Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0024

Smernica Rady 92/24/EHS z 31. marca 1992, ktorá sa týka zariadení alebo podobných rýchlosť obmedzujúcich palubných systémov určitých kategórií motorových vozidiel

OJ L 129, 14.5.1992, p. 154–174 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 022 P. 195 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 022 P. 195 - 214
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 384 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 384 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 384 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 384 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 384 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 384 - 404
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 384 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 384 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 384 - 404
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 130 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 130 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 10 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Zrušil 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/24/oj

31992L0024Úradný vestník L 129 , 14/05/1992 S. 0154 - 0174
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 22 S. 0195
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 22 S. 0195


Smernica Rady 92/24/EHS

z 31. marca 1992,

ktorá sa týka zariadení alebo podobných rýchlosť obmedzujúcich palubných systémov určitých kategórií motorových vozidiel

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je dôležité prijať opatrenia s cieľom postupného vytvorenia vnútorného trhu v priebehu obdobia, ktoré skončí 31. decembra 1992; keďže vnútorný trh tvorí oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovarov, osôb, služieb a kapitálu;

keďže technické požiadavky, ktoré musia spĺňať motorové vozidlá na základe vnútroštátnych právnych predpisov sa týkajú, okrem iného, obmedzenia rýchlosti určitých kategórií vozidiel;

keďže tieto požiadavky sa v jednotlivých členských štátoch odlišujú; keďže je preto potrebné pre všetky členské štáty, aby prijali rovnaké požiadavky okrem svojich súčasných predpisov alebo namiesto nich, aby umožnili hlavne uplatňovanie postupu EHS typového schvaľovania, ktorý bol predmetom smernice 70/156/EHS [4]pre každý typ vozidla;

keďže z hľadiska zvýšenia bezpečnosti na cestách a zníženia vážnosti poranení pri nehodách s ťažkými nákladnými vozidlami a autobusmi sa považuje za mimoriadne potrebné prispôsobiť zariadenia na obmedzenie rýchlosti týmto kategóriám motorových vozidiel;

keďže z hľadiska životného prostredia a úspornosti možno dosiahnuť zníženie znečistenia ovzdušia a spotreby paliva;

keďže vo všetkých prípadoch, keď Rada udelí Komisii právomoc na realizáciu pravidiel stanovených v odvetví motorových vozidiel, je vhodné zabezpečiť priebeh predchádzajúcich konzultácií medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci poradného výboru;

keďže je rozumné a užitočné zaoberať sa výskumnými činnosťami týkajúcimi sa vývoja variabilných zariadení na obmedzenie rýchlosti aktivovaných v súlade s obmedzením rýchlosti podľa prevládajúcich podmienok na cestách a v premávke v rámci programu Drive,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice:

- "vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo kategórií N2 a M3 s maximálnou povolenou hmotnosťou presahujúcou 10 ton a kategórie N3 definovanej v prílohe I k smernici 70/156/EHS určené na používanie na ceste, s najmenej štyrmi kolesami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 km/h,

- "zariadenie na obmedzenie rýchlosti" znamená prístroj na zníženie rýchlosti, ktorému môže byť udelené typové schválenie na samostatnú technickú jednotku v zmysle článku 9a smernice 70/156/EHS. Vstavané systémy obmedzenia maximálnej rýchlosti vozidla od začiatku zahrnuté do konštrukcie vozidiel musia spĺňať rovnaké požiadavky ako zariadenia na obmedzenie rýchlosti.

Článok 2

Členské štáty nesmú odmietnuť:

- EHS typové schválenie alebo národné typové schválenie pre vozidlo alebo odmietnuť či zakázať predaj, registráciu, prevádzkovanie alebo používanie vozidla na základe jeho vybavenia prístrojmi na obmedzenie rýchlosti,

- EHS typové schválenie na technický prístroj alebo národné typové schválenie na zariadenie na obmedzenie rýchlosti alebo zakázať predaj alebo používanie zariadenia na obmedzenie rýchlosti,

ak sú splnené požiadavky príloh tejto smernice.

Článok 3

V súlade s postupom stanoveným v článku 13 smernice 70/156/EHS sa prijmú akékoľvek zmeny a doplnky potrebné na prispôsobenie požiadaviek príloh tejto smernice technickému pokroku.

Článok 4

Členské štáty najneskôr do 1. januára 1993 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach podľa predchádzajúceho odseku alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 5

S účinnosťou od 1. januára 1994 členské štáty:

- nesmú vydávať doklad stanovený v tretej zarážke článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS s ohľadom na typ vozidla, ktorého zariadenie na obmedzenie rýchlosti nespĺňa požiadavky tejto smernice,

- môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie s ohľadom na typ vozidla, ktorého zariadenie na obmedzenie rýchlosti nevyhovuje opatreniam tejto smernice.

