EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0109

Smernica Rady 92/109/EHS zo 14. decembra 1992 o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných pri nedovolenej výrobe omamných látok a psychotropných látok

Ú. v. ES L 370, 19.12.1992, p. 76–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2005; Zrušil 32004R0273

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/109/oj

31992L0109Úradný vestník L 370 , 19/12/1992 S. 0076 - 0082
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0007
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0007


Smernica Rady 92/109/EHS

zo 14. decembra 1992

o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných pri nedovolenej výrobe omamných látok a psychotropných látok

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže niektoré členské štáty prijali opatrenia zamerané na monitorovanie výroby a umiestňovania na trh určitých látok, ktoré sa často používajú na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok; keďže takéto opatrenia sú pred zavedením aj v iných členských štátoch; keďže v očakávaní konečného zriadenia vnútorného trhu je preto potrebné vypracovať spoločné pravidlá na úrovni spoločenstva, aby sa tak zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže pri zákonnom obchode a aby sa zaručila jednotné uplatňovanie prijatých pravidiel;

keďže 19. decembra 1988 bol vo Viedni prijatý Dohovor proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami, ďalej len "dohovor OSN"; keďže dohovor OSN je súčasťou celosvetového úsilia v rámci boja proti drogám; keďže spoločenstvo sa na rokovaniach ohľadom uvedeného dohovoru zúčastnilo, preukazujúc tak svoju politickú vôľu konať v rámci svojich právomocí;

keďže požiadavky článku 12 dohovoru OSN sa vzhľadom na obchod s prekurzormi (t. j. látkami, ktoré sa často používajú pri nedovolenej výrobe omamných drog alebo psychotropných látok) medzi spoločenstvom a tretími krajinami zaviedli prostredníctvom nariadenia Rady (EHS) č. 3677/90 z 13. decembra 1990, ktorým sa stanovujú opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok [4];

keďže v článku 12 dohovoru OSN sa predvída prijatie primeraných opatrení na monitorovanie výroby a distribúcie prekurzorov; keďže Komisia OSN pre narkotiká na základe rozhodnutia prijatého na svojom 35. zasadnutí zaradila do tabuliek prílohy dohovoru ďalšie látky; keďže v záujme odhaľovania možných prípadov nedovoleného zneužívania liekov v rámci spoločenstva alebo na zabraňovanie nedovolenému dovozu do spoločenstva treba preto v tejto smernici zakotviť príslušné opatrenia a treba zabezpečiť, aby sa v rámci trhu spoločenstva používali spoločné pravidlá monitorovania;

keďže opatrenia článku 12 dohovoru OSN sú založené na monitorovaní obchodu s danými látkami; keďže väčšina obchodu s týmito látkami je úplne legálna; keďže dokumentácia a označovanie zásielok týchto látok musia byť dostatočne jednoznačné; keďže je ďalej potrebné, aby sa v duchu dohovoru OSN vypracovali mechanizmy založené na úzkej spolupráci s príslušnými prevádzkovateľmi a na zhromažďovaní, výmene a využívaní informácií, pričom príslušným orgánom treba zabezpečiť potrebné prostriedky konania;

keďže v dôsledku neustálych zmien spôsobov zneužívania sa na medzinárodnej úrovni prijal názor, že postupy, ktoré sú zakotvené v článku 12 dohovoru OSN treba v záujme účinného boja proti daným látkam posilniť;

keďže na práci Akčnej skupiny pre chémiu (Chemical Action Task Force), ktorá bola zriadená počas hospodárskeho stretnutia krajín G7 na najvyššej úrovni v Houstone dňa 10. júla 1990 na vypracovanie účinných postupov proti zneužívaniu prekurzorov a základných chemických látok na nezákonnú výrobu drog, sa zúčastnila aj Komisia a sedem členských štátov; keďže v priebehu tejto práce sa uskutočňuje koordinácia na úrovni spoločenstva a podrobné konzultácie s predstaviteľmi obchodu a priemyslu;

keďže záverečná správa Akčnej skupiny pre chémiu bola schválená počas stretnutia krajín G7 na najvyššej úrovni v Londýne dňa 15. júla 1991;

keďže táto záverečná správa, uznávajúc za základný nástroj medzinárodnej spolupráce v oblasti zneužívania chemických látok dohovor OSN, obsahuje viacero odporúčaní na posilnenie vnútroštátnych aj medzinárodných opatrení na základe tohto dohovoru;

keďže je potrebné zabezpečiť, aby výroba alebo používanie sledovaných látok, ktoré sú zaradené do kategórie 1 prílohy I k tejto smernici, podliehali povinnosti vlastniť licenciu; keďže dodávanie takýchto látok sa smie navyše povoliť iba vtedy, ak sú osoby, ktorým sa majú tieto látky dodávať, všeobecne alebo osobitne oprávnené na ich preberanie, vlastnenie alebo spracúvanie;

