EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0029

Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel

OJ L 113, 30.4.1992, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/oj

31992L0029Úradný vestník L 113 , 30/04/1992 S. 0019 - 0036
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0106
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0106


Smernica Rady 92/29/EHS

z 31. marca 1992

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä jej článok 118a,

so zreteľom na návrh Komisie [1], vyhotovený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže oznámenie Komisie o jej programe o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci [4] počíta s opatreniami na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na mori;

keďže bezpečnosť a zdravie pracovníkov na palubách plavidiel sa stáva miestom výkonu práce s veľkým množstvom možných rizík medzi iným aj geografickou izoláciou, ktorá v určitých prípadoch vyžaduje osobitnú pozornosť;

keďže plavidlá by mali mať primerané zdravotnícke vybavenie, udržiavané v dobrom stave a v pravidelných intervaloch kontrolované, aby pracovníci mohli dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť na mori;

keďže na zabezpečenie primeranej zdravotnej starostlivosti na mori, doporučuje sa vykonať školenie a odovzdať informácie námorníkom, ako používať zdravotnícke vybavenie;

keďže porady s lekárom na diaľku sú účinným prostriedkom, ktorý prispieva k ochrane bezpečnosti a zdravia pracovníkov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Definície

Pre účely tejto smernice majú tieto výrazy takýto význam:

a) plavidlo: akékoľvek plavidlo plávajúce pod zástavou členského štátu alebo registrované pod úplnou súdnou právomocou členského štátu, spôsobilé pre námornú plavbu alebo prevádzkujúce rybolov v ústí riek, vo verejnom alebo súkromnom vlastníctve s výnimkou:

- vnútrozemských plavidiel,

- vojnových lodí,

- výletných lodí, ktoré sa používajú na nekomerčné účely a nie sú vybavené profesionálnou posádkou,

- remorkérov v prístavných oblastiach.

Plavidlá musia byť rozdelené do troch kategórií podľa prílohy I;

b) pracovník: akákoľvek osoba vykonávajúca povolanie na palube lode vrátane žiakov a učňov, ale mimo prístavných lodivodov a pobrežného personálu, ktorý vykonáva prácu na palube plavidla na pobreží;

c) vlastník: registrovaný vlastník plavidla, pokiaľ nie je plavidlo prenajaté alebo je spravované celé alebo čiastočne fyzickou alebo právnickou osobou inou, ako je registrovaný vlastník podľa podmienok zmluvy o správe lode; v takom prípade podľa okolností musí vlastník vystupovať ako nájomca alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá má loď v správe;

d) zdravotnícke vybavenie: lieky, lekárske zariadenie a protilátky a neúplný zoznam, ktorý je uvedený v prílohe II;

e) protilátka: látka, ktorá sa používa na prevenciu alebo liečenie škodlivého vplyvu alebo vplyvov, priamych alebo nepriamych, jednej alebo viacerých látok, ktoré sú zahrnuté do zoznamu nebezpečných látok v prílohe III.

Článok 2

Lieky a zdravotnícke vybavenie — ošetrovňa — lekár

Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

1. a) každé plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, malo vždy na palube zdravotnícke vybavenie, ktoré vyhovuje prinajmenšom kvalitou špecifikáciám uvedeným v prílohe II oddieloch I a II pre kategóriu plavidiel, ku ktorým patrí;

b) množstvo zdravotníckych prípravkov a lekárskeho zariadenia, ktorými má byť vybavené, závisí od charakteru plavby, predovšetkým prístavov, kde smeruje, cieľa, trvania — druhov práce, ktorá sa bude vykonávať počas plavby, nákladu a počtu pracovníkov;

c) obsah liekov a lekárskeho vybavenia vrátane zdravotníckych potrieb musí byť podrobne zaznamenaný v kontrolnom zozname, ktorý bude zodpovedať prinajmenšom všeobecnému rámcu ustanovenému v prílohe IV, oddieloch A, B a C II 1 a II 2;

2. a) pre každú záchrannú plť a záchranný čln malo každé plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, vodotesnú zdravotnícku skrinku obsahujúcu aspoň zdravotnícke potreby uvedené v prílohe II, oddieloch I a II pre plavidlá kategórie C;

b) obsah týchto skriniek je tiež detailne zaznamenaný na kontrolnom zozname podľa odseku 1 c);

3. každé plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, ktoré má registrovaných viac ako brutto 500 ton s 15 alebo viacčlennou posádkou a ktoré sa zúčastňuje plavby dlhšej ako tri dni, malo ošetrovňu, v ktorej môže byť zdravotná starostlivosť vykonávaná na základe uspokojivých materiálnych a hygienických podmienok;

4. každé plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou so 100 alebo viac pracovníkmi a ktoré sa zúčastňuje medzinárodnej plavby, ktorá trvá viac ako tri dni, má lekára, ktorý je zodpovedný za zdravotnú starostlivosť o pracovníkov na palube.

