Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2257

Nariadenie Komisie (ES) č. 2257/94 zo 16. septembra 1994, ktorým sa ustanovuje norma kvality pre banányText s významom pre EHP.

OJ L 245, 20.9.1994, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 52 - 57
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 52 - 57
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 228 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 228 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2012; Zrušil 32011R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2257/oj

31994R2257Úradný vestník L 245 , 20/09/1994 S. 0006 - 0010
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 61 S. 0052
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 61 S. 0052


Nariadenie Komisie (ES) č. 2257/94

zo 16. septembra 1994,

ktorým sa ustanovuje norma kvality pre banány

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi [1], ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3518/93 [2] a najmä na jeho článok 4,

keďže nariadenie (ES) č. 404/93 určuje ustanovenie týkajúce sa spoločných noriem kvality pre banány, určené na spotrebu v čerstvom stave, nezahŕňajúc plantejny; keďže účelom týchto noriem je zabezpečiť, aby trh bol zásobovaný výrobkami jednotnej a uspokojivej kvality, osobitne v prípade banánov zberaných v spoločenstve, v prípade ktorých sa musí vyvinúť úsilie na zlepšenie ich kvality;

keďže vzhľadom na široký rozsah odrôd predávaných v spoločenstve a v rôznych obchodných zvyklostiach, musí byť stanovená minimálna norma pre nezrelé zelené banány bez toho, aby bolo dotknuté neskoršie zavedenie noriem uplatňovaných na rôznych stupňoch obchodu; keďže znaky figových banánov a spôsob ich predaja sú také, že nemôžu byť predmetom noriem spoločenstva,

keďže členské štáty dorábajúce banány už uplatňujú vnútroštátne normy na svojom území na rôznych stupňoch predaja banánov; keďže javí sa byť vhodné — vzhľadom na sledované ciele — povoliť tieto existujúce predpisy umožniť naďalej uplatňovať tieto existujúce predpisy na ich vlastnú výrobu, avšak iba na stupňoch nasledujúcich po nezrelých zelených banánoch, za predpokladu, že tieto predpisy nie sú v rozpore s normami spoločenstva a neprekážajú voľnému pohybu banánov v spoločenstve;

keďže sa musí venovať pozornosť skutočnostiam, že klimatické faktory spôsobujú ťažké podmienky v regiónoch spoločenstva na Madeire, Azorách, Algarve, Kréte a Lakónii, banány sa tam nevyvinú do ustanovenej minimálnej dĺžky; keďže v týchto prípadoch takéto banány sa ešte môžu predávať, ale iba v II. triede;

keďže Riadiaci výbor pre banány nedodal svoje stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Normy kvality uplatniteľné na banány spadajúce pod KN kód ex0803, s vylúčením plantejnov, figových banánov a banánov určených na spracovanie, sú uvedené v prílohe I.

Tieto normy sa uplatňujú na banány s pôvodom v tretích krajinách v štádiu prepustenia do voľného obehu, na banány s pôvodom v spoločenstve v štádiu prvej dopravy na breh v prístave spoločenstva a na banány dodávané čerstvé spotrebiteľovi v pestovateľských oblastiach v štádiu opustenia baliarne.

Článok 2

Normy ustanovené v článku 1 sa nedotýkajú uplatňovania vnútroštátnych predpisov v neskorších štádiách predaja, ktoré:

- nebránia voľnému pohybu banánov pochádzajúcich z tretích krajín alebo iných oblastí spoločenstva a vyhovujú normám ustanoveným v tomto nariadení

a

- nie sú nekompatibilné s normami ustanovenými v tomto nariadení.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1995.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. septembra 1994

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 15.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

NORMY KVALITY PRE BANÁNY

I. DEFINÍCIA PLODINY

Táto norma sa uplatňuje na odrody banánov podskupín Musa (AAA) spp. Cavendish a Gross Michel uvedených prílohe II, na dodávky spotrebiteľovi v čerstvom stave po úprave a balení. Plantejny, banány určené na priemyselné spracovanie, a figové banány nie sú zahrnuté.