keďže je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie úzkej spolupráce s príslušnými prevádzkovateľmi, tak aby títo oznamovali príslušným orgánom podozrivé transakcie;

keďže je potrebné zriadiť mechanizmus pre administratívnu spoluprácu; keďže je v tejto súvislosti žiaduce, aby príslušné orgány v spoločenstve vychádzali pri svojich krokoch z nariadenia Rady (EHS) č. 1468/81 z 19. mája 1981 o vzájomnej pomoci a medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráci s Komisiou v záujme zabezpečenia riadneho uplatňovania právnych predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach [5]; keďže osobitnú pozornosť je potrebné venovať dôvernosti prijímaných a vymieňaných informácií;

keďže každý členský štát musí zavádzať dostatočne presvedčivé pokuty, ktoré budú odrádzať od porušovania ustanovení prijatých pri zavádzaní tejto smernice,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

Všeobecne

Článok 1

1. Účelom tejto smernice je zaviesť vnútri spoločenstva monitorovanie určitých látok, ktoré sa často používajú pri nedovolenej výrobe omamných látok a psychotropných látok, aby sa tak zabránilo ich zneužívaniu.

2. Na účely tejto smernice:

a) "sledovaná látka" znamená akúkoľvek látku bližšie uvedenú v prílohe I vrátane zmesi, ktorá takúto látku obsahuje. Nepatria sem lieky ani iné preparáty s obsahom sledovaných látok, ktoré sú zložené tak, že sa takéto látky nedajú jednoduchým spôsobom použiť ani sa z nich nedajú získať jednoduchými prostriedkami;

b) "uvádzanie na trh" znamená akékoľvek poskytovanie sledovaných látok tretím stranám, ktoré sa v spoločenstve vyrábajú alebo ktoré sú umiestňované do voľného obehu v spoločenstve, uskutočňované za úhradu alebo bezodplatne;

c) "prevádzkovateľ" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá sa zaoberá výrobou alebo spracúvaním sledovaných látok, alebo obchodovaním s nimi, alebo ich distribuovaním v rámci spoločenstva, alebo ktorá sa zaoberá inými s tým súvisiacimi činnosťami, ako je sprostredkúvanie alebo skladovanie sledovaných látok;

d) "Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok" znamená výbor, ktorý bol zriadený na základe Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961, zmeneného a doplneného protokolom z roku 1972.

HLAVA II

MONITOROVANIE UVÁDZANIA NA TRH

Článok 2

Dokumentácia a označovanie

Každý členský štát uskutoční všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby uvádzanie sledovaných látok na trh podliehalo týmto požiadavkám:

1. všetky transakcie, výsledkom ktorých je uvedenie sledovaných látok z kategórií 1 a 2 prílohy I na trh, musia byť riadne zdokumentované;

a) najmä obchodné dokumenty, ako sú faktúry, zoznamy tovaru, administratívne dokumenty, prepravné a iné prepravné dokumenty, musia obsahovať určité dostatočné informácie na jednoznačné identifikovanie:

- názvu sledovanej látky, tak ako je uvedený v kategóriách 1 a 2 prílohy I,

- množstva a hmotnosti sledovanej látky, ak pozostáva zo zmesi, a tiež množstva a hmotnosti zmesi, ako aj množstva a hmotnosti alebo percentuálneho zastúpenia akejkoľvek látky alebo látok uvedených v kategóriách 1 a 2 prílohy I, ktoré sú súčasťou zmesi,

- názvu a adresy dodávateľa, distributéra alebo príjemcu zásielky;

b) súčasťou dokumentácie musí byť ďalej vyhlásenie zákazníka, v ktorom sa uvádzajú osobitné spôsoby použitia látok. Podrobné pravidlá zavádzania tohto ustanovenia sa určia v súlade s postupom, ktorý je zakotvený v článku 10 ods. 2. Po preskúmaní týchto pravidiel sa primeraným spôsobom zváži možnosť, na základe ktorej bude môcť stály zákazník, ktorý dostáva od dodávateľa sledované látky, poskytnúť spoločné vyhlásenie pre všetky transakcie s danou sledovanou látkou, ktoré sa uskutočnia počas obdobia jedného roka;

2. povinnosti, ktoré vyplývajú z odseku 1, sa však nebudú vzťahovať na transakcie so sledovanými látkami z kategórie 2 prílohy I vtedy, ak príslušné množstvá nepresiahnu množstvá uvedené v prílohe II;

3. prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa sledované látky z kategórií 1 a 2 prílohy 1 označili pred uvedením na trh etiketami. Na takejto etikete musia byť uvedené názvy látok, tak ako sú uvedené v prílohe I. Prevádzkovatelia tiež môžu pripojiť aj svoje zvyčajné etikety;

4. prevádzkovatelia si budú viesť také záznamy o svojich činnostiach, aké sú potrebné v záujme dodržiavania povinností, ktoré im vyplývajú z odseku 1;

5. dokumentácia, o ktorej sa zmieňujú odseky 1 a 4, sa bude uchovávať počas najmenej troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa operácia uvedená v odseku 1 uskutočnila, a na požiadanie príslušných orgánov musí byť okamžite k dispozícii na nahliadnutie.