Článok 3

Protilátky

Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

1. akékoľvek plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou a ktoré prepravuje akúkoľvek nebezpečnú látku, ktorá je uvedená v prílohe III, malo na palube zdravotnícke vybavenie prinajmenšom vrátane protilátok, ktoré sú uvedené v oddieli III prílohy II;

2. akékoľvek prevozné plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, ktorého podmienky prevádzky nie vždy umožňujú v dostatočnom predstihu vedieť o charaktere nebezpečnej látky, ktorá bude prepravovaná, malo na palube zdravotnícke vybavenie prinajmenšom vrátane protilátok, ktoré sú uvedené v oddieli III prílohy II.

Na pravidelných linkách, kde plavba má trvať menej ako dve hodiny, môže byť množstvo protilátok obmedzené iba na tie, ktoré musia byť prítomné v prípadoch extrémneho núdzového stavu v intervale, ktorý nepresahuje normálne trvanie plavby;

3. obsah zdravotníckych potrieb, čo sa týka protilátok, musí byť zaznamenaný na kontrolnom zozname, ktorý zodpovedá prinajmenšom všeobecnému rámcu ustanovenému v prílohe IV, oddieloch A, B a C, II 3.

Článok 4

Rozdelenie zodpovednosti

Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

1. a) za zásobu a doplnenie zdravotníckych potrieb akéhokoľvek plavidla, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, bol výhradne zodpovedný majiteľ bez akýchkoľvek nárokov na pracovníkov;

b) za spravovanie zdravotníckych potrieb bol zodpovedný kapitán plavidla, ktorý môže bez vplyvu na jeho zodpovednosť preniesť právo na používanie a udržiavanie zdravotníckych potrieb jednému alebo viacerým pracovníkom osobitne určeným na základe ich odborných znalostí;

2. zdravotnícke potreby boli udržiavané v dobrom stave a dopĺňané alebo nahradzované, akonáhle je možné, a v každom prípade ako prioritná súčasť normálnych zásobovacích postupov;

3. v prípade núdzového stavu, ktorý potvrdí kapitán, pokiaľ možno po získaní lekárskeho posudku, bol potrebný liek, lekárske zariadenie a protilátky, ktoré nie sú dostupné na palube, zabezpečené, v čo najkratšom čase.

Článok 5

Informácie a školenie

Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

1. zdravotnícke potreby boli vybavené jedným alebo viacerými návodmi na ich použitie vrátane inštrukcií na použitie prinajmenšom pre protilátky, ktoré sú vyžadované v prílohe II oddiele III;

2. všetky osoby, ktoré dostávajú námorný výcvik a sú určené pre prácu na palube lode, dostali základné školenie o zdravotných a núdzových opatreniach, ktoré majú vykonat' okamžite v prípade nehody alebo vážneho zdravotného problému;

3. kapitán a akýkoľvek pracovník alebo pracovníci, na ktorých preniesol používanie zdravotníckych potrieb podľa článku 4 (1) b), dostal osobitné školenie periodicky obnovované aspoň každých päť rokov, pričom sa budú brať do úvahy špecifické riziká a potreby spojené s rozdielnymi kategóriami plavidiel a budú vykonávané podľa všeobecného návodu uvedeného v prílohe V.

Článok 6

Porady s lekárom pomocou rádia

1. Na zabezpečenie lepšej starostlivosti pre pracovníkov v stave núdze musí každý členský štát vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

a) jedno alebo viac centrál bolo určených na poskytovanie bezplatných lekárskych rád pomocou rádia;

b) niektorí z lekárov, ktorí poskytujú svoje služby poradou cez rádio, boli vyškolení o osobitných podmienkach, ktoré sú na palube lode.

2. Aby sa mohli optimalizovať poskytnuté rady, môžu rádiové poradenské centrá so súhlasom pracovníka viesť osobné záznamy.

Takéto záznamy sú dôverné.

Článok 7

Inšpekcia

1. Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby príslušná osoba alebo príslušný orgán vykonal raz do roka inšpekciu na kontrolu, že na palube všetkých plavidiel, ktoré plávajú pod jeho vlajkou:

- zdravotnícke potreby spĺňajú minimálne požiadavky tejto smernice,

- kontrolný zoznam uvedený v článku 2 (1) c) potvrdzuje, že zdravotnícke potreby zodpovedajú týmto minimálnym požiadavkám,

- zdravotnícke potreby sú správne skladované,

- všetky exspiračné doby sú rešpektované.

2. Inšpekcie týkajúce sa zdravotníckych potrieb skladovaných na záchranných pltiach musia byť vykonané pri príležitosti údržby týchto záchranných pltí, ktorá je jedenkrát v roku.

