EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0027

Smernica európskeho parlamentu a Rady 94/27/ES z 30. júna 1994, ktorou sa po dvanástykrátNávrh Komisie bol úradne zverejnený v 14. zmenenej a doplnenej verzii smernice 76/769/EHS (Ú. v. ES C 116, 27. 4. 1993, s. 18). mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov

OJ L 188, 22.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/27/oj

31994L0027Úradný vestník L 188 , 22/07/1994 S. 0001 - 0002
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 26 S. 0128
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 26 S. 0128


Smernica európskeho parlamentu a Rady 94/27/ES

z 30. júna 1994,

ktorou sa po dvanástykrát [1] mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

konajúc v súlade s postupom, na ktorý sa vzťahuje článok 189b Zmluvy [4],

keďže článok 8a zmluvy, ustanovuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže rozvoj vnútorného trhu by mal postupne zlepšovať kvalitu života, ochranu zdravia a bezpečnosť spotrebiteľov; keďže opatrenia navrhnuté touto smernicou sú v zhode s rezolúciou Rady z 9.novembra 1989 o budúcich prioritách pričlenených opätovnej realizácii stratégie ochrany spotrebiteľa;

keďže prítomnosť niklu v určitých predmetoch prichádzajúcich do priameho a dlhotrvajúceho kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť precitlivelosť ľudského organizmu na nikel a môže viesť k alergickým reakciám; keďže z týchto dôvodov by malo byť použitie niklu v takýchto predmetoch obmedzené;

keďže jeden členský štát na svojom území už zaviedol súbor kontrolných opatrení zameraných proti precitlivelosti na nikel a alergii na nikel a iný členský štát na svojom území plánuje zaviesť odlišný súbor kontrolných opatrení; keďže preto dochádza k riziku vzniku prekážok obchodu;

keďže skúšobné metódy určené na dokazovanie zhody s touto smernicou, by mali byť definované a zverejnené ešte pred zavedením smernice; keďže tieto skúšobné metódy by mali byť predmetom európskej technickej normy;

keďže obmedzenia, ktoré sa týkajú používania niklu, ktoré už niektoré štáty schválili alebo naplánovali, majú priamy dopad na dotvorenie a fungovanie vnútorného trhu; keďže je preto potrebné v tejto oblasti aproximovať zákony členských štátov a následne pozmeniť prílohu I k smernici 76/769/EHS [5],

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 76/769/EHS sa týmto dopĺňa o prílohu k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, keď Komisia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zverejnila technické normy prijaté a schválené Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) pre všetky skúšobné metódy určené na dokazovanie toho, že výrobky zodpovedajú tejto smernici alebo do šiestich mesiacov od prijatia a schválenia tejto smernice, ak je tento dátum neskorší ako predchádzajúci, takže:

- po uplynutí šiestich mesiacov od uplynutia jednej alebo druhej uvedenej lehoty, nech už platí ktorákoľvek z nich, výrobcovia alebo dovozcovia nemôžu uvádzať na trh výrobky, ktoré nezodpovedajú tejto smernici,

- po uplynutí 18 mesiacov od uplynutia jednej alebo druhej uvedenej lehoty, nech už platí ktorákoľvek z nich, výrobky, ktoré nezodpovedajú tejto smernici, nemôžu byť predávané alebo poskytované konečnému spotrebiteľovi, pokiaľ tieto neboli uvedené na trh pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ihneď o tom budú informovať Komisiu.

2. Keď členské štáty prijmú opatrenia, na ktoré sa vzťahujú opatrenia odseku 1, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. júna 1994

Za Európsky parlament

E. Klepsch

predseda

Za Radu

A. Baltas

predseda

[1] Návrh Komisie bol úradne zverejnený v 14. zmenenej a doplnenej verzii smernice 76/769/EHS (Ú. v. ES C 116, 27. 4. 1993, s. 18).

[2] Ú. v. ES C 116, 27.4.1993, s. 18.

[3] Ú. v. ES C 304, 10.11.1993, s. 2.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. decembra 1993 (Ú. v. ES C 342, 20.12.1993, s. 15), spoločná pozícia Rady zo 4. marca 1994 (Ú. v. ES C 137, 19.5.1994, s. 60) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 1994 (ešte neuverejnené).

[5] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/339/EHS (Ú. v. ES L 186, 12.7.1991, s. 64).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"28NikelCAS č. 7440-0-20EINECS č. 2311114 a jeho zlúčeniny | Nesmú byť použité: 1.v predmetoch (post assemblies), ktoré sa vkladajú do prepichnutých uší a iných prepichnutých častí ľudského tela počas epitelizácie rany spôsobenej prepichnutím, či už následne odstránených alebo nie, pokiaľ takéto predmety (post assemblies) nie sú homogénne a koncentrácia niklu – vyjadrená ako hmota niklu v pomere k celkovej hmote – nie je nižšia ako 0,05 %;2.vo výrobkoch prichádzajúcich do priameho a dlhotrvajúceho kontaktu s pokožkou, ako sú napríklad:náušnice,náhrdelníky, náramky a retiazky, ozdobné spony a prstene,plášte náramkových hodiniek, kovové remienky a pracky hodiniek,nitované gombíky, pracky, spony, nity, zipsy a kovové značky používané na odevoch,ak je miera uvoľňovania niklu z častí týchto výrobkov prichádzajúcich do priameho a dlhotrvajúceho kontaktu s pokožkou väčšia ako 0,5 μg/cm2/týždeň;3.vo výrobkoch ako tie, ktoré sú uvedené v bode 2, v prípadoch kde sú tieto opatrené neniklovým povlakom, pokiaľ takýto povlak nie je dostatočný na zabezpečenie toho, aby miera uvoľňovania niklu z tých častí výrobku, ktoré prichádzajú do priameho a dlhotrvajúceho kontaktu s pokožkou bude presahovať hodnotu 0,5 μg/cm2/týždeň, po dobu najmenej dvoch rokov normálneho používania výrobku.Navyše výrobky, ktoré sú predmetom bodov 1, 2 a 3, nesmú byť uvádzané na trh, pokiaľ nezodpovedajú požiadavkám stanoveným v týchto bodoch." |

--------------------------------------------------

Top