S účinnosťou od 1. októbra 1994 môžu členské štáty zakázať uviesť do prevádzky vozidlá, ak takéto vozidlá nie sú vybavené zariadením na obmedzenie rýchlosti vyhovujúcim opatreniam tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 31. marca 1992

Za Radu

predseda

Vitor Martins

[1] Ú. v. ES C 229, 4.9.1991, s. 5.

[2] Ú. v. ES C 13, 20.1.1992, s. 505; a Ú. v. ES C 67, 16.3.1992.

[3] Ú. v. ES C 40, 17.2.1992, s. 54.

[4] Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1), naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 87/403/EHS (Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 44).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

1. ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1. Táto smernica platí pre zariadenia obmedzujúce rýchlosť EHS typovo schválené ako samostatné technické jednotky pre motorové vozidlá a zariadenie motorových vozidiel uvedené v článku 1, ktoré s týmito schválenými zariadeniami alebo podobnými rýchlosť obmedzujúcimi systémami spĺňa požiadavky uvedené v prílohách tejto smernice.

Motorové vozidlá, ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť je menšia ako rýchlosť stanovená v smernici Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o inštalovaní a použití zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v spoločenstve [1], nemusia byť vybavené zariadeniami alebo systémami obmedzujúcimi rýchlosť.

Účelom tejto smernice je obmedziť na špecifickú hodnotu maximálnu rýchlosť cestných vozidiel prepravujúcich ťažké náklady a cestujúcich. Toto sa dosiahne zariadením na obmedzenie rýchlosti, alebo palubným rýchlosť obmedzujúcim systémom, ktorého prvoradou funkciou je riadenie dodávky paliva motoru.

2. DEFINÍCIE

2.1. Na účely tejto smernice:

2.2. "Limitná rýchlosť V" znamená maximálnu rýchlosť vozidla, takže jeho konštrukcia a zariadenie už ďalej nereaguje na akcelerátor.

2.3. "Nastavená rýchlosť (Vset)" znamená uvažovanú rýchlosť pohybujúceho sa vozidla v stabilných podmienkach.

2.4. "Stabilizovaná rýchlosť (Vstab)" znamená rýchlosť vozidla, keď sa pohybuje v podmienkach špecifikovaných v bode 1.1.4.2.3 prílohy III.

2.5. "Zariadenie obmedzujúce rýchlosť" znamená zariadenie, ktorého prvoradou funkciou je riadiť dodávku paliva do motora, aby obmedzil rýchlosť na špecifikovanú hodnotu.

2.6. "Nenaložená hmotnosť" je hmotnosť vozidla v prevádzkovom režime vrátane chladiaceho prostriedku, olejov, paliva, nástrojov a náhradného kolesa vozidla tam kde je to použiteľné.

2.7. "Typ vozidla" znamená vozidlá, ktoré sa podstatne nelíšia čo sa týka:

2.7.1. - značky a typu systému alebo zariadenia obmedzujúceho rýchlosť, nech je akékoľvek,

2.7.2. - rozsahu rýchlostí, na ktoré môže byť obmedzenie nastavené v rámci stanovenom pre testované vozidlo,

2.7.3. - pomeru maximálneho výkonu motora k nenaloženej hmotnosti nižšieho alebo rovnakého ako takýto pomer u testovaného vozidla, a

2.7.4. - najvyššieho pomeru otáčok motoru k rýchlosti vozidla v najvyššom prevode nižšieho ako takýto pomer u testovaného vozidla.

2.8. "Typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť" znamená zariadenie obmedzujúce rýchlosť, ktoré sa neodlišuje v podstatných charakteristikách ako sú:

- výroba a typ zariadenia,

- rozsah hodnôt rýchlosti, na ktorý môže byť obmedzujúce zariadenie nastavené,

- metóda použitá na kontrolu dodávky paliva motoru.

3. ŽIADOSŤ O EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE VOZIDLA

3.1. Žiadosť o typové schválenie vozidla, čo sa týka obmedzenia rýchlosti, sa predloží výrobcom vozidla, alebo jeho riadne povereným zástupcom.