Takéto inšpekcie môžu byť výnimočne odložené o najviac päť mesiacov.

Článok 8

Výbor

1. S ohľadom na výlučne technické úpravy príloh k tejto smernici, čo sa týka technického pokroku alebo zmien v medzinárodných pravidlách a podmienok a nových objavov v tejto oblasti, Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie musí predložiť výboru návrh opatrení, ktoré sa majú vykonať. Výbor oznámi svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú predsedajúci určí podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko musí byť oznámené na základe rozhodnutia väčšiny podľa článku 148 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru budú posudzované spôsobom, ktorý je ustanovený týmto článkom. Predsedajúci nehlasuje.

3. Komisia musí prijať navrhované opatrenia, keď sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak navrhované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo nie je oznámené žiadne stanovisko, Komisia bez zbytočného odkladu predloží návrh, týkajúci sa opatrení, ktoré majú byť vykonané. Rada koná na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak do konca obdobia troch mesiacov odo dňa oznámenia Rade, Rada nerozhodla, navrhované opatrenia musia byť prijaté Komisiou.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1994. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto opatrenia obsahujú odkaz na túto smernicu alebo obsahujú takýto odkaz pri ich úradnom uverejnení. Spôsoby uvádzania odkazov si ustanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

3. Členské štáty podávajú Komisii každých päť rokov správu o praktickom vykonávaní tejto smernice, poskytujúc stanoviská sociálnych partnerov.

Komisia o tom informuje Európsky parlament, Radu, Hospodársky a sociálny výbor a Poradný výbor pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.

4. Členské štáty podávajú najmenej každých päť rokov Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru informácie o vykonávaní tejto smernice zohľadňujúc odseky 1, 2 a 3.

Článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 31. marca 1992

Za Radu

predseda

Vitor Martins

[1] Ú. v. ES C 183, 24.7.1990, s. 6 aÚ. v. ES C 74, 20.3.1991, s. 11.

[2] Ú. v. ES C 48, 25.2.1991, s. 154 aÚ. v. ES C 326, 16.12.1991, s. 72.

[3] Ú. v. ES C 332, 31.12.1990, s. 165.

[4] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 3.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

KATEGÓRIE PLAVIDIEL

(Článok 1 a))

A. Námorné alebo námorné rybárske plavidlá bez obmedzenia dĺžky plavby.

[1].

C. Prístavné plavidlá, člny a malé plavidlá, ktoré sa plavia veľmi blízko pobrežia alebo nemajú inú kabínu ako kormidelňu.

[1] kapitánom plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou alebo sú registrované podľa jeho právnej súdnej moci, na ktoré sa vzťahuje alebo môže vzťahovať prvý pododsek tejto poznámky; informácie sa poskytujú najvhodnejším spôsobom, napríklad cez rádio-konzultačné centrály, záchranné centrály alebo pobrežné rádiostanice.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZDRAVOTNÍCKE POTREBY (NEÚPLNÝ ZOZNAM)

(Článok 1 d))

