Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0287

Smernica Rady z 3.júna 1991 o frekvenčnom pásme upravenom na koordinované zavedenie európskeho systému digitálneho bezšnúrového telefónu (DECT) v spoločenstve

OJ L 144, 8.6.1991, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 020 P. 116 - 117
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 020 P. 116 - 117
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 92 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 34 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/287/oj

31991L0287Úradný vestník L 144 , 08/06/1991 S. 0045 - 0046
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 20 S. 0116
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 20 S. 0116


Smernica Rady

z 3.júna 1991

o frekvenčnom pásme upravenom na koordinované zavedenie európskeho systému digitálneho bezšnúrového telefónu (DECT) v spoločenstve

(91/287/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1]

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2]

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3]

keďže odporúčanie 84/549/EHS [4] požaduje zavedenie služieb na základe spoločného harmonizovaného prístupu v oblasti telekomunikácií;

keďže Rada vo svojej rezolúcii z 30.júna 1988 [5] o rozvoji spoločného trhu telekomunikačných služieb a zariadení požaduje rozvoj paneurópskych služieb v súlade s požiadavkami trhu;

keďže prostriedky vyhradené na modernizáciu telekomunikačných sietí by mohli byť plne využité na hospodársky rozvoj spoločenstva;

keďže je možné uplatniť smernicu Rady 89/336/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility [6], mala by byť venovaná zvláštna pozornosť zabráneniu elektromagnetickým interferenciám;

keďže v súčasnosti používané systémy bezšnúrových telefónov v spoločenstve a frekvenčné pásma, v ktorých operujú, sa odlišujú a nemusia umožňovať podporu paneurópskych služieb alebo zabezpečovať prínos z hospodárenia v miere zodpovedajúcej skutočnému európskemu trhu;

keďže Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) súčasne vyvíja európsku telekomunikačnú normu (ETS) pre paneurópsky systém digitálneho bezšnúrového telefónu (DECT);

keďže rozvoj európskej normy (ETS) musí brať do úvahy bezpečnosť užívateľov a potrebu celoeurópskej pôsobnosti a umožniť užívateľom služieb založených na technológii DECT v jednom členskom štáte primerané poskytnutie tejto služby aj v ostatných členských štátoch;

keďže paneurópske zavedenie systému DECT poskytne významnú príležitosť na vytvorenie prostriedku európskeho digitálneho bezšnúrového telefónu;

keďže ETSI odhadol, že systém DECT bude na svoju činnosť potrebovať 20 MHz široký úsek frekvenčného pásma v oblastiach s vysokou hustotou prevádzky;

keďže Európska konferencia pre poštu a telekomunikácie (CEPT) odporučila na systém DECT v celej Európe frekvenčné pásmo 1880 – 1900 MHz s tým, že pripúšťa, že ďalší rozvoj systému bude vyžadovať ďalšiu časť frekvenčného spektra;

keďže by sa potreby systému DECT mali zohľadniť pri príprave nasledujúcej Celosvetovej administratívnej konferencie rádiokomunikácií (WARC) v roku 1992;

keďže po vyčlenení frekvenčného pásma na systém DECT môžu služby existujúce v tomto pásme byť naďalej prevádzkované len za predpokladu, že nebudú rušivo ovplyvňovať systémy technológie DECT, ktoré sa budú budovať v súlade s komerčnými požiadavkami;

keďže vykonávanie odporúčania Rady 91/288/EHS z 3. júna 1991 o koordinovanom zavedení systému DECT v spoločenstve [7] zaistí zavedenie systému DECT najneskôr 31. decembra 1992;

keďže smernica Rady 91/263/EHS z 29. apríla 1991 smernica Rady 91/263/EHS z 29. apríla 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa telekomunikačného terminálového zariadenia, vrátane vzájomného uznávania ich súladu [8], umožní rýchlejšie zavedenie všeobecne vyhovujúcich špecifikácií štandardu systému DECT;

keďže zavedenie štandardu systému DECT závisí od možností pridelenia frekvenčného pásma na účely vysielania a príjmu medzi pevnými/základňovými a mobilnými stanicami;

keďže bude potrebná istá prispôsobivosť systému DECT, aby sa zohľadnili rôzne frekvenčné potreby v rôznych členských štátoch, bude nutné zabezpečiť, aby táto flexibilita nespomalila zavádzanie technológie DECT na základe komerčných požiadaviek v spoločenstve;

keďže na zavedenie systému DECT na celoeurópskom základe bude postupné využitie celého frekvenčného pásma prideleného systému DECT nevyhnutné,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice bude ako paneurópsky systém digitálneho bezšnúrového telefónu (DECT) chápaná technológia vyhovujúca Európskej telekomunikačnej norme (ETS) na digitálne bezšnúrové telekomunikácie špecifikované v odporúčaní 91/288/EHS a tiež verejné a neverejné telekomunikačné systémy, ktoré priamo využívajú takúto technológiu.

Článok 2

Členské štáty v zmysle odporúčania Európskej konferencie pre poštu a telekomunikácie (CEPT) T/R 22-02 upravia frekvenčné pásmo 1880 – 1900 MHz na využitie systémom DECT od 1. januára 1992.

V súlade s odporúčaním CEPT-u bude mať systém DECT prioritu pred ostatnými službami v tomto pásme a bude v navrhovanom pásme chránený.

Článok 3

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1991. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Výbor oboznámi Radu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do konca roka 1995.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 3. júna 1991

Za Radu

predseda

A. Bodry

[1] Ú. v. ES C 187, 27.7.1990, s. 5.

[2] Ú. v. ES C 19, 28.1.1991, s. 97 aÚ. v. ES C 106, 22.4.1991, s. 78.

[3] Ú. v. ES C 332, 31.12.1990, s. 172.

[4] Ú. v. ES L 298, 16.11.1984, s. 49.

[5] Ú. v. ES C 257, 4.10.1988, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 139, 23.5.1989, s. 19.

[7] Ú. v. ES L 144, 8.6.1991, s. 47.

[8] Ú. v. ES L 128, 23.5.1991, s. 1.

--------------------------------------------------

Top