3.2. Je sprevádzaná dolu uvedenými dokumentmi vyhotovenými trojmo a nasledovnými podrobnosťami:

3.2.1. detailný opis typu vozidla a vozidlových častí, ku ktorým sa zariadenie obmedzujúce rýchlosť vzťahuje, obsahujúci podrobnosti a dokumenty uvedené v prílohe II, doplnku I;

3.2.2. vozidlo reprezentujúce typ, ktorý má byť schválený, sa poskytne technickej službe zodpovednej za schvaľovacie testy;

3.2.3. vozidlo, ktoré nemá všetky komponenty primerané typu, môže byť prijaté k testovaniu za predpokladu, že môže byť zo strany žiadateľa uspokojivo preukázané príslušnému orgánu, že absencia týchto komponentov neovplyvní výsledky verifikácie natoľko, že by to bolo v rozpore s požiadavkami tejto smernice.

3.3. Príslušný orgán si overí, či existujú uspokojivé systémy zabezpečenia kontroly súladu výroby predtým, ako je EHS typové schválenie udelené.

4. EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE

4.1. Ak vozidlo predvedené na typové schválenie spĺňa požiadavky bodu 7 uvedeného nižšie, potom je takémuto vozidlu udelené typové schválenie.

Oznámenie o schválení, rozšírení alebo zamietnutí schválenia zariadenia typu vozidla podľa tejto smernice sa oznámi členským štátom spôsobom v súlade so vzorom v prílohe II, dodatku 2 k tejto smernici.

4.2. Každému schválenému typu sa pridelí schvaľovacie číslo. Ten istý členský štát nemôže prideliť to isté číslo inému typu vozidla.

5. ŽIADOSŤ O EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE TECHNICKEJ JEDNOTKY ZARIADENIA OBMEDZUJÚCEHO RÝCHLOSŤ

5.1. Žiadosť o EHS typové schválenie zariadenia obmedzujúceho rýchlosť ako technickej jednotky musí byť predložená výrobcom zariadenia obmedzujúceho rýchlosť, alebo jeho riadne povereným zástupcom.

5.2. Pre každý typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť musí byť žiadosť sprevádzaná:

5.2.1. trojmo vyhotovenou dokumentáciou udávajúcou technické charakteristiky zariadenia obmedzujúceho rýchlosť a metódy jeho inštalovania na jednom alebo viac typoch vozidiel, na ktorých sa uvažuje s inštaláciou zariadenia obmedzujúceho rýchlosť;

5.2.2. piatimi vzorkami typu zariadenia obmedzujúceho rýchlosť; vzorky musia byť jasne a nezmazateľne označené obchodným menom žiadateľa alebo znakom typového označenia;

5.2.3. vozidlom alebo motorom (v prípade testovania na motorovom skúšobnom stave) vybaveným zariadením obmedzujúcim rýchlosť, ktoré má byť typovo schválené, ktoré je vybraté žiadateľom po dohode s technickou službou zodpovednou za vykonanie schvaľovacích testov.

5.3. Príslušný orgán si overí, či existujú uspokojivé systémy zabezpečenia kontroly zhody výroby predtým ako je typové schválenie zariadenia obmedzujúceho rýchlosť udelené.

6. SCHVÁLENIE

6.1. Ak zariadenie obmedzujúce rýchlosť predložené na typové schválenie podľa tejto smernice spĺňa požiadavky bodu 7 uvedeného nižšie, potom je takémuto zariadeniu obmedzujúcemu rýchlosť udelené typové schválenie.

6.2. Každému schválenému typu zariadenia obmedzujúceho rýchlosť je pridelené schvaľovacie číslo. Jeho prvé dve číslice (00 pre smernicu vo svojej originálnej forme) označujú série zmien a doplnkov zahrňujúcich posledné najväčšie technické zmeny a doplnky tejto smernice vykonané v dobe vydania tejto smernice. Ten istý členský štát nemôže prideliť to isté číslo inému typu zariadenia obmedzujúceho rýchlosť.

6.3. Oznámenie o schválení, rozšírení alebo zamietnutí typového schválenia zariadenia obmedzujúceho rýchlosť podľa tejto smernice sa oznámi členským štátom spôsobom v súlade so vzorom v prílohe II, dodatku 4 k tejto smernici.

6.4. Na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste určenom na schvaľovacom formulári sa ku každému typu zariadenia obmedzujúceho rýchlosť zhodného s typom zariadenia obmedzujúceho rýchlosť schváleného podľa tejto smernice pripevní medzinárodná schvaľovacia značka obsahujúca:

6.4.1. pravouhlý obdĺžnik obklopujúci písmeno "e", po ktorom nasleduje rozlišovacie číslo štátu, ktorý schválenie udelil; a

6.4.2. schvaľovacie číslo ako je dané v EHS typovom schvaľovacom osvedčení (pozri prílohu II, doplnok 4) vedľa obdĺžnika schvaľovacej značky.