I. LIEKY

Kategórie plavidiel |

| A | B | C |

1.Kardiovaskulárne

a) Kardio-cirkulárne analeptiká — sympatomimetiká | x | x | |

b) Antianginózne preparáty | x | x | x |

c) Diuretiká | x | x | |

d) Hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženy | x | x | x |

e) Antihypertenzíva | x | | |

2.Gastrointestinálny systém

a) Lieky na žalúdočné a dvanástorníkové ťažkosti | | | |

— antiulcerózny antagonista H2 histamínového receptora | x | | |

— antacidné gély | x | x | |

b) Antiemetiká | x | x | x |

c) Lubrikačné laxatíva | x | | |

d) Antidiarhoiká | x | x | x |

e) Intestinálne antiseptiká | x | x | |

f) Antihaemorrhoidalia | x | x | |

3.Analgetiká a antispasmodiká

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky | x | x | x |

b) Analgetiká-anodyná | x | x | |

c) Spazmolytiká | x | x | |

4.Nervový systém

a) Anxiolytiká | x | x | |

b) Neuroleptiká | x | x | |

c) Lieky proti morskej chorobe | x | x | x |

d) Antiepileptiká | x | | |

5.Antialergiká a antianafylaktiká

a) H1 antihistaminiká | x | x | |

b) Injekčné glukokortikoidy | x | x | |

6.Respiračný systém

a) Bronchospazmolytiká | x | x | |

b) Antitusiká | x | x | |

c) Lieky používané proti prechladnutiu a sínusitíde | x | x | |

7.Antiinfektíva

a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny) | x | x | |

b) Antibakteriálne sulfónamidy | x | x | |

c) Močové antiseptiká | x | | |

d) Antiparaziká | x | x | |

e) Intestinálne antiinfektíva | x | x | |

f) Protitetanové vakcíny a imunoglobulíny | x | x | |

8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmy | x | x | |

9.Lieky na vonkajšie použitie

a)Dermatologické lieky

— antiseptické roztoky | x | x | x |

— antibiotické masti | x | x | |

— protizápalové a analgetické masti | x | x | |

— antimykotické krémy | x | | |

— prípravky na popáleniny | x | x | x |

b)Očné lieky

— antibiotické kvapky | x | x | |

— antibiotické a protizápalové kvapky | x | x | |

— anestetické kvapky | x | x | |

— hypotonické myotické kvapky | x | x | |

c)Ušné lieky

— antibiotické roztoky | x | x | |

— anestetické a protizápalové roztoky | x | x | |

d)Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle

— antibiotické a antiseptické ústne vody | x | x | |

e)Lokálne anestetiká

— lokálne anestetiká pôsobiace zmrazujúco | x | | |

— lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciami | x | x | |

— dentálne anestetiká a antiseptické zmesi | x | x | |

II. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Kategórie lodí |

| A | B | C |

1.Resuscitačné zariadenie

— manuálny resuscitačný prístroj | x | x | |

— prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník | x | x | |

— mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciest | x | x | |

— kanyla na resuscitáciu dýchaním z úst do úst | x | x | x |

2.Obväzy a vybavenie na šitie

— jednorazová zošívačka alebo sada na šitie s ihlami | x | x | |

— priľnavý elastický obväz | x | x | x |

— prúžky gázy | x | | |

— tubulárna gáza na obväzovanie prstov | x | | |

— sterilná gáza stlačená | x | x | x |

— vata | x | x | |

— sterilná plachta pre popálených | x | x | |

— trojrohá šatka | x | x | |

— jednorazové polyetylénové rukavice | x | x | x |

— priľnavé obväzy, leukoplasty | x | x | x |

— sterilné tlakové obväzy | x | x | x |

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy | x | x | x |

— nevstrebateľné nite a ihly | x | | |

— vazelínová gáza, mastný tyl | x | x | |

3.Nástroje

— jednorazové skalpely | x | | |

— nerezová skrinka na nástroje | x | x | |

— nožnice | x | x | |

— anatomické pinzety | x | x | |

— hemostatické svorky | x | x | |

— ihlovec | x | | |

— jednorazové britvy | x | | |

4.Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie

— jednorazové špachtle na stlačenie jazyka | x | x | |

— reagenčné prúžky na analýzu moču | x | | |

— diagramy na zaznamenanie teploty | x | | |

— zdravotné evakuačné plachty | x | x | |

— fonendoskop | x | x | |

— kovový tlakomer | x | x | |

— štandardný lekársky teplomer | x | x | |

— hypotermický teplomer | x | x | |

5.Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu

— cievkovacie zariadenie na odvodnenie mechúra | x | | |

— rektálna rúrka a irigátor | x | | |

— jednorazová infúzna súprava s filtrom | x | | |

— odvodňovacie vrecká na moč | x | | |

— jednorazové injekčné striekačky a ihly | x | x | |

— katéter | x | | |

6.Všeobecné zdravotnícke potreby

— podložná misa | x | | |

— fľaša na teplú vodu | x | | |

— fľaša na moč | x | | |

— vrecko na ľad | x | | |

7.Znehybňujúce a fixovacie zariadenia

— nastaviteľná prstová fixačná dlaha | x | x | |

— nastaviteľná fixačná dlaha na predlaktie a ruku | x | x | |

— nafukovacia dlaha | x | x | |

— stehenná dlaha | x | x | |

— golier na znehybnenie krku | x | x | |

— Thomasova dlaha alebo sieťová výstuž | x | | |

8.Dezinfekcia, dezinsekcia a profylaxia

— prípravky na dezinfekciu vody | x | | |

— tekuté insekticídy | x | | |

— práškové insekticídy | x | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

(Článok 1 e) a článok 3 (1))

Látky, ktoré sa uvádzajú v tejto prílohe sa môžu na palube prepravovať v akejkoľvek forme, vrátane odpadu alebo zvyškov z nákladu.

- Výbušné látky a predmety

- Plyny: stlačené, skvapalnené alebo rozpustené pod tlakom

- Horľavé kvapaliny

- Horľavé tuhé látky

- Látky schopné samovznietenia

- Látky, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

- Zápalné látky

- Organické peroxidy

- Toxické látky

- Infekčné látky

- Rádioaktívne látky

- Leptajúce látky

- Rôzne nebezpečné látky, t. j. všetky iné látky, o ktorých sa zo skúsenosti vie alebo sa môže ukázať, že sú nebezpečné; v takomto prípade sa musia uplatniť opatrenia článku 3.

