EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0119

Smernica Rady z 5. marca 1990 o hybridných chovných ošípaných na plemenitbu

OJ L 71, 17.3.1990, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 10 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; Zrušil 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/119/oj

31990L0119Úradný vestník L 071 , 17/03/1990 S. 0036 - 0036
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 32 S. 0084
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 32 S. 0084


Smernica Rady

z 5. marca 1990

o hybridných chovných ošípaných na plemenitbu

(90/119/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách použiteľných pre chovné zvieratá druhu chovné ošípané [1], najmä na článok 8,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže zámerom smernice Rady 88/661/EHS bola predovšetkým postupná liberalizácia obchodu s hybridnými chovnými ošípanými vo vnútri spoločenstva; keďže je preto potrebné ďalšie zosúladenie s ohľadom na prijatie týchto zvierat na plemenitbu;

keďže ustanovenia o prijatí na plemenitbu sa vzťahujú jednak na zvieratá a jednak na ich spermie, vajíčka alebo embryá;

keďže z toho hľadiska je potrebné predísť zavedeniu vnútroštátnych ustanovení o prijatí hybridných chovných ošípaných a ich spermií, vajíčok a embryí na plemenárske účely, ktoré by viedli k zákazu alebo obmedzeniu obchodu vo vnútri spoločenstva alebo k jeho prekážkam či už v prípade prirodzeného párenia, umelej inseminácie, alebo odobratia vajíčok či embryí;

keďže hybridné chovné prasničky a hybridné chovné kance, ich spermie, vajíčka a embryá by nemali podliehať zákazu, obmedzeniu alebo prekážkam v súvislosti s chovom;

keďže ustanovenie, že manipuláciu s tými spermiami, vajíčkami a embryami musí vykonávať úradne schválený personál, je schopné poskytnúť záruky na dosiahnutie želaného cieľa;

keďže vzhľadom na osobité podmienky existujúce v súčasnej dobe v Španielsku a Portugalsku je potrebné stanoviť v týchto členských štátoch dlhšie obdobie na uplatnenie tejto smernice,

PRIJALA ÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty musia zabezpečiť, bez toho, aby boli dotknuté predpisy, ktoré sa týkajú zdravia zvierat, aby nebol zákaz alebo obmedzenie alebo prekážka pre:

- prijatie hybridných chovných prasničiek na plemenitbu,

- prijatie hybridných chovných kancov na prirodzené párenie,

- prijatie hybridných chovných kancov, ktorých línia bola testovaná na úžitkovosť a stanovenie ich genetickej hodnoty, na umelú insemináciu,

- využitie spermií zvierat uvedených v tretej zarážke,

- prijatie hybridných chovných kancov alebo využite ich spermií na oficiálne testovanie v rámci kvantitatívnych limitov potrebných na testovanie ich úžitkovosti a stanovenie ich genetickej hodnoty,

- využitie vajíčok a embryí od hybridných chovných prasničiek.

Článok 2

Členské štáty musia zabezpečiť, bez toho, aby boli dotknuté predpisy, ktoré sa týkajú zdravia zvierat, aby bol zber, ošetrovanie a prechovávanie spermií, vajíčok a embryí na obchodné účely vykonávaný úradne schváleným strediskom alebo úradne schváleným personálom.

Článok 3

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do najneskôr do 1. januára 1991. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Španielskemu kráľovstvu a Portugalsku sa však poskytuje dodatočná lehota dvoch rokov na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5. marca 1990

Za Radu

predseda

J. Walsh

[1] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36.

--------------------------------------------------

Top