EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0315

Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách

OJ L 37, 13.2.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 78 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 78 - 80
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 189 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 189 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 9 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj

31993R0315Úradný vestník L 037 , 13/02/1993 S. 0001 - 0003
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0078
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0078


Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93

z 8. februára 1993,

ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na posudok Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je dôležité prijať opatrenia so zámerom postupného vytvorenia vnútorného trhu v termíne do 31. decembra 1992; keďže vnútorný trh zahŕňa územie bez vnútorných hraníc, v ktorých je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže rozdiely v pravidlách prijatých členskými krajinami môžu brániť vo funkčnosti spoločného trhu a keďže je potrebné stanoviť postup pre prijatie harmonizovaných pravidiel spoločenstva;

keďže znečisťujúce látky môžu preniknúť do potravín na ktoromkoľvek stupni od výroby až po spotrebu;

keďže je podstatné, v záujme ochrany zdravia ľudí, udržať hladinu znečisťujúcich látok, ktorá je z toxikologického hľadiska akceptovateľná;

keďže ďalšia eliminácia musí byť uskutočnená akonáhle je to docieliteľné cestou dobrej výrobnej praxe; keďže dodržanie dobrej praxe môže byť účinne monitorované cestou štátnych úradov, vzhľadom na odborný výcvik a skúsenosti ich zástupcov;

keďže toto nariadenie musí platiť bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade so špecifickejšími pravidlami spoločenstva;

keďže je vhodné v prípade ochrany zdravia podporovať hľadanie vyčerpávajúceho prístupu k otázke znečisťujúcich látok v potravinách;

keďže s Vedeckým výborom pre potraviny zriadeným podľa rozhodnutia 74/234/EHS [4], sa musia prekonzultovať všetky otázky, ktoré môžu mať vplyv na ľudské zdravie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie sa týka znečisťujúcich látok obsiahnutých v potravinách.

"Kontaminujúce látky" sú látky, ktoré neboli zámerne pridané do potraviny a ktoré sú v potravine prítomné ako dôsledok výroby (vrátane operácií uskutočnených v rámci pestovania a zberu plodín, chovu dobytka a veterinárneho lekárstva) zhotovení, spracovaní, úprave, ošetrení, zabalení, balíčkovaní, doprave a úchove alebo ako dôsledok kontaminácie životného prostredia. Cudzie predmety ako napr. časti hmyzu, živočíšna srsť atď. nespadajú pod túto definíciu.

2. Toto nariadenie sa netýka kontaminujúcich látok, ktoré sú predmetom špecifickejších pravidiel spoločenstva.

Po nadobudnutí účinnosti tohoto nariadenia Komisia uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev, na účel informácie, zoznam pravidiel, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek. Komisia tento zoznam podľa potreby aktualizuje.

3. Opatrenia týkajúce sa kontaminujúcich látok sa prijmú v súlade s týmto nariadením, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v nariadeniach uvedených v odseku 2.

Článok 2

1. Potraviny, ktoré obsahujú kontaminujúce látky v množstve, ktoré nie je akceptovateľné z hľadiska zdravia ľudí hlavne z titulu toxikologikej hladiny, nemôžu byť uvedené na trh.

2. Okrem toho, hladiny kontaminujúcich látok sa musia udržiavať tak nízko, ako je to len možné pri dodržiavaní dobrej praxe na všetkých stupňoch uvedených v článku 1.

3. Pre špecifické kontaminujúce látky sa, kde je to nevyhnutné, pevne ustanovia maximálne tolerancie, v súlade s postupom uvedeným v článku 8 a v záujme ochrany zdravia ľudí.

Tieto tolerancie sa prijmú vo forme neúplného zoznamu spoločenstva a môžu zahŕňať:

- limity pre tie isté kontaminanty v rozličných potravinách;

- limity analytických detekcií;

- odkazy na metódy odberu vzoriek a analýzy, ktoré sa majú použiť.