6.5. Schvaľovacia značka je dobre čitateľná a nezmazateľná.

6.6. Príloha II, doplnok 6 k tejto smernici uvádzajú príklad usporiadania schvaľovacej značky.

7. POŽIADAVKY

7.1. Všeobecné

7.1.1. Obmedzenie rýchlosti musí byť také, aby vozidlo v normálnom chode napriek vibráciám, ktorým môže byť vystavené, vyhovovalo ustanoveniam tejto smernice. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť sa označí, skonštruuje a namontuje tak, aby vozidlo, ktoré je vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, vyhovovalo ustanoveniam tejto smernice.

7.1.2. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť vozidla musí byť označené, konštruované a montované tak, aby najmä odolávalo korózii a starnutiu, ktorým môže byť vystavené a aby odolávalo poškodeniu.

7.1.2.1. U limitovaného prahu nesmie byť v žiadnom prípade možnosť jeho zvýšenia alebo odstránenia, dočasne alebo trvalo, na vozidle v prevádzke. Neporušiteľnosť sa demonštruje technickej službe spolu s dokumentáciou analyzujúcou metódu zisťovania poruchy, ktorou bol systém globálne preverený.

Analýza preukáže, berúc do úvahy rôzne stavy systému, dôsledky modifikácie vstupných alebo výstupných stavov na fungovanie, možnosti vzniku takýchto modifikácií v dôsledku porúch alebo poškodenia a možnosti ich výskytu. Úroveň analýzy končí vždy pri prvej poruche.

7.1.2.2. Výkon funkcie obmedzenia rýchlosti, zariadenie obmedzujúce rýchlosť a spoje nevyhnutné pre jeho činnosť s výnimkou tých, ktoré sú dôležité pre chod vozidla, sú schopné ochrany pred neoprávnenými úpravami a prerušením dodávky elektrického prúdu pripojením tesniaceho zariadenia a/alebo použitím špeciálnych prístrojov.

7.1.3. Výkon funkcie obmedzenia rýchlosti a zariadenie obmedzujúce rýchlosť neaktivizuje brzdový obslužný systém vozidla. Stála brzda (napr. retardér) môže byť pripojená len ak funguje potom, čo zariadenie obmedzujúce rýchlosť obmedzilo dodávku paliva len na minimálny palivový stav.

7.1.4. Výkon funkcie obmedzenia rýchlosti alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť musia byť také, aby neovplyvňovali rýchlosť motorového vozidla pri použití akcelerátora, keď sa vozidlo pohybuje svojou nastavenou rýchlosťou.

7.1.5. Výkon funkcie obmedzenia rýchlosti alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť umožňuje normálne ovládanie akcelerátora pri zmene prevodu.

7.1.6. Zvýšenie výkonu motora nad stav, ktorý zodpovedá polohe akcelerátora, nie je zapríčinené nesprávnou funkciou alebo poškodením.

7.1.7. Obmedzenie rýchlosti platí bez ohľadu na použitý akcelerátor, ak existuje viac ako jedno jeho ovládanie, ktoré môže byť v dosahu sediacej polohy vodiča.

7.1.8. Výkon funkcie obmedzenia rýchlosti alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť uspokojujúco fungujú vo svojom elektromagnetickom prostredí bez neprijateľných elektromagnetických porúch pre čokoľvek v tomto prostredí.

7.1.9. Všetky komponenty nevyhnutné pre úplný výkon funkcie obmedzenia rýchlosti alebo pre zariadenie obmedzujúce rýchlosť sa zapnú kedykoľvek je vozidlo v prevádzke.

7.2. Špeciálne požiadavky

7.2.1. Pre rozdielne kategórie motorových vozidiel sa limitná rýchlosť V nastaví v súlade so smernicou 92/6/EHS.

7.2.2. Toto obmedzenie rýchlosti môže byť dosiahnuté buď zariadením motorového vozidla s EHS typovým schválením zariadenia obmedzujúceho rýchlosť alebo podobnými systémami na vozidle plniacimi tú istú funkciu obmedzujúcu rýchlosť.

7.2.3. Nastavená rýchlosť sa vyznačí na tabuľke na viditeľnom mieste v kabíne vodiča každého vozidla.

8. TEST

Testy obmedzenia rýchlosti, na ktoré je vozidlo alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť predložené k získaniu EHS typového schválenia ako aj požadovaný výkon limitovania sú popísané v prílohe III k tejto smernici.

Na žiadosť výrobcu a so súhlasom schvaľovacieho orgánu vozidlá, ktorých neobmedzená maximálna rýchlosť nepresahuje nastavenú rýchlosť stanovenú pre tieto vozidlá, môžu byť vyňaté z testovania podľa prílohy III za predpokladu, že spĺňajú požiadavky tejto smernice.