II. KVALITA

Táto norma definuje požiadavky kvality, ktoré musia spĺňať nezrelé zelené banány po úprave a balení.

A. Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s ohľadom na špeciálne ustanovenia pre jednotlivé triedy a povolené odchýlky, banány musia byť:

- zelené a nezrelé,

- neporušené,

- pevné,

- zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že sú nevhodné na, sú vylúčené,

- čisté, prakticky bez viditeľných cudzích látok,

- prakticky bez chorôb a škodcov,

- prakticky bez poškodenia spôsobeného škodcami,

- s neporušenou stopkou, bez pokrivenia, bez napadnutia hubovitými chorobami alebo poškodenia po zaschnutí,

- s odstránenými piestikmi,

- bez deformácií alebo abnormálneho zakrivenia jednotlivých plodov,

- prakticky bez otlačení,

- prakticky bez poškodenia vplyvom nízkej teploty,

- bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

- bez cudzieho pachu a/alebo cudzej chuti.

Navyše, trsy a časti trsov musia obsahovať:

- dostatočný podiel koruny normálneho vyfarbenia, zdravý a bez napadnutia hubami,

- čistý rez koruny, nie šikmý alebo vytrhnutý, bez zvyškov stopky.

Fyzický vývin a zrelosť banánov musia byť také, aby:

- vydržali prepravu a manipuláciu

a

- dostali sa na miesto určenia vo vyhovujúcom stave tak, aby dosiahli primeraný stupeň zrelosti po dozrievaní.

B. Klasifikácia

Banány sú zatriedené do troch tried, definovaných nižšie:

i) "Extra" trieda

Banány v tejto triede musia byť vynikajúcej kvality. Musia mať znaky typické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Plody musia byť bez chýb, okrem malých poškodení povrchu pokožky, ak nepresiahne viac ako 1 cm2 z celkového povrchu plodu, ktoré nesmú ovplyvňovať celkový vzhľad trsu, jeho kvalitu, trvanlivosť alebo obchodnú úpravu v obale.

ii) I. trieda

Banány v tejto triede musia byť dobrej kvality. Musia vykazovať znaky, charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nasledujúce malé chyby plodov sú však povolené, pokiaľ neovplyvňujú celkový vzhľad jednotlivých trsov, ich kvalitu, trvanlivosť alebo obchodnú úpravu v obale:

- malé chyby tvaru,

- malé chyby pokožky, spôsobené odretím alebo malé povrchové poškodenia, ak nepresahujú viac ako 2 cm2 z celkového povrchu plodu.

Za žiadnych okolností nesmú tieto malé chyby zasahovať do dužiny plodu.

iii) II. trieda

Do tejto triedy patria banány, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, definované vyššie.

Nasledujúce chyby plodov sú povolené, pokiaľ si plody zachovajú základné znaky kvality, trvanlivosti a obchodnej úpravy:

- chyby tvaru,

- chyby pokožky spôsobené odretím, poškrabaním alebo iným mechanickým poškodením, pokiaľ nepresahujú viac ako 4 cm2 z celkového povrchu plodu.

Za žiadnych okolností nesmú tieto chyby zasahovať do dužiny plodu.

III. TRIEDENIE PODĽA VEĽKOSTI

Veľkosť je určená podľa:

- dĺžky konzumnej časti plodu vyjadrenej v cm a meranej pozdĺž vypuklej strany plodu od zvyšku po kvete po bázu stopky,

- hrúbky, t. j. meranej v milimetroch, hrúbka priečnej časti plodu medzi bočnou stranou a stredom, kolmo na zvislú os.

Miesto plodu v ktorom sa meria dĺžka a hrúbka je:

- stredný plod z vonkajšej strany trsu,

- najbližší plod k reznej ploche z vonkajšej strany trsu.

Najmenšia dĺžka plodu je 14 cm a najmenšia hrúbka plodu je 27 mm.

Ako výnimka z posledného odseku sa banány, dorábané v oblasti Madeiry, Azorských ostrovov, Algarve, Kréty a Lakónie, ktoré sú menšie ako 14 cm v dĺžke, môžu predávať v spoločenstve, ale musia byť klasifikované v II. triede.