Poznámka

Pre podrobné zavedenie oddielu III sa môžu členské štáty obrátiť na IMO lekársku príručku prvej pomoci pre použitie pri nehodách vrátane nebezpečného tovaru (MFAG), ktorá je uvedená v úplnom vydaní IMO predpisov o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných tovarov z roku 1990.

Úpravy oddielu III pri zavádzaní článku 8 môže brať do úvahy, okrem iného akúkoľvek aktualizáciu MFAG.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

VŠEOBECNÝ RÁMEC KONTROL ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB NA PLAVIDLE

(Článok 2 (1) c), článok 3 (3))

ODDIEL A. PLAVIDLÁ KATEGÓRIE A

I. Informácie o plavidle

Meno: …

Vlajka: …

Domovský prístav: …

II. Zdravotnícke potreby

| požadované skutočné poznámky | množstvo množstvo najmä | trvanlivosť |

1.LIEKY

1.1.Kardiovaskulárne

a) kardio-cirkulárne analeptiká — sympatomimetiká | 0 | 0 | 0 |

b) antianginózne preparáty | 0 | 0 | 0 |

c) diuretiká | 0 | 0 | 0 |

d) hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženy | 0 | 0 | 0 |

e) antihypertenzíva | 0 | 0 | 0 |

1.2.Gastrointestinálny systém

a) Lieky pre žalúdočné a dvanástorníkové ťažkosti | | | |

— antiulcerózny antagonista H2 histamínového receptora | 0 | 0 | 0 |

— antacidné gély | 0 | 0 | 0 |

b) Antiemetiká | 0 | 0 | 0 |

c) Lubrikačné laxatíva | 0 | 0 | 0 |

d) Antidiarhoiká | 0 | 0 | 0 |

e) Intestinálne antiseptiká | 0 | 0 | 0 |

f) Antihaemorrhoidalia | 0 | 0 | 0 |

1.3.Analgetiká a antispasmodiká

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky | 0 | 0 | 0 |

b) Analgetiká-anodyná | 0 | 0 | 0 |

c) Spazmolytiká | 0 | 0 | 0 |

1.4.Nervový systém

a) Anxiolytiká | 0 | 0 | 0 |

b) Neuroleptiká | 0 | 0 | 0 |

c) Lieky proti morskej chorobe | 0 | 0 | 0 |

d) Antiepileptiká | 0 | 0 | 0 |

1.5.Antialergiká a antianafylaktiká

a) H1 antihistaminiká | 0 | 0 | 0 |

b) Injekčné glukokortikoidy | 0 | 0 | 0 |

1.6.Respiračný systém

a) Bronchospazmolytiká | 0 | 0 | 0 |

b) Antitusiká | 0 | 0 | 0 |

c) Lieky používané proti prechladnutiu a sínusitíde | 0 | 0 | 0 |

1.7Antiinfektíva

a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny) | 0 | 0 | 0 |

b) Antibakteriálne sulfónamidy | 0 | 0 | 0 |

c) Močové antiseptiká | 0 | 0 | 0 |

d) Antiparaziká | 0 | 0 | 0 |

e) Intestinálne antiinfektíva | 0 | 0 | 0 |

f) Protitetanové vakcíny a imunoglobulíny | 0 | 0 | 0 |

1.8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmy | 0 | 0 | 0 |

1.9.Lieky na vonkajšie použitie

a)Dermatologické lieky

— antiseptické roztoky | 0 | 0 | 0 |

— antibiotické masti | 0 | 0 | 0 |

— protizápalové a analgetické masti | 0 | 0 | 0 |

— antimykotické krémy | 0 | 0 | 0 |

— prípravky na popáleniny | 0 | 0 | 0 |

b)Očné lieky

— antibiotické kvapky | 0 | 0 | 0 |

— antibiotické a protizápalové kvapky | 0 | 0 | 0 |

— anestetické kvapky | 0 | 0 | 0 |

— hypotonické myotické kvapky | 0 | 0 | 0 |

c)Ušné lieky

— antibiotické roztoky | 0 | 0 | 0 |

— anestetické a protizápalové roztoky | 0 | 0 | 0 |

d)Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle

— antibiotické a antiseptické ústne vody | 0 | 0 | 0 |

e)Lokálne anestetiká

— lokálne anestetiká pôsobiace zmrazujúco | 0 | 0 | 0 |

— lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciami | 0 | 0 | 0 |

— dentálne anestetiká a antiseptické zmesi | 0 | 0 | 0 |

2.ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE

2.1.Resuscitačné zariadenie

— manuálny resuscitačný prístroj | 0 | 0 | 0 |

— prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník | 0 | 0 | 0 |

— mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciest | 0 | 0 | 0 |

— kanyla na resuscitáciu dýchaním z úst do úst | 0 | 0 | 0 |

2.2.Obväzy a zariadenie na šitie

— jednorazová zošívačka alebo sada na šitie s ihlami | 0 | 0 | 0 |

— priľnavý elastický obväz | 0 | 0 | 0 |

— prúžky gázy | 0 | 0 | 0 |

— tubulárna gáza na obväzovanie prstov | 0 | 0 | 0 |

— sterilná gáza stlačená | 0 | 0 | 0 |

— vata | 0 | 0 | 0 |

— sterilná plachta pre popálených | 0 | 0 | 0 |

— trojrohá šatka | 0 | 0 | 0 |

— jednorazové polyetylénové rukavice | 0 | 0 | 0 |

— priľnavé tlakové obväzy | 0 | 0 | 0 |

— sterilné tlakové obväzy | 0 | 0 | 0 |

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy | 0 | 0 | 0 |

— nevstrebateľné nite s ihlami | 0 | 0 | 0 |

— vazelínová gáza, mastný tyl | 0 | 0 | 0 |

2.3.Nástroje

— jednorazové skalpely | 0 | 0 | 0 |

— nerezová skrinka na nástroje | 0 | 0 | 0 |

— nožnice | 0 | 0 | 0 |

— anatomické pinzety | 0 | 0 | 0 |

— hemostatické svorky | 0 | 0 | 0 |

— ihlovec | 0 | 0 | 0 |

— jednorazové britvy | 0 | 0 | 0 |

2.4.Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie

— jednorazové špachtle na stlačenie jazyka | 0 | 0 | 0 |

— reagenčné prúžky na analýzu moču | 0 | 0 | 0 |

— diagramy na zaznamenanie teploty | 0 | 0 | 0 |

— zdravotné evakuačné plachty | 0 | 0 | 0 |

— fonendoskop | 0 | 0 | 0 |

— kovový tlakomer | 0 | 0 | 0 |

— štandardný lekársky teplomer | 0 | 0 | 0 |

— hypotermický teplomer | 0 | 0 | 0 |

2.5.Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu

— cievkovacie zariadenie na odvodnenie mechúra | 0 | 0 | 0 |

— rektálna rúrka a irigátor | 0 | 0 | 0 |

— jednorazová infúzna súprava s filtrom | 0 | 0 | 0 |

— odvodňovacie vrecká na moč | 0 | 0 | 0 |

— jednorazové injekčné striekačky a ihly | 0 | 0 | 0 |

— katéter | 0 | 0 | 0 |

2.6.Všeobecné zdravotnícke potreby

— podložná misa | 0 | 0 | 0 |

— fľaša na teplú vodu | 0 | 0 | 0 |

— fľaša na moč | 0 | 0 | 0 |

— vrecko na ľad | 0 | 0 | 0 |

2.7Znehybňujúce a nastavovacie zariadenia

— nastaviteľná prstová fixačná dlaha | 0 | 0 | 0 |

— nastaviteľná fixačná dlaha na predlaktie a ruku | 0 | 0 | 0 |

— nafukovacia dlaha | 0 | 0 | 0 |

— stehenná dlaha | 0 | 0 | 0 |

— golier na znehybnenie krku | 0 | 0 | 0 |

— Thomasova dlaha alebo sieťová výstuž | 0 | 0 | 0 |

2.8.Dezinfekcia, dezinsekcia a profylaxia

— prípravky na dezinfekciu vody | 0 | 0 | 0 |

— tekuté insekticídy | 0 | 0 | 0 |

— práškové insekticídy | 0 | 0 | 0 |

3.PROTILÁTKY

3.1. Všeobecné | 0 | 0 | 0 |

3.2. Kardiovaskulárne | 0 | 0 | 0 |

3.3. Gastrointestinálny systém | 0 | 0 | 0 |

3.4. Nervový systém | 0 | 0 | 0 |

3.5. Respiračný systém | 0 | 0 | 0 |

3.6. Antiinfektíva | 0 | 0 | 0 |

3.7. Na vonkajšie použitie | 0 | 0 | 0 |

3.8. Iné | 0 | 0 | 0 |

3.9. Nevyhnutné na príjem kyslíka | 0 | 0 | 0 |

Miesto a dátum: …

Podpis kapitána: …

Súhlas príslušnej osoby alebo orgánu: …

ODDIEL B. PLAVIDLÁ KATEGÓRIE B

I. Informácie o plavidle

Meno: …

Vlajka: …

Domovský prístav: …

II. Zdravotnícke potreby

| požadované skutočné poznámky | množstvo množstvo najmä | trvanlivosť |

1.LIEKY

1.1.Kardiovaskulárne

a) Kardio-cirkulárne analeptiká — sympatomimetiká | 0 | 0 | 0 |