9. MODIFIKÁCIA TYPU VOZIDLA ALEBO ZARIADENIA OBMEDZUJÚCEHO RÝCHLOSŤ A ROZŠÍRENIE EHS TYPOVÉHO SCHVÁLENIA

9.1. Každá modifikácia typu vozidla alebo zariadenia obmedzujúceho rýchlosť sa oznámi administratívnemu oddeleniu, ktoré typ schválilo. Oddelenie potom môže buď:

9.1.1. predpokladať, že je nepravdepodobné, aby vyrobená modifikácia mala znateľný nepriaznivý efekt a že v ktoromkoľvek prípade vozidlo stále vyhovuje požiadavkám; alebo

9.1.2. požadovať od technickej služby zodpovednej za testovanie ďalší protokol o teste.

9.2. Potvrdenie alebo zamietnutie schválenia špecifikujúce zmeny sa členským štátom oznámi podľa postupu špecifikovaného v odseku 4.1 uvedeného vyššie.

9.3. Príslušný orgán vydávajúci rozšírenie schválenia označí sériou čísel každý oznamovací formulár takéhoto rozšírenia.

10. ZHODA VÝROBY

10.1. Každé vozidlo alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť schválené podľa tejto smernice sa vyrobí tak, aby sa zhodovalo so schváleným typom spĺňajúc požiadavky uvedené v bode 7.

10.2. V záujme overenia splnenia požiadaviek položky 10.1 sa vykonajú kontroly výroby.

10.3. Držiteľ schválenia najmä:

10.3.1. zabezpečí existenciu postupov pre účinnú kontrolu kvality vozidla alebo zariadenia obmedzujúceho rýchlosť;

10.3.2. má prístup k testovaciemu zariadeniu nevyhnutnému pre kontrolu zhody s každým schváleným typom;

10.3.3. zabezpečí, aby sa zaznamenali výsledné údaje testov a aby pripojené dokumenty boli prístupné počas obdobia, ktoré má byť stanovené po dohode s administratívnym oddelením;

10.3.4. analyzuje výsledky každého typu testu, aby si overil a uistil sa o zhodnosti charakteristík vozidla alebo zariadenia obmedzujúceho rýchlosť a povoľuje prípustné zmeny v priemyselnej výrobe;

10.3.5. zabezpečí, aby sa vykonali dostatočné kontroly a testy pre každý typ vozidla alebo zariadenia obmedzujúceho rýchlosť v súlade s postupmi schválenými príslušnými orgánmi;

10.3.6. zabezpečí, aby sa akékoľvek sady vzoriek alebo testovaných častí dokazujúcich nezhodnosť pri príslušnom type testu predložili k ďalšiemu vzorkovaniu a testovaniu. Prijmú sa všetky nevyhnutné kroky k obnoveniu zhody príslušnej výroby.

10.4. Príslušný orgán udeľujúci typové schválenie môže kedykoľvek overovať zhodu kontrolných metód používaných v každej výrobnej jednotke.

10.4.1. Pri každej kontrole sa testovacie a výrobné záznamy predložia kontrolujúcemu inšpektorovi.

10.4.2. Inšpektor môže náhodne vybrať vzorky na testovanie v laboratóriu výrobcu. Minimálny počet vzoriek môže byť stanovený podľa výsledkov vlastných kontrol výrobcu.

10.4.3. Ak sa zdá úroveň kvality neuspokojivá, alebo je nevyhnutné overiť platnosť testov vykonaných pri uplatňovaní položky 10.4.2, inšpektor vyberie vzorky, ktoré sa zašlú technickej službe vykonávajúcej testy typového schvaľovania.

10.4.4. Príslušné orgány môžu vykonať ktorýkoľvek test predpísaný touto smernicou. Zvyčajná frekvencia kontrol oprávnených príslušnými orgánmi je raz za dva roky. V prípadoch, kde sú počas kontroly zistené neuspokojivé výsledky, príslušný orgán zabezpečí, aby boli čo najskôr podniknuté všetky nevyhnutné kroky k obnoveniu zhody výroby.

11. POKUTY ZA NEZHODU VÝROBY

11.1. Schválenie udelené pre typ vozidla alebo typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť podľa tejto smernice môže byť odňaté, ak nie sú splnené požiadavky uvedené v článku 7.

11.2. Ak členský štát odoberie EHS typové schválenie, ktoré predtým udelil, oznámi to bezodkladne ostatným členským štátom formou kópie EHS typového schvaľovacieho osvedčenia podľa vzoru uvedeného v prílohe II, doplnok 2 alebo 4.

