EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2719

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom správnom doklade na prepravu tovaru podliehajúcom spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

OJ L 276, 19.9.1992, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 70 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 70 - 79
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010; Zrušil 32009R0684 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2719/oj

31992R2719Úradný vestník L 276 , 19/09/1992 S. 0001 - 0010
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0070
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0070


Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92

z 11. septembra 1992

o sprievodnom správnom doklade na prepravu tovaru podliehajúcom spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, vlastníctve, preprave a kontrole tovaru podliehajúcom spotrebnej dani [1], najmä na článok 18 ods. 1 a článok 19 ods. 1,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre spotrebnú daň,

keďže zasielanie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani prebieha v konaní pozastavenia spotrebnej dane medzi daňovými skladmi, ako aj medzi daňovým skladom a registrovaným alebo neregistrovaným hospodárskym účastníkom; keďže formu a obsah zasielania potrebného sprievodného dokladu, ktorým môže byt′ buď obchodný alebo správny doklad, treba pre všetky členské štáty záväzne stanoviť;

keďže treba upraviť, kto zašle príslušným orgánom im určené štvrté vyhotovenie sprievodného dokladu a akou formou sa tak má stať; keďže je účelné a praktické túto povinnosť preniesť na príjemcu tovaru v krajine určenia, nakoľko iba on je schopný tento na kontrolné účely dôležitý doklad, bez nebezpečia straty doručiť príslušným orgánom; keďže aj štvrtý exemplár by mal, ak to príslušné orgány vyžadujú, obsahovať potvrdenie prijatia, ktoré týmto orgánom dokazuje, že tento tovar bol prijatý do daňového skladu príjemcu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ako správny doklad na prepravu tovaru podliehajúcom spotrebnej dani v konaní pozastavenia spotrebnej dane podľa článku 3 ods. 1 smernice 92/12/EHS sa použije vzor uvedený v prílohe s dodržaním poznámok na vyplnenie, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane vyhotovenia 1 dokladu.

Článok 2

1. Správny doklad môže byť nahradený obchodným dokladom, pokiaľ tento obchodný doklad obsahuje tie isté údaje, aké sa vyžadujú v správnom doklade.

2. Pokiaľ sa na obchodný doklad nepoužíva rovnaký vzor ako na správny doklad, musia v ňom byt′ vedené rovnaké údaje s odkazom na zodpovedajúce políčka v správnom doklade.

Článok 3

Ak je tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný pevným potrubím, môžu zúčastnené členské štáty po vzájomnej dohode pripustiť, že údaje o druhu a množstve prepravovaného tovaru medzi odosielajúcim daňovým skladom a prijímajúcim skladom budú odovzdávané formou elektronického spracovania dát, ktoré v tomto prípade nahrádza sprievodný doklad. Takáto dohoda má zabezpečiť, že údaje potrebné na spravovanie skladu a na zúčtovanie daní budú kompletné.

Článok 4

Pokiaľ to príslušné orgány krajiny určenia vyžadujú, je príjemca tovaru povinný štvrté vyhotovenie sprievodného dokladu vybaviť rovnakým potvrdením prijatia ako tretie vyhotovenie (spätný doklad) a doručiť príslušnému správnemu orgánu podľa jeho pokynov.

Článok 5

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. septembra 1992

Za Komisiu

Christiane Scrivener

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top