Článok 3

Opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na zdravie ľudí sa prijímajú po konzultácii s Vedeckým výborom pre potraviny.

Článok 4

1. Tam kde niektorý členský štát, ako výsledok nových informácií alebo na základe prehodnotenia už existujúcich informácií, má dôvody domnievať sa, že určité kontaminujúca látka v potravinách, i keď vyhovujúca tomuto nariadeniu alebo špecifickým nariadeniam, ktoré boli prijaté v súlade s týmto nariadením, predstavuje zdravotné riziko, môže dočasne zastaviť alebo obmedziť platnosť príslušných ustanovení na svojom území. Bezodkladne to oznámi ostatným členským štátom ako aj Komisii a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

2. Komisia preskúma dôvody uvedené v odseku 1, ktoré udal členský štát čo najskôr v Stálom výbore pre potraviny, ktorý bol zriadený rozhodnutím 69/314/EHS [5] a vydá neodkladne svoj posudok a vykoná všetky potrebné opatrenia v súlade s postupom stanoveným v článku 8.

Článok 5

1. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť uvedeniu na trh takých potravín, ktoré sú v súlade s týmto nariadením alebo špecifickými opatreniami prijatými v zmysle tohto nariadenia, z titulu hladiny kontaminujúcich látok.

2. Ak sa opatrenia spoločenstva, týkajúce sa maximálnych tolerancií uvedených v článku 2 ods. 3 neprijmú, použijú sa príslušné vnútroštátne opatrenia za predpokladu, že sú v súlade s ustanoveniami zmluvy.

3. a) Ak si niektorý členský štát ponechá v platnosti opatrenia vlastných vnútroštátnych právnych predpisov, informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty do 6 mesiacov od prijatia tohoto nariadenia.

b) Ak niektorý členský štát považuje za potrebné prijať nové právne predpisy, oznámi Komisii a ostatným členským štátom plánované opatrenia a udá oprávňujúce dôvody. Komisia bude konzultovať s členskými štátmi v rámci Stáleho výboru pre potraviny, ak uváži, že konzultácia je užitočná alebo ak o to členský štát požiada.

Členské štáty môžu prijať takéto plánované opatrenia len 3 mesiace po takomto oznámení a za predpokladu, že stanovisko Komisie nie je záporné.

V druhom prípade, pred uplynutím doby uvedenej v druhom odseku, Komisia iniciuje postup stanovený v článku 8, aby určila, či sa plánované opatrenia môžu vykonávať, v prípade potreby, s vhodnými zmenami a doplneniami.

Článok 6

Každý rok Komisia predloží Stálemu výboru pre potraviny správu o celkovom vývoji právnych predpisov spoločenstva v oblasti kontaminujúcich látok.

Článok 7

Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohoto nariadenia doručí Komisia Rade správu o získaných skúsenostiach, ku ktorým v prípade potreby pripojí vhodné návrhy.

Článok 8

Komisii pomáha Stály výbor pre potraviny, ďalej uvedený ako "výbor".

Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor odovzdá svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú určí predseda v závislosti od naliehavosti záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré musí Rada prijať ako návrh Komisie sa stanovisko prijíma väčšinou stanovenou v článku 148 ods. 2 zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov musia byť vážené spôsobom popísaným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nebolo odovzdané žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Ak v čase troch mesiacov od dátumu postúpenia veci Rade, Rada nerozhodla, Komisia prijme plánované opatrenia, s výnimkou prípadov keď sa Rada jednoduchou väčšinou vysloví proti plánovaným opatreniam.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 1993

Za Radu

predseda

J. Trøjborg

[1] Ú. v. ES C 57, 4.3.1992, s. 11.

[2] Ú. v. ES C 129, 20.5.1991, s. 104 a rozhodnutie z 20. januára 1993 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 223, 31.8.1992, s. 24.

[4] Ú. v. ES L 136, 20.5.1974, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 291, 19.11.1969, s. 9.

--------------------------------------------------

Top