EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0505

Rozhodnutie Komisie z 18. júla 1994, ktorým sa na základe článku 13 smernice Rady 90/220/EHS mení a dopĺňa rozhodnutie z 18. decembra 1992 týkajúce sa uvedenia vakcíny Nobi-Porvac Aujeszky live (gI—, tk—) obsahujúcej geneticky modifikované organizmy na trh

OJ L 203, 6.8.1994, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 203 - 204
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 203 - 204
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 381 - 382
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 381 - 382
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 381 - 382
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 381 - 382
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 381 - 382
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 381 - 382
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 381 - 382
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 381 - 382
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 381 - 382
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 81 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 81 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 13 - 14

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/505/oj

31994D0505Úradný vestník L 203 , 06/08/1994 S. 0022 - 0023
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 13 S. 0203
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 13 S. 0203


Rozhodnutie Komisie

z 18. júla 1994,

ktorým sa na základe článku 13 smernice Rady 90/220/EHS mení a dopĺňa rozhodnutie z 18. decembra 1992 týkajúce sa uvedenia vakcíny Nobi-Porvac Aujeszky live (gI—, tk—) obsahujúcej geneticky modifikované organizmy na trh

(94/505/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov (GPO) do životného prostredia, najmä na jej článok 13,

keďže v súlade s časťou C smernice Rady 90/220/EHS je v rámci spoločenstva stanovený postup, na základe ktorého môžu príslušné orgány členského štátu povoľovať uvedenie produktu obsahujúceho GPO na trh;

keďže podľa tohoto postupu, a najmä podľa článku 13, bolo dňa 18. decembra 1992 [1] prijaté rozhodnutie Komisie umožňujúce vydať príslušným orgánom Spolkovej republiky Nemecko povolenie, aby sa na trh uviedol nasledujúci produkt, notifikovaný spoločnosťou Vemie Veterinär Chemie GmbH (zn. C/D/92/I-1):

Nobi-Porvac Aujeszky live (gI—, tk—) (obsahujúci Diluvac forte) vírus pseudobesnoty (kmeň Begonia) (výlučne pre intramuskulárne použitie);

keďže ihneď po vydaní horeuvedeného rozhodnutia bola príslušnému orgánu Spolkovej republiky Nemecko doručená ďalšia notifikácia od toho istého oznamovateľa žiadajúceho, aby sa povolenie rozšírilo i na intradermálne použitie; keďže príslušný orgán postúpil spis spolu so svojim kladným stanoviskom Komisii;

keďže Komisia postúpila spis príslušným orgánom členských štátov; keďže príslušný orgán iného členského štátu vzniesol voči uvedenému spisu námietku;

keďže Komisia musí preto na základe postupu uvedeného v článku 21 smernice 90/220/EHS prijať ďalšie rozhodnutie;

keďže Komisia po preskúmaní spisu a jeho porovnaní s prvkami spisu posudzovaného s cieľom vydania predchádzajúceho rozhodnutia, ako aj po posúdení všetkých informácií, ktoré jej poskytli príslušné orgány členských štátov, vrátane výsledkov rozsiahleho testovania, prišla k záveru, že všetky potenciálne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie, vyplývajúce z uvedenia produktu Nobi-Porvac Aujeszky live pre intradermálne použitie na trh, sa nelíšia od rizík, ktoré predstavovalo intramuskulárne použitie toho istého produktu;

keďže poskytnuté informácie a dôkazy získané počas testovania nenaznačujú, že by sa v dôsledku genetickej modifikácie vírusu predpokladal po jeho uvoľnení do životného prostredia a v porovnaní s pôvodným vírusovým kmeňom akýkoľvek posun v biologických interakciách alebo v rozsahu hostiteľov, alebo v akýchkoľvek známych alebo predpovedateľných účinkoch na necieľové organizmy nachádzajúce sa v životnom prostredí, alebo v iných potenciálne významných interakciách so životným prostredím, resp. že by sa zvyšovala schopnosť vírusu pseudobesnoty (kmeň Begonia) vytvárať rekombinanty s inými príbuznými vírusmi;

keďže informácie obsiahnuté v spise sú preto dostatočné na to, aby umožnili Komisii zaujať k uvedeniu produktu Nobi-Porvac Aujeszky live na trh kladné stanovisko a rozšíriť jeho platnosť okrem intramuskulárneho použitia povoleného na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie aj na použitie intradermálne;

keďže toto rozhodnutie je v súlade s názorom Výboru predstaviteľov členských štátov zriadeného na základe článku 21 smernice 90/220/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na základe tohoto kladného rozhodnutia sa produkt Nobi-Porvac Aujeszky live obsahujúci geneticky pozmenený vírus pseudobesnoty (kmeň Begonia) (gI—, tk—) v zmesi s Diluvacom Forte modifikovaný spoločnosťou Vemie Veterinär Chemie GmbH (zn. C/D/92/I-1) a pre ktorý sa prostredníctvom rozhodnutia Komisie z 18. decembra 1992 vydalo povolenie na jeho uvedenie na trh ako živá vakcína proti Aujeszkeho chorobe na intramuskulárne použitie, schvaľuje aj pre intradermálne použitie.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. júla 1994

Za Komisiu

Yannis Paleokrassas

člen Komisie

[1] C (92) 3215, konečné.

--------------------------------------------------

Top