EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0547

Smernica Rady z 29. októbra 1990 o tranzite elektrickej energie prenosovými sieťami

OJ L 313, 13.11.1990, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 108
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 108
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; Zrušil 32003L0054

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/547/oj

31990L0547Úradný vestník L 313 , 13/11/1990 S. 0030 - 0033
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 12 Zväzok 2 S. 0105
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 12 Zväzok 2 S. 0105


Smernica Rady

z 29. októbra 1990

o tranzite elektrickej energie prenosovými sieťami

(90/547/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je potrebné prijať opatrenia s cieľom postupného zakladania vnútorného trhu v období, ktoré sa skončí 31. decembra 1992; keďže Európska rada na svojich ďalších zasadnutiach, najmä na Rodose, uznala potrebu jedného vnútorného trhu v energetike a keďže dosiahnutie vnútorného trhu osobitnejšie v sektore elektrickej energie napomôže ďalší rozvoj cieľov spoločenstva v energetike;

keďže musí byť väčšia integrácia európskeho trhu s energiou, ak sa má dosiahnuť jeden vnútorný trh; keďže elektrická energia je základnou zložkou energetickej bilancie spoločenstva;

keďže dosiahnutie vnútorného trhu s energiou, najmä v sektore elektrickej energie, musí zohľadniť cieľ hospodárskej a sociálnej kohézie, to znamená konkrétne zaručiť optimálnu dodávku elektrickej energie všetkým občanom všetkých regiónov spoločenstva s cieľom zlepšenia a harmonizácie životných podmienok a základov rozvoja hlavne v najmenej zvýhodnených regiónoch;

keďže energetické politiky, viac než akékoľvek iné opatrenia prispievajúce k dosiahnutiu vnútorného trhu, sa nesmú realizovať s jediným cieľom zníženia nákladov a zachovania konkurencie, no musia zohľadniť aj potrebu zaručiť bezpečnosť dodávky a kompatibilitu metód výroby energie so životným prostredím;

keďže na dosiahnutie tohto cieľa by sa mali brať do úvahy osobitné charakteristiky sektora elektroenergetiky;

keďže sa každý rok zvyšuje obchod s elektrickou energiou medzi vysokonapäťovými elektrickými sieťami v Európe; keďže bezpečnosť dodávky elektrickej energie Európskemu spoločenstvu by sa zlepšila a náklady by sa znížili koordinovaním výstavby a prevádzky prepojení medzi sieťami potrebných pre tento obchod;

keďže výmena elektrickej energie medzi elektrickými sieťami, ktorá je založená na zmluvách s minimálnym trvaním jedného roka, je taká veľká, že Komisia by mala systematicky poznať požiadavky na prenos a ich dôsledky;

keďže je možné a žiaduce zvýšiť prenos elektrickej energie medzi sieťami a taktiež zohľadniť nevyhnutnú požiadavku bezpečnosti a kvality dodávky elektrickej energie; keďže štúdie ukazujú, že takéto väčšie prenosy elektrickej energie medzi sieťami môžu minimalizovať náklady na investície a palivá spotrebované pri výrobe a prenose elektrickej energie a zabezpečiť optimálne využitie výrobných prostriedkov a infraštruktúry;

keďže stále existujú prekážky pri takomto obchode; keďže za predpokladu, že nie sú zavinené druhom použitej technológie alebo povahou samotných sietí, tieto prekážky sa môžu zmenšiť tým, že sa tranzit elektrickej energie cez siete stane povinným a zavedie sa primeraný systém monitorovania súladu s touto povinnosťou;

keďže sa táto povinnosť a systém monitorovania týkajú tranzitu elektrickej energie v obchode s elektrickou energiou, ktorý je v záujme spoločenstva, t. j. tranzitu pomocou vysokonapäťových sietí;

keďže sa o zmluvných podmienkach týkajúcich sa tranzitu elektrickej energie medzi sieťami musí rokovať medzi príslušnými subjektmi; keďže podmienky tranzitu by mali byť spravodlivé a nemali by spôsobovať, priamo či nepriamo, podmienky v rozpore s pravidlami súťaže v spoločenstve;

keďže s cieľom napomôcť uzavretie zmlúv o tranzite Komisia zabezpečuje prípravu zmierovacieho procesu, podľa ktorého sa na požiadanie jednej zo strán musí urobiť výklad bez toho, aby mal tento postup právne záväzný účinok;

keďže je potrebné zbližovať ustanovenia, ktoré prijali členské štáty a ktoré ovplyvňujú tranzit elektrickej energie;

keďže založenie vnútorného trhu s elektrickou energiou podporí dynamický proces lepšej integrácie národných elektrických sietí a keďže v tejto súvislosti by sa preto mali vykonávať osobitné opatrenia a programy týkajúce sa infraštruktúry, aby sa urýchlilo efektívne a spoločensky výhodné napojenie vzdialených oblastí a ostrovov v spoločenstve na prepojenú sieť;

keďže prepojenie hlavných európskych sietí, pomocou ktorých sa musí koordinovať obchod, presahuje zemepisné územie, ktoré sa nezhoduje s hranicami spoločenstva; keďže existuje zrejmá výhoda pri hľadaní spolupráce s tretími krajinami zúčastňujúcimi sa na prepojenej európskej sieti,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uľahčenie tranzitu elektrickej energie medzi vysokonapäťovými sieťami v súlade s podmienkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 2