[1] Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

TESTY A ICH VYKONANIE

1. TESTY ZARIADENIA OBMEDZUJÚCEHO RÝCHLOSŤ

Na požiadanie žiadateľa schvaľovací test sa vykoná v súlade s bodmi 1.1, 1.2 alebo 1.3.

1.1. Meranie na testovacej dráhe

1.1.1. Príprava vozidla

1.1.1.1. Vozidlo reprezentujúce typ, ktorý má byť schválený alebo zariadenie reprezentujúce typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť, sa predložia technickej službe.

1.1.1.2. Nastavenie motora testovaného vozidla, najmä dodávka paliva (karburátor alebo vstrekovací systém), sa zhoduje so špecifikáciou výrobcu vozidla.

1.1.1.3. Pneumatiky sa osadia a tlak zodpovedá špecifikácii výrobcu.

1.1.1.4. Hmotnosťou vozidla je hmotnosť nezaťaženého vozidla deklarovaná výrobcom.

1.1.2. Charakteristiky testovacej dráhy

1.1.2.1. Testovací povrch umožňuje udržanie stabilizovanej rýchlosti a nemá nerovné miesta. Sklon nepresiahne 2 % a nemení sa viac ako 1 % s výnimkou efektu prevýšenia.

1.1.2.2. Na testovacom povrchu nie je stojatá voda, sneh alebo ľad.

1.1.3. Poveternostné podmienky prostredia

1.1.3.1. Priemerná rýchlosť vetra meraná vo výške 1 m nad zemou je menšia ako 6 m/s s nárazmi nepresahujúcimi 10 m/s.

1.1.4. Akceleračná testovacia metóda

1.1.4.1. Vozidlo pohybujúce sa rýchlosťou o 10 km/s nižšou ako je nastavená rýchlosť zrýchľuje až do úplného stlačenia akcelerátora.

Tento stav sa udržiava najmenej 30 sekúnd potom, čo sa rýchlosť vozidla stabilizovala. Počas testu sa zaznamená okamžitá rýchlosť, aby sa mohla zostrojiť krivka rýchlosti vo vzťahu k času a rýchlosť počas činnosti funkcie obmedzenia rýchlosti alebo činnosti zariadenia obmedzujúceho rýchlosť. Presnosť merania rýchlosti je ± 1 %. Presnosť meraného času je v rozmedzí 0,1 s.

1.1.4.2. Akceptačné kritériá preakceleračný test

Test vyhovuje, ak sú splnené nasledovné kritériá:

1.1.4.2.1. Stabilizovaná rýchlosť Vstab dosiahnutá vozidlom, sa rovná alebo je menšia ako nastavená rýchlosť Vset. Je však prípustná ktorákoľvek väčšia tolerancia buď 5 % hodnoty Vset alebo 5 km/h.

1.1.4.2.2. Prechodový jav (pozri obrázok 2 doplnku)

Keď je stabilizovaná rýchlosť dosiahnutá prvýkrát:

a) maximálna rýchlosť nepresiahne stabilizovanú rýchlosť Vstab o viac ako 5 %;

b) zrýchlenie nepresiahne 0,5 m/s2, keď je merané v priebehu viac ako 0,1s;

c) podmienky stabilizovanej rýchlosti špecifikované v 1.1.4.2.3. sa dosiahnu za 10 s od prvého dosiahnutia stabilizovanej rýchlosti Vstab.

1.1.4.2.3. Stabilizovaná rýchlosť (pozri obrázok 2 doplnku)

Keď bola dosiahnutá stála rýchlosť:

a) rýchlosť sa nemení o viac ako 4 % stabilizovanej rýchlosti alebo 2 km/h podľa toho, ktorá z nich je väčšia;

b) zrýchlenie nepresiahne 0,2 m/s2, merané počas periódy väčšej ako 0,1 s;

c) stabilizovaná rýchlosť (Vstab) je priemerná rýchlosť vypočítaná počas dvadsiatich sekúnd začínajúc 10 sekúnd potom, čo bola dosiahnutá stabilizovaná rýchlosť.

1.1.4.2.4. Vykonaná sa test akcelerácie a overené akceptačné kritériá pre každý redukčný pomer prevodu dovoľujúci, aby limit rýchlosti bol prekročený.

1.1.5. Testovacia metóda pri stálej rýchlosti

1.1.5.1. Vozidlo sa pohybuje s plnou akceleráciou až dosiahne stálu rýchlosť, potom sa udržuje na tejto rýchlosti bez akejkoľvek modifikácie testovacej základne najmenej 400 metrov. Meranie priemernej rýchlosti vozidla sa potom opakuje na tej istej testovacej základni, ale v opačnom smere a tými istými postupmi.

