Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2155

Nariadenie Rady (EHS) č. 2155/91 z 20. júna 1991 o osobitných ustanoveniach na uplatňovanie článkov 37, 39 a 40 Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Svajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia

OJ L 205, 27.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 65 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2155/oj

31991R2155Úradný vestník L 205 , 27/07/1991 S. 0001 - 0001
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0086
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0086


Nariadenie Rady (EHS) č. 2155/91

z 20. júna 1991

o osobitných ustanoveniach na uplatňovanie článkov 37, 39 a 40 Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na poslednú vetu jej článku 57 ods. 2 a článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže dňa 10. októbra 1989 bola v Luxemburgu podpísaná Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia;

keďže podľa tejto dohody sa má zriadiť spoločný výbor na spravovanie dohody, aby sa zabezpečilo jej riadne vykonávanie a prijatie rozhodnutí za okolností ustanovených v tomto dokumente; keďže sa majú menovať zástupcovia spoločenstva do spoločného výboru a majú sa prijať určité ustanovenia o postavení spoločenstva v tomto výbore,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločenstvo je zastúpené v spoločnom výbore, ktorý je ustanovený v článku 37 dohody, Komisiou, ktorej pomáhajú zástupcovia členských štátov.

Článok 2

Pozíciu spoločenstva v spoločnom výbore schváli Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

Pokiaľ ide o prijatie rozhodnutí, ktoré má prijať spoločný výbor podľa článkov 37, 39 a 40 dohody, Komisia predloží návrhy Rade, ktorá rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 20. júna 1991

Za Radu

predseda

R. Goebbels

[1] Ú. v. ES C 53, 5.3.1990, s. 46.

[2] Ú. v. ES C 72, 18.3.1991, s. 175, a rozhodnutie z 12. júna 1991 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 56, 7.3.1990, s. 27.

--------------------------------------------------

Top