovných dní od konca obdobia uvedeného v článku 10.

Článok 12

Porovnateľnosť údajov

Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu), na požiadanie, informácie, okrem iného, že zber bol podľa článku 6, tak podrobne, ako je potrebné pre hodnotenie súladu s požiadavkami porovnateľnosti a kvalitou HICP.

Článok 13

Financovanie

Pre toto nariadenie sa prijmú vykonávacie opatrenia berúc čo najviac do úvahy efektívnosť nákladov a za podmienky, že nie sú potrebné žiadne veľké dodatočné zdroje v členskom štáte. Ak tieto sú nevyhnutné, potom Komisia (Eurostat) ponesie dve tretiny dodatočných nákladov do konca druhého roka vykonávania týchto opatrení.

Článok 14

Postup

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "Výbor").

2. Zástupca Komisie predloží Výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu v rámci časového limitu, ktorý môže určiť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa vydá väčšinou uvedenou v článku 148 ods.2zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasom zástupcov členských štátov vo Výbore sa pridajú váhy tak, ako je to uvedené v danom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia príjme zamýšľané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom Výboru.

Ak zamýšľané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom Výboru, alebo nebolo vydané žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada koná kvalifikovanou väčšinou.

Ak Rada nekoná do troch mesiacov od dátumu žiadosti o súhlas rade, Komisia prijme navrhované opatrenia.

Článok 15

Vyhodnotenie

Po konzultácii s Výborom, Komisia (Eurostat) do dvoch rokov od dátumu, kedy toto nariadenie nadobudlo účinnosť, a potom opätovne do dvoch rokov predloží správu Rade o HICP stanovených podľa tohto nariadenia a, hlavne, o ich spoľahlivosti a súlade s požiadavkami porovnateľnosti.

V týchto správach Komisia uvedie svoje názory na fungovanie postupu popísaného v článku 14 a navrhne akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré považuje za vhodné.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 23. októbra 1995.

Za Radu

prezident

P. Solbes Mira

[1] Ú. v. ES C 84, 6.4.1995, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 249, 25.9.1995.

[3] Stanovisko poskytnuté 31. marca 1995 (Ú. v. ES C 236, 11.9.1995, s. 11).

[4] Ú. v. ES C 236, 11.9.1995, s. 11.

[5] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

[6] Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1.

[7] Uverejnené Organizáciou spojených národov, séria F č. 2, revízia 3, tabuľka 6.1, doplnené OECD (DES/NI/86.9), Paríž 1986.

--------------------------------------------------

Top