Stabilizovaná rýchlosť pre celý predchádzajúci uvažovaný test je priemerom dvoch priemerných rýchlostí meraných na trase tam a späť na testovacej základni. Celý test vrátane výpočtu stabilizačnej rýchlosti sa vykoná päťkrát. Meranie rýchlosti sa vykoná s presnosťou ± 1 %, merania času s presnosťou 0,1 s

1.1.5.2. Akceptačné kritériá pre test stálej rýchlos ti

Testy sú posudzované ako vyhovujúce, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1.1.5.2.1. Žiadna zo stabilizovaných dosiahnutých rýchlostí Vstab nepresiahne Vset. Je však akceptovateľná ktorákoľvek väčšia tolerancia buď 5 % hodnoty Vset alebo 5 km/h.

1.1.5.2.2. Rozdiel medzi extrémnymi stabilizovanými rýchlosťami dosiahnutými počas testu nepresiahne 3 km/h.

1.1.5.2.3. Vykonaná sa test akcelerácie a overia sa akceptačné kritériá pre každý redukčný pomer prevodu dovoľujúci teoreticky aby limit rýchlosti bol prekročený.

1.2. Testy na dynamometri

1.2.1. Charakteristiky dynamometra

Ekvivalentná zotrvačná hmota vozidla sa reprodukuje na dynamometri s presnosťou ± 10 %. Rýchlosť vozidla sa meria s presnosťou na ± 1 %. Čas sa meria s presnosťou na 0,1 s.

1.2.2. Testovacia metóda akcelerácie

1.2.2.1. Výkon spotrebovaný brzdou dynamometra počas testu sa nastav tak, aby zodpovedal rezistencii vozidla pri postupnom dosiahnutí testovacej rýchlosti. Tento výkon môže byť stanovený výpočtom a nastaví sa s presnosťou na ± 10 %. Na požiadanie žiadateľa a po dohode s kompetentným úradom môže byť spotrebovaný výkon alternatívne nastavený na 0,4 Pmax (Pmax je maximálny výkon motora). Vozidlo pohybujúce sa rýchlosťou o 10 km/s nižšou ako je nastavená rýchlosť zrýchľuje až na maximum možnosti motora až do úplného stlačenia akcelerátora. Tento stav sa udržuje najmenej 20 sekúnd potom, čo sa rýchlosť vozidla stabilizovala. Počas testu sa zaznamená okamžitá rýchlosť, aby sa mohla zostrojiť krivka rýchlosti vo vzťahu k času a rýchlosť počas činnosti zariadenia obmedzujúceho rýchlosť.

1.2.2.2. Akceptačné kritériá pre akceleračný test

Test vyhovuje, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1.2.2.2.1. Stabilizovaná rýchlosť Vstab dosiahnutá vozidlom sa rovná alebo je menšia ako nastavená rýchlosť Vset. Je však akceptovateľná ktorákoľvek väčšia tolerancia buď 5 % hodnoty Vset alebo 5 km/h.

1.2.2.2.2. Prechodový jav (pozri obrázok 2 doplnku)

Keď ja stabilizovaná rýchlosť dosiahnutá prvýkrát:

a) maximálna rýchlosť nepresiahne stabilizovanú rýchlosť Vstab o viac ako 5 %;

b) zrýchlenie nepresiahne 0,5 m/s2, keď je merané v priebehu viac ako 0,1s; a

c) podmienky stabilizovanej rýchlosti špecifikované v 1.2.2.2.3 sa dosiahnu za 10 s od prvého dosiahnutia stabilizovanej rýchlosti Vstab.

1.2.2.2.3. Stabilizovaná rýchlosť (pozri obr. 2 doplnku)

Keď bola dosiahnutá stála rýchlosť:

a) rýchlosť sa nemení o viac ako 4 % stabilizovanej rýchlosti alebo 2 m/s podľa toho, ktorá z nich je väčšia;

b) zrýchlenie nepresiahne 0,2 m/s2 merané počas viac ako 0,1 s.

1.2.2.2.4. Vykonaná sa test akcelerácie a overia sa akceptačné kritériá pre každý redukčný pomer prevodu dovoľujúci teoreticky, aby limit rýchlosti bol prekročený.

1.2.3. Testovacia metóda pre test pri stálej rýchlosti

1.2.3.1. Vozidlo sa inštaluje na dynamometri. Mali by byť splnené nasledovné kritériá pre výkon spotrebovaný na dynamometri meniaci sa postupne z maximálneho výkonu Pmax na hodnotu 0,2 Pmax. Rýchlosť vozidla sa zaznamená v plnom rozsahu výkonu definovaného hore. Maximálna rýchlosť sa stanoví v tomto rozsahu. Test a záznam sa vykonajú päťkrát.