b) Antianginózne preparáty | 0 | 0 | 0 |

c) Diuretiká | 0 | 0 | 0 |

d) Hemostyptiká, vrátane uterotoník, ak sú na palube ženy | 0 | 0 | 0 |

1.2.Gastrointestinálny systém

a) Lieky na žalúdočné a dvanástorníkové ťažkosti | | | |

— antacidné gély | 0 | 0 | 0 |

b) Antiemetiká | 0 | 0 | 0 |

c) Antidiarhoiká | 0 | 0 | 0 |

d) Intestinálne antiseptiká | 0 | 0 | 0 |

e) Antihaemorrhoidalia | 0 | 0 | 0 |

1.3.Analgetiká a antispasmodiká

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky | 0 | 0 | 0 |

b) Analgetiká-anodyná | 0 | 0 | 0 |

c) Spazmolytiká | 0 | 0 | 0 |

1.4.Nervový systém

a) Anxiolytiká | 0 | 0 | 0 |

b) Neuroleptiká | 0 | 0 | 0 |

c) Lieky proti morskej chorobe (antiemetika, antivertiginosa) | 0 | 0 | 0 |

1.5.Antialergiká a antianafylaktiká

a) H1 antihistaminiká | 0 | 0 | 0 |

b) Injekčné glukokortikoidy | 0 | 0 | 0 |

1.6.Respiračný systém

a) Bronchospazmolytiká | 0 | 0 | 0 |

b) Antitusiká | 0 | 0 | 0 |

c) Lieky používané proti prechladnutiu a sínusitíde | 0 | 0 | 0 |

1.7.Antiinfektíva

a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny) | 0 | 0 | 0 |

b) Antibakteriálne sulfónamidy | 0 | 0 | 0 |

c) Antiparazitiká | 0 | 0 | 0 |

d) Intestinálne antiinfektíva | 0 | 0 | 0 |

e) Protitetanové vakcíny a imunoglobulíny | 0 | 0 | 0 |

1.8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmy | 0 | 0 | 0 |

1.9.Lieky na vonkajšie použitie

a)Dermatologické lieky

— antiseptické roztoky | 0 | 0 | 0 |

— antibiotické masti | 0 | 0 | 0 |

— protizápalové a analgetické masti | 0 | 0 | 0 |

— prípravky na popáleniny | 0 | 0 | 0 |

b)Očné lieky

— antibiotické kvapky | 0 | 0 | 0 |

— antibiotické a protizápalové kvapky | 0 | 0 | 0 |

— anestetické kvapky | 0 | 0 | 0 |

— hypotonické myotické kvapky | 0 | 0 | 0 |

c)Ušné lieky

— antibiotické roztoky | 0 | 0 | 0 |

— anestetické a protizápalové roztoky | 0 | 0 | 0 |

d)Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle

— antibiotické a antiseptické ústne vody | 0 | 0 | 0 |

e)Lokálne anestetiká

— lokálne anestetiká pôsobiace zmrazujúco | 0 | 0 | 0 |

— dentálne anestetiká a antiseptické zmesi | 0 | 0 | 0 |

2.ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE

2.1.Resuscitačné zariadenie

— manuálny resuscitačný prístroj | 0 | 0 | 0 |

— prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník | 0 | 0 | 0 |

— mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciest | 0 | 0 | 0 |

— kanyla na resuscitáciu dýchaním z úst do úst | 0 | 0 | 0 |

2.2.Obväzy a zariadenie na šitie

— jednorazová zošívačka alebo sada na šitie s ihlami | 0 | 0 | 0 |

— priľnavý elastický obväz | 0 | 0 | 0 |

— sterilná gáza stlačená | 0 | 0 | 0 |

— vata | 0 | 0 | 0 |

— sterilná plachta pre popálených | 0 | 0 | 0 |

— trojrohá šatka | 0 | 0 | 0 |

— jednorazové polyetylénové rukavice | 0 | 0 | 0 |

— priľnavé obväzy | 0 | 0 | 0 |

— sterilné tlakové obväzy | 0 | 0 | 0 |

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy | 0 | 0 | 0 |

— vazelínová gáza | 0 | 0 | 0 |

2.3.Nástroje

— nerezová skrinka na nástroje | 0 | 0 | 0 |

— nožnice | 0 | 0 | 0 |

— anatomické pinzety | 0 | 0 | 0 |

— hemostatické svorky | 0 | 0 | 0 |

2.4.Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie

— jednorazové špachtle na stlačenie jazyka | 0 | 0 | 0 |

— zdravotné evakuačné plachty | 0 | 0 | 0 |

— fonendoskop | 0 | 0 | 0 |

— kovový tlakomer | 0 | 0 | 0 |