Článok 3

Každý členský štát určí príslušný orgán alebo príslušné orgány, ktoré budú zodpovedať za zabezpečenie uplatňovania tejto smernice.

Príslušný orgán alebo orgány, ktoré takto určí, oznámi Komisii.

Článok 4

Sledované látky z kategórií 1 a 2 prílohy I

1. Členské štáty uskutočnia primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby výroba alebo uvádzanie sledovaných látok z kategórie 1 prílohy I na trh podliehali povinnosti vlastniť licenciu, ktorú vydali príslušné orgány.

2. Pri zvažovaní udelenia licencie zohľadňujú príslušné orgány najmä spôsobilosť a bezúhonnosť žiadateľa.

Licenciu môžu príslušné orgány kedykoľvek zrušiť alebo pozastaviť, ak nadobudnú na základe odôvodnených skutočností presvedčenie, že jej držiteľ prestal byť osobou spôsobilou a vhodnou na vlastnenie licencie alebo že prestali platiť podmienky, na základe ktorých bola licencia vydaná.

3. Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že každý držiteľ licencie, o ktorej sa zmieňuje odsek 1, bude dodávať sledované látky bližšie opísané v kategórii 1 prílohy I iba osobám, ktoré sú buď všeobecne, alebo jednotlivo oprávnené na to, aby sa im takéto látky dodávali a aby ich smeli vlastniť a manipulovať s nimi.

4. Prevádzkovatelia, ktorí sa zaoberajú výrobou alebo uvádzaním sledovaných látok z kategórie 2 prílohy I na trh, musia u príslušných orgánov zaregistrovať a aktualizovať adresy priestorov, v ktorých sa takéto látky vyrábajú alebo z ktorých sa s nimi obchoduje.

Článok 5

Spolupráca

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie úzkej spolupráce medzi príslušnými orgánmi a prevádzkovateľmi, aby tak prevádzkovatelia mohli:

- bezodkladne oboznamovať príslušné orgány o akýchkoľvek okolnostiach, ako sú napríklad nezvyčajné objednávky alebo transakcie, ktorých súčasťou sú sledované látky, z ktorých by vyplývalo, že takéto látky, ktoré sa majú podľa okolností uviesť na trh alebo vyrábať, by mohli byť zneužité na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok,

- poskytovať príslušným orgánom v súhrnnej podobe také informácie o svojich transakciách so sledovanými látkami, aké si budú príslušné orgány vyžadovať.

HLAVA III

KONTROLNÉ OPATRENIA

Článok 6

Právomoci príslušných orgánov

1. V záujme zabezpečovania správneho uplatňovania článkov 2 a 4 prijme každý členský štát v rámci svojej vnútroštátnej legislatívy také opatrenia, na základe ktorých budú môcť príslušné orgány:

a) získavať informácie o akýchkoľvek objednávkach na sledované látky alebo operáciách, ktorých sú takéto látky súčasťou;

b) vstupovať do obchodných priestorov prevádzkovateľov s cieľom získavania dôkazov o nezákonnej činnosti.

HLAVA IV

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 7

Na účely uplatňovania tejto smernice a bez dosahu na článok 10 sa uplatňujú s príslušnými zmenami ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1468/81, a najmä tie, ktoré sa týkajú dôvernosti informácií. Každý členský štát oznamuje ostatným členským štátom a Komisii názvy príslušných orgánov, ktoré boli v súlade s článkom 2 ods. 2 vyššie uvedeného nariadenia ustanovené do úlohy korešpondentov.

HLAVA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Každý členský štát stanoví pokuty, ktoré sa budú udeľovať za porušovanie ustanovení prijatých s cieľom vykonávania tejto smernice. Pokuty budú také, aby boli dostatočné na podporovanie dodržiavania takých ustanovení.

Článok 9

1. V záujme povolenia potrebných úprav usporiadaní, dohodnutých s cieľom monitorovania sledovaných látok, oznamujú každoročne príslušné orgány každého členského štátu Komisii všetky príslušné informácie týkajúce sa zavádzania monitorovacích opatrení, zakotvených v tejto smernici, najmä čo sa týka látok používaných na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok a metód, ktoré sa pri zneužívaní a nedovolenej výrobe používajú.