1.2.3.2. Akceptačné kritériá pre test stálej rýchlosti

Testy sú posudzované ako vyhovujúce, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1.2.3.2.1. Žiadna zo stabilizovaných dosiahnutých rýchlostí Vstab nepresiahne Vset. Je však akceptovateľná ktorákoľvek väčšia tolerancia buď 5 % hodnoty Vset alebo 5 km/h.

1.2.3.2.2. Rozdiel medzi extrémnymi stabilizovanými rýchlosťami dosiahnutými počas testu nepresiahne 3 km/h.

1.2.3.2.3. Vykonaná sa test akcelerácie a overia sa akceptačné kritériá pre každý redukčný pomer prevodu dovoľujúci teoreticky, aby limit rýchlosti bol prekročený.

1.3. Test na motorovom skúšobnom stave

Tento testovací postup môže byť použitý len vtedy, ak žiadateľ môže technickej službe uspokojujúco preukázať, že táto metóda je ekvivalentná meraniu na testovacej dráhe.

2. TEST NA ÚNAVU

Zariadenie obmedzujúce rýchlosť sa podrobí testu na únavu podľa postupu predpísaného nižšie. Tento test však môže byť vypustený, ak žiadateľ preukáže odolnosť voči starnutiu.

2.1. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť je zapojené na skúšobný stav simulujúci polohu a pohyb, ktorým je zariadenie vystavené.

2.2. Činnosť okruhu je udržiavaná pomocou riadiaceho systému dodaného výrobcom. Diagram okruhu je uvedený nižšie:

+++++ TIFF +++++

to — t1 — t2 — t3 — t4 — t5 — t6 — t7: doby jednotlivých fází pracovního cyklu

t

1

— t

2

= 2 s

t3 — t4 = 1 st5 — t6 = 2 st7 — t8 = 1 s

Je určených päť druhov kondicionovania. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť (SLD označené ako typ prezentovaný na schválenie sa predloží na kondicionovanie podľa nasledovnej tabuľky:

| | 1. SLD | 2. SLD | 3. SLD | 4. SLD |

Kondicionovanie 1 | x | | | | |

Kondicionovanie 2 | | x | | | |

Kondicionovanie 3 | | x | | | |

Kondicionovanie 4 | | | x | | |

Kondicionovanie 5 | | | | x | |

2.2.1. Kondicionovanie 1: testy pri teplote okolia (293 K ± 2 K); počet cyklov: 50000.

2.2.2. Kondicionovanie 2: testy pri vysokej teplote.

2.2.2.1. Elektronické komponenty

Komponenty sa zapoja do okruhu v klimatickej komore. Teplota 338 K ± 5 K je udržiavaná počas celej činnosti. Počet cyklov: 12500.

2.2.2.2. Mechanické komponenty

Komponenty sa zapoja do okruhu v klimatickej komore. Teplota 373 K ± 5 K je udržiavaná počas celej činnosti. Počet cyklov: 12500.

2.2.3. Kondicionovanie 3: testy pri nízkej teplote.

V klimatickej komore používanej pri tejto podmienke je teplota 253 K ± 5 K udržiavaná počas celej činnosti. Počet cyklov: 12500.

2.2.4. Kondicionovanie 4: test v slanej atmosfére. Len pre komponenty vystavené prostrediu pozemných komunikácií.

Zariadenie sa zapojí do okruhu v komore so slanou atmosférou. Koncentrácia chloridu sodného je 5 % a vnútorná teplota klimatickej komory je 308 K ± 2 K. Počet cyklov: 12500.

2.2.5. Kondicionovanie 5:<> vibračný test

2.2.5.1. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť je namontované podobne ako na vozidle.

2.2.5.2. Sínusové vibrácie sa aplikujú vo všetkých troch rovinách; logaritmická výchylka je 1 oktáva za minútu.

2.2.5.2.1. Prvý test: frekvenčný rozsah 10-24 Hz, amplitúda ± 2 mm.

2.2.5.2.2. Druhý test: frekvenčný rozsah 24-1000 Hz pre podvozok a kabínu montované ako technická jednotka, vstupná hodnota 2 g. Pre motor montovaný ako motorová jednotka, vstupná hodnota 5 g.

2.3. Akceptačné kritériá testov na únavu

2.3.1. Po ukončení testov únavy sa nemeria žiadna modifikácia zariadenia, čo sa týka nastavenej rýchlosti.

2.3.2. Avšak, ak nastane akékoľvek zlyhanie zariadenia v priebehu testov únavy, môže byť poskytnuté druhé zariadenie podľa uváženia a na žiadosť výrobcu.

--------------------------------------------------

Top