— štandardný lekársky teplomer | 0 | 0 | 0 |

— hypotermický teplomer | 0 | 0 | 0 |

2.5.Zariadenia na podávanie injekcií, punkciu a katetrizáciu

— jednorazové injekčné striekačky a ihly | 0 | 0 | 0 |

2.6.Znehybňujúce a nastavovacie zariadenia

— nastaviteľná prstová fixačná dlaha | 0 | 0 | 0 |

— nastaviteľná fixačná dlaha na predlaktie a ruku | 0 | 0 | 0 |

— nafukovacia dlaha | 0 | 0 | 0 |

— stehenná dlaha | 0 | 0 | 0 |

— golier na znehybnenie krku | 0 | 0 | 0 |

3.PROTILÁTKY

3.1. Všeobecné | 0 | 0 | 0 |

3.2. Kardiovaskulárne | 0 | 0 | 0 |

3.3. Gastrointestinálny systém | 0 | 0 | 0 |

3.4. Nervový systém | 0 | 0 | 0 |

3.5. Respiračný systém | 0 | 0 | 0 |

3.6. Antiinfektíva | 0 | 0 | 0 |

3.7. Na vonkajšie použitie | 0 | 0 | 0 |

3.8. Iné | 0 | 0 | 0 |

3.9. Nevyhnutné na príjem kyslíka | 0 | 0 | 0 |

Miesto a dátum: …

Podpis kapitána: …

Súhlas kompetentnej osoby alebo orgánu: …

ODDIEL C. PLAVIDLÁ KATEGÓRIE C

I. Informácie o plavidle

Meno: …

Vlajka: …

Domovský prístav: …

II. Zdravotnícke potreby

| požadované skutočné poznámky | množstvo množstvo najmä | trvanlivosť |

1.LIEKY

1.Kardiovaskulárne

a) Antianginózne preparáty | 0 | 0 | 0 |

b) Hemostyptiká, vrátane uterotoniká, ak sú na palube ženy | 0 | 0 | 0 |

1.2.Gastrointestnálny systém

a) Antiemetiká | 0 | 0 | 0 |

b) Antidiarhoiká | 0 | 0 | 0 |

1.3.Analgetiká a antispasmodiká

— Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky | 0 | 0 | 0 |

1.4.Nervový systém

— Lieky proti morskej chorobe (antiemetiká, antivertiginosa) | 0 | 0 | 0 |

1.5.Lieky na vonkajšie použitie

— Dermatologické lieky | 0 | 0 | 0 |

— antiseptické roztoky | 0 | 0 | 0 |

— prípravky proti popáleniu | 0 | 0 | 0 |

2.ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE

2.1.Resuscitačné zariadenie

— kanyla na resuscitáciu dýchaním z úst do úst | 0 | 0 | 0 |

2.2.Obväzy a potreby na šitie

— priľnavý elastický obväz | 0 | 0 | 0 |

— sterilná gáza stlačená | 0 | 0 | 0 |

— jednorazové polyetylénové rukavice | 0 | 0 | 0 |

— priľnavé obväzy | 0 | 0 | 0 |

— sterilné tlakové obväzy | 0 | 0 | 0 |

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy | 0 | 0 | 0 |

3.PROTILÁTKY

3.1. Všeobecné | 0 | 0 | 0 |

3.2. Kardiovaskulárne | 0 | 0 | 0 |

3.3. Gastrointestinálny systém | 0 | 0 | 0 |

3.4. Nervový systém | 0 | 0 | 0 |

3.5. Respiračný systém | 0 | 0 | 0 |

3.6. Antiinfektíva | 0 | 0 | 0 |

3.7. Na vonkajšie použitie | 0 | 0 | 0 |

3.8. Iné | 0 | 0 | 0 |

3.9. Nevyhnutné na príjem kyslíka | 0 | 0 | 0 |

Miesto a dátum: …

Podpis kapitána: …

Súhlas kompetentnej osoby alebo orgánu: …

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

ZDRAVOTNÍCKE ŠKOLENIE KAPITÁNA A POVERENÝCH PRACOVNÍKOV

(Článok 5 (3))

I. 1. Základy fyziológie, symptomatológie, terapie.

2. Základy preventívnej medicíny, najmä spoločná hygiena a základy možných profylaktických opatrení.

3. Schopnosť vykonávať základné druhy ošetrenia a dohliadať na núdzové vylodenie na mori.

Osoba, ktorá je zodpovedná za ošetrovanie na palube plavidiel kategórie A, absolvuje praktický výcvik v nemocniciach.

4. Podrobné znalosti o tom, ako používať rôzne diaľkové lekárske konzultačné zariadenia.

II. Tento výcvik by mal zohľadňovať inštrukčné programy, ktoré sú podrobne rozpísané v príslušných nových medzinárodných dokumentoch.

--------------------------------------------------

Top