2. Na základe oznámení uskutočnených podľa odseku 1 vypracuje Komisia v súlade s článkom 12 ods. 12 dohovoru OSN a po porade s členskými štátmi výročnú správu, ktorú poskytne Medzinárodnému úradu pre kontrolu omamných látok.

Článok 10

1. Komisii poskytne pomoc výbor, ktorý bol zriadený na základe článku 10 nariadenia (EHS) č. 3677/90. Výbor preskúma každú záležitosť súvisiacu s uplatňovaním tejto smernice, ktorú predloží jeho predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie predstaviteľa členského štátu.

2. Predstaviteľ Komisie predkladá výboru návrhy opatrení, ktoré sa majú zaviesť. Výbor sa vyjadrí k návrhom do lehoty, ktorú určuje v závislosti od naliehavosti záležitosti jeho predseda. Stanovisko sa poskytuje na základe väčšiny, ktorá je zakotvená v článku 148 ods. 2 zmluvy pre rozhodnutia, ktoré musí Rada prijať na základe návrhu Komisie. Váha hlasov členských štátov sa vo výbore stanovuje spôsobom, ktorý je uvedený v zmienenom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijíma opatrenia, ktoré sú okamžite účinné. Opatrenia, ktoré nie sú v súlade so stanoviskom výboru, však Komisia bez meškania oznamuje Rade. V takomto prípade Komisia oddiali uplatňovanie opatrení, ktoré prijala, o tri mesiace od dátumu oznámenia.

V rámci lehoty, ktorá je uvedená v predchádzajúcom pododseku, smie Rada prijať na základe kvalifikovanej väčšiny iné rozhodnutie.

3. Postup, ktorý je zakotvený v odseku 2, sa použije najmä:

a) tam, kde je to primerané, na stanovovanie podmienok, ktorým podlieha dokumentácia a označovanie zmesí a prípravkov látok z kategórie 2 prílohy I, tak ako to ustanovuje článok 2;

b) na zmenu a doplnenie príloh k tejto smernici po zmene a doplnení tabuliek dohovoru OSN;

c) na zmenu a doplnenie prahových hodnôt uvedených v prílohe II.

Článok 11

1. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 7 a 10 uvedú členské štáty do účinnosti pred 1. januárom 1993 a so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s ostatnými článkami, tak urobia pred 1. júlom 1993. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 14. decembra 1992

Za Radu

predseda

N. Lamont

[1] Ú. v. ES C 21, 29.1.1991, s. 17.

[2] Ú. v. ES C 125, 13.5.1992, s. 195; a rozhodnutie z 18. novembra 1992 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 159, 17.6.1991, s. 58.

[4] Ú. v. ES L 357, 20.12.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 900/92 (Ú. v. ES L 96, 10.4.1992, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 144, 2.6.1981, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 945/87 (Ú. v. ES L 90, 2.4.1987, s. 3).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

KATEGÓRIA 1

Soli látok uvedených v tejto kategórii vždy, keď je existencia takýchto solí možná.

Látka | Kód KN |

efedrín | 29394010 |

ergometrín | 29396010 |

ergotamín | 29396030 |

kyselina lysergová | 29396050 |

1-fenyl-2-propanón | 29143010 |

pseudoefedrín | 29394030 |

kyselina N-acetylantranylová | 29242950 |

3,4-metyléndeoxyfenylpropán-2-ón | 29329077 |

KATEGÓRIA 2

Soli látok uvedených v tejto kategórii vždy, ak je existencia takýchto solí možná.

Látka | Kód KN |

anhydrid kyseliny octovej | 29152400 |

kyselina antranilová | ex29224990 |

kyselina fenyloctová | 29163300 |

piperidín | 29333930 |

izosafrol (cis + trans) | 29329073 |

piperonal | 29329075 |

safrol | 29329071 |

KATEGÓRIA 3

Látka | Kód KN |

acetón | 29141100 |

etyléter | 29091100 |

metyletylketón (MEK) | 29141200 |

toluén | 29023010/90 |

manganistan draselný | 28416010 |

kyselina sírová | 28070010 |

kyselina chlorovodíková | 28061000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Látka | Prah |

anhydrid kyseliny octovej | 20 kg |

kyselina antranilínová a jej soli | 1 kg |

kyselina fenyloctová a jej soli | 1 kg |

piperidín a jeho soli | 0,5 kg |

izosafrol (cis + trans) | 0 |

piperonal | 0 |

safrol | 0 |

--------------------------------------------------

Top