IV. POVOLENÉ ODCHÝLKY

Odchýlky vzhľadom na kvalitu a veľkosť môžu byť povolené v každom obale pre plody, ktoré nevyhovujú požiadavkám označenej triedy

A. Odchýlka kvality

i) "Extra" trieda

5 % z počtu alebo hmotnosti banánov nevyhovujúcich požiadavkám Extratriedy, ale vyhovujúcich I. triede alebo, výnimočne, spadajúcich do odchýlok pre túto triedu.

ii) I. trieda

10 % z počtu alebo hmotnosti banánov nevyhovujúcich požiadavkám I. triedy, ale vyhovujúcich II. triede alebo, výnimočne, spadajúcich do odchýlok pre túto triedu.

iii) II. trieda

10 % z počtu alebo hmotnosti banánov nevyhovujúcich požiadavkám II. triedy, ani minimálnym požiadavkám, s výnimkou plodov napadnutých hnilobou alebo inak poškodených a nevhodných na spotrebu.

B. Odchýlka od veľkosti

Pre všetky triedy 10 % z počtu banánov nevyhovujúcich veľkostným znakom, až do limitu 1 cm pre minimálnu dĺžku 14 cm.

V. PREZENTÁCIA

A. Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať výlučne banány rovnakého pôvodu, odrody a/alebo obchodného typu a kvality.

Viditeľná časť obsahu každého obalu musí byť reprezentatívnou pre celkový obsah.

B. Balenie

Banány musia byť balené tak, aby boli dostatočne chránené.

Materiály použité vo vnútri obalu musia byť nové, čisté a musia mať takú kvalitu, aby sa zabránilo akémukoľvek vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu plodiny. Používanie materiálov, najmä papiera a pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná použitím netoxického atramentu alebo lepidla.

Obaly musia byť bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok.

C. Prezentácia

Banány musia byť upravené v trsoch s najmenej štyrmi plodmi.

Trsy s nie viac ako dvomi chýbajúcimi plodmi sú povolené, pokiaľ je stopka neodlomená, ale čisto odrezaná, bez poškodenia vedľajších plodov.

V každom rade môže byť najviac jeden trs s tromi plodmi s rovnakými znakmi ako ostatné plody v obale.

V pestovateľských oblastiach môžu byť banány predávané so stopkou.

VI. OZNAČOVANIE

Na každom obale musia byť uvedené nasledujúce údaje na tej istej strane, čitateľne a nezmazateľne a viditeľne zvonku:

A. Identifikácia

Baliareň a/alebo odosielateľ | meno a adresa alebo úradne vydaná alebo uznaná zmluvná značka. |

B. Názov plodiny

- slovo "banány", ak obsah obalu nie je zvonka viditeľný,

- názov odrody a/alebo obchodného typu.

C. Pôvod plodiny

Krajina pôvodu a v prípade plodiny zo spoločenstva:

- oblasť pestovania a

- (alternatívne) národný, regionálny alebo miestny názov oblasti.

D. Obchodné údaje

- trieda,

- netto hmotnosť,

- veľkosť, vyjadrená ako minimálna dĺžka a alternatívne ako maximálna dĺžka.

E. Úradná značka (alternatívne)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam hlavných skupín, podskupín a odrôd stolových banánov predávaných v spoločenstve

Skupina | Podskupina | Hlavné odrody (neúplný zoznam) |

AA | Sweet fig | Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo |

AB | Ney-Poovan | Ney Poovan, Safet Velchi |

AAA | Cavendish | Dwarf Cavendish |

Giant Cavendish |

Lacatan |

Poyo (Robusta) |

Williams |

Americani |

Valery |

Arvis |

Gros Michel | Gros Michel ("Big Mike") |

Highgate |

Pink fig | Figue Rose |

Figue Rose Verte |

Ibota | |

AAB | Fig apple | Fig apple, Silk |

Pome (Prata) | Pacovan |

Prata Ana |

Mysore | Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo |

--------------------------------------------------

Top