1. Každá transakcia pre prenos elektrickej energie na základe týchto podmienok vytvára tranzit elektrickej energie medzi sieťami v zmysle tejto smernice bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné dohody uzavreté medzi spoločenstvom a tretími krajinami:

a) prenos vykonáva subjekt alebo subjekty zodpovedné v každom členskom štáte za vysokonapäťovú elektrickú sieť, s výnimkou distribučných sietí, na území členského štátu, čo prispieva k efektívnej prevádzke európskych vysokonapäťových prepojení;

b) sieť miesta pôvodu alebo konečného určenia sa nachádza v spoločenstve;

c) preprava zahŕňa prekročenie aspoň jedných hraníc vnútri spoločenstva.

2. Na vysokonapäťové elektrické prenosové siete a subjekty zodpovedné za ne v členských štátoch, ktoré sú uvedené v prílohe, sa vzťahujú ustanovenia tejto smernice. Tento zoznam sa po porade so zainteresovanými členskými štátmi aktualizuje vždy, keď je to potrebné, a to rozhodnutím Komisie, v kontexte cieľov tejto smernice a zohľadňujúc najmä odsek 1 písm. a).

Článok 3

1. O zmluvách obsahujúcich tranzit elektrickej energie medzi prenosovými sieťami rokujú subjekty zodpovedné za zmienené siete a za kvalitu poskytovaných služieb a prípadne subjekty zodpovedné v členských štátoch za dovoz a vývoz elektrickej energie.

2. Podľa pravidiel zmluvy podmienky tranzitu sú nediskriminačné a spravodlivé pre všetky zúčastnené strany, neobsahujú nespravodlivé doložky ani neoprávnené obmedzenia a neohrozia bezpečnosť rozvodov ani kvalitu služieb, pričom plne zohľadnia najmä využívanie rezervnej výrobnej kapacity a najefektívnejšiu prevádzku existujúcich systémov.

3. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, že subjekty uvedené v prílohe konajú v rámci svojej právomoci okamžite, aby:

- upovedomili Komisiu a príslušné národné orgány o každej požiadavke na tranzit v súvislosti so zmluvami na predaj elektrickej energie s minimálnym trvaním jedného roka,

- otvorili rokovania o podmienkach požadovaného tranzitu elektrickej energie,

- informovali Komisiu a príslušné národné orgány o uzavretí zmluvy o tranzite,

- informovali Komisiu a príslušné národné orgány o dôvodoch neúspechu rokovaní vedúcich k uzavretiu zmluvy do 12 mesiacov odo dňa oznámenia požiadavky.

4. Každý zainteresovaný subjekt môže žiadať, aby podmienky tranzitu podliehali zmierovaciemu procesu zo strany orgánu, ktorý zriadi Komisia a ktorému Komisia aj predsedá a v ktorom sú zastúpené subjekty zodpovedné za prenosové siete v spoločenstve.

Článok 4

Ak sa dôvody neexistencie dohody o žiadosti na tranzit ukážu ako neoprávnené alebo nedostatočné, Komisia konajúca na základe sťažnosti orgánu, ktorý dal žiadosť, alebo na základe vlastného podnetu realizuje postupy stanovené právnymi predpismi spoločenstva.

Článok 5

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr 1. júla 1991. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 29. októbra 1990

Za Radu

predseda

A. Battaglia

[1] Ú. v. ES C 8, 13.1.1990, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 113, 7.5.1990, s. 91, a rozhodnutie z 10. októbra 1990 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 75, 26.3.1990, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam subjektov a sietí v spoločenstve, na ktoré sa vzťahuje táto smernica

Členský štát | Subjekt | Sieť |

Nemecko | Badenwerk AG | Prepojovacie siete |

Bayernwerk AG |

Berliner Kraft und Licht AG (Bewag) |

Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS) |

Hamburgische Elektrizitätswerke (HEW) |

Preussen-Elektra AG |

RWE Energie AG |

Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW) |

Belgicko | CPTE — Société pour la coordination de la production et du transport de l'électricité | Koordinačný orgán pre verejné rozvodné siete |

Dánsko | ELSAM | Verejná rozvodná sieť (Jutsko) |

ELKRAFT | Verejná rozvodná sieť (Sjaelland) |

Španielsko | Red Eléctrica de España S. A. | Verejná rozvodná sieť |

Francúzsko | Électricité de France | Verejná rozvodná sieť |

Grécko | Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) | Verejná rozvodná sieť |

Írsko | Electricity Supply Board | Verejná rozvodná sieť |

Taliansko | ENEL | Verejná rozvodná sieť |

CEGEDEL | Verejná rozvodná sieť |

Holandsko | SEP | Verejná rozvodná sieť |

Portugalsko | EDP | Verejná rozvodná sieť |

Spojené kráľovstvo | National Grid Company | Vysokonapäťové prenosové siete |

Scottish Power |

Scottish Hydro-Electric |

Northern Ireland Electricity |

--------------------